Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wind power plants
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2002 R. 26, z. 4 259-264
PL Projekty elektrowni wiatrowych należą do przedsięwzięć inwestycyjnych cieszących się coraz większym powodzeniem u inwestorów na całym świecie. Ze względu na duże nakłady inwestycyjne, w przypadku tych przedsięwzięć konieczne jest opracowanie studiów wykonalności wraz z dokładnymi pomiarami zasobów e[...]
EN Projects of Wind Power Plant pretend to one of the most delightful enterprises for investments on all over the world. With regards to big expenses connected to that activity it seems to be necessary to work out feasibility study and to measure wind energy resources on pointed area. It is important t[...]
2
100%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2002 R. 26, z. 4 265-271
PL W analizie ekonomicznej wyznacza się wskaźniki określające efektywność finansową przedsięwzięć inwestycyjnych. W praktyce są to wskaźniki nie uwzględniające zmian wartości pieniądza w czasie bądź wskaźniki, które uwzględniają zmianę wartości pieniądza w czasie. W publikacji przedstawiono ocenę efekt[...]
EN In economical analysis indicates indexes that estimate financial efficiency of enterprises. Practically, there are indexes that taking or not taking into accounts the alteration of money during a long period of time. In this article are shown valuations of economical effects of investment on wind po[...]
3
100%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 3 479--487
EN Many countries worldwide support green energy production on large scale mostly by solar or wind energy subsidizing manufacture and operation of such systems. During the last two decades, there has been significant increase in wind energy production globally. Statistics show continuously growing inve[...]
4
88%
Archives of Electrical Engineering
PL Dwustopniowy generator synchroniczny, opisany w artykule, jest proponowany do zastosowania w elektrowniach wiatrowych pracujących bezpośrednio na sieć sztywną i nie wymagających przekładni mechanicznych. Pierwszy stopień generatora stanowi generator synchroniczny wzbudzany magnesami trwałymi. Drugi [...]
EN A two-stage synchronous generator (TSSG) described in the paper is proposed as a directly driven converter for a wind power plant. The first stage of TSSG is a synchronous generator excited by surface-mounted high-energy permanent magnets. The second stage is built similarly as a rotor-wound inducti[...]
5
88%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2017 No 265 157--171
EN The game of space is an element of spatial development of each administrative unit. The spatial conflicts are the basis of this game caused by different goals of local actors. In Polish conditions there were many conflicts about the location of wind turbines in rural areas. The co[...]
6
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 1, z. 25 165-173
PL W przedłożonym referacie przedstawiono wybrane aspekty analizy porównawczej cyklu życia elektrowni jądrowej, elektrowni gazowo-parowej oraz zintegrowania siłowni wiatrowych. Wyniki obliczeń uzyskane przy wykorzystaniu własnego programu obliczeniowego EN-STREAM odnoszą się z jednej strony do zasady e[...]
EN In the following essay there have been presented selected aspects of energy-ecological comparative analysis of nuclear and gas-steam power plant life cycle and wind power plants integrating. Calculations' results obtained with use of the computational program EN-STREAM refer to the rule of installed[...]
7
75%
Rynek Energii
2011 nr 1 97-102
PL W referacie zaprezentowano możliwości sterowania produkcją energii elektrycznej farmy wiatrowej przyłączonej do sieci rozdzielczej 110 kV, na przykładzie elektrowni wiatrowej Kamieńsk o mocy zainstalowanej 30 MW. Na podstawie doświadczeń wynikających z trzyletniego okresu eksploatacji elektrowni prz[...]
EN The paper presents the possibilities of controlling electric energy production in a wind power plant, on the example of Kamieńsk wind power plant of 30 MW installed power, connected to 100 kV network. Based on the experience of 3-year period of the power plant exploitation, the series of difficultie[...]
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 1a 198-201
PL W artykule przedstawiono wpływ zarządzania mocą bierną w elektrowniach wiatrowych na stabilność dynamiczną napięcia w sieci elektrycznej. Zbadano przypadek dwóch różnych modeli generator.
EN Nowadays, the large penetration of wind power generation poses new challenges for the dynamic voltage stability analysis of an electric power system. In this paper is studied the influence of the reactive power management for wind power plants in the dynamic voltage stability of an electric power ne[...]
9
75%
Energetyka
2011 nr 10 628-631
PL Założeniem wyjściowym przy planowaniu budowy elektrowni wiatrowej jest zazwyczaj wielkość produkcji energii na przestrzeni jednego roku. O wielkości produkowanej energii decyduje kilka czynników. Podstawowym czynnikiem są lokalne zasoby energii kinetycznej wiatru, następnie parametry konstrukcyjne e[...]
EN The starting assumption in the planning of the construction of a wind turbine is typically the size of the production of energy in one year. The size of the energy produced is determined by several factors. The primary factor is the local kinetic energy of wind resources, then design parameters of p[...]
10
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono aspekty oddziaływania generacji wiatrowej na system elektroenergetyczny w przypadku różnych sytuacji ruchowych na podstawie rzeczywistych rejestracji dokonanych podczas testów odbiorczych.
EN The paper presents aspects of influence of wind power plants on electric power system in different operational conditions - taking advantage of real records made during acceptance tests.
11
75%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2010 Nr 4(6) 99-114
PL Elektrownie wiatrowe są najdynamiczniej rozwijającym się pod sektorem energetyki i będą istotnie wpływały na redukcję emitowanych zanieczyszczeń. Jednak znaczący wzrost liczby elektrowni wiatrowych nie pozostanie bez wpływu na środowisko. Aby minimalizować te negatywne oddziaływania, wybór lokalizac[...]
