Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 82
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wartość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geodezyjny
PL W pracy przedstawiono problem nieliniowości i oscylacji trendów cen transakcyjnych nieruchomości. Z przeprowadzonych rozważań wynika ważny wniosek: modelując odpowiednio dokładnie nieliniowy trend wieloletni dla określonego obszaru, uzyskujemy więcej cennej informacji ekonomicznej zawartej w zbiorac[...]
EN In this work the problem of nonlinearity and oscillation of trends in real estate transaction prices has been presented. The arguments discussed resulted in the important conclusion that, by modeling nonlinear long-term trends over many years for a specific region using transaction data collected su[...]
2
100%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2001 T. 7, z. 2 301-307
PL Jednym ze sposobów szacowania wartości nieruchomości jest metoda porównawcza, zalecana szczególnie w tych sytuacjach, gdy brak jest możliwości zastosowania innych algorytmów wyceny. W metodzie tej istotne znaczenie ma lokalizacja obiektów, stąd znaczne usprawnienie procesów uzyskać można przez zasto[...]
EN One of the methods of appraisal of a real property value is comparative method advised in situations where other algorithms of valuation are missing. In this method location of real estate is of prime importance and thus application of spatial information system raises the standard of efficiency. In[...]
3
100%
Management
1999 Vol. 3, no 2 134-144
PL W pracy omówiono znaczenie świadomości mitycznej dla współczesnej reklamy. Zaprezentowano charakterystykę świadomości mitycznej. Wyjaśniono rolę wartości w mitotwórczej działalności reklamy.
EN In this paper a significance of the mythical consciousness for modern advertising has been shown. A characteristic of the mythical consciousness has been presented. A role of the values in a myth-creative activity of advertising has been explained.
4
100%
Problemy Ekologii
2002 R. 6, nr 3 147-149
PL Dążeniem właścicieli jest chęć zagospodarowania nieruchomości turystycznej jak najefektywniej. Decyzje planów przestrzennych, które egzemplifikują zamiary samorządu lokalnego i programy rządowe, są najbardziej istotnymi wskazówkami dla inwestorów. Stąd właściciele lub planujący nabycie nieruchomości[...]
EN The goal of owners is to develop their tourist properties in the most effective way. Decisions of spatial plans, which exemplify the changes of local govemment and govemmental programs, serve as key indicators for investors. Therefore owners or potential purchasers of tourist properties (for their o[...]
5
100%
Przegląd Geodezyjny
6
100%
Przestrzeń i Forma
2015 nr 23/2 165--178
PL Refleksja nad aksjologią miasta kieruje uwagę w stronę jego mitycznego ujęcia jako miejsca wyjątkowego, naznaczonego szczególnymi cechami estetycznymi, artystycznymi, społecznymi i moralnymi. Czy w dobie szalonego postępu, kurczenia się przestrzeni i przyspieszenia czasu pytanie o aksjologię miasta [...]
EN The reflection on urban axiology draws our attention towards its mythical depiction as unique place, marked with special aesthetic, artistic, social and moral values. But in the times of fast growth, space shrinking and time speeding, is the question about axiology of the city still legitimate? In t[...]
7
88%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2009 Nr 1 134-143
PL Doniesienie jest próbą zwrócenia uwagi na podmiotowość człowieka, w tym przypadku w kontekście bezpieczeństwa. Temu celowi służy prezentacja koncepcji filozoficznych: teistycznej, naturalistycznej i aktywistycznej. Każda z nich inaczej opisując człowieka, wskazuje obszary ważne dla ludzkiej egzysten[...]
EN An account is an attempt to attract attention to a human being’s subjectivity, in this case in the context of safety. That is why, the author presents different philosophies: theistic, naturalistic and activistic. Each of them defines a human being in a different fashion and indicates the areas that[...]
8
88%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2015 nr 1 34--37
EN This article presents selected basic results of analyzes and tests carried out in the author’s doctoral dissertation with the title „Research of clothing contravening intellectual property rights in terms of trading on the Polish market and its utility properties”, realized in the Department of Mate[...]
9
88%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2001 nr 4 17--19
10
88%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Publikacja stanowi próbę opisania zagadnień związanych z oceną zmiany, tworzeniem i dostarczaniem wartości dodanej wywołanej implementacją zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem. Zdaniem autorki, podjęcie badań literaturowych prowadzących do usystematyzowanego zaprezentowania dotychczasowych os[...]
EN The publication present attends of complex problems related with estimate of change in creation and delivery value added in logistics processes evoked implementation of integrated risk management system. In opinion of the author, taking research leading to ranging, systematizing literature achieveme[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 913-921
EN A brand mark is an intangible property, having sometimes a big value in terms of the company's assets. Nowadays, it plays a crutial role and it's significance in the company value is growing all the time. In the literature connected with the management of the value of the company, the dominate trend[...]
