Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 95
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wielki piec
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Karbo
1998 Nr 8 255-257
PL Scharakteryzowano tendencje panujące na światowym rynku wyłożeń wielkopiecowych. Omówiono wymagania nabywców i rozwiązania konkurujących ze sobą producentów wyłożeń. Podano cztery koncepcje wyłożeń z uwzględnieniem wykładziny z węgla konwencjonalnego, produkowanej przez ZEW SA w Raciborzu.
EN Trends in world market of blast furnace linings were characterised. Requirements of buyers and different solutions of linings producers were discussed. Four conceptions of linings including a conventional coal lining produced by ZEW SA in Racibórz were presented.
2
100%
Karbo
1998 Nr 3 102-104
PL W technologii wielkopiecowej, stosującej wdmuchiwanie pyłu węglowego do wielkiego pieca, coraz większe wymagania stawia się wytrzymałości mechanicznej koksu. Parametrami, do których przywiązuje się szczególną wagę przy ocenie walorów użytkowych koksu wielkopiecowego, są wskaźniki CRI (Coke Reactivit[...]
EN In blast furnace technology with blowing of coal dust into a blast- furnace the mechanical strength of coke is its very important parameter. Indexes CRI (Coke Reactivity Index) and CSR (Coke Strength after Reaction) determined according to the procedure elaborated by Nippon Steel Corp. are the p[...]
3
100%
Karbo
1998 Nr 12 381-384
PL W ostatnich dziesięcioleciach wzrastają objętości nowych wielkich pieców przy jednoczesnym zatrzymywaniu małych pieców produkujących surówkę przeróbczą. Zjawiska zachodzące w wielkim piecu są coraz głębiej badane. Okazało się, że wielki piec, z uwagi na panujące w nim temperatury, jest agregatem w k[...]
EN From the last decades capacities of the new blast furnaces have increased and small furnaces producing a steelmaking pig iron have been stopped. Phenomena connected with the blast-furnace process are more and moré intensively investigated. The blast furnace due to high tempera- tures inside can [...]
4
80%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 6 477--481
PL Proces wielkopiecowy jest znany i rozwijany od setek lat ale dotychczas nie jest w pełni rozpoznany. Szybki rozwój w ostatnich latach technik komputerowych umożliwił znaczący postęp w zakresie wyjaśniania niektórych mechanizmów procesów zachodzących w wielkim piecu. Spowodowało to znaczne zautomatyz[...]
EN The blast furnace process is known and developed for hundreds of years, but it is not fully recognized so far. Fast development of the computer techniques in last years enabled remarkable progress in range of explaining some mechanisms of the process, which takes place in the blast furnace. It resul[...]
5
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiono wyniki modelowych badań wpływu wprowadzania drobnoziarnistych sortymentów koksu na przewiewność wsadu wielkopiecowego i wyniki badań reakcyjności wobec CO2 w wysokich temperaturach różnych sortymentów koksu, do stosowania w wielkim piecu, przy produkcji surówek odlewniczych. Przeprowad[...]
EN Result are presented of model studies of the effects of small size coke fractions on blast furnace charge permeability and measurements of high-temperature reactivity toward CO2 of various fractions of coke used for production of foundry pig irons. Industrial-scale trials were carried out in a found[...]
6
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiono założenia technologiczne oraz wyniki prób przemysłowych prowadzenia procesu wielkopiecowego z udziałem koksiku (w stanie naturalnym) we wsadzie wielkopiecowym, Próby przemysłowe wykazały, że istnieje możliwość stosowania koksiku o naturalnym uziarnieniu w ilości do ok. 15 kg/t surówki [...]
EN Technical principles and results of industrial scale tests are presented for blast furnace operation with coke breeze (as received) in the charge. It was found that it was possible to use up to 15 kg of dry coke breeze per tonne of hot metal without adverse effects on furnace operation. The average [...]
