Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 76
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  value
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geodezyjny
PL W pracy przedstawiono problem nieliniowości i oscylacji trendów cen transakcyjnych nieruchomości. Z przeprowadzonych rozważań wynika ważny wniosek: modelując odpowiednio dokładnie nieliniowy trend wieloletni dla określonego obszaru, uzyskujemy więcej cennej informacji ekonomicznej zawartej w zbiorac[...]
EN In this work the problem of nonlinearity and oscillation of trends in real estate transaction prices has been presented. The arguments discussed resulted in the important conclusion that, by modeling nonlinear long-term trends over many years for a specific region using transaction data collected su[...]
2
100%
Management
1999 Vol. 3, no 2 134-144
PL W pracy omówiono znaczenie świadomości mitycznej dla współczesnej reklamy. Zaprezentowano charakterystykę świadomości mitycznej. Wyjaśniono rolę wartości w mitotwórczej działalności reklamy.
EN In this paper a significance of the mythical consciousness for modern advertising has been shown. A characteristic of the mythical consciousness has been presented. A role of the values in a myth-creative activity of advertising has been explained.
3
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN We consider the following problem: is there a rational or fair price for the reports made by analysts, experts, investor advisers concerning the rate of return (RR) of investments? We define the notion of the value of information included in the family of probability distributions of the RR. Next, w[...]
4
100%
Przegląd Geodezyjny
5
100%
Operations Research and Decisions
EN A different perspective from the more “traditional” approaches to studying solutions of games in partition function form has been presented. We provide a decomposition of the space of such games under the action of the symmetric group, for the cases with three and four players. In particular, we ide[...]
6
100%
Przestrzeń i Forma
2015 nr 23/2 165--178
PL Refleksja nad aksjologią miasta kieruje uwagę w stronę jego mitycznego ujęcia jako miejsca wyjątkowego, naznaczonego szczególnymi cechami estetycznymi, artystycznymi, społecznymi i moralnymi. Czy w dobie szalonego postępu, kurczenia się przestrzeni i przyspieszenia czasu pytanie o aksjologię miasta [...]
EN The reflection on urban axiology draws our attention towards its mythical depiction as unique place, marked with special aesthetic, artistic, social and moral values. But in the times of fast growth, space shrinking and time speeding, is the question about axiology of the city still legitimate? In t[...]
7
88%
Foundations of Control and Management Sciences
2005 No. 3 145-164
EN In this paper problems of risk management modelling in the process of value based management are discussed. The example of risk calculation is presented and its influence on company's value. The nonlinear methods (real opt ons and discrete methods) are proposed to risk modelling as well as the agent[...]
8
88%
Logistyka
EN In connection with market economy development that brought necessity of fair value application into legal relation, there comes request to use the market value determination determined in expert opinion as a relevant base. For the firm value determination there are some basic terms needed for the va[...]
SK V procese rozvoja trhovej ekonomiky je nutné aplikovanie správneho či vhodného spôsobu ohodnocovania jednotlivých subjektov na trhu z hľadiska právneho a často sa vyžaduje stanovenie trhovej hodnoty expertom na základe jeho názoru. Pri stanovení trhovej hodnoty je nutné pochopiť základné pojmy súvis[...]
9
75%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 6 134-144
PL Zdefiniowane typy danych są dostarczane jako część języka programowania. Każdy atrybut, zmienna lokalna lub parametr formalny ma skojarzony typ danych. Kod źródłowy języka programowania zawiera typy danych, które określają jego możliwości programowania. W oparciu o typy danych z tradycyjnych języków[...]
EN Defined data types are provided as part of the language. Every attribute, local variable or formal parameter has an associated data type. The core information modelling language consists of data types that determine its modelling capabilities. Based on the data types of traditional programming langu[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 913-921
EN A brand mark is an intangible property, having sometimes a big value in terms of the company's assets. Nowadays, it plays a crutial role and it's significance in the company value is growing all the time. In the literature connected with the management of the value of the company, the dominate trend[...]
