Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 68
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  underground mines
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
PL Wody ze zlikwidowanej kopalni "Żory" przepływają do sąsiedniej kopalni "Borynia". Po zamknięciu kopalni dopływy stwierdzono w trzech miejscach: do przekopu świerklańskiego na poziomie 588 m, do przekopu Świerklańskiego wschodniego oraz chodnika głównego A na poziomie 713 m. Analiza zmian wielkości p[...]
EN The waters from he liquidated mine "Żory " flow into neighbouring Borynia Colliery. After closing of the mine the inflows have been stated in three places: into the Świerklany drift on the 588 m horizon, into the eastern Świerklany drift and into the main drift A on the 830 m horizon. Analysis of th[...]
2
80%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1999 R. 23, z. 2 109-121
PL Specyficzne warunki panujące w górotworze powodują konieczność poszukiwania sposobów kształtowania właściwości technologicznych świeżych i stwardniałych mieszanin, tak aby mogły one spełniać zróżnicowane w szerokim zakresie wymagania stawiane mieszaninom uszczelniającym i wypełniającym stosowanym w [...]
EN Specific conditions prevalent in the formation cause necessity research of manners formation of technological propriety recent and hardened mixtures, so that canned they to realize diverse in wide range of requirement placed to mixtures making water-tight and filling practical in underground mining.[...]
3
80%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1999 R. 23, z. 3 141-152
PL Stwardniałe mieszaniny stosowane do uszczelniania i wypełniania pustek podziemnych powinny charakteryzować się szeregiem odpowiednich własności, takich jak: wysoka wytrzymałość, niska przepuszczalność itd. W artykule przedstawiono wpływ dodatków mineralnych i domieszki firmowej ADDIMENT na własności[...]
EN Hardened practical mixtures to making water-tight and of filling of underground emptinesses should be characterized with row suitable properties, such as: high endurance, low penetrability etc. In article one introduced influence of additions mineral and of a firm admixtures ADDIMENT on properties o[...]
4
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Wiele czynników, a zwłaszcza zwiększająca się głębokość stożkowych kopalń odkrywkowych, ma istotny wpływ na przerwanie eksploatacji odkrywkowej rud metali i podjęcie jej eksploatacji podziemnej. Problemy związane z transportem pionowym rudy z dużych głębokości (do 2000 m) w kopalniach o wydobyciu ma[...]
EN There are many factors that significantly influence the change of metallic ores mining from opencast to underground, particularly the increasing depth of open-pit mines. The article concerns the issues related to vertical transport of ores from big depths (up to 2,000 m) in mass-output mines. The ar[...]
5
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Dyspozytornia jest istotnym elementem systemu sterowania, bezpieczeństwa i nadzoru procesów zachodzących we współczesnej kopalni głębinowej. W kopalni występuje szereg zagrożeń (np. zagrożenia wybuchem metanu, zagrożenia tąpaniami). Dla zmniejszenia zbyt dużego poziomu ryzyka, w kopalniach stosuje s[...]
EN A mine supervision centre is an important element of the system for control, security and supervision of processes taking place in a modern underground mine. There are a number of hazards in the mine (e.g. methane explosion hazard, rock bursts hazard). In order to reduce an excessively high level of[...]
6
80%
Przegląd Górniczy
PL Wyprowadzono kryteria oceny wąskiej drogi powietrza, wskaźniki dyssypacji/straty energii mechanicznej i dyssypacji/straty mocy oraz wskaźniki oceny wąskiej drogi powietrza. Przeprowadzając ranking wąskich dróg powietrza w różnych schematach wentylacji kopalń, stwierdzono, że zasadna jest ocena wąski[...]
EN The criteria of narrow airway assessment, indices of mechanical energy dissipation/loss and power dissipation/loss as well as indices of narrow airway assessment have been derived. Carrying out the ranking of narrow airways in different mine ventilation systems it has been ascertained, that legitima[...]
