Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 126
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usługi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2007 nr 2 64-66
2
80%
Problemy Jakości
EN The author tries to prove the necessity of balancing the cultural, historical and social heritage with service harmonisation through standardisation. The standards cannot prescribe service quality valuation. Service quality assessment can be done solely by the customers whose expectations vary betwe[...]
3
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Zdaniem autora inwestorzy powinni wymagać od wykonawców audytów opracowania analizy opłacalności ekonomicznej. Państwo ma bowiem prawo dopłacać w imię nadrzędnych racji do przedsięwzięć w danej chwili nie w pełni opłacalnych (np. dopłaty do nowych, drogich rozwiązań chroniących środowisko, ale inwes[...]
4
80%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
1999 nr 7 435-440
PL Omówiono zagadnienia związane z oferowaniem usług telekomunikacyjnych. Przedstawiono ewolucję rynku i usług telekomunikacyjnych w perspektywie nadchodzącej dekady. Przedstawiono między innymi takie aspekty, jak ruchomość abonentów, indywidualizacja usług, 'inteligencja' w sieci, znaczenie treści ofe[...]
EN Article discusses issues related to offering telecommunication services. It presents service and market evolution in the forthcoming decade. The following aspects were discussed mobility, service customisation, network intelligence, service contents and some sociological aspects of global infostrade[...]
5
80%
Problemy Jakości
PL W październiku 1998 roku w Buenos Aires odbyła się druga, z planowanych czterech, konferencja poświęcona problemom rozwoju międzynarodowych norm w działalności usługowej. Organizatorami wszystkich tych konferencji jest ISO oraz Światowa Organizacja Handlu (WTO).
EN The WTO-Agreement (World Trade Organization) doesn't include quality standards recommendations for services, but the real life indicates such necessity in the development of global commercial relationships. The present Classification of Products by Activity contains some hundred positions, including[...]
6
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2006 nr 8 7-10
PL W drugiej części artykułu autorka skupia się na zagadnieniu rozszerzonej definicji logistyki uwzględniającej specyfikę sfery usług i przytacza wiele definicji różnych autorów. Stwierdza m.in., że: "w przytoczonych definicjach ich autorzy są zgodni, że logistyka w firmach usługowych jest procesem, w [...]
7
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2007 nr 5 5-11
PL Usługi odgrywają coraz istotniejszą rolę w gospodarkach krajów wysoko rozwiniętych. W sektorze trzecim wytwarzane jest ok. 70% PKB, ponadto zatrudnionych jest w nim ok. 60-75% osób zawodowo czynnych w większości krajów UE. Z uwagi na fakt iż sektor ten cechuje się znacznym potencjałem wzrostu jego r[...]
EN The role of services is constantly growing in the most developed economies. The third sector accounts for about 70% of GDP, moreover it employs about 60-75% of active labour force in most of the EU-countries. Considering the important growth potential of this sector one can state that its developmen[...]
8
80%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie pod kątem oceny jakości usłu i realizacji potzreb czytelników. Analiza aqnkiety pozwoliła na sformułowanie wniosków i porównanie ich w niektórych punktach z badaniem wczesniejszym, przeprowa[...]
EN The article presents results of questionnaire based research, which was carried aut in the Main Library of the Cracow University of Economics. The research was examined from the viewpoint of quality of services and to meet the user's requirements. Analysis of questionnaires let to draw cnclusions an[...]
9
80%
Logistyka
PL Celem niniejszego referatu jest zaprezentowanie problemów i zagadnień logistyczno technicznych przy budowaniu sieci usług Pomocy Drogowej na terenie naszego kraju jak również wyznaczenie kierunku rozwoju rynku Assistance. W ostatnich latach rynek usług assistance zmienił swoje udziały w ogólnej stru[...]
EN The main aim of the paper is to present problems as well as technical and logistic issues while creating network of the street help service in Poland and pointing out the direction of the development of Assistance market. During the last few years service assistance has changed its work as far as th[...]
10
80%
Logistyka
PL Rozwiązanie BlackBerry Enterprise jest szeroko rozpropagowane na kontynencie Ameryki Pn. i w krajach Europy Zachodniej. Duża popularność tego rozwiązania wynika z szczególnych cech i usług którymi są: pełny nadzór przepływu informacji, komunikacja bezpośrednia indywidualna i zbiorowa, wysoki poziom [...]
