Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 553
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uzdatnianie wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 9 86-88
PL Artykuł traktuje o problematyce oczyszczania wody używanej w gospodarstwach domowych. Autor między innymi opisuje środki techniczne do takich zadań dla wody wodociągowej i ciepłej wody użytkowej.
2
100%
Ekotechnika
2000 nr 1 11-11
PL Stale pogarszająca sie jakość zasobów wodnych oraz restrykcyjna polityka ekologiczna, nakładająca coraz wyższe opłaty za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie ścieków, przyczyniły sie w ostatnich latach do rozwoju membranowych technik uzdatniania wody.
3
63%
Forum Eksploatatora
2007 Nr 3 (30) 62-64
PL W nowoczesnych hotelach tematyka uzdatniania wody nie kończy się na doprowadzeniu do korzystnych właściwości organoleptycznych wody zasilającej. Praktycznie w każdym obiekcie znajdują się obiegi techniczne, które często wymagają wody o znacznie wyższej czystości w stosunku do wody pitnej i gospodarc[...]
4
63%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 11 78-80
PL W artykule omówiono właściwości dezynfekcyjne i utleniające ozonu, sposoby jego dozowania oraz wady i zalety stosowania tego gazu do dezynfekcji wody basenowej. Podano również zalecenia i wymagania dotyczące projektowania instalacji ozonowania.
5
63%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 9 78-81
PL W artykule scharakteryzowano mikroorganizmy wskaźnikowe, których pojawienie się w wodach basenowych stanowi ostrzeżenie przed zakażeniami. Zaprezentowano wyniki analiz jakości wody w siedmiu krytych pływalniach. Na podstawie wielkości parametrów mikrobiologicznych, uzupełnionych o parametry fizyczno[...]
6
63%
Przegląd Komunalny
2005 nr 6 52-53
PL Targi Wod-Kan to najważniejsza impreza branży wod-kan w kraju. W maju wszystkie drogi prowadzą do Bydgoszczy i to nie tylko ze względu na już 12-letnią tradycję.
7
63%
Przegląd Komunalny
1999 nr 7-8 108-110
PL Wykorzystanie wód podziemnych wiąże się najczęściej z koniecznością ich uzdatniania w zakresie żelaza i manganu. Proces ten prowadzi się tradycyjnie w stacjach uzdatniania za pomocą napowietrzania i filtracji na złożach piaskowych. Jest to stosunkowo proste o ile woda nie zawiera wysokich stężeń żel[...]
8
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2002 Nr 9 315-320
EN Underground water intakes with treatment systems. Treatment of infiltration and superficial waters. Wider use of membrane techniques for water treatment in future. Ranges of pressure and size of particles removed with different membrane techniques. Broader application of nanofiltration system.
9
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 8 330-333
EN Graphic calculation method enabling choice of compressed air devices in water treatment plants working as pressure systems. Calculation example.
10
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 15 92-100
PL W pracy badano efektywność usuwania substancji humusowych w procesie koagulacji siarczanem glinowym z udziałem pylistych węgli aktywnych. Określono wpływ czasu dozowania węgla aktywnego, potencjału elektrokinetycznego cząstek biorących udział w procesie koagulacji oraz składu oczyszczanej wody na ef[...]
EN This paper presents results of the investigations on the efficiency of humic substances removing from water. They were removed during coagulation process by sulphate aluminium with presence of powered activated carbon. The influence of time when activated carbon was dosed, electrokinetical potential[...]
11
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule opisano stację uzdatniania wody wykonaną w systemie pełnej automatyki z wykorzystaniem urządzeń sterujących oraz kontrolno-pomiarowych firmy Siemens. Stacja ta zaopatruje w wodę 5-tysięczne miasto oraz miejscowości przyległe. Produkcja wody waha się, w zależności od pory roku, od 700 do 1[...]
