Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 798
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  węgiel kamienny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Karbo
1998 Nr 4 135-139
PL Wydobycie węgla kamiennego, równoważne popytowi, ustabilizuje się w Polsce na wiele lat w granicach 110 mln t rocznie. Rosnące koszty eksploatacji złóż węglowych stwarzają konieczność racjonalizacji zużytkowania węgla w celu zwiększenia sprawności przemiany na energię użyteczną oraz poprawy ochrony[...]
EN A hard coal extraction equivalent in demand will be stabilised in Poland for many years at the level od 110 mln t/year. Increasing operating costs connected with the extraction are the reason why the coal utilisation must be improved in order to increase its efficiency to produce energy and to p[...]
2
100%
Karbo
1998 Nr 4 140-147
PL Omówiono stan wydobycia i wzbogacania węgla kamiennego w roku 1996 i w latach poprzednich. Krajowy stan przeróbki mechanicznej węgla kamiennego porównano z poziomem światowym. Biorąc pod uwagę możliwości zbytu węgla kamiennego oraz uwarunkowania związane z przystępowaniem Polski do organizacji europ[...]
EN A state of hard coal extraction and enrichment in 1996 and earlier was discussed. A mechanical processing of hard coal in Poland was compared with the world standards. Considering possibilities of hard coal sale and conditions connected with the participation of Poland in European organisations,[...]
3
100%
Karbo
1999 Nr 2 42-45
PL Omówienie prób reformowania polskiego gómictwa węgla kamiennego, podejmowanych w latach 1993-1998. Geneza powstania rządowego programu reformy gómictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998 -2002. Założenia i cele programu. Środki służące do jego realizacji. Powody wprowadzenia programu reform i p[...]
EN Description of the reformation efforts of Polish hard coal mining in 1993-1998. Genesis of the government reform program for the Polish hard coal mining in 1998+2002. Assumptions and goals of the program. Means of its realisation. Motives for undertaking the reform program and reasons for recommendi[...]
4
100%
Karbo
1999 Nr 12 412-418
PL Przedstawiono potencjalne możliwości produkcyjne Jastrząbskich kopalń i to zarówno pod wzglądem ilościowym, jak i jakościowym. Zaprezentowano zbiór działań restrukturyzacyjnych stwarzających szansą aby koszty produkcji były niższe od przychodów z tytułu sprzedaży węgla. Przedstawiono analizą zapotrz[...]
EN Potential production possibilities of Jastrzębie mines have been presented both will regard of quality and quantity. A set of restructuring activity has been pre-sented creating a chance to for the production costs to be lower then revenues from coal sales. The authors have presented the analysis of[...]
5
63%
Karbo
2001 Nr 10 337-340
PL Przedstawiono prognozę produkcji stali na świecie na lata 2001-2005 i na jej tle zapotrzebowanie rynku światowego na koks. Dla polskiego koksu, jako produktu eksportowego, istotne znaczenie będzie miała głównie sytuacja popytowa na rynku europejskim, gdzie głównym konkurentem będzie koks chiński. Na[...]
EN Growing need for a high quality of coking coal on teh side of home coking industry and European partners encounters difficulties on teh side of supply of these coals At present Jastrzqbie Coal Company is the producer of more than 60% of gaseous-coking coals and all the orthodox coal. Systematically [...]
6
63%
Karbo
1998 Nr 3 105-112
PL W oparciu o cytowane w literaturze wyniki badań przedstawiono przemiany jakim podlegają w procesie koksowania główne składniki substancji mineralnej węgli kamiennych. Na tej podstawie określono zmianę ich masy i gęstości rzeczywistej w tym procesie. Podano również wzory umożliwiające wyznaczenie gęs[...]
EN Basing on study results cited in references it was presented the transformations of principle components for mineral substance of hard coals in coking process. On this basis it was determined the change of their mass and real density in that process. It was also shown the formulas which enable to[...]
7
63%
Przegląd Górniczy
PL Celem badań było określenie zmian własności optycznych witrynitu pod wpływem wygrzewania w różnych temperaturach i przedziałach czasu. Przeprowadzono je na koncentracie (zawartość witryntoj F,=97,6 %), sporządzonym z próby bruzdowej, pobranej w pokładzie 364/1 w obszarze górniczym kopalni " Chwałowi[...]
