Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2279
first rewind previous Strona / 114 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości mechaniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2008 Nr 80 83-85
EN The stator windings of large rotating machines are insulated with mica-glass fabric impregnated with epoxy resin. These composites are exposed to thermal, mechanical and electrical stresses. The mechanical behaviour of two different forms (foil and tape) of cured epoxy/glass/mica composite was studi[...]
2
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2011 R. 40, z. 117 163--167
PL W pracy przedstawiono wyniki badań granicy plastyczności spieku na osnowie wolframowej wykorzystywanego w produkcji penetratorów czołgowych pocisków podkalibrowych w próbie ściskania dla szybkości odkształceń równych 3ź10-2s-1i 7ź 10-2 s-1.
EN The results of strength investigations of the tungsten alloy are discussed in this paper. Quasi-static testing was carried out by of the INSTRON testing machine in FPS Bolechowo Ltd.
3
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ostrzałem pancerzy z warstwami o różnych grubościach: płytek ceramicznych (Al2O3, SiC, B4C, AlN), warstw metalowych (aluminiowych, RHA), polietylenu, laminatów lub tkaniny aramidowej. Badano również nowy rodzaj spiekanych płytek z materiałów na bazie faz międ[...]
EN The article presents the results of firing test of armour reinforced with layers of different thickness made from ceramic plates, metal (aluminium, RHA), polyethylene, laminates, and aramid fabric. Plates of new type sintered from materials based on the intermetallic phases of NiAl produced by hig[...]
4
80%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 3 109--116
PL Toryfikacja należy do metod termicznej waloryzacji biomasy typu ligninoceluloza. Realizacja tego procesu, będącego rodzajem prażenia, skutkuje uzyskaniem paliwa stałego, zwanego toryfikatem lub biowęglem, posiadającego, względem surowej biomasy, polepszone właściwości. Wyższy stopień uwęglenia, wzro[...]
EN Torrefaction belongs to the processes of thermal valorisation of lignocellulose biomass. The process makes possible to produce torrefied biomass (called BioCoal) being a solid fuel of improved properties in comparison to raw biomass. The most important advantages of BioCoal include higher degree of [...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Kompozyty otrzymywane z polimerów termoplastycznych z włóknami naturalnymi znajdują się w grupie materiałów konstrukcyjnych cechujących się dobrą wytrzymałością mechaniczną (porównywalną z wytrzymałością tworzyw wzmocnionych włóknem szklanym) przy jednocześnie mniejszej uciążliwości dla środowiska n[...]
EN Polypropylene (PP)/natural fibre (NF) composites have many advantages, including interesting physical and mechanical properties, biodegradability and relatively low price. In this work we showed the means obtain of composites plate by press moulding. To improve the adhesion between components, the n[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Magnesy trwałe znajdują zastosowanie w konstrukcjach różnego rodzaju maszyn elektrycznych takich jak silniki czy prądnice. Stosowane są również w sprzęgłach, systemach ABS, głośnikach, mikrofonach, czujnikach i chwytakach magnetycznych. Wytrzymałość mechaniczna magnesów trwałych stanowi niezwykle is[...]
EN The permanent magnets are used in the constructions of the various electric devices such as motors or generators. They are also used in clutches, ABS systems, speakers, microphones, sensors and magnetic handles. Mechanical resistance of hard magnets is a very important factor, which may have an impa[...]
7
80%
Archives of Foundry Engineering
EN Due to difficulties present during machining operations and with segregation of crystals of primary silicon, hypereutectic silumins can be used after modification only. It is why elaboration of effective modification methods is necessary for complete utilization of such alloys for machinery parts ma[...]
8
80%
Inżynieria Powierzchni
2010 Nr 4 48-54
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu chromu na właściwości mechaniczne i eksploatacyjne powłok przeciwzużyciowych PVD. Powłoki jedno- i wielowarstwowe TiAlN z dodatkiem chromu oraz powłoki odniesienia TiAlN i TiAlN/TiN nanoszono metodą katodowego odparowania łukowego. Powłoki wielowarstwowe [...]
EN The article presents the results of the effect of chromium on the mechanical and operating properties PVD coatings. A mono- and multilayer TiAlN coatings with the addition of chromium and also reference coatings, TiAlN and TiAlN/TiN, were deposited using cathodic arc evaporation. The multilayer coat[...]
9
80%
Przegląd Papierniczy
PL Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do cyklu publikacji dotyczących badania i przewidywania właściwości mechanicznych tulei papierowych w oparciu o informacje dostępne w literaturze, a także o wyniki badań własnych, przedstawiono różne metody pomiarów właściwości tulei. Między innymi omówiono met[...]
EN This article provides an introduclion to a series of publications concerning research and prediction of mechanical properties of paper cores. On the basis of available literature and results ot author's tests, the measurement methods of paper cores properties were presented. Among other things the a[...]
10
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 1 24-25
EN In this paper differences between structure, mechanical properties and usable of wire and fiber ropes was described. Selected parameters like tensile strength and breaking force were fundamental for certified that wire ropes had higher tensile strength than twisting fiber ropes.
11
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 3 23-25
EN In this paper differences between structure, mechanical properties and usable of wire and fiber ropes was described. Selected parameters like tensile strength and breaking force were fundamental for certified that wire ropes had higher tensile strength than twisting fiber ropes.