7
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć literatury światowej w Hucie Katowice opracowano nową konstrukcję płyt chłodzących wielki piec w strefie podgrzewania (szybu), przestronu i spadków oraz częściowo gara i trzonu. Są to płyty o potrójnym systemie chłodzenia, wykonane z żeliwa wermikularnego lub s[...]
EN The article presents the simulation of operation and casting of plate coolers of the blast furnace in order to draw up the optimum design.
8
80%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Od lat prowadzone są badania podstawowe i stosowane nad zachowaniem się tytanu w procesie wielkopiecowym. Badania i aplikacje dotyczą zarówno zagadnień technologicznych, jak i wpływu związków tytanu na trwałość – głównie – wyłożenia węglowego garu wielkiego pieca. W niniejszym opracowaniu prezentuje[...]
EN Over the past few years basic and applied researches on titanium behaviour in blast-furnace process are conducted. Investigations and applications concern technological questions and also infl uence of titanium compounds on the life – mainly the coal lining of blast furnace hearth. In this study man[...]
9
80%
Przegląd Mechaniczny
2003 nr 6 35-39
PL Autor przedstawia własne wyniki eksploatacyjne pracy wielkich pieców, dotychczas niepublikowane, które mają istotny wpływ na trwałość wyłożenia ogniotrwałego, a tym samym na czas kampanii wielkich pieców i uzyskiwane efekty ekonomiczne; w artykule poruszono problemy związane z: zagadnieiron blasenia[...]
EN The author presents his own hitherto unpublished results from the operation of blast furnaces, which essentialy influence the life of the refractory lining thus the time of furnace campaign and gained economic effects. Problems associated with the construction, especially the design of furnace coole[...]
10
80%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
1999 nr 6 296--299
PL Sposoby ograniczenia produkcji surówki w wielkim piecu. Warunki ograniczenia strumienia dmuchu. Wpływ hamowania pracy pieca na zużycie koksu. Skutki postojów pieca. „Pełne dławienie” biegu wielkiego pieca i jego skutki.
EN Methods of limitation blast-furnace pig iron production. Conditions of limitation blast stream. Effect of braking furnace operation on coke consumption. The effects offumace standstills. Effects of „full throttling” of blast-furnace running.
11
70%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Zbadano zawartości pierwiastków w zgorzelinie i skład fazowy zgorzeliny oraz struktury w strefie przylgowej i zsypowej, w dnie i w zawiesiu stożka zasypowego po jego wycofaniu z eksploatacji. Stwierdzono, że przyczynami zniszczenia była intensywna korozja przez gorące agresywne gazy gardzielowe oraz[...]
EN In the charge cone, after its exploatation, the chemical composition of the scale and structures of the charge and seal zones dnd in bottom and in the lifting sling were investigated. It was statement, that demage of the cone were the high temperature corrosion of the top blast-furnance gases and de[...]
12
70%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W pracy dokonano analizy aktualnego stanu wykorzystania odpadów tworzyw sztucznych w wielkich piecach w hutnictwie światowym. Na tym tle przedstawiono ocenę możliwości utylizacji tych odpadów w procesie wielkopiecowym w warunkach krajowego hutnictwa. Określono szacunkowo ilość odpadów tworzyw sztuc[...]
EN A review of general aspects of the use of waste plastics as a substitute fuel in blast furnaces, its current world status and advantages. Installations for injection of waste plastics in Stahlwerke Bremen in Germany and Keihin Works in Japan are discussed together with their environmental aspects. O[...]
13
70%
Karbo
2001 Nr 2 57-60
PL W Hucie im. T. Sendzimira S.A. podjęto próbę ustalenia składu mieszanki wsadowej, gwarantującej uzyskanie koksu o właściwościach korzystnych dla pracy wielkiego pieca oraz opłacalnej z punktu widzenia ekonomiki obu procesów. Do obliczania efektów ekonomicznych wytypowano trzy okresy pracy wielkiego [...]
