Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water desalination
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Ecological Engineering
2019 Vol. 20, nr 4 187--193
EN Unlike conventional fresh water producing systems, from saline or brackish water, the innovative solar water producing systems are efficient and effective. Experiments were conducted on two identical roof-type solar stills and simultaneously tested under the same weather conditions. One of these sti[...]
2
88%
Forum Eksploatatora
2007 Nr 5 (32) 58-60
PL Pierwsze doniesienia na temat uzyskiwania wody słodkiej poprzez odsolenie wody morskiej pojawiły się w V w p.n.e. gdy w opisie Arystotelesa greckich żeglarzy, odsalających wodę morską poprzez jej odparowywanie i skraplanie bądź wykorzystujących knoty wełniane do zasysania wody (sól osadzała się na w[...]
3
75%
Inżynieria Bezwykopowa
2011 nr 2 22-24
PL Sprytnym sposobem na uniezależnienie się od kaprysów klimatycznych i zapewnienie sobie praktycznie niewyczerpanego źródła wody, jest przetworzenie wody pochodzącej z oceanu na pitną.
EN The article presents The Gold Coast desalination project, which is a reverse osmosis, water desalination plant that supplies water to the Gold Coast and South East Queensland via the South East Queensland Water Grid, located in Tugun. The $ 1,2 billion plant was the first large-scale desalination pl[...]
4
75%
Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications
EN In recent years, the natural and economic situation in the Republic of Crimea has developed in such a way that the amount of available water resources is less than the amount of water necessary for the socio-economic development of the peninsula. This article considers one of the main water manageme[...]
5
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Water desalination by membrane distillation is restricted by calcium carbonate precipitation on the membrane surface, what resulted in a progressive decline of the permeate flux. The module rinsing by HCl solution removed this deposit, however, such operation could cause the membrane wettability, as[...]
6
63%
Polska Energetyka Słoneczna
2009 nr 1-4 20-27
EN During recent years there has been a renewed interest for the development of efficient renewable energy driven desalination systems for distributed small-scale production that would supply remote and small communities. In this paper is presented a short review of these technologies driven by thermal[...]
7
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W pracy przedstawiono występne rozważania dotyczące możliwości odsalania wód termalnych, co przyczyniłoby się do ich wielowariantowego wykorzystania, a w tym poprawy warunków gospodarowania zasobami wód zwykłych poprzez wykorzystanie odsolonych wód termalnych. Pilotowa instalacja odsalania wód terma[...]
EN The paper presents preliminary considerations related to the feasibility of geothermal water' desalination. This would contribute to their multi-purposed use in many areas, including an improvement of fresh water resources' management through the use of desalinated geothermal water. A pilot geotherm[...]
8
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2008 Nr 3 16-18
PL W wyniku gwałtownych zmian demograficznych w Algierii, znacząco zmieniły się wymagania w zakresie infrastruktury i zapewnienia dostępu do wody. W stolicy Algierze, w wyniku rosnącego zapotrzebowania na wodę i suszy, mieszkańcy muszą radzić sobie z racjonowaniem wody. Aby złagodzić niedobór wody zdec[...]
9
63%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2011 T. 37, z. 2 313-322
PL Wstępne wyniki badań odsalania wód geotermalnych prowadzone w Laboratorium Geotermalnym Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) pokazały, iż możliwe jest wytwarzanie wód pitnych z wód geotermalnych o podwyższonym zasoleniu. Istnieje wiele rozwiązań ideowych odsalania, jednakże głównym czynnikiem determi[...]
EN The pilot geothermal water desalination installation in Poland was commissioned at the Geothermal Laboratory of the Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences (PAS MEERI). Laboratory is localised in Podhale region, in south-eastern Poland. Geothermal waters are e[...]
10
63%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2016 nr 20 91--115
PL Spalanie nisko stężonego metanu zawaltego w powietrzu wentylacyjnym kopalń węgla kamiennego rodzi problem racjonalnego wykorzystania uzyskiwanej energii. Dokonano analizy zapotrzebowania energii różnych metod odsalania. Artykuł zawiera studium możliwości wykorzystania energii spalania metanu wentyla[...]
EN Combustion of Jean metbane contained in the hard coal mines ventilation air raises a problem of rational use of the obtained energy. An analysis of energy demand for various desalination methods was done. The paper presents a study of possibilities to utilize energy of the ventilation air methane fo[...]
11
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2014 Nr 1 30--34
PL W pracy scharakteryzowano ważniejsze procesy membranowe, które są stosowane do odsalania i usuwania niepożądanych składników jonowych z wody: elektrodializę, elektrodejonizację i dializę Donnana. W procesach tych stosowane są membrany jonowymienne, które umożliwiają selektywny transport określonego [...]
EN In the paper were characterized prime processes applied for water desalination and undesirable ion removal: electrodialysis, electrodeionization and Donnan dialysis. In these processes ion-exchange membranes are used: anion-exchange membranes, for selective anion transport and cation-exchange membra[...]
12
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL W Polsce i na świecie przyjęte są dwa systemy eksploatacji wód termalnych: zamknięty system otworów produkcyjnych i chłonnych, tzw. dublet/triplet geotermalny (m.in. Niemcy, Francja, Polska-Podhale, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Uniejów), oraz system otwarty (m.in. Islandia, Słowacja, Polska-Mszczo[...]
EN Two types of geothermal energy exploitation were developed both in Poland and worldwide: a two or more wells production-injection system (closed system) - in Germany, France and Poland (e.g. Podhale, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Uniejów) and an open system - in Island, Slovakia, Poland (e.g. Mszcz[...]
13
63%
Logistyka
PL Zaopatrzenie miast w wodę jest jednym z istotnych problemów logistyki miejskiej, szczególnie trudnym na obszarach niedostatku wody, np. u wybrzeży Kaliforni, w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czy Katarze. W artykule – stanowiącym wstępne studium innowacji – przedstawiono przes[...]
EN The need for supply fresh water to cities and their citizens is one of most important issue of urban logistics. The problem may be crucial in any areas relatively poor in potable water like for instance California, Saudi Arabia, United Arab Emirates or Qatar. In the paper, remaining a preliminary st[...]
14
51%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2013 T. 29, z. 1 127--139
PL Woda obiegowa w instalacjach ciepłowniczych musi posiadać odpowiednie parametry fizykochemiczne, uzależnione od wymagań technicznych producentów urządzeń, przez które przepływa. Nie powinna powodować powstawania kamienia kotłowego, pienić się oraz korozyjnie oddziaływać na elementy instalacji. W pra[...]
EN Distribution water that circulates in heating installations must meet certain parameters depending on the technical requirements set by the manufacturers of the equipment through which it flows. It should not cause scaling of boilers, should not corrode parts of the installation and should not foam.[...]
15
38%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 84 27--48
PL Zrównoważony rozwój niekiedy traktowany jest nie jako rozwój, ale stagnacja lub regres cywilizacyjny. Podejście takie, które zapoczątkował P. Ehrlich opiera się na filozofii traktującej Ziemię jako przeładowaną tratwę ratunkową oraz na dwóch tezach: Teza ogólna, iż Ziemia ma maksymalną zdolność unie[...]
EN Sustainable development is sometimes taken to mean stagnation and even civilizational regress. This is based on the philosophy that treats the Earth as an overcrowded lifeboat, which originated with P. Ehrlich. This approach is based on two theses: A general thesis, that the Earth has some limits to[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last