Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 67
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  well logging
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 365-376
PL W pracy przedstawiono zarysy teoretycznych i praktycznych możliwości zastosowania profilowań geofizycznych do prezentacji trendów licznych parametrów petrofizycznych, określania stopnia kompakcji, wydzielania stref objętych tektoniką i cykli sedymentacyjnych na przykładzie otworu Gniewoszów-1k (Synk[...]
2
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 377-390
3
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 437-444
EN For the last years methods of selection, estimations of character of satiation, dissections in the process of the boring drilling and mastering of difficult collectors (above all things, carbonate, clay polimikt composition, in the breeds of crystalline foundation, etc.) haven't been developed enoug[...]
4
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 401-407
PL Profilowania geofizyki otworowej dostarczają wielowymiarowego obrazu ośrodka skalnego. Interpretacja takiej informacji w cienkowarstwowych utworach mioceńskich zapadliska przedkarpackiego nie jest zagadnieniem łatwym. Zastąpienie dużej liczby pomiarów składowymi głównymi, czyli kombinacją liniową pr[...]
EN Log data give multivariate picture of rocks. The interpretation of these data is not simple, especially for thin-interbedded Miocene rocks. Multivariate statistical methods were used for log data from J4 well piercing the sequences of the Miocene sandstones, mudstones and shales from the Carpathian [...]
5
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 469-476
PL Skomplikowana litologia skał, przy dużej liczbie realizowanych profilowań geofizyki otworowej, powoduje, że układy równań służące do interpretacji ilościowej w aplikacji Interlog systemu GeoWin/R są często trudne do rozwiązania. W takich przypadkach można zastosować metodę optymalizacji. Parametry p[...]
EN A great amount of unknowns resulting from a complicated lithology and from numerous logs run in a borehole causes that a set of equations in the comprehensive interpretation is great and sometimes difficult to be solved. In real geological conditions we sometimes get solutions that are different fro[...]
6
80%
Acta Geophysica
EN Kuster-Toksöz and Biot-Gassmann models for estimating velocities of longitudinal and shear waves on the basis of well-logging data were analysed. P-wave and S-wave velocity models are crucial for interpretation of seismic data. Discussed models enable determination with quite good accuracy, in some [...]
7
80%
Acta Geophysica Polonica
EN A successful application of Artificial Neural Network (ANN) to reconstructing acoustic waveforms is presented. During processing the acoustic full waveforms the authors met incorrectly recorded signals. Greater amplitudes of the second waveform (recorded by the far receiver) disable, among others, t[...]
8
80%
Acta Geophysica
EN Results of selected statistical analyses applied to well-logging data in a typical borehole in the Miocene thin-bedded formation are presented. Primary geological data in the form of lithology core descriptions was included as a joining member between logs and lithology. Principal component analysis[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN Interest to the seismic inversion among the specialists of oi1 and gas industry has grown lately. Taking into account, that the well logging methods are а basic information generator about а geological formations directly from the earth, in the article а question rises about the necessity of analysi[...]
10
70%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 399-399
PL Na bazie danych pomiarowych uzyskanych w trakcie prac badawczych projektu celowego INiG/KBN nr: 6T 1207 12001C/5636 wykonano szczegółową reinterpretacje danych geofizyki wiertniczej przy zastosowaniu programu SATUN przeznaczonego do interpretacji cienkowarstwowych formacji zbiornikowych. Korzystając[...]
EN Using the data obtained during performance of research project No: 6T 1207 12001 C/5636 (Institute of Oil and Gas, sponsored by Polish Ministry of Science and Polish Oil and Gas Company) the detail reinterpretation of well log data was made by means of SATUN computer programme. This programme is des[...]
11
70%
Przegląd Geologiczny
2001 Vol. 49 nr 11 1083-1088
PL Pole termiczne Ziemi a szczególnie rozkład gęstości strumienia cieplnego (Q) może być źródłem istotnych informacji o procesach geodynamicznych przebiegających w skorupie, o warunkach generacji węglowodorów, a także o obszarach i formacjach perspektywicznych dla wykorzystania energii geotermalnej. Un[...]
EN The thermal field of the Earth and particularly the heat flow density (Q) is a valuable source of information on geodvna-mic processes that occur in the Crust, conditions for hydrocarbon generation, and areas and formations promising for geothernuil energy. The uniqueness ofgeothermal data that are [...]