12
63%
Technologia Wody
2010 Nr 5 (7) 47-49
PL Kiedy w 1992 roku uruchamiano Zakład Uzdatniania Wody w Wadowicach po przebudowie wiadomo było, kże zastosowana przestarzała już w tym czasie technologia nie przyniesie spodziewanych efektów. Zastosowano mało skuteczne rozwiązania z lat sześćdziesiątych. Jakość wody w rzece Skawie, która zasila ZUW [...]
13
63%
Ochrona Środowiska
1998 nr 1 4-6
EN The paper provides an account of uses where advanced oxidation processes(AOP)are applicable,particular consideration being given to the removal of hazardous pollutants from water taken in for municipal supply.Examples of AOP development are given as well.The general principle of the AOPis to form h[...]
14
63%
Forum Eksploatatora
2005 Nr 1 (18) 12-20
15
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono analizę skuteczności systemu sterowania procesem uzdatniania wody. We wstępie wskazano na problematykę tego procesu, przedstawiono różne warianty jego realizacji w zależności od pochodzenia i przeznaczenia wody. W ramach badań doświadczalnych wykonano pomiary w stacji uzdatniania wody,[...]
EN The paper presents efficiency analysis of the water treatment controlling system. Introduction sets forth issues concerning this process, various options of its realization depending on the water origin and purpose of its use. Measures were taken within experimental research in the water treatment s[...]
16
51%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 4 78
PL W artykule podano informacje o kilku najbardziej rozpowszechnionych metodach uzdatniania wody w instalacjach domowych: filtracji mechanicznej, odżelazianiu, odmanganianiu, zmiękczaniu, sięganiu po technologie odwróconej osmozy, dezynfekcji promieniami UV oraz korzystaniu z filtrów węglowych.
17
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
1999 Tom 1 7-25
PL Postępująca degradacja środowiska naturalnego, susze oraz brak możliwości zapewnienia odpowiedniej retencji wody pochodzącej z opadów atmosferycznych są przyczynami względnego niedostatku zasobów wody o odpowiedniej jakości w Polsce. Większość uzdatnianej w Polsce wody jest pozyskiwana w wyniku obró[...]
EN In the paper an attempt has been made to examine the present situation in the Polish water works and to discuss the observed trends which will result in retrofit of the currently existing technologies. Following the numerous examples of the water and wastewater treatment developments taking place ma[...]
18
51%
Gospodarka Wodna
2013 Nr 3 115--118
PL Przedstawiono przegląd literatury dotyczący aspektów wykorzystania infiltracji jako jednego z procesów uzdatniania wody. Opisano różnice pomiędzy ujęciami brzegowymi, sztuczną infiltracją i poddenną. Podano przykłady uzyskanych efektów w różnych warunkach.
EN The article presents a review of literature on the aspects of the use of infiltration as one of the water treatment processes. It describes the differences between the onshore intake, artificial infiltration and under-bottom infiltration, listing examples of effects obtained in different conditions.
19
51%
Forum Eksploatatora
2006 Nr 4 (25) 22-23, 53
PL Technologia uzdatniania większości wód podziemnych jest stosunkowo prosta. Występujące najczęściej w tych wodach żelazo w formie mineralnej z regały nie stwarza dużych problemów i daje się łatwo usunąć w tradycyjnym układzie napowietrzania i filtracji. W przypadku, kiedy żelazo występuje w wodzie w [...]
20
51%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Postępująca degradacja zasobów wodnych związana m.in. z rosnącym zasoleniem wód naturalnych oraz konieczność ochrony środowiska powodują, że przepisy z tym związane stawiają coraz ostrzejsze wymagania w zakresie redukcji ilości ścieków odprowadzanych do środowiska. Wymagania te powodują konieczność [...]
EN The progressive degradation of water resources related to, among other things, the increasing salinity of natural waters and the necessity of protection of environment cause the relevant regulations to lay down more and more stringent requirements for the reduction in a quantity of sewage disposed o[...]
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last