7
80%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono budowę urządzenia do pomiaru strumienia objętości powietrza w kopalnianych kanałach wentylacyjnych metodą całkowania bryły prędkości, podano opis wykonania pomiaru z zastosowaniem tego urządzenia w kanale wielowentylatoro-wej stacji głównego przewietrzania jednej z kopalń za[...]
EN The paper presents construction of a device for air volume stream in the mine fan drift measurement by the solid of velocities integration method. Description of measurement execution with this device application in the multi-fan drift of the main ventilation station of one of the mines of the coppe[...]
8
80%
Przegląd Górniczy
PL Przedstawiono aktualną sytuację hydrogeologiczną po zatopieniu głęboko położonych wyrobisk górniczych niecki bytomskiej w obszarze Rejonu Pstrowski SRK S.A. Centralnego Zakładu Odwadniania w Czeladzi. Omówiono wybrane koncepcje zmian systemu odwadniania Rejonu Pstrowski i zabezpieczenia czynnego ZG [...]
EN The present hydro-geological situation of the Central Drainage Plant at Czeladź after flooding of deep mining workings of the Bytom syncline in the Pstrowski Region is presented. Selected conceptions of the Pstrowski Region drainage changes are discussed as well as protection of the working mine "By[...]
9
80%
Przegląd Górniczy
PL Trwałe w czasie oddziaływanie profilaktyki tąpaniowej aktywnej, polegającej na destrukcji struktury przyociosowych fragmentów pokładu, likwidacji zawisania stropu nad zrobami czy też destrukcji warstw wstrząsogennych, ma istotny wpływ na ograniczenie zagro-żenia tąpaniami zarówno w trakcie eksploata[...]
EN The lasting reaction of the active rock bumps prevention consisting in the structure destruction of near-wall parts of the seam, liquidation of roof hanging over the goaf or destruction of bump generating strata are of essential influence on the reduction of the rock-bumps hazard as well during mini[...]
10
80%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono wyniki badań i ocenę wpływu wybranych parametrów technicznych instalowania kotwi wklejanych na ich efektywność utwierdzenia w górotworze karbońskim. Do badań wykorzystano typowe kotwie stalowe instalowane na spoiwie żywicznym w postaci ładunków klejowych. Badania przeprowadz[...]
EN Results of research and evaluation of selected technical parameters influence of resin-bedded roof bolts installation on their restraint perfomance in the Carboniferous rock mass are presented. Standard steel roof bolts resin bedded by means of adhesive charge have been used for research works. Rese[...]
11
80%
Przegląd Górniczy
PL Przepływy turbulentne z wymianą ciepła i masy traktowane są jako jednowymiarowe ustalone, przy czym w przypadku ogólnym w skład powietrza wentylacyjnego wchodzą: para wodna, kropelki ciekłej wody oraz roztwór suchych gazów - zwany suchym powietrzem wentylacyjnym. Jego skład chemiczny zależy od miejs[...]
EN Turbulent flows with heat and mass exchange are treated as one--dimensional, steady ones; in a general case ventilating air consists of: water vapour, liquid water droplets and a solution of dry gases - called dry ventilating air. Its chemical composition depends on the point, and can freely differ [...]
12
80%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zjawiska nagrzewania się tworzywa poliuretanowego w procesie konsolidacji i uszczelniania górotworu. Określono temperatury, do jakich nagrzewa się spoiwo oraz będący w kontakcie z nim węgiel i pył węglowy. Przedstawiono przypadki pożarów związane ze stosowaniem [...]
EN Results of the research on the phenomenon of polyurethane material becoming heated in the consolidation and sealing process of rock mass are presented. The temperatures up to which the binder as well as coal and the coal dust being in touch with it becomes heated are determined. The cases of fire co[...]
13
70%
Mining Science
2016 Vol. 23 161--172
EN Fires are the most feared hazard in underground mines. The problems associated with under-ground mine fires calls for special techniques and treatments in its prevention and fire fighting. Each mine fire presents unique conditions from the perspective of dealing with it. The purpose of this paper is[...]
