Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 135
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wody kopalniane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii
1999 Vol. 33 191-199
PL W artykule przedstawiono wyniki izolacji bakterii thiobacillus ferrooxidans i thiobacillus thiooxidans z wód i ze zwałowisk odpadów poeksploatacyjnych okręgu złotostockiego. Wizolowano po pięć szczepów każdego typu a po oznaczniu ich aktywności życiowej, wyselekcjonowano po trzy najaktywniejsze do d[...]
EN The aim of this work was selected bacteria and study their physiology from mining sources (Zloty Stok deposit). The most frequently isolated species from mining ecosystems are strains of Thiobacillus ferrooxidans and Thiobacillus thiooxidans. A decrease of pH during T.ferrooxidans growth was obsd. f[...]
2
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1999 nr 1 153-156
PL Przeprowadzono syntezę sulfonowych pochodnych odpadów żywicy fenolowo-formaldehydowej oraz syntezę aminowych pochodnych żywicy melaminowo-fenolowo-formaldehydowej jako produktów redukcji pochodnych nitrowych i otrzymano produkty dobrze rozpuszczalne w wodzie. Określono optymalne warunki otrzymywania[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 253 15-26
PL Na tle układu hydrogeologicznego złoża scharakteryzowano ilość i jakość wód podziemnych o niskiej mineralizacji ujmowanych w wyrobiskach górniczych kopalni "Dębieńsko". Określono warunki alimentacji poziomów wodonośnych karbonu przy uwzględnieniu antropopresji związanej z prowadzonymi przeszło 100 l[...]
EN The paper presents hydrogeological conditions in the area "Dębieńsko" coal mine and groundwater recharge conditions of carboniferous water-bearing horizons. Changes of mine-waters inflows and their chemical composition have been down to a depth analyzed. In the investigated area the infiltration wat[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1998 z. 137 119-127
PL Badania podatności na ługowanie składników mieszanimy pyłowo-wodnej przez wody kopalniane przeprowadzano symulując warunki rzeczywiste przepływu wody ługującej przez warstwę materiału podsadzkowego w warunkach swobodnego przesiąkania. Oznaczenie zawartości Cd, Cr, Mn, Ni, Pb, i Zn przeprowadzono me[...]
EN Investigations on the leaching of components from dust - water susspension mine water were carried out simulating the real leaching water flow trough the filler bed under condition of seepage flow. The contents of Cd, Cr, Cu, Mn, Ni,Pb and Zn was determined by AAS method after their pevious extract[...]
5
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2004 nr 1 23-28
PL Szyby kopalniane narażone są na oddziaływanie wód charakteryzujących się wysokim stopniem zanieczyszczenia. Istotnym czynnikiem destrukcyjnym jest również oddziaływanie fizyczne, powodowane nieustannym ruchem powietrza w szybie, co powoduje powierzchniowe odprowadzanie wody z obudowy. Występują też [...]
EN Mine shafts are exposed to the impact of waters characterised with a high degree of impurification. Also physical impact is an essential destructive element being caused by a continues movement of air in the shaft resulting in surface drainage of water from the lining. Also concrete corrosion proces[...]
6
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Celem badań była weryfikacja metody odsiarczania wyodrębnionych wód kopalnianych o wysokiej i granicznej koncentracji siarki, opracowanej na Uniwersytecie w Ostrawie. Próbki wody użyte do testów pochodziły z rejonów Smolnik i Zlate Hory.
EN The objective of these tests was to verify a methodology of desulphatation, which was developed at the Institute of Environmental Engineering, Faculty of Mining and Geology, Technical University Ostrava, separately for mining water with high concentration of sulphates and on the other hand for minin[...]
7
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 945--959
EN Protection of Odra river quality against harmful mine waters is a huge challenge for science. This article treats about the influence of technological changes in the dropping system “Olza” on the chemical composition of the Odrariver waters and its inflows. The content of this article is of high imp[...]