EN BlackBerry Enterprise is widespread in North America and in West Europe countries. Great popularity of the solution results from particular features and services such as full supervision of information, individual and group communication and high level of security transmitted data. The article prese[...]
11
80%
Logistyka
2007 nr 1 52-55
PL Działalność pocztowa miała zawsze charakter międzynarodowy, a obecnie coraz częściej globalny - w aspekcie zarówno rynkowym, jak i działalności odrębnych pocztowych jednostek gospodarczych. Wynika to ze specyfiki tej dziedziny gospodarowania, polegającej na świadczeniu usług pocztowych, mających cha[...]
EN Postal activity has always been of an international nature - or, nowadays, even a global one - both on the market level, as well as on the level of the activity of separate economic entities. Such a situation is a consequence of the specific nature of that particular branch of economy, based on the [...]
12
80%
Logistyka
2008 nr 4 93-97
13
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące istoty współczesnych innowacji w kontekście wskazówek dla sektora TSL (transport-spedycja-logistyka). Wskazano, że innowacje są narzędziem wprowadzania zmian, generowania nowej wartości i zysków. Przeprowadzone rozważania umożliwiają sformuło[...]
EN The article presents the major issues concerning the nature of contemporary innovation in the context of suggestions for a sector of transport, forwarding and logistics services. It is pointed out that innovation is a tool to make changes, generate a new value and profits. Conducted deliberations al[...]
14
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2004 nr (2) 254--257
RU Zakonomernosti ciklicnogo razvitia harakterny dla vseh avlenij prirody i obcestva, v tom cisle processam organizacii obrazovatel’noj deatel’nosti. Pri ustanovlenii ciklov zizni koncepcii poslediplomnogo obrazowania sleduet ucityvat’ prisucie kazdomu elementu vnutrennie izmenenia vo vremeni po prodol[...]
15
80%
Logistyka
2015 nr 2 991--998, CD2
PL Celem artykułu było ukazanie uwarunkowań oraz kierunków przemian i trendów zachodzących w ostatnim dziesięcioleciu w zakresie poziomu i struktury konsumpcji usług w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. W artykule dokonano analizy cech gospodarstw domowych, które ponoszą na najwyższym i najniższym p[...]
EN The purpose of the article was to show the conditions and directions of changes and trends in the last decade in terms of the level and structure of consumption of services in Poland and in the European Union. This article analyzes the characteristics of households with the highest and lowest spendi[...]
16
70%
Przegląd Komunalny
2003 nr 6 83-85
PL Hurtownie, sklepy czy małe przedsiębiorstwa to dzisiaj standardowy krajobraz naszego otoczenia. Co dzieje się za bramami tych handlowych czy produkcyjnych instytucji? Nie interesuje nas strona ekonomiczna czy organizacyjna przedsiębiorstwa, zadajemy sobie natomiast pytanie, jakie jest przygotowanie [...]
17
70%
Przegląd Komunalny
2009 nr 3 66-66
PL Koncesja już od dawna występuje w systemie zamówień publicznych. W Ustawie z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zakres jej zastosowania jest jednak ograniczony do robót budowlanych. Zaszła więc potrzeba rozszerzenia tej instytucji.
18
70%
Problemy Ekologii
2003 R. 7, nr 6 261-262
19
70%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2006 nr 7 22-25
PL Praktyka krajów rozwiniętych pokazuje, iż wraz z rozwojem gospodarki i wzrostem przychodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca podział na zatrudnionych w rolnictwie, przemyśle i usługach zmienia się drastycznie na korzyść sfery usług. Zmiana charakteru rynku krajów rozwiniętych sprawiła, iż pojawił[...]
20
70%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2010 nr 5 15-22
PL O skali zjawiska offshoringu usług, mogą świadczyć szacunki ekonomistów, przewidujące, że ponad 2 miliona etatów w sektorze usług zostanie relokowanych do 2015 roku. W związku z tym możemy być świadkami mechanizmu rynkowego, który wymusi stosownie offshoringu usług wśród pozostałych graczy rynku w c[...]
EN The phenomenon of offshoring, namely transferring business processes abroad, is highly valued by economists who estimate that over 2.0 million jobs in the services sector will be transferred by 2015. Accordingly, we can observe a market mechanism which will force the implementation of offshoring ser[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last