11
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo
2008 z. 150 3-161
PL W pracy przedstawiono koncepcję metody zintegrowanego zarządzania wartością i ryzykiem przedsięwzięć inwestycyjnych w ujęciu ilościowym przy zastosowaniu teorii zbiorów rozmytych. Ocena wartości przedsięwzięcia budowlanego jest rozumiana jako korzyści, które odnosi inwestor przedsięwzięcia w okresie[...]
EN The thesis presents the concepts of the value and risk management method in investment projects according to the quantitative approach using the fuzzy set theory. The paper is based on assessment of value of a construction project, which is understood as benefits gained hy the project investor throu[...]
12
75%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Na podstawie zaproponowanej formuły rachunku wartości surowca drzewnego dokonano wyceny wartości kłód dębowych według klas jakości. Rachunek wykazał znaczącą przewagę wartości nad cenami zaopatrzeniowymi w odniesieniu do badanego zakładu. Stwierdzono, że najbardziej opłacalny jest przerób kłód tańsz[...]
EN This article proposes a formula for roundwood valuation which is fortified by an example of determination of the value of oak sawnlogs processed into flooring blocks. The calculation takes into consideration the value of recycled waste of various fractions like wet parts and chips, wet sawdust, and [...]
13
75%
Architektura Krajobrazu
2009 nr 2 73-83
EN The present work was aimed at pointing out the psychological conditionings of spatial preferences of Cracow inhabitants. 111 students from the Department of Finance at the University of Economics in Cracow took part in the research carried out by myself in June 2008. The range of study issues compri[...]
14
75%
Problemy Jakości
15
75%
Przegląd Geodezyjny
16
75%
Przestrzeń i Forma
2014 nr 22/2 41--54
PL Artykuł stanowi wprowadzenie do badań nad aksjologią przestrzeni obserwowanej z perspektywy architektury. Naczelnym założeniem jest teza zakładająca, że realizacja wartości w dziełach architektonicznych jest specyficznym środkiem wyrazu i w działalności twórczej prowadzi do kulturowego rozwoju społe[...]
EN The article is an introduction to the research on axiology of space viewed from the perspective of architecture. The chief assumption is the proposition that creation of values in works of architecture is a peculiar means of artistic expression, which – if used in creative arts – leads to cultural d[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 99 213--232
PL Tworzenie wartości jest warunkiem osiągania przewagi konkuren-cyjnej i rozwoju przedsiębiorstwa. Zdolność do jej tworzenia jest związana ze stosowanym przez przedsiębiorstwo modelem biznesu. Ponadto coraz częściej o wzroście wartości dla klienta i interesariuszy decyduje absorpcja różnego rodzaju in[...]
EN Creating value is a precondition of gaining competitive edge and company development. Ability to create value is related to business model applied by a company. Absorption of various kinds of innovations decide about growth of value for a client and stakeholders to even greater degree. The paper pre[...]
18
75%
Problemy Ekorozwoju
EN Stakeholder value, based on a company’s economic, environmental, and social performance, is a new and largely untapped source of competitive advantage that is likely to grow in the years ahead. Greater public awareness and rising societal expectations of business in terms of its impacts on health an[...]
19
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 2 15--20
PL Problematyka obsługi klienta jest niezwykle złożona i nie sposób w krótkim opracowaniu szeroko się do niej odnieść. Niezaprzeczalny jest fakt, iż znaczenie obsługi rośnie, bowiem jej poziom przekłada się bezpośrednio na słupki sprzedaży, zyski firm i ich pozycje konkurencyjną. Jakość obsługi pozwala[...]
EN The issue of customer service is very complex and it is impossible to refer it in a short paper. The fact is that service importance growing, since its level translates directly into stakes sales, profits and companies competitive positions. Quality of customer service allows to compete in an increa[...]
20
75%
Logistyka
PL Istotnym problemem tak teoretycznym jak i praktycznym jest ocena i pomiar procesów logistycznych w ujęciu koncepcji wsparcia logistycznego. Artykuł prezentuje wybrane problemy związane z pomiarem i oceną wsparcia logistycznego. Pierwsza część artykułu poświęcona została omówieniu istoty i głównych z[...]
EN The subject of the paper is an attempt to define and describe the basic methods of the estimate of the logistics support system. The paper indicates of the logistics support system. Also the paper focus on the estimate of the value logistics support system.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last