8
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2005 nr 11 17-21
PL W artykule omówiono możliwość skutecznego zatłaczania wód kopalnianych do horyzontów chłonnych w kontekście kompatybilności zarówno samych wód mających się skontaktować, jak również ich wpływu na skałę zbiornikową górotworu. Omówiono również warunki jakim powinien odpowiadać górotwór, aby zatłaczani[...]
EN In this article discussed is a possibility of effective forcing of mine waters in the water-absorbing horizons in the context of compatibility of both the waters alone that shall come into contact, as well as their influence on the reservoir bed rock of the mining strata. Also discussed are the cond[...]
9
100%
Przegląd Górniczy
PL Kopalnie węgla kamiennego wypompowują na powierzchnię około 600 tys. m3/d wód dołowych o podwyższonej temperaturze, wynoszącej 13-7-250 °C. Zasoby energii związane z nimi są ogromne, jednak dotąd nie były one wykorzystywane gospodarczo. Określono zasoby energii geotermalnej w 15 kopalniach węgla kam[...]
EN Hard coal mines pump out to the surface about 600 thousand m3/day of mine waters with increased temperature amounting to 13 -r 25 °C. Energy resources connected with them are huge but so far hey have not been economicaly used. Geothermic energy resources have been estimated at 15 collieries and ore [...]
10
100%
Przegląd Górniczy
PL Jedną z najbardziej efektywnych metod zagospodarowania odpadów drobnoziarnistych jest ich wykorzystanie w podziemnych technologiach górniczych. Decydując się na lokowanie odpadów przemysłowych na dole kopalni musi się mieć całkowitą pewność, że zdeponowane pod ziemią odpady nie stworzą obecnie i nig[...]
EN Use of fine refuse for underground mining technology is one of the most effective method of its disposal. Taking decision on industrial refuse disposal in to the underground of a mine, one should be fully sure that deposited refuse will not create any ecological hazard now and in the future. The fin[...]
11
100%
Przegląd Górniczy
PL Do zlikwidowanej kopalni "Żory" dopływają solanki zawierającej jony baru i praktycznie pozbawione siarczanów. Ich przepływ dj sąsiedniej kopalni "Borynia" oddziałuje ujemnie na jakość wód tej kopalni. Po zamknięciu kopalni "Żory" chemizm solanek ulegał zmianie. Przedostawały się nich okresowo siarc[...]
EN Brines containing barium ions and practically no sulfates flow into the liquidated Żory Mine. The flow next into the neighbouring Borynia Mine where they influence negatively the quality of its waters. After liquidation of Żory Mine the brines chemism changed Sulfates have periodically found their w[...]
12
100%
Przegląd Górniczy
PL Powstawanie kwaśnych wód kopalnianych oceniane jest jako najważniejszy problem hydrogeochemiczny środowiska wodnego na świecie. Kwaśne wody powstają miejscowo (lokalnie) lub w całych rejonach (poziomach) w kopalniach południowo-zachodniego obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Najbardziej Inten[...]
EN Formation of mine acid waters is evaluated to be the most important hydro-chemical problem of the water medium (environment) in the world. Acid waters are formed as well locally as in whole regions (horizons) in the mines of the south-west area of the Upper Silesian Coal Basin. The most intensive pr[...]
13
100%
Przegląd Górniczy
PL W publikacji scharakteryzowano wody podziemne i kopalniane Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w świetle aktualnych, nowych przepisów prawnych opartych o ramowe ustalenia zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (RDW 2000/60/EC). Przedstawiono klasyfikację jakości wód pod[...]
EN Underground and mine waters of the Upper Silesian Coal Basin are characterised in the light of the new regulations based on decisions included in the Directive of European Parliament and European Union Council (RDW2000/ 6O1EC). The classification of underground waters quality as well as the proposal[...]
14
100%
Przegląd Górniczy
2002 T. 58, nr 5 24--28
PL W solankach dopływających do kopalń południowej części GZW występują warunki redukcyjne generujące obecność jonów baru i promieniotwórczych izotopów radu. Przeważająca ilość tych szkodliwych i radiotoksycznych składników usuwana jest z wód kopalnianych bezpośrednio w miejscach ich wypływu z górotwor[...]