12
61%
Geological Quarterly
2013 Vol. 57, No. 2 289–-306
EN Geological models play a crucial role in the description and simulation of fluid flow of both hydrocarbon- and water-bearing strata. Methodology, based on the hydraulic flow unit build on the basis of core plug data combined with rock types determined from logs and 3D seismic cubes generated on the [...]
13
61%
Przegląd Geologiczny
2013 Vol. 61, nr 8 478--488
EN The purpose of this article is to review the possibilities of using well logging in the exploration and completion of the shale gas plays. This presentation is addressed to a broad geological community. The article was divided in two parts: the first one, already published in PG, which was focused o[...]
14
61%
Przegląd Geologiczny
2013 Vol. 61, nr 7 424--434
EN The purpose of this article is to review the possibilities of using well logging in the exploration and completion of the shale gas plays. This presentation is addressed to a broad geological community. The article is divided in two parts, the first is focused on the borehole logging tools and metho[...]
15
61%
Volumina Jurassica
EN This study integrates research conducted by ANDRA at the Underground Research Laboratory of Bure (Meuse, France) to investigate the feasibility of a deep geological waste repository in clay for high-level and long-lived intermediate-level radioactive waste. The aim of this study is to detect possibl[...]
16
61%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2013 R. 52, nr 1 73--81
PL Zabieg udostępnienia poziomu wodonośnego wymaga szczególnej uwagi. Zwłaszcza, gdy wykonywany jest w starym odwiercie, którego pierwotnym celem nie było ujęcie wód termalnych. Warstwa złożowa w strefie przyodwiertowej jest zwykle uszkadzana wpływem prac wiertniczych, filtracji płuczki oraz zabiegu ce[...]
EN The first operation of the geothermal aquifer require a special attention. Especially when it takes place in an old well, the main goal was not to the consumption of geothermal waters. Reservoir layers are usually very damaged by mud and cement used during drilling. This paper presents the results o[...]
17
61%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 409-417
PL Wyniki pozyskiwane podczas profilowań geofzyki otworowej stanowią bogaty materiał, czasem nie w pełni możliwy do wykorzystania podczas interpretacji jakościowej i ilościowej. Włączenie metod statystycznych umożliwia grupowanie danych oraz zastąpienie bogactwa parametrów, dostarczanych bezpośrednio z[...]
EN Well logging forms great data set being sometimes difficult in effective use in qualitative and quantitative interpretation. Statistical methods included into processing well logging data enable primary grouping and substituting a part of raw data from logging by other factors (Principal Components)[...]
18
61%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 419-426
PL Obliczono funkcje PEFA (Prediction Error Filter Analysis) i INPEFA (INtegrated PEFA), powstające poprzez porównywanie wartości pomierzonych z obliczonymi (przewidywanymi), z wykorzystaniem funkcji błędów predykcji. Krzywa PEFA jest wskaźnikiem zmienności wyniku pomiaru z punku na punkt, natomiast kr[...]
EN PEFA (Prediction Error Filter Analysis) and INPEFA (INtegrated PEFA) functions were calculated on the basis of differences between measured and predicted logs. PEFA log is an indicator of changes in the measured log from depth to depth, INPEFA curve illustrates trend of changes in the raw log. PEFA [...]
19
61%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 477-485
PL Czas interwałowy i gęstość objętościowa skał pomierzone w sposób ciągły podczas profilowań geofizyki otworowej są wykorzystywane przy konstrukcji sejsmicznych modeli prędkości i impedancji akustycznej oraz w grawimetrycznych modelach interpretacyjnych struktur przypowierzchniowych. Braki pomiarów ty[...]
EN Transit time interval and bulk density recorded in well logging are used for construction of seismic velocity models and for calculating acoustic impedance, also, in building gravity models for interpretation geological structures. Shortage of these logs in older wells or not sufficient quality of m[...]
20
61%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 507-507
PL Sonda neutronowa NNTE pozwala na pomiar dwóch niezależnych parametrów, którymi są porowatość neutronowa epitermiczna (zależna głównie od zawartości wodoru w skale) i przekrój czynny absorpcji neutronów (zależny głównie od zawartości Cl, B, i Gd). Obydwa te parametry, uzupełnione niektórymi innymi po[...]
EN The NNTE neutron tool enables to measure two independent parameters. The first one is neutron epithermal porosity, dependent mainly on hydrogen content in rock, and second one, the neutron absorption cross-section, dependent mainly on the chlorine, boron and the gadolinium contents. Both above param[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last