Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wood industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2002 nr 1 13-18
2
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 24 139-146
PL Postęp w dziedzinie teleinformatyki stworzył dodatkowe szanse konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw. Wywarł on również wpływ na proces dokonywania zakupów. Powstające internetowe platformy branżowe oraz liczne strony www ułatwiają kontaktowanie się kupującym i sprzedającym. Zarówno wyżej wspom[...]
EN The impact of tele-information techniques on purchasing has created additional chances of compatitiveness and the development of companies. With a view to marking trade contacts easier (both for consumers and suppliers) the Internet branch platforms and www pages have emerged. Both the above mentio[...]
3
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2000 nr 11 254-259
PL Artykuł zawiera wyniki badań przeprowadzonych w ramach opracowania pt.: Ocena zagrożenia rynku drewna substytutami niedrzewnymi w aspekcie ochrony środowiska, zleconego przez Departament Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu Ministestwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1999 r[...]
4
70%
Archives of Thermodynamics
EN This study will focus on simulation of the industrial drying process of a waterborne lacquer coating. Calculations of temperature distribution and water concentration were made for lacquer-coated particleboard, foil paper covered particleboard, and glass-plate. A finite difference method with an imp[...]
5
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 12 13-15
PL W pracy omówiono działania podejmowane przez zakład w celu zmniejszenia zapylenia na stanowiskach pracy oraz narażenie na pyły w zakładzie BARLINEK S.A. przy ul. Przemysłowej 1 w Barlinku, w latach 2000 - 2004. Materiałem były wyniki badań środowiskowych przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanit[...]
EN This article discusses action taken by BARLINEK S.A. in Barlinek to decrease airborne particles and exposure to dusts in the enterprise in 2000 - 2004. These actions were based on the results of environmental investigations carried out by the Occupational Medicine Laboratory of the Provincial Sanita[...]
6
61%
Logistyka
2015 nr 5 1273--1277, CD1
PL W artkule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących wybranych parametrów wybuchowości mieszanin pyłów drewna egzotycznego z powietrzem. Badania w skali laboratoryjnej prowadzono wykorzystując stanowisko do oznaczania charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu wg pierwszych trzech części n[...]
EN Paper presents results of experimantal investigations on explosion characteristics of mixtures exotic dust with air. In the laboratory scale tests the following apparatuses were used: test stand for determination of explosion characteristics for dusts clouds according to 1, 2 and 3 parts of PN-EN 14[...]
7
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 1 18-21
PL W artykule przedstawiono typowy przebieg oraz przyczyny większości wypadków przy obróbce drewna. Opisano najważniejsze działania prewencyjne w celu uniknięcia wypadków przy pracach stolarskich. Dotyczą one organizacji pracy, szkolenia i zachowań pracowników, wyposażenia stanowisk pracy oraz narzędzi[...]
EN On the basis of descriptions of several hundreds of accidents during woodworking, typical sequences and causes of the majority of those accidents are presented in the article. The most important prevention activities in woodworking are described. They concern work organisation, training and behaviou[...]
8
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 2 7-11
PL W artykule porównano systemy oceny zgodności maszyn do obróbki i ścinki drewna w Polsce i w UE. Przedstawiono procedury oceny zgodności oraz wymagania wobec producentów oraz jednostek zajmujących się oceną zgodności, wg dyrektywy 98/37/WE. Wymieniono również obowiązujące przepisy prawne oraz normy z[...]
EN This article compares Polish and EU systems of conformity assessment. It also presents conformity assessment procedures and requirements in relation to manufacturers and bodies involved in conformity assessment, according to directive 98/37/EC. Up-to-date Polish legal regulations and harmonized stan[...]
9
61%
Information Systems in Management
2016 Vol. 5, No. 3 307--317
EN The paper presents the results of research on the construction and evaluation of the forecast of the economic phenomenon in the future time period on the example of roundwood production in Poland. The process of building an econometric model as a linear function is illustrated in this paper. The tre[...]
10
61%
Ekonomia i Środowisko
2015 nr 1 184--189
PL Potrzeby, jak powiadają znawcy przedmiotu, są pożądaniem czegoś niezbędnego do zagwarantowania człowiekowi funkcjonowania i rozwoju. Innymi słowy, zaspokojenie potrzeb warunkuje nasze przetrwanie, stanowiąc przy tym drogę, którą komunikujemy się ze światem i dzięki której kształtujemy sposób naszego[...]
11
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 5 22-24
12
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1998 nr 5 197-109
13
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1999 nr 5 107-111
PL Artykuł zawiera część wyników badań wykonanych w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu w 1998 roku w ramach zamówienia publicznego Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
14
51%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Gospodarka oparta na wiedzy stawia wiele wyzwań przed polską gospodarką i drzewnictwem. Dla ich określenia dokonano oceny konkurencyjności sektora drzewnego i jego innowacyjności, a także charakterystyki zakresu i intensywności współpracy przemysłu drzewnego ze sferą nauki i badań.
EN The arrival of the "new" or knowledge-based economy has put numerous pressures on Poland and, in particular, on the Polish woodworking industry. A rise in importance of intangible production factors, particularly knowledge and skills, and the newly-acquired key role of information technology as a to[...]
15
51%
Environment Protection Engineering
EN A review of literature data has been presented, concerning selected problems of the utilization of wastewater from woodworking industry with the participation of microorganisms. Special attention has been focused on the biodegradation of components contained in water extracts from natural wood, leac[...]
16
51%
Environment Protection Engineering
2016 Vol. 42, nr 2 107--124
EN The analysis of heat losses and thermal efficiency of the steam system used for plywood dryers before and after its modernization has been presented. In the wood industry, mainly pressure-free condensate return systems are used. An existing open condensate return system has been improved by the appl[...]
17
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 12 20-22
18
51%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2018 T. 6 709--717
PL Współczesne badania nad ryzykiem zawodowym prowadzą do wniosku, że nie ma możliwości sformułowania jednej obiektywnej i uniwersalnej definicji ryzyka. W artykule przedstawiono identyfikację podstawowych zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego w małym przedsiębiorstwie produkującym sklejkę profilowaną. Za[...]
EN Modern research on occupational risk leads to the conclusion that it does not exist the possibility of formulating one objective and universal definition of risk. The article presents the identification of basic hazards and the assessment of occupational risk in a small company producing profiled pl[...]
19
41%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Zaprezentowano możliwości zastosowania nowoczesnej koncepcji kosztorysowania kalkulacji kosztów na przykładzie wybranych przedsiębiorstw przerobu drewna. Skoncentrowano się na wynikach osiągniętych w trakcie porównywania efektywności ekonomicznej tradycyjnych systemów kalkulacji kosztów z nowoczesną[...]
EN Calculation based on performed activities and processes - so-called Activity-Based-Costing (ABC) is becoming an important tool for the costs management. In this paper we would like to present results of comparison of economic efficiency in traditional calculation system and modern calculation orient[...]
20
41%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Przedstawiono kształtowanie się konsumpcji drewna i wyrobów drzewnych w latach 1961-2000. Omówiono działania, zmierzające do wzrostu wykorzystania i znaczenia drewna na rynkach w nadchodzących dekadach. Na wykresach i w tabelach zamieszczono dane obrazujące konsumpcję tarcicy, drewna opałowego, węgl[...]
EN This paper deals with the development of wood consumption from year 1961 to 2000 and measures to be undertaken in order to achieve an increased wood utilization and market strength in the forthcoming decades. Wood is quite useful raw and building material as well as an important fuel, and it shows e[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last