Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 76
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wind power
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Electrical Engineering
2017 Vol. 66, nr 2 265--277
EN The growth in renewable power generation and more strict local regulations regarding power quality indices will make it necessary to use energy storage systems with renewable power plants in the near future. The capacity of storage systems can be determined using different methods most of which can [...]
2
88%
Spektrum
2007 nr 6 XXV-XXVIII
PL Scharakteryzowano stan energetyki wiatrowej w Polsce. Podano prognozę jej rozwoju, sposób oceny terenów pod budowę farm wiatrowych oraz określono wptyw farm wiatrowych na pracę podsystemu elektroenergetycznego. Wymieniono korzyści z energetyki wiatrowej, a także trudności formalne realizacji inwesty[...]
EN Characterized is wind power engineering condition in Poland. Given is its development forecast and methods to evaluate areas where wind farms can be built. Determined is also the influence of wind farms on power sub-system operation. Specified are wind power engineering advantages as well as formal [...]
3
75%
Elektro Info
2013 nr 9 22--25
PL W artykule przedstawiono metody zapobiegania i usuwania oblodzenia stosowane w wiatrakach energetycznych. Prezentację metod poprzedzono opisem skutków powodowanych przez oblodzenia.
EN This paper presents prevention and de-icing methods used in energy wind turbines. The presentation was introduced with description of damages and effects caused by icing.
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 1a 117-121
PL W artykule zbadano możliwość kontroli napięcia w farmie wiatrowej na podstawie funkcji regresji. Metodę zbadano na przykładzie sieci dystrybucyjnej 13 farm wiatrowych.
EN Due to the growth of the wind power penetration, the voltage control by this technology must be evaluated. The aim of this control is the minimization of the distribution losses while keeping away the system from voltage collapse. This paper investigates if it is possible to assess accurately the op[...]
5
75%
Rynek Energii
2013 Nr 3 61--67
PL Energetyka odnawialna, z uwagi na ciągły wzrost jej mocy zainstalowanej, zaczyna oddziaływać w zauważalny sposób na funkcjonowanie krajowego systemu elektroenergetycznego. Celem niniejszej pracy jest analiza eksploatacji elektrowni wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej OZE, ze szczególn[...]
EN Wind power industry, because of the installed power growth, has noticeably started affecting the functioning of the Polish power system. The main deal of this paper is an analysis of exploitation of power plant using renewable resources, especially of wind power. Given is the total amount of electri[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2011 Z. 16 81-86
PL Podczas badania właściwości generatorów elektrowni wiatrowych zachodzi konieczność pomiaru ich momentu obrotowego. W tym celu na wirującym wale badanej maszyny instalowany jest zespół czujników (najczęściej tensometrycznych), stanowiących część układu pomiarowego, w którym powstaje sygnał niosący in[...]
EN When investigating wind turbine generators it becomes necessary to measure their torques. Sets of sensors (most often tensometers) are installed on the shaft of the examined machine being a part of a measuring system, producing a signal informing on the measured torque. This signal is then transmitt[...]
7
75%
Górnictwo i Geologia
2010 T. 5, z. 2 153-157
PL Lokalizacja elektrowni wiatrowych na zwałowiskach w górniczych rejonach Ukrainy jest jedną z perspektywicznych metod dostarczania alternatywnych źródeł energii na terenach przemysłowych, obejmujących obszary likwidowanych kopalń. Niniejszy artykuł poświęcony jest projektowaniu sztucznego ukształtowa[...]
EN Location of autonomous wind power turbines on dumps coal extractive districts of Ukraine is the perspective methods of providing alternative energy of industrial grounds of mines which are subject liquidation, small settlements and districts which are located near-by the sanitary and mechanical prot[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2007 z. 46 [246] 175-179
9
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2017 z. 108 27--30
EN The article describes the problem of optimizing the operation of vertical axis wind turbines. A number of functions are available to estimate the effect of wind on the generated power, Resulting from damage And the fatigue durability evaluation algorithm based on the spectral method.
10
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2017 R. 85, nr 5 67--73
PL Przedstawiono zarys historycznego rozwoju elektrowni wiatrowych na świecie wraz z charakterystyką generatorów, kryteria techniczne oceny turbin wiatrowych, kryteria ekonomiczne i ekologiczne.
EN Outlines the historical development of wind power in the world, together with the characteristics of the generators, the criteria for the technical evaluation of wind turbines, economic and ecological criteria.
11
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2010 Nr 5 (92) 20--23
PL Duże zainteresowanie inwestorów budową elektrowni wiatrowych wywołało dyskusję o potencjale mocy tych elektrowni, możliwej do przyłączenia w krajowym systemie elektroenergetycznym. Najważniejszym problemem jest zachowanie bezpieczeństwa elektroenergetycznego w warunkach wyczerpywania się zdolności p[...]
EN Great interest of investors in building of wind farms has caused a discussion concerning the power potential of these power stations that could be connected to the national power system. The most important problem is to keep the power safety in conditions of permanent depieting of transmission capac[...]