EN Determination of the vitrinite properties change under influence of holding at different temperatures and time intervals was the aim of research. They were carried out on concentrate (vitrinit content Vt=97,6 %) prepared from the channel sample taken from the seam 364/1 in the mining field of Chwało[...]
8
63%
Przegląd Górniczy
PL Dla wszystkich klas urabialności węgla wyznaczono na stanowisku badawczym wartości energochłonności procesu urabiania SE oraz porównano z wynikami energochłonności procesu urabiania uzyskanymi z pomiarów in situ (E[U"KOMAG"]), a także z pomiarów poboru mocy w warunkach rzeczywistych (E[U]) Przyjmują[...]
EN Energy consumption values of coal getting process SE are determined on a testing stand for all classes of coal workability and compared with results of energy consumtion of getting process obtained from measurements in situ (E[u "KOMAG"]), and also from the measurements of power consumption in the r[...]
9
51%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 3 117--125
PL W badaniach wykorzystano węgiel kamienny typu 31.2 z kopalni Sobieski. Proces spalania był prowadzony w atmosferze powietrza atmosferycznego i mieszaniny tlenu z dwutlenkiem węgla w dwóch konfiguracjach: w otoczeniu swobodnym oraz w przepływie materiału inertnego. Temperatura procesu była o obu przy[...]
EN In the research hard coal from Sobieski mine was used. The combustion process in the atmosphere of ambient air and mixture of oxygen and carbon dioxide was carried out in two phase flow of inert material. Temperature of process in the both cases was 850oC. The research using prepared 15x1[...]
10
51%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 4 243--251
PL Spalanie tlenowe (oxy-combustion) jest jedną z nowych technologii, umożliwiających jednoczesną produkcję energii elektrycznej i wychwytywanie dwutlenku węgla. Technologia ta różni się od konwencjonalnych metod tym, iż spalanie paliwa zachodzi w mieszaninie tlenu i recyrkulowanych spalin, zamiast w p[...]
EN Oxy-fuel combustion is suggested as one of new promising technologies for capturing CO2 from power plants. In an oxy-fuel combustor, the combustion of coal basically occurs in an atmosphere of O2/CO2. This experimental study aims to identify the differences in combus[...]
11
51%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 4 235--242
PL W badaniach przeanalizowano wpływ atmosfery utleniającej na proces spalania ziaren węgla kamiennego typu 31.2 z kopalni Sobieski w mieszaninie O2/CO 2 w dwufazowym przepływie materiału inertnego, przy zmiennym natężeniu przepływu Gs = 0, 2.5 oraz 5.0 kg/m2s. Spalanie[...]
EN In the research influence of oxidizing atmosphere on combustion process of hard coal particles type 31.2 from Sobieski mine in the two phase flow has been analyzed. The combustion in the two phase flow models conditions of combustion in the upper zone of CFB combustion chamber. The research of mass [...]
12
51%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Niecka noworudzka położona jest w południowo-zachodniej Polsce w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. W górnokarbońskiej serii węglonośnej niecki występują znaczne ilości gazów, głównie metanu i dwutlenku węgla. Koncentracja tych gazów oraz ich przestrzenny rozkład w złożu zmieniają się w szerokim zakres[...]
EN The Nowa Ruda coal basin is located in the SE part of the Lower Silesian coal basin. Significant amounts of gases mainly methane and carbon dioxide occur within the Upper Carboniferous coal-bearing strata of the basin. Concentrations and spatial distribution of these gases vary widely within the who[...]
13
51%
Przegląd Komunalny
2013 nr 9 92--93
PL Nie na darmo prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) od ponad dekady prowadzi stały monitoring przedsiębiorstw ciepłowniczych. Dzięki takim działaniom możliwy jest bowiem benchmarking tych podmiotów, co przekłada się na optymalną regulację działalności zakładów w zakresie wytwarzania, przesyłania i[...]
14
51%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
Combustion process of single coal particles in O2/CO2 mixtures is analyzed in this paper. The effect of oxygen concentration on combustion process of brown coal and three hard coals is determined. Detailed comparisons of temperature profiles, mass loss, ignition time, devolatilization time and char [...]
