Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 125
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water reservoir
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2011 Nr 6 239-243
PL Celem artykułu jest przybliżenie problematyki procesu erozji poniżej zbiornika Jeziorsko na Warcie na tle charakterystyki hydrologicznej zmian zachodzących w korycie Warty oraz skutków działania wykonanych progów stabilizujących poniżej zapory czołowej zbiornika.
EN The goal of the article is to bring closer the issue of erosion process below the Jeziersko reservoir on the Warta river, in connection with hy- drological characteristics of changes taking place in the Warta riverbed and effects of stabilising check dams constructed below the reservoir's front dam.
2
100%
Gospodarka Wodna
2001 Nr 9 392-395
PL Zamieszczono informacje o zbiorniku wodnym Domaniów, podając: cel inwestycji, lokalizację obiektu, parametry zbiornika oraz ogólne dane hydrogeologiczne i charakterystyczne przepływy w przekroju piętrzenia. Przedstawiono charakterystykę techniczną obiektów przekroju piętrzenia - omówiono konstrukcję[...]
EN In the paper there has been given the following information on the water reservoir Domaniow: purpose of the investment, location of the object, parameters of the reservoir, general hydrologic data and characteristc flow values in the cross-section of the dam. The technical characterization of dammin[...]
3
100%
Gospodarka Wodna
2001 Nr 9 371-373
PL W lipcu 2001 r. minęły cztery lata eksploatacji Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżnę. W okresie tym Hydroprojekt Warszawa Sp. z o.o., współpracując ze spółką akcyjną zarządzającą zbiornikami, kontrolował stan techniczny głównych obiektów zespołu zbiorników. Spośród wielu za[...]
EN In July 2001 passed four years of exploitation of the Set of Water Reservoires Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyzne. During that period the Hydroprojekt Warszawa in cooperation with joint stock company managing the reservoires checked the technical state of main objects of the set. From among many prob[...]
4
100%
Gospodarka Wodna
2006 Nr 2 65-72
PL Przedstawiono wyniki analizy liczby, wielkości i czasu powstawania zbiorników wodnych w Polsce z uwzględnieniem ich funkcji przeciwpowodziowych. Omówiono działania na niektórych zbiornikach wodnych podczas ostatnich dużych powodzi oraz sformufowa-no wnioski w tym zakresie.
EN There have been presented analyses of number, size and time of origination of water reservoirs in Poland taking into consideration their flood control function. There has been also discussed actions taken on some water reservoirs during the last large floods and have been formulated resulting from t[...]
5
80%
Gospodarka Wodna
2009 Nr 9 374-376
6
80%
Ekologia i Technika
2009 R. 17, nr 5 235-239
PL Zbiorniki retencyjne to ekosystemy wodne charakteryzujące się specyficzną budową morfometryczną. Jest to bowiem odcinek rzeki podpiętrzony w wyniku przegrodzenia jego doliny zaporą. Stąd zaznaczają się w nim wyraźnie obszary o odmiennym charakterze. Występujące w nich biocenozy wodne są charakteryst[...]
EN Dammed reservoirs are characterized special morphometrical structure. It is a banked up section of a river. So what, there are places with different conditions within the reservoir. Water biocenosis are specific to lake as well as river ecosystems. Dammed reservoirs belong to ecosystems unwillingly [...]
7
80%
Gospodarka Wodna
2008 Nr 8 323-327
PL Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Królestwie Niderlandów, gdzie zarządy wodne istnieją od połowy XIII w., ok. 60% powierzchni kraju znajduje się pod poziomem morza, a blisko połowa społeczeństwa zatrudniona jest w instytucjach związanych z gospodarką wodną.
EN At the end of a series of articles, the authors present some general and technical issues related to dam constructions, e.g. basic principles and activities related to the planning process, integrated system of water management and the necessity to involve the society in those activities. The articl[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The source of information about the land surface can be not only the map or the profiles, that give the graphic reflex of the land, but also the digital terrain models (DTM), which present the form of the land surface in the digital way. In the paper the possibilities of using DTM at the stage of pr[...]
9
80%
Gospodarka Wodna
2007 Nr 5 206-209
PL Przedstawiono koncepcje zbiornika Wielowieś Klasztorna na rzece Prosna. Przybliżono jego główne cele użytkowe oraz znaczenie w ochronie przed powodzią. Omówiono także główne oddziaływania zbiornika na środowisko.
EN The article presents the concept of the Wielowieś Klasztorna reservoir on the Prosna River. It describes its main utility purposes and its importance for the anti-flood protection. The article also discusses main influence of the reservoir on the environment.
10
80%
Gospodarka Wodna
2003 Nr 11 461-466
PL Scharakteryzowano oddany do użytku 5 września 2002 r. polder Buków, pierwszy etap budowy planowanego zbiornika Racibórz. Generalnym projektantem inwestycji byt Hydroprojekt Wrocław, inwestorem - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, zaś głównymi realizatorami - POL-WOD - Przedsiębiorstwo [...]
EN There has been characterized the brought into operation on the 5th of September 2002 polder Buków, which was the first stage of building the planned water reservoir Racibórz. The general designer of that project was the Hydroprojekt Wrocław, the investor - the Regional Board of Water Management in O[...]