12
75%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Na podstawie zaproponowanej formuły rachunku wartości surowca drzewnego dokonano wyceny wartości kłód dębowych według klas jakości. Rachunek wykazał znaczącą przewagę wartości nad cenami zaopatrzeniowymi w odniesieniu do badanego zakładu. Stwierdzono, że najbardziej opłacalny jest przerób kłód tańsz[...]
EN This article proposes a formula for roundwood valuation which is fortified by an example of determination of the value of oak sawnlogs processed into flooring blocks. The calculation takes into consideration the value of recycled waste of various fractions like wet parts and chips, wet sawdust, and [...]
13
75%
Przegląd Geodezyjny
14
75%
Przestrzeń i Forma
2014 nr 22/2 41--54
PL Artykuł stanowi wprowadzenie do badań nad aksjologią przestrzeni obserwowanej z perspektywy architektury. Naczelnym założeniem jest teza zakładająca, że realizacja wartości w dziełach architektonicznych jest specyficznym środkiem wyrazu i w działalności twórczej prowadzi do kulturowego rozwoju społe[...]
EN The article is an introduction to the research on axiology of space viewed from the perspective of architecture. The chief assumption is the proposition that creation of values in works of architecture is a peculiar means of artistic expression, which – if used in creative arts – leads to cultural d[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 99 213--232
PL Tworzenie wartości jest warunkiem osiągania przewagi konkuren-cyjnej i rozwoju przedsiębiorstwa. Zdolność do jej tworzenia jest związana ze stosowanym przez przedsiębiorstwo modelem biznesu. Ponadto coraz częściej o wzroście wartości dla klienta i interesariuszy decyduje absorpcja różnego rodzaju in[...]
EN Creating value is a precondition of gaining competitive edge and company development. Ability to create value is related to business model applied by a company. Absorption of various kinds of innovations decide about growth of value for a client and stakeholders to even greater degree. The paper pre[...]
16
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2005 T. 10, nr 3 210--217
PL Ustalenie wartości maszyn i urządzeń technicznych, do których zalicza się między innymi aparaturę badawczą i dydaktyczną, w ścisłym związku z jakością, jest problemem bardzo złożonym. Dostępne dane literaturowe, problem ten opisują najczęściej bardzo ogólnikowo — bez podawania danych parametrycznych[...]
EN Defining the real value of machines and technical devices included teaching and scientific ones in close connection with quality can be a complex task. The available data gives usually a rough description and without parameter figures. However, those figures are crucial for machines and devices valu[...]
17
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono ocenę wpływu parametrów jakościowych odniesienia, stosowanych w formułach sprzedażnych węgla kamiennego energetycznego, na wartość produkcji zakładu przeróbki węgla. Przedstawiono prognozy wartości produkcji w przykładowym układzie technologicznym.
EN Impact of quality reference parameters being used in the sale formulas of steam hard coal on the production value of a preparation plant has been evaluated in the paper. The production value forecasts of a sample technological system have been presented.
18
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 2 15--20
PL Problematyka obsługi klienta jest niezwykle złożona i nie sposób w krótkim opracowaniu szeroko się do niej odnieść. Niezaprzeczalny jest fakt, iż znaczenie obsługi rośnie, bowiem jej poziom przekłada się bezpośrednio na słupki sprzedaży, zyski firm i ich pozycje konkurencyjną. Jakość obsługi pozwala[...]
EN The issue of customer service is very complex and it is impossible to refer it in a short paper. The fact is that service importance growing, since its level translates directly into stakes sales, profits and companies competitive positions. Quality of customer service allows to compete in an increa[...]
19
75%
Logistyka
PL Istotnym problemem tak teoretycznym jak i praktycznym jest ocena i pomiar procesów logistycznych w ujęciu koncepcji wsparcia logistycznego. Artykuł prezentuje wybrane problemy związane z pomiarem i oceną wsparcia logistycznego. Pierwsza część artykułu poświęcona została omówieniu istoty i głównych z[...]
EN The subject of the paper is an attempt to define and describe the basic methods of the estimate of the logistics support system. The paper indicates of the logistics support system. Also the paper focus on the estimate of the value logistics support system.
20
75%
Logistyka
PL Globalne wyzwania tworzenia wartości w łańcuchach dostaw wymagają nowych narzędzi realizacji tego procesu, inwestycji w nowe technologie, benchmarkingu, reengineeringu, równania do najlepszych praktyk biznesu. Sprzyja to powstawaniu firm opartych na innowacyjnych modelach biznesu, w których relacje [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last