PL W pracy przeanalizowano proces spalania pojedynczych ziaren węgla w mieszaninie O2/CO2 oraz dla porównania w powietrzu. Określono oddziaływanie stężenia tlenu w zakresie 20÷40% na proces spalania węgla brunatnego i trzech typów węgli kamiennych w temperaturze 850°C. Przeanalizowano rozkład temperatu[...]
15
51%
Archiwum Spalania
PL W pracy przestawiono wyniki badań eksperymentalnych procesu fragmentacji czterech różnych typów węgli podczas spalania w temperaturze 850°C w mieszaninach O2/CO2 oraz dla porównania w powietrzu. Wyznaczono mechanizmy fragmentacji dla trzech węgli kamiennych (typu 31.1, 32.1 i 32.2) i węgla brunatneg[...]
EN Results of experimental investigation of the fragmentation process for four different types of coals during combustion in air and O2/CO2 mixtures are presented in this paper. The mechanisms of fragmentation for three hard coals and one brown coal are determined. Probability and degree of fragmentati[...]
16
51%
Archiwum Spalania
PL W pracy określono wskaźniki emisji CO2, SO2 NOx, PM (particulate matter; ang.- cząstki stałe) podczas współspalania biomasy w kotłach rusztowych, pyłowych i fluidalnych oraz przeprowadzono analizę porównawczą z emisją CO2, SO2, NOx,, PM przy spalaniu samego węgla. Praca miała charakter teoretyczny i[...]
EN Paper presents results of experimental investigations of co-firing coal with biomass from viewpoint of burning technology. This work determinates indicators of emissions CO2, SO2, NOx, PM during co-combustion biomass in stockers, pulverized furnaces and fluidized furnaces. Moreover this work makes c[...]
17
51%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2007 T. 23, z. 3s 175-182
PL Przeprowadzono pomiary sorpcyjne, z zastosowaniem mikrobiuretek cieczowych, próbek węgli kamiennych pobranych z KWK Jaworzno, Sośnica, Pniówek. Jako sorbaty zastosowano pary: n-heptanu i hept-1-enu. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na przyjęcie następującej hipotezy: sorpcja par substancji apola[...]
EN There were sorptive measurements conducted. They were undertaken whith the use of liquid microburettes and coal samples from KWK: Jaworzno, Sośnica and Pniówek. Vapours of n-heptane and hept-1-ene were used as sorbates. In the investigation there was the hypothesis estimated: the sorption of unpolar[...]
18
51%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2002 R. 26, z. 4 273-283
PL W artykule ukazano kształtowanie się wielkości jednostkowych kosztów zużycia energii w spółkach węglowych i grupach kapitałowych oraz wpływ tych kosztów na wielkość jednostkowego kosztu wydobycia węgla w latach 1993-2000.
EN The changes of the unit energy level in coal companies and in capital groups are presented in this paper. The influence of energy costs on the quantity of the hard coal extraction unit cost in the years 1993-2000 is described.
19
51%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule wskazano potencjalne możliwości i kierunki rozwoju wybranych sposobów wychwytywania i składowania dwutlenku węgla dla technologii produkcji energii opartych na węglu kamiennym w kontekście zwiększającego się popytu na węgiel jako paliwo energetyczne. Zasygnalizowano i omówiono wybrane wła[...]
EN In the article pointed potential possibilities and directions of the development of chosen manners of capture and the storage of the carbon dioxide for the technology production based energies for the black coal in the context of growing the demand on the carbon as the energy-fuel. one signalled and[...]
20
51%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2008 nr 12 9-18
PL W artykule omówiono technologie robót udostępniających rozpoczynające proces produkcji węgla kamiennego i decydujące o dalszym zakresie działalności górniczej. Wielokryteriowa analiza ich innowacyjności pozwoliła wyróżnić podstawowe sposoby udostępniania, które znajdą zastosowanie w polskim górnictw[...]
EN The article discusses development technologies that are applied to commence hard coal production process and that determine further scope of mining activities. Multicriterion analysis of their innovative character allowed for the differentiation of the basic methods of deposits opening out that are [...]
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last