14
70%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono stan wiedzy o wpływie pól elektromagnetycznych na organizmy żywe. Podano dopuszczalne dla człowieka wartości natężenia pola magnetycznego oraz pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz. Omówiono źródła pól elektromagnetycznych w kopalniach węgla kamiennego. Zaprezentowano wy[...]
EN The state of the art on the influence of electromagnetic field on living organisms at. 50 Hz frequency is given. Sources of electromagnetic fields in the hard coal mines are discussed.
15
70%
Mining Science
2018 Vol. 25 161--178
EN Auxiliary forcing ventilation system is the most common air distribution system of the development headings in underground mines. This paper reports the development of numerical analysis for calculating the Air Change Effectiveness (ACE) of ventilation performance for auxiliary forcing ventilation s[...]
16
61%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono metodę konstruowania trójwymiarowych modeli w środowisku programu Datamine Studio. Zaprezentowano przykłady wizualizacji dawnych kopalń podziemnych Dolnego Śląska. Modeie 3D, animowane w czasie rzeczywistym, umożliwiają komunikatywne przekazywanie informacji na temat dawnych złóż, pozw[...]
EN The method of making 3D models with use of Daiamine Studio software was presented in this paper at the examples of visualizationn of former underground mines in Lower Silesia. 3D models are animated in real time, that allow communicative transfer of information about old deposits and are useful for [...]
17
61%
Wiadomości Górnicze
2013 R. 64, nr 5 296--302
PL Technologie z zakresu łączności bezprzewodowej są coraz częściej stosowane w systemach teleinformatycznych oraz systemach automatyki przemysłu wydobywczego. W artykule została poruszona tematyka właściwości, ograniczeń oraz możliwości zastosowania bezprzewodowych sieci teleinformatycznych w kopalnia[...]
EN Technologies in the field of wireless communications are increasingly being used in ICT systems and automation systems of extractive industries. The article dealt with the issues of properties, constraints and opportunities for the application of wireless telecommunication networks in underground mi[...]
18
61%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1999 R. 23, z. 3 153-168
PL Decyzja o likwidacji kopalni podziemnej obok zagadnień czysto ekonomicznych, rodzi wiele pytań natury technicznej, zwłaszcza gdy nie jest to likwidacja trwała. W pojęciu prawa geologicznego i górniczego, zawsze należy przewidywać możliwość powrotu do złoża nie wyeksploatowanego w całości. W myśl tak[...]
EN Decision of the closure of underground mine, besides purely economic problems, rises numerous questions of technical character, especially if it is definite closure. According to geological and mining law a possibility of return to the deposit which is not totally exploited should always be taken in[...]
19
61%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1998 R. 22, z. 2 121-131
PL W artykule podano metodę prognozowania wskaźników deformacji powierzchni terenu górzystego poddanego wpływowi eksploatacji górniczej. Wykonana prognoza przemieszczeń i odkształceń według proponowanej metody oraz według teorii S. Knothego została zweryfikowana na konkretnym przykładzie. Wyniki oblicz[...]
EN In this paper based on the analyse surreys of the influence of underground mining on the mountainous surface, authors present the characters of the surface displacement strain in that condition. The calculate method of prospecting for surface displacement strain caused by underground mining in mount[...]
20
61%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Artykuł dotyczy zagadnienia pracy, stosowanych w wyrobiskach kopalń podziemnych do zwalczania występującego w nich zagrożenia cieplnego, wodnych powierzchniowych chłodnic powietrza. Poddano analizie działanie chłodnic o współ- i przeciwprądowym kierunku przepływu zimnej wody względem kierunku przepł[...]
EN This article is about the functioning of water surface air coolers, applied in excavation of underground mines to combat the thermal hazard. We have analysed the functioning of air coolers of parallel and counter-current direction of cold water flow in relation to the direction of air flow, in trans[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last