EN Reduction conditions, occuring in the brines inflowing into the mines of the southern part of GZW (Uppersilesian Coal Basin) generate the presence of barium ions and radioactive ions of radium. The oveihel-ming quantity of those harmful and radiotoxic components is removal from mine waters directly [...]
15
100%
Przegląd Górniczy
PL W utworach karbonu kopalń "Piast" i " Rydułtowy" w rejonach okien hydrogeologicznych stwierdzono wody infiltracyjne po ostatniej transgresji morskiej w trzeciorzędzie o składzie izotopowym oraz ich mieszanie z solankami pochodzącymi najprawdopodobniej z procesu transpiracji lub ewapotranspiracji. So[...]
EN In the Carboniferous formations of the mines ,,Piast" and ,,Rydultowy", in the regions of the hydro-geological windows infiltration waters after the last sea transgression in the Tertiary of the following isotopic composition 82HŤ-62 %o and 518OŤ-8,9 %o have been stated and their mixing with the bri[...]
16
100%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono trudności w analizowaniu wód słonych i solanek dopływających do kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Uzyskanie wiarygodnych wyników wymaga właściwego miejsca poboru próbek wód, ścisłego przestrzegania procedur pobierania, utrwalania, transportu i przechowywania, a także[...]
EN Difficulties in analysing of salty waters and brines inflowing into the mines of the Upper Silesian Coal Basin are presented. Obtaining of reliable results requires: proper place of sampling, strict obeying of sampling procedure, preservation, transport and storage of samples and also execution of p[...]
17
100%
Przegląd Górniczy
PL W poniższej pracy przedstawiono charakterystykę procesów kształtujących chemizm wód podziemnych w zatopionych wyrobiskach kopalnianych w częstochowskim rejonie zlikwidowanych kopalń rud żelaza. W zatopionych wyrobiskach, na skutek wyłączenia systemów odwadniających kopalnie i tym samym ograniczenia [...]
EN Characteristics of the process constituting chemism of underground waters in the flooded mine workings in the Częstochowa liquidated iron ore mines region is presented. Becouse of mone drainage system stoppage and thus limitation of exchange of the undergrounds waters in flooded workings a zone of p[...]
18
88%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1751-1765
PL W publikacji omówiono najważniejsze zmiany składu składu fizyczno-chemicznego wód zbiornika kopalnianego nr 31 w latach 1981÷2010. Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące wnioski: 1. Najważniejszym parametrem ulegającym zmianie na przestrzeni lat, był wzrost wartości pH w w[...]
EN The chemistry of post-mining reservoir the No. 31 was discussed. The reservoir under research is located on so called "antrophogenic lake district" in Łuk Mużakowski (Lubuski District, West Poland). The "antrophogenic lake district" comprises of about 100 post-mining reservoirs of different origin: [...]
19
88%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2000 nr 5 26-31
PL System zbiorczego odprowadzania wód dołowych z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i Rybnickiej Spółki Węglowej S.A. zwany systemem "Olza" nie zabezpiecza zachowania norm II klasy czystości Odry z uwagi na niewykorzystanie możliwości retencyjno-dozujących. Na podstawie badań zasolenia rzeki w [...]
EN Requirements related to the 2nd class of the river Oder Cleanliness classification are not provided by system - called 'Olza System' - of inderground water collective disposal from coal mines of Jastrzebie Coal Company, plc and Rybnik Coal Company, plc, becouse provisions of a possible river water s[...]
20
88%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 407-416
PL Badania wód dopływających z karbonu Górnośląskiego Zagłębia węglowego, a nestępnie ich przepływu w wyrobiskach górniczych wykazały znaczące zmiany w ich składzie chemicznym. Przekształcenia chemizmu wód są wynikiem przebiegu procesów: utleniania minerałów siarczkowych, utleniania związków azotu, roz[...]
EN Waters in the Carboniferous formation of the Upper Silesia Coal Basin are of different origin. Isotope and chemical data allow identification of several types. Studies of chemical composition of mine waters and observations of their inlow into mine workings showed chamges. The changes of concentrati[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last