Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 352
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  work safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 6 30-33
PL W procesie produkcji konstrukcji spawanych z blach grubych, ukosowanie krawędzi elementów przeznaczonych do łączenia jest jedną z podstawowych operacji technologicznych. Jakość jej wykonania w istotny sposób wpływa na jakość spoin, a co za tym idzie na tak ważne parametry wyrobu finalnego, jak wytrz[...]
EN Beveling element edges is a most important technological operation in manufacturing steel constructions, welded with thick sheets. The quality of this process determines the quality of the welds and, in consequence, such important parameters of the final product as strength as durability. Traditiona[...]
2
100%
Journal of KONBiN
2006 No. 2 35--39
EN The paper presents statistical data connected with accidents in Poland. As the main causes of these accidents the non-observance of valid regulations and incorrect action of the operators are concerned. Moreover, the influence of the nonergonomics of machines and technical devices as well as the wro[...]
3
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 5 36-37
PL Ciężka praca fizyczna związana jest z większym obciążeniem kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, a także często z utrzymaniem przymusowej, nieprawidłowej postawy ciała. Dlatego istotne jest wykształcenie odpowiedniego gorsetu mięśniowego stabilizującego kręgi, co umożliwia przenoszenie ciężaru c[...]
EN A hard manual work is connected with an increased load to the backbone in the lumbar-sacral section and also with keeping a compulsory, incorrect position of the body. It is, therefore, essential to form an appropriate muscle corset stabilizing the vertebras which makes it possible to sustain the we[...]
4
100%
Przegląd Górniczy
PL Dokonujące się w ostatnich latach zmiany systemu zarządzania bezpieczeństwem w kopalniach węgla kamiennego - z reaktywnego na proaktywny - stanowią o konieczności przygotowania załóg górniczych do pracy w zmieniających się warunkach. W prezentowanym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy [...]
EN Changes of safety management system in hard coal mines in the recent years . from the reactive one into proactive one . determine the necessity of mining staff preparation for the work in channing conditions. In the presented paper an attempt is taken to answer the question: whether the present stat[...]
5
100%
Przegląd Górniczy
PL W zakładach górniczych od połowy lat dziewięćdziesiątych wdraża się System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy (SZBP). Jego celem jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy, zależnego głównie od każdego z pracowników w zakresie jego odpowiedzialności i kompetencji. Autorzy zakładają, że Sy[...]
EN From the middle of the nineties the Work Safety Management System (SZBP) has been under introduction into mines. Its purpose is to maintain high level of work safety depending mostly on each worker within the range of his responsibility and competence. The Work Safety Management System is under perm[...]
6
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 12 2-4
PL Forum Liderów Bezpiecznej Pracy istnieje od 1998 r. W artykule przedstawiono pokrótce działalność niektórych członków Forum Liderów w 2010 roku. Wielu członków Forum prowadzi stałe akcje na rzecz poprawy bezpieczeństwa nie tylko w swoich zakładach, ale też wśród kooperantów, współpracowników, firm o[...]
EN The Safe Work Leaders' Forum has existed since 1998. The article presents brief summaries of some of its members' activity in 2010. Many members of the Forum have their own agendas focused on improving occupational safety, not only in their own facilities but also among their subcontractors, associa[...]
7
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 5 10-13
PL Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) stopniowo staje się jednym z najważniejszych zagadnień w biznesie. Obecnie nie ma jednej uniwersalnej definicji CSR. W artykule dokonano przeglądu definicji CSR, zarówno pochodzących z literatury przedmiotu, jak i z praktyki. Artykuł skupia się na ukazaniu re[...]
EN Corporate social responsibility (CSR) has gradually become a leading issue in business. CSR does not presently have a universally accepted definition. This article reviews definitions of CSR from both practice and the literature. It also focuses on the relationship between aspects of OSH and CSR str[...]
8
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 12 16-19
PL Tematyka postaw jest przedmiotem zainteresowań socjologów już od początków XX wieku. Postawa wobec bezpieczeństwa pracy jest jednym z elementów kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie i ma bezpośredni związek z bezpiecznym zachowaniem pracowników oraz sposobami wykonywania pracy. W artykule schar[...]
EN Attitudes have interested sociologists since the beginning of the 20th century. An attitude towards work safety is an element of safety culture in an enterprise and as such is directly linked with workers' safe behaviour and the way they work. This article describes the concept of workers' attitudes[...]
9
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 3 26-27
PL Polskie edycje europejskich kampanii informacyjnych realizowanych przez Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy stanowią ważne przedsięwzięcie promujące tematykę bezpiecznej pracy. Starania, podejmowane w celu upowszechniania idei kampanii przynoszą coraz szersz[...]
EN Polish editions of European information campaigns carried out by the National Focal Point of the European Agency for Safety and Health at Work are important projects that promote safe work. Efforts to disseminate the idea of the campaign generate increasing interest. As a result each successive camp[...]
10
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 7/8 7-9
PL Pracę można utrwalić na fotografii, co czasami ma dalsze skutki. Fotograf Lewis Hine, dokumentując pracę dzieci w fabrykach, młynach i kopalniach Stanów Zjednoczonych początku XX wieku pomógł Krajowemu Komitetowi ds. Dzieci Przymuszanych do Pracy w zainicjowaniu publicznej dyskusji na temat warunków[...]
EN It is possible to photograph work, which sometimes has further implications. The photographer Lewis Hine documented child labor in factories, mills and mines in the USA in the first half of the 20th century and in this way helped the National Child Labor Committee initiate a discussion on the workin[...]