12
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było opracowanie i wdrożenie nowej metody badań właściwości mechanicznych. W pracy zaprojektowano i wykonano urządzenie do próby ścinania, przeprowadzono badania wytrzymałości na ścinanie, wykonano próby rozciągania i ustalono zależności między wynikami uzyskanymi z obu tych prób.
EN The purpose of this work was to develop and implement a new method for testing mechanical properties. In the work, the shearing test device was designed and made, shear strength tests and tensile tests were carried, and relationships between the results obtained in both types of the tests were deter[...]
13
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2008 Nr 80 87-89
EN Epoxy/glass composites are widely used in the manufacture of quite a number of electrical machines and equipment. These composites (epoxy/glass laminates) are frequently prepared from prepregs. The prepregs are made by coating woven glass fabric with an epoxy resin, usually cured to the B-stage. Dic[...]
14
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Badania, w niniejszej pracy koncentrowały się na otrzymaniu i scharakteryzowaniu nowego kompozytu Ti3SiC2-TiB2, o możliwie najlepszych właściwościach mechanicznych. Na podstawie rezultatów analizy fazowej, komputerowej analizy mikrostruktury oraz analizy regresji zależności pomiędzy odpornością na k[...]
EN The present study concentrate on sintering and description of a new Ti3SiC2 matrix composites reinforced with TiB2 possesses good comprehensive mechanical properties. On the base of XRD phase analysis, computer-aided analysis of microstructure and stepwise regression analysis relationships between t[...]
15
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Badaniami objęto stopy zawierające 1,38÷4,16% węgla i 5,25÷15,50% wanadu. Analiza rentgenograficzna tych stopów wykazała obecność trzech faz, to jest ferrytu i cementytu stopowego oraz węglika wanadu VC1-x. Określono współrzędne linii eutektycznej oraz współczynnik nasycenia eutektycznego Sc, pozwal[...]
EN A series of melts with carbon content changing in the range of 1.38÷4.16% and that of vanadium in the range of 5.25÷15.50% was made. The X-ray diffraction of the examined alloys revealed the presence of three phases, i.e. ferrite, alloyed cementite, and VC1-x carbide. The relationships between the c[...]
16
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W ostatnich latach wzrosło znacznie zainteresowanie wytwarzaniem i coraz szerszym wykorzystaniem wielofunkcyjnych, nanostrukturalnych i kompozytowych pokryć narzędzi i części maszyn. Użycie tych pokryć miało na celu zwiększenie sprawności, żywotności i wydajności maszyn i urządzeń oraz używanych nar[...]
EN Unlike conventional coatings, nanostructured and composite coatings offer a combination of low friction and high wear resistance to sliding surfaces under a wide range of tribological conditions. Structurally, they consist of two or more phases that are mixed in a very special manner to provide a ve[...]
17
80%
Drogi i Mosty
2006 nr 3 5-16
PL Przedstawiono koncepcję zastosowania sprężania i rozprężania do belek wykonanych z drewna klejonego. Na podstawie przykładowych obliczeń takiej belki pokazano możliwości ponad dwukrotnego zwiększenia jej nośności za pomocą wprowadzenia prętów sprężających i rozprężających. Omówiono także badania doś[...]
EN The paper presents the concept of applying prestress and expansion to beams made of glued wood. Some examples of calculations of the aforesaid in the paper beams with pre-tensioned and pre-compressed cables show the possibility of increasing more the twice the capacity. The experimental examination [...]
18
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Artykuł zawiera wyniki identyfikacji faz i badań ich struktury dla szerokiego zakresu składu chemicznego stopów. Struktura martenzytu w oparciu o przedstawiony model krystalograficzny może być opisana siecią tetragonalną przestrzennie centrowaną o c/a>l lub ściennie centrowaną komórką LI o o c/a
EN The paper concerns the phase identification and structure analysis of alloys in wide range of their chemical composition. Basing on a crystallographic model, the structure of the martensite can be derived from the B2 structure and described as the BCT (Body Centered Tetragonal) lattice with c/a >1 o[...]
19
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Opisano próby modyfikowania w warunkach przemysłowych siluminu AlSiSCu2 (AKS2) proszkiem tytanu z borem. Określono twardość, wytrzymałość na rozciąganie, mikrotwardość fazy a, odporność na zużycie ścierne, współczynnik rozszerzalności cieplnej i wydłużenie bezwzględne do temperatury 400 st.C próbek [...]
EN The present paper reports experimental investigations on industry-scale modifying AK2S silumin with titanium-boron powder. The chill moulded and heat treated alloy specimens were tested to evaluate the effect of modification. The following properties were measured: hardness, tensile strength, microh[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
1998 Nr 45 19-33
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad określeniem analitycznych związków między właściwościami mechanicznymi a parametrami struktury i warunkami krzepnięcia odlewów ze stopu AlSi. Z wykorzystaniem analizy regresji wielokrotnej oraz sieci neuronowej typu FFBP stwierdzono, że uzyskane zależności pozw[...]
EN The paper deals with the analytical relations between mechanical properties, parameters of structure and conditions of solidification of AlSi type alloy. Using multiple regression and FFBP neuron network some equations have been obtained to forecast the mechanical properties of AlSi alloy.
first rewind previous Strona / 114 next fast forward last