EN The most dynamic segment of the energy industry, wind power plants are likely to have a strong impact on emissions reduction, however, their growth may affect the environment. The authors give a comprehensive summary of the Guidelines for the Environmental Impact Assessment for Wind Farms, including[...]
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 12 224-230
PL W artykule przedstawiono stan aktualny i perspektywy elektrowni wiatrowych, zagadnienia przyłączania elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych oraz wpływ elektrowni wiatrowych na system elektroenergetyczny. Zaprezentowano także zdolność elektrowni wiatrowych do pokrywania obciążenia.
EN In the paper present state and perspectives of wind power plants are described, as well as main issues and schemes for their grid integration and influence of wind power plants on electric power system. Also the load carrying capability of wind power plants is presented.
13
75%
Energetyka
2011 nr 2-3 126-128
PL Systemy CAES są efektywną technologią magazynowania energii elektrycznej i stanowią alternatywę dla akumulacji energii w elektrowniach szczytowo- pompowych. Istnieje możliwość współpracy elektrowni wiatrowej z elektrownią CAES pod warunkiem wyznaczenia właściwej lokalizacji dla obydwu technologii i [...]
EN CAES systems are an effictive electric energy storage technology and make an alternative to energy accumulation in a pumped storage power plant. There is a possibility of cooperation between a wind power plant and the CAES one, provided that the proper location for both technologies as well as maxim[...]
14
75%
Energetyka
2011 nr 2-3 8891-8891
PL Planowany rozwój elektrowni wiatrowych w Polsce stwarza konieczność podjęcia prac nad magazynowaniem energii. Elektrownie zawierające CAES osiągnęły dojrzałość techniczną, a ich budowa w Polsce jest możliwa. Wszystkie elementy składające się na CAES są znane i stosowane w Polsce, w przemyśle, a pote[...]
EN The planned development of wind power plants in Poland makes it necessary to start research work on energy storage. Power plants equipped with CAES system have already reached technical maturity and there would be no problem in constructing them in Poland. All elements composing the CAES are known a[...]
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Żyjemy w czasach znacznego wzrostu cen energii i ujawniającego się deficytu mocy mimo nowych inwestycji w sferze wytwarzania, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu kosztów energii elektrycznej. Ujawnia się światowy trend w kierunku oszczędzania energii elektrycznej zarówno w przemyśle, jak i u odbio[...]
EN We live in times when energy prices grow considerably, newly installed power units fail to meet demand for electrical energy, and this naturally leads to a rise in the cost of electrical energy. A world-wide trend towards saving in electrical energy both in industries and in homes, and furthermore, [...]
16
75%
Ekonomia i Środowisko
2015 nr 3 67--80
EN In this article the estimation procedure of financial impact of adopting the local spatial development plan for wind power plants is presented. Using the basic property valuation methods, especially from the range of income and comparative approach, the calculation was made on the selected part of t[...]
17
75%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 10 33--42
PL W oparciu o dziesięcioletnie obserwacje z 10 stacji meteorologicznych znajdujących się w rejonie lubelskim opracowano szczegółowe zasoby energii wiatru dla potrzeb rolnictwa z możliwością instalowania siłowni wiatrowych różnych typów i o różnej mocy. Badaniami objęte były dwie siłownie wiatrowe: pie[...]
EN Wind energy resources for agricultural purposes were elaborated in details on a base of 10-year observations of 10 meteorological stations situated in Lublin region in order to install various type and power wind power plants. Two wind power plants were investigated: 4 kW power situated in Snopków a[...]
18
75%
Energetyka
2015 nr 2 91--96
PL Elektrownie wiatrowe stały się popularnym odnawialnym źródłem energii w Polsce. Jak każda technologia, energetyka wiatrowa posiada swoje wady i zalety, rzesze przeciwników i zwolenników, pasjonatów i ignorantów. Artykuł przedstawia zestawienie opinii i poglądów społecznych na temat wpływu elektrowni[...]
EN Wind power plants became a popular renewable energy source in Poland. Wind power engineering, like any technology, has its advantages and disadvantages, opponents and adherents, passionates and ignorants. The paper presents summary of people’s opinions and views concerning the influence of wind powe[...]
19
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2017 Nr 5 (134) 12--19
PL W artykule przedstawiono streszczenia referatów wygłoszonych na panelu dyskusyjnym „Przyszłość konwencjonalnej energetyki w Polsce" który odbył się 22 marca 2017 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Organizatorami byli Sekcja Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP, Koło SEP nr 1 przy PSE [...]
EN The article presents summaries of papers delivered on the panel discussion "The Future of Conventional Power Engineering in Poland" held on March 22,2017 at the Faculty of Electrical Engineering of the Silesian University of Technology. The organizers were Energetics Department : from Gliwice Divisi[...]
20
75%
Architektura Krajobrazu
2014 nr 1 102--113
PL Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, mimo wielu barier planistycznych i społecznych, występuje oraz jest planowana duża liczba elektrowni wiatrowych. Celem pracy jest rozpoznanie aspektów planistycznych i dynamiki inwestycyjnej lokalizacji elektrowni wiatrowych na przykładzie województwa wa[...]
EN There are many existing and planned wind farms in the Province of Warmia and Mazury, despite numerous administrative and societal obstacles to prevent this. The main aim of the study was to identify the factors involved in the planning and development of wind turbines based on the examples in Warmia[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last