14
70%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiono metodykę wytwarzania wielokomponentowych brykietów i układu technicznego do prób przemysłowych, według opracowanych wytycznych techniczno-technologicznych. W warunkach wielkiego pieca Zakładów Metalurgicznych istnieje możliwość stosowania wielokomponentowych brykietów w ilości około 50[...]
EN Methodology of production of multicomponent briquettes is described together with technical conditions of the blast furnace trials. It was found that in the particular blast furnace it was possible to use about 50 kg/tonne of hot metal without adverse effects of furnace operation. The briquettes mak[...]
15
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 9 713--717
PL W publikacji przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych i ocenę możliwości wdmuchiwania gazu wielkopiecowego oczyszczonego z CO2 do dysz wielkiego pieca, jako paliwa zastępczego. Do analizy posłużyły rzeczywiste dane, opisujące pracę wielkiego pieca nr 5 w ArcelorMittal Steel Kraków. Dane te, a tak[...]
EN The paper presents the simulation results and assessment of blast furnace top gas (purified from CO2) injection into tuyeres as a substitute fuel. For calculations the real works data of blast furnace No. 5 at ArcelorMittal Steel Krakow were used. These data, as well as working on the furnace integr[...]
16
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 9 718--720
PL Przeprowadzono kontrolne odwierty i pobrano próbki wyłożenia ogniotrwałego z zewnętrznej i wewnętrznej części garu wielkiego pieca. Uzyskane próbki poddano analizie na zawartość związków chemicznych wpływających na niszczenie garów i trzonów wielkich pieców. Stwierdzono, że próbki pobrane z wewnętrz[...]
17
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 9 855--857
PL Omówiono zachowanie się koksu w wielkim piecu. Wskazano na przydatność metody termościeralności do oceny jakości koksu wielkopiecowego. Przedstawiono wyniki obliczeń zmian składu chemicznego koksu obrobionego cieplnie.
EN In the paper behavior of coke in blast furnace was described. Usefulness of the thermoabrasion method to evaluation of quality of blast furnace coke was indicated. Presents the results of calculations of changes of chemical composition of the coke heat treated.
18
61%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W pracy dokonano analizy aktualnego stanu wykorzystania systemów ekspertowych w procesie wielkopiecowym na świecie oraz w hutnictwie krajowym. Na tym tle przedstawiono ocenę możliwości zastosowania systemów ekspertowych w procesie wielkopiecowym w warunkach krajowego hutnictwa.× PL‘
EN General aspects of development of expert systems and current status of such systems in blast furnace technology in the world and in Poland are reviewed. Expert systems are used world-wide for blast furnace diagnostics, prediction of process abnormalities and for partial or comprehensive process auto[...]
19
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 12 852--855
PL W artykule dokonano analizy wykorzystania czasu pracy wielkich pieców przy użyciu metody PAMCO. W analizie uwzględniono różne rodzaje czasów, umożliwiające obliczenie odpowiednich wskaźników. Analizą objęto wydział wielkopiecowy polskiej huty, uwzględniono w niej wyniki pracy wielkich pieców z 7 lat[...]
EN The analysis of use of working time of blast furnaces using PAMCO method was presented in this paper. The analysis includes data related to different types of time for calculating appropriate indexes. The analysis was made in blast furnace department of Polish steel plant and it covers the period of[...]
20
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 12 843--845
PL W celu określenia rozkładu temperatury w wyłożeniu ogniotrwałym garu i trzonu wielkiego pieca o obj. 3200 m3 wykorzystano archiwalne dane zarejestrowane przez układ pomiarowy pieca. Wyznaczono empiryczną izotermę temperatury T= 300 oC i przez porównanie z analogiczną izotermą uzyskaną metodą modelow[...]
EN To determine the temperature distribution in the refractory hearth and body lining of the 3200 m3 blast furnace it has been used archival data recorded by the measuring system. lt has been empirically determined temperature isotherm of T = 300 oC. By comparison this isotherm With analogous isotherm [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last