Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 54
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urban landscape
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Realizacja bardzo wysokich budynków jest zjawiskiem nieustannie zachodzącym w części wielkich miast europejskich. Analiza obecnych oraz planowanych lokalizacji i form wysokościowców europejskich pozwala stwierdzić, że w przyszłości budynki te mają szanse przyczyniać się w coraz większym stopniu do u[...]
EN The construction of tall buildings is a phenomenon that occurs continually in the big cities of Europe. An analysis of current and planned locations and forms of high-rise buildings in Europe allows us to conclude that, in the future, these buildings are likely to increasingly emphasise the individu[...]
2
100%
Journal of Ecological Engineering
2015 Vol. 16, nr 5 128--132
EN Anthropopressure is considered as one of the most important causes of disorder of natural water relations in the environment and impoverishment of the landscape. This is particularly evident in urban areas, where the degree of builtup areas and participation of impervious surfaces are still increasi[...]
3
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Niniejszy artykuł dotyczy urbanistycznych aspektów rond, jako skrzyżowań drogowych. W artykule omówiono aspekt historyczny wprowadzenia rond do planowania i projektowania miast, aspekty funkcjonalno - ruchowe oraz estetyki. Dzisiejsze rozwiązania określane jako ronda charakteryzują się bardzo różnor[...]
EN The paper concerns the urban planning aspects of roundabouts, as transportation nodes. The historical introduction to roundabouts planning and designing in urban areas, functional as well as aesthetics aspects are presented. There are various roundabout forms regarding the functional and geometrical[...]
4
75%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2010 nr 13 113-119
PL Duże znaczenie w prawidłowym rozwoju miasta ma przyroda. Oznacza to, że urbanista powinien sobie zdawać sprawę z istnienia granic, których nie należy przekraczać. Ich naruszenie może się wiązać z zachwianiem równowagi między poszczególnymi elementami przestrzeni miejskiej. Urbaniści dążący do zachow[...]
EN Nature plays an important role in proper development of a town. Consequently, town planners should realise that there are certain limits which must not be crossed or else the balance between particular elements of urban space may be disturbed. Town planners, whose aim is to maintain the equilibrium,[...]
5
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL "Serce miasta" to - parafrazując - miejsce, które "tętni życiem". Bezsprzecznie takim miejscem jest przestrzeń stworzona dla realizacji wydarzeń sportowych. Przestrzeń ta, po pierwsze, służy ludziom - gromadzi sportowców i rzesze kibiców. Często jest także, oprócz swej czytelnej funkcji, ważnym elem[...]
EN "Heart of the city" is - paraphrasing - a place which is "vibrant with life". Unquestionably, the space created for realization of sports events is such a place. Firstly, this space serves people - it gathers sportsmen and the multitudes of fans. Also it is often, apart from its clear function, an i[...]
6
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Architektoniczna awangarda zapisała się w krajobrazie miast bezprecedensową liczbą skrajnie oryginalnych, wymykających się uznanym kryteriom oceny estetycznej budowli. W eksponowanych miejscach zabytkowych śródmieść pojawiły się realizacje zrywające z miejscową tradycją architektoniczną i ciągłością[...]
EN The architectural avant-garde movement has introduced into urban landscape an unprecedented amount of extremely original buildings - contrasted with surrounding area, insaisissable of accepted standards of esthetic evaluation. The new realizations - breaking ranks of local architectural tradition an[...]
7
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W miastach europejskich budynki wysokie są znakami w przestrzeni miasta informującymi często nie tylko o istnieniu w ich bliskości nowej przestrzeni publicznej, ale i również o przebudowanej strukturze miasta w ich otoczeniu lub o istnieniu wcześniej w ich miejscu terenów zamkniętych dla funkcji pub[...]
EN In European cities, tall buildings are city space signs that often inform not only about a new public space existing in their vicinity but also about a converted city structure in their surroundings or about the areas closed to public purposes previously existing in their place. Creating new spatial[...]
8
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł ukazuje uwidaczniającą się tendencję do ujmowania miasta w kategoriach krajobrazu. Wykazuje uzasadnienia dla takiego ujęcia i konsekwencje, w tym szanse poszerzenia tradycyjnych sposobów projektowania miasta, ich zakresów i narzędzi.
EN The paper gives insight into the interpretation of a city as a landscape. It reveals explanations of that approach and its implications, including chances for broadening the traditional urban planning formulations, their scopes and tools.
9
75%
Topiarius. Studia krajobrazowe
2016 T. 1 11--24
PL Celem artykułu było przedstawienie przemian krajobrazu miasta poprzez pryzmat struktury, wizerunku i funkcji zieleni osiedli mieszkaniowych i rejonów zamieszkiwałych oraz deklarowanych przez mieszkańców potrzeb w stosunku do zieleni. W artykule przedstawiono studium 6 przypadków terenów zieleni nieu[...]
EN The aim of the paper was to explain of cityscape dynamics according to the structure, an image and a function of greenery, surveyed in residential areas of block-of-flats settlements and other residential spaces, and residents' needs declared to the greenery as well. In the paper 6 case studies of u[...]