12
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2010 Nr 5 (92) 30--33
PL Powstające nowe teorie matematyczne umożliwiają również rozwój technik predykcji. Jedna z nich, opisująca analizę fraktalną oraz procesy samopodobne została wykorzystana do stworzenia modelu prognostycznego. W artykule został przedstawiony wzorzec teoretyczny oraz jego praktyczne zastosowanie do pre[...]
EN Emerging new mathematical theories also allow us for the development of prediction techniques. One of them, describing the fractal analysis and sell-similar processes, has been used to create a predictive model. In the paper a theoretical model and its practical application to the prediction of elec[...]
13
75%
Acta Energetica
2016 nr 2 85--91
PL W artykule przedstawiono metodykę szacowania maksymalnej mocy, jaką można przyłączyć do systemu elektroenergetycznego w źródłach generacji rozproszonej. Ze względu na aktualną dynamikę rozwoju jako przedmiot analiz wybrano elektrownie wiatrowe. Niemniej jednak przedstawione w artykule rozważania maj[...]
EN This paper presents the methods of estimating the maximum power that can be connected to the power system in distributed generation sources. Wind turbine generator systems (WTGS) were selected as the subject for analysis. Nonetheless, the considerations presented in this paper are only general and a[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2005 z. 28 29-32
EN Optimization of structural form of mast of wind power plant was presented in this paper. The numerical model was created in Ansys, parametrical file in APDL language was created by authors. Minimal displacements were assumed as the objective function and a thickness of mast wall was assumed as desi[...]
15
75%
Rynek Energii
2017 Nr 1 47--49
PL W artykule przedstawiono wyniki badań związków korelacyjnych pomiędzy różnymi parametrami charakteryzującymi strukturę wytwarzania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego a wartością mocy generowanej w farmach wiatrowych zlokalizowanych w Polsce. Wykazano, że gwałtowny wzrost mocy zainstalowanej ene[...]
EN The article presents the correlation between various parameters of electric power generation in the National Grid and the level of power generation in Polish wind farms. It has been proven that the rapid growth of wind power generation does not significantly impact on the operational reserve limits.[...]
16
75%
Rynek Energii
2015 Nr 2 45--51
PL W artykule zaprezentowano wyniki analizy wpływu ilości mocy zainstalowanej w źródłach wiatrowych na funkcjonowanie polskiego systemu elektroenergetycznego. Ilość ta stale wzrastała w ostatnich latach i prawdopodobnie w dalszym ciągu obserwować będziemy trend wzrostowy. Zgodnie z założeniami, do 2020[...]
EN The article presents analysis of wind installed capacity influence on Polish power system. The amount of installed wind capacity has been constantly increasing in recent years and this trend will very likely continue. According to guidelines 15.5% of final energy produced in Poland in 2020 will be g[...]
17
75%
Acta Energetica
2014 nr 2 140--155
PL Rozwój rynku energii elektrycznej sprawił, że branża energetyczna stała się atrakcyjna inwestycyjnie dla wielu przedsiębiorców. Trwający od kilku lat proces liberalizacji rynku energii elektrycznej przyczynił się do świadczenia nowych usług na rzecz inwestorów zainteresowanych rozwojem branży energe[...]
EN The development of the electricity market has made the energy industry an attractive investment for many businesses. In recent years, the electricity market has been going through the process of liberalization, which has contributed to the provision of new services for investors interested in the de[...]
18
75%
Journal of Mechanical and Energy Engineering
2017 Vol. 1, No 2 171--178
EN The following paper presents a methodology of wind turbines selection with a axis of rotation based on measurements of wind conditions specific for the wind power sector. Basic properties and characteristics used in the wind power sector, as well as a proper measurement campaign along with determini[...]
19
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 4 78--81
PL W artykule opisano wyniki przeprowadzonego badania wpływu generacji ze źródeł wiatrowych na kształtowanie się poziomu cen na rynku fizycznym spot dla energii elektrycznej. Opracowany model wykorzystano do oceny wpływu dynamiki przyrostu mocy zainstalowanej i sprawności źródeł na poziom cen. W refera[...]
EN The article describes the results of conducted analysis concerning the impact of wind sources generation on the level of electricity prices on the physical SPOT market. Developed model was used to assess the impact of the growth rate of the installed capacity and the efficiency of sources on the ele[...]
20
75%
Rynek Energii
2018 Nr 1 47--52
PL Zarówno w skali światowej, jak i krajowej obserwowany jest wzrost udziału energetyki wiatrowej w strukturze wytwarzania energii elektrycznej. Rozwój ten jest determinowany zarówno postępem technicznym, jak i – w znacznie większym stopniu – wdrażaniem odpowiednich instrumentów polityki klimatycznej[...]
EN The wind power share in energy systems is increasing each year. This situation takes place both worldwide and in Poland. Currently, the solution with positive impact on the environmental are subsidized. Among them are the renewable energy source. The technology development and implementation of clim[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last