11
80%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 5 (62) 66-70
PL Gospodarka wodno-ściekowa stanowi ważny element infrastruktury każdego kraju. W ciągu ostatnich lat obserwuje się ciągły rozwój technologii ujęć wody, systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, zakładów utylizacji osadów pościekowych czy zakładów utyliza[...]
EN The water - sewage economy states important element of infrastructure of every country. It last years in draught were observed was the continuous development of technology of formulations, water-supply systems and sewage, sewage treatment of sewages or the institutions of utilization of municipal wa[...]
12
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 3 16-18
PL Kampania społeczna to jeden ze sposobów przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, poprzez namawianie odbiorców do prospołecznych zachowań lub do zaniechania zachowań niepożądanych. Kampanie społeczne mogą być efektywnym sposobem przekazywania informacji na temat problemów związanych z bezpie[...]
EN Public advertising campaigns are a way to prevent negative social phenomena. Campaigns persuade the public to behave in a socially acceptable way or to desist from undesirable behaviour. Public advertising campaigns can be an effective way of transferring information about OSH issues and of stimulat[...]
13
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 4 20-23
PL Zawód kierowcy należy do kategorii trudnych i niebezpiecznych, i z tego względu od wykonujących go osób wymaga się szczególnych predyspozycji psychofizycznych. Artykuł poświęcony jest problematyce zmęczenia kierowców. Omówiono w nim różne kategorie zmęczenia związane z pracą kierowcy, ich przyczyny,[...]
EN Driver's profession is covered by the group of difficult and dangerous jobs. This kind of jobs requires the particular psychophysiological human abilities. The main categories of driver's fatigue, theirs reasons and the effect of driver's fatigue for safety driving as well as the principles of drive[...]
14
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 4 28-31
PL W artykule omówiono system monitoringu bezpieczeństwa i higieny pracy wdrożony przez firmę SKANSKA na budowie "Złote Tarasy" w Warszawie. Zwrócono uwagę na poszczególne elementy tego sytemu (z ich uzasadnieniem i opisem sposobu funkcjonowania) i jego kompleksowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa[...]
EN This paper discusses the health and safety monitoring system implemented by SKANSKA on the construction site of Złote Tarasy in Warsaw. Attention is drawn to the individual elements of this system (with their rationale and a description of the way they operate) and its comprehensive approach to heal[...]
15
80%
Mechanik
PL Przedstawiono główne wyniki badań dotyczących ujemnego wpływu ekspozycji człowieka na zanurzeniowe środowisko wirtualne stosowane w symulatorze podnośnikowego wózka jezdniowego, z uwzględ-nieniem skłonności osobniczej do choroby lokomocyjnej. Podano zalecane czasy ekspozycji na to środowisko.
EN The paper presents the main results of the study to determine unpleasant side effects associated with human exposure to immersive virtual environment used in the forklift simulator taking into account an inclination of the individual to motion sickness. The recommended exposure durations to the envi[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 47 203-214
PL W artykule opisano podstawowe problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy pirotechnika realizującego widowiska z zastosowaniem materiałów wybuchowych. Wyeksponowano szczególnie rolę niezawodności „czynnika ludzkiego". Wnioski z badań posłużyły do sformułowania propozycji czynności ogranicz[...]
EN In the article essential problems of labour safety pyrotechnist's has been presented. The results of the researches have served to formulate some proposals limiting the hazard level.
17
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 5 51-52
PL Po kilku katastrofach górniczych w Stanach Zjednoczonych, w których zginęli ludzie postanowiono znowelizować federalne prawo bezpieczeństwa pracy w górnictwie. W czerwcu ubiegłego roku George W. Bush podpisał akt prawny (IMPEL Act). Wprowadza on szereg nowych obowiązków dla przedsiębiorców. Artykuł [...]
EN After several mining disasters in the United States of America, which cost lives of people, it was decided to amend the Federal Mining Work Safety Law. In June last year George W. Bush signed the respective legal act (the IMPEL Act). The Act introduces a number of responsibilities for the mine opera[...]
18
80%
Management
PL Napływające nowe informacje można wykorzystać do aktualizacji prawdopodobieństwa i do lepszego oszacowania ryzyka z nim związanego. Do tego wykorzystano subiektywną definicję prawdopodobieństwa i tzw. teoremat Baeysa. W tym celu utworzono rozkład a priori, rozkład z próby i rozkład wspólny. W wyniku[...]
EN New information which are inflowing can be used to actualization of probability and to better estimations of risk from it connected. To this used subjective definition of probability and so-called. theorem Baeysa. In order to do this a priori distribution, sample distribution and collective distribu[...]
19
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2006 nr 4 30-35
PL W artykule przedstawiono badania dotyczące kultury bezpieczeństwa pracy pracowników jednej z kopalń węgla kamiennego. Przeprowadzono je na podstawie prostego narzędzia badawczego jakim jest ankieta. Badania objęły reprezentacyjną, losowo wybraną grupę ludzi, w skład której wchodziły zarówno osoby z [...]
EN In this article presented are investigations pertaining to the work safety culture of the employees of a single selected coal mine. These have been conducted on the basis of a simple research instrument which is the opinion poll. The investigations covered a representative random-chosen group of pe[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 258 475-485
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej wypadków zaistniałych w okresie sześciu lat w losowo wybranych: zakładzie przeróbczym kopalni węgla kamiennego oraz elektrowni wchodzącej w skład koncernu energetycznego. Wypadkowość w zakładach porównywano na podstawie trzech obiektywnych wskaźni[...]
EN Results of a comparison analysis of accidents which took place during six years at the coal preparation plant and at the electric power station grouped in the electric power producing concern and selected at random are presented in the paper. The accident rate recorded in the two selected industrial[...]
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last