10
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiona została geneza powstawania parków miejskich na Górnym Śląsku w XIX i na początku XX w. W oparciu o nią oraz analizę współczesnego stanu zachowania tych obszarów określone zostały elementy tożsamości miejsca, najwłaściwsze do zastosowania w procesach rewaloryzacji czy rekulty[...]
EN The article presents the genesis of the development of urban parks in Upper Silesia in the 19th century and at the beginning of the 20th century. On this basis and on the basis of analysis of the preservation status of these areas, elements of place identity were defined which [...]
11
75%
Budownictwo i Architektura
2016 Vol. 15, nr 3 145--154
PL Zieleń jest integralnym i nieodzownym komponentem przestrzeni zurbanizowanej. Zapotrzebowanie na nią jest tym większe im większy jest stopień zabudowy danego miejsca. W przypadku braku możliwości wykorzystania powierzchni biologicznie czynnych do wprowadzenia roślinności lub chęci zabudowy mało este[...]
EN Greenery is an integral and an indispensable component of the urban space. The greater the degree of development of the site is, the greater the demand for greenery is. In the case of lack of using of biologically active surface to introduce vegetation or willingness to build-up (hide) little aesthe[...]
12
75%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 10 16-22
PL W artykule dokonano charakterystyki i oceny nowych obwodnic autostradowych/autostrad przebiegających przez miasta Wrocław i Piekary Śląskie w aspekcie krajobrazowym i do pewnego stopnia środowiskowym. Obie inwestycje przebiegają w niektórych miejscach w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowanych [...]
EN In the article authors characterize new highways run through Wrocław and Piekary Śląskie and survey them in landscape and environmental dimensions. In many sections both road investments run in neighbourhood of urban areas with residential functions. As a result of field investigations problems and [...]
13
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2003 R. 100, z. 8-A 365--370
EN Beyond the material evidence, heritage sites usually carry a deep spiritual message linking to the ancestral past. Cultural and architectural heritage sites may be discribed by material and spiritiual valued layers. Kamieniec Podolski case shaws that limits of architecture in historical towns may be[...]
14
75%
Zieleń Miejska
2014 Nr 10 22--25
15
63%
Zieleń Miejska
2013 Nr 3 55-57
PL Woda jest groźnym żywiołem, trudnym do opanowania, ale stwarzającym szereg możliwości. W miastach równie poważne problemy powoduje jej nadmiar, jak i niedobór. Ma decydujący wpływ na atrakcyjność przestrzeni, pełni funkcje kompozycyjną, stanowi punkt odniesienia, a także miejsce spotkań mieszkańców.
16
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Rośliny pnące, zwłaszcza w krajobrazie zurbanizowanym mają szczególne znaczenie: estetyczne, społeczne i ekologiczne. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie możliwości wykorzystania pnączy we współczesnej architekturze, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania systemów podpór stalowych w różnych l[...]
EN Creeping plants, particularly in urban landscape have special meaning: aesthetical, social and ecological. This paper has on aim the indication the possibility of using creepers in contemporary architecture pointing out the systems of steel supports, in different locations and the forms, with attent[...]
17
63%
Architektura Krajobrazu
2011 nr 4 32-38
EN Alternative storm water management measures meet with growing interest in creating the landscape of urban spaces. Apart from their undeniable aesthetic qualities we also pay attention to their versatility, especially in the context of sustainable water management and protection against local inundat[...]
18
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Ośno Lubuskie jest średniowiecznym miastem w województwie lubuskim, które posiada dobrze zachowany dawny system obronny. Trwałość i użytkowość, które kiedyś były najważniejszymi cechami tej budowli, dzisiaj nie mają większego znaczenia. Obecnie najważniejszym elementem tego zespołu jest piękno forty[...]
EN Ośno Lubuskie is a Medieval town in Lubuskie province. Its fortifications remained almost intact. The durability and usefulness of these structures, important in the past, are invalid today. Today the most important of that complex is its beauty in the urban landscape.
19
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Przypadkiem, który jest tematem tego tekstu, stała się ekspozycja w pawilonie polskim na XI Biennale Architektury w Wenecji w 2008 nosząca tytuł "Hotel Polonia". Jest to wypowiedź, którą można zaklasyfikować jako formę krytyki architektonicznej. Zaprezentowana w Wenecji analiza krytycznego podejścia[...]
EN Case study analyzed in this text is exposition in Polish pavilion on XI Biennale of Architecture in Venice named "Polonia Hotel". This utterance can be classified as a form of architectural criticism. Presented in Venice, critical analyze of contemporary architecture in Poland, was investigated with[...]
20
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Szczególna specyfika architektury współczesnej, odrzucającej tradycję, uwarunkowania kontekstu, obowiązujące kanony estetyczne, upodobania i przyzwyczajenia odbiorców doprowadziła do pojawienia się w krajobrazie miejskim obiektów skrajnie wyabstrahowanych z otoczenia, budzących społeczne sprzeciwy i[...]
EN The peculiar specificity of contemporary architecture which rejects tradition, context determinants, binding aesthetic principles, and the audience's likings and habits has resulted in the appearing in urban landscape of buildings and structures that are extremely abstracted from their surroundings [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last