Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  utleniające sprzęganie metanu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W niniejszym artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu temperatury prowadzenia procesu i zawartości tlenku lantanu w katalizatorze La-Mg-O na jego aktywność w reakcji utleniającego sprzęgania metanu w obecności CO[2]. Ponadto określono właściwości zsyntezowanych katalizatorów na podstawie bada[...]
EN The influence of process temperature and percentage of lanthanum oxide in La-Mg-O catalyst on they activity in Oxidative Coupling of Methane in the presence of carbon dioxide was studied. The BET, XRD, TGA-DTA analysis and catalytic tests was done. The best results in the catalytic test were receive[...]
2
100%
Technical Transactions
2017 Vol. 3(114) 31--40
PL W niniejszym artykule zaproponowano nową metodę otrzymywania wysokotemperaturowych struktur monolitycznych do zastosowań katalitycznych. Wykorzystano komercyjną drukarkę 3D, aby zsyntezować polimerowe templaty, których użyto do modelowania struktury kanałów w monolitycznych katalizatorach. Przygotow[...]
EN In this work, a new preparation method is proposed to obtain high temperature monolithic structures for catalytic applications. A commercial 3D printer was used to synthesise polymeric templates that were utilised in the designing of channel structures in monolithic catalysts. New materials with man[...]
3
84%
Technical Transactions
2017 Vol. 2(114) 71--81
PL W pracy zbadano proces OCM w obecności Mn-Na2WO4/SiO2 zintegrowany w jednym reaktorze z procesem selektywnego utleniania CO prowadzonym na katalizatorze Ag/nośnik. Zbadano wpływ zmiany parametrów prowadzenia procesu OCM, takich jak skład surowca i temperatury oraz ef[...]
EN In this work, the process of OCM carried out over Mn-Na2WO4/SiO2 integrated with selective oxidation over Ag/support was investigated. The effect of feed gas composition and OCM bed temperature as well as the position of Ag/support bed and additional oxygen injection[...]
4
67%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 10 1936--1940
PL Zbadano możliwość integracji utleniającego sprzęgania metanu z odwodornieniem i utleniającym odwodornieniem etanu do etenu w jednym reaktorze. Wykazano, że połączenie tych procesów pozwala uzyskać większy stosunek molowy etylen/etan na wyjściu z reaktora. Przykładowo w obecności katalizatora Cr/SiO₂[...]
EN MeH was converted to ethene and/or EtH in He by oxidative coupling accompanied by dehydrogenation or oxidative dehydrogenation of EtH on SiO₂ or Al₂O₃ -supported Mn, V and Cr oxide catalysts in a flow reactor. In the presence of Cr/SiO₂ catalyst at 780°C and feed mixt. CH₄:O₂:He = 30:12:35 by vol., [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last