11
80%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 3 98-103
EN The paper presents general description of the reservoir, its function and assignment, characterization of main buildings and concurrent investmens as well as problems arising during realization of the investment. There have been also summed up the costs of the investment in compound prices and the s[...]
12
80%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 9 372-375
PL Podpiętrzone jezioro czy sztuczny zbiornik o pochodzeniu jeziorowym to nie tylko i nie przede wszystkim kwestia terminologii. Interesujący artykuł. Sądzimy, że poruszona tu sprawa warta jest i rozważenia, i zastosowania w zestawieniach i klasyfikacjach.
EN It is not only and not first of all a question of terminology whether that object is a dammed up lake or an artificial water reservoir of lake origin. An interesting paper. We deem the taken up subject to be a very important one and it deserves application in specifications and classification.
13
80%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 7 300-305
PL W artykule opisano uszkodzenia budynków wokół zbiornika Jeziorsko na tle ogólnych przyczyn uszkodzeń budynków i ocenę wpływu zbiornika na obiekty budowlane w strefie jego oddziaływania.
EN The paper presents damages to buildings around the Jeziorsko reservoir on the background on general reasons for damages to buildings and evaluation of the impact of the reservoir on building objects in the zone of its influence.
14
80%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 8 326-330
PL Autorzy ustosunkowują się do też zawartych w artykule prof. Majewskiego zamieszczonym w numerze 4/2002 „Gospodarki Wodnej", mając nadzieję na rozwianie mitów związanych ze stopniem wodnym i zbiornikiem Włocławek w perspektywie planowanej budowy stopnia wodnego Nieszawa--Ciechocinek.
EN The Authors assume an attitude towards the thesis contained in the paper by prof. Majewski published in the issue 4/2000 of the magazine Gospodarka Wodna. They expect that in view of the planned building of the stage of fall Nieszawa-Ciechocinekthe fables connected with the stage of fall and the wat[...]
15
80%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 6 250-257
PL W Polsce znajdują się bardzo bogate złoża siarki, które do 1993 r. eksploatowano metodą odkrywkową. Załamanie cen na rynku siarki, spowodowane pojawieniem się dużych jej ilości z oczyszczania ropy i gazu, zadecydowało o zaniechaniu produkcji metodą odkrywkowo-flotacyjną. Decyzją ministra przemysłu k[...]
EN Poland abounds in sulphur deposits which until the year 1993 were opencast exploited. Decrease of sulphur prices on the market caused by occurrance of big amounts of that product originating from purification of crude oil and gas decided on renunciation of production by the opencast-flotation method[...]
16
80%
Gospodarka Wodna
2011 Nr 9 362-366
PL Budowa i eksploatacja składowisk wszelkiego rodzaju odpadów budzi zawsze zażarte spory i gorące emocje zarówno wśród społeczności lokalnych, jak i ekspertów. Składowisko Żelazny Most, które już od ponad 30 lat znajduje się w eksplo-atacji, a praktycznie w ciągłej rozbudowie, chociażby z uwagi na swo[...]
EN The Świnna Poręba water reservoir, under construction since 1986, with damming structure on the 26.6th kilometer of the Skawa river, carried out on the basis of project and under the control of Hydroprojekt Sp. z o.o., is in the final stage of realisation. In the damming facilities the finishing wor[...]
17
80%
Journal of Ecological Engineering
EN The main goal of this work was to verify the historic data of historic artificial water reservoir Ottergrund, Banská Štiavnica district, which is inscribed in the UNESCO world heritage list. Main focus was set to area-storage capacity curve. There is historic map with the display of reservoir bottom[...]
18
80%
Gospodarka Wodna
2005 Nr 10 398-401
PL Jednym ze źródeł zaopatrzenia w wodę uzupełniającą Elektrowni „Bełchatów" jest zbiornik Słok na Widawce. Na dopływ do zbiornika składają się zrzuty z odwodnienia KWB „Bełchatów" oraz dopływ naturalny z górnej Widawki uzależniony w znacznej mierze od zajmującego część zlewni leja depresyjnego. Przeds[...]
EN The water reservoir Słok on the Widawka is one of the sources of make-up water delivery for the Power Plant Bełchatów. The inflow to the reservoir consists of discharges of water from drainage of KBW „Bełchatów" and of natural run-off from the upper Widawka which considerable depends on the cone of [...]
19
80%
Gospodarka Wodna
2005 Nr 12 490-495
PL Na podstawie danych z lat 1993-2003, w których pojawiały się w goczałkowickim zbiorniku wodnym zakwity fitoplanktonu, przeanalizowano zmiany w tym okresie wartości podstawowych wskaźników trofii w wodach zbiornika.
EN On the basis of data from the years 1993-2003 during which there occured in the Water Reservoir Goczałkowice phytoplankton blooms the Authors have analysed changes in numerical values of basic indicators of eutrophy in waters of the reservoir in that period.
20
80%
Gospodarka Wodna
2003 Nr 12 492-500
PL W artykule przedstawiono niektóre problemy związane z realizacją zbiornika wodnego Sulejów na Pilicy, wybudowanego w latach 1969-1973, oraz przedstawiono ludzi, którzy ten zbiornik wybudowali.
EN The paper discusses some problems connected with realization of the Sulejów water reservoir on the Pilica which had been built in the years 1969-1973 and presents people who had built that reservoir.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last