Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ mechatroniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Modelowanie Inżynierskie
PL W opracowaniu zaprezentowano sprawozdanie z wyników dotychczasowych prac autorów dotyczących modelowania oraz badania charakterystyk dynamicznych drgających jednowymiarowych układów mechatronicznych modelowanych ciągiem dyskretno-ciągłych modeli matematycznych. Stosowane modele matematyczne różnią s[...]
EN This paper presents report of works apply to research of dynamic characteristics of vibrating one - dimension machatronic systems modelled by the series of discrete - continuous mathematical models. Applied mathematical models differ in degree of accuracy of the true mechatronic system representatio[...]
2
100%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2003 nr 1-2 23-33
PL W pracy przedstawiono studium modelowania suwnicy pomostowej jako układu mechatronicznego. Przeprowadzone badania numeryczne mają na celu ograniczenie obciążeń dynamicznych oddziałujących na kabinę maszyny roboczej. Obciążenia dynamiczne są wynikiem pracy mechanizmów jazdy mostu suwnicy oraz wózka w[...]
EN In the paper has been presented the study of modelling of mechantronics system of bridge crane. The numerical experiments have been limitation load of dynamic affecting load onto cabin of working heavy duty machine. Dynamic load are result of work of driving mechanisms of bridge cran. The numerical [...]
3
88%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Analizowany w pracy płaski układ mechatroniczny o trzech stopniach swobody - mechanizm dźwigniowy o strukturze zamkniętej wyposażony w sterowane napędy - może analizować dowolną trajektorię. Zastosowany trzeci napęd zwiększa strefę roboczą, a jednocześnie a jednocześnie pozwala na optymalizację prac[...]
EN The paper concerns with accuracy of redundant trajectory generator based on closed kinematic system. For a such system a particular point of the workspace can be various configurations. It enables to optimize the trajectory accuracy and allow to avoid singular positions. The influence of drivers' po[...]
4
75%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2011 nr 2 47-52
EN Paper presents a process of modelling and investigation of a mechatronic system with piezoelectric transducer used as a vibration actuator - reverse piezoelectric effect is applied in considered system. A series of mathematical models of this system is presented. Characteristic that describes relati[...]
5
75%
Selected Engineering Problems
2012 nr 3 173--176
EN Paper presents an example of an approximate method application to the analysis of mechanical systems. The analysed system is a simply supported vibrating beam, excited by an external harmonic force. The approximate Galerkin method is used to analyse it and to designate a dynamic flexibility of the s[...]
6
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiono proces wyznaczenia charakterystyki dynamicznej drgającego układu mechatronicznego oraz analizę wpływu na nią parametrów stosowanego wzbudnika .Szukaną charakterystyką opisano zależność amplitudy drgań swobodnego końca belki wspornikowej od parametrów napięcia elektrycznego, do[...]
EN The paper presents a process of mechatronic system's dynamic characteristic determining and analysis of influence of a piezoelectric actuator's parameters on the obtained results. The considered system is a flexural vibrating cantilever beam with piezoelectric actuator glued to the beam's surface an[...]
7
75%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 9 23-27
PL W pracy przedstawiono zastosowanie metody Galerkina do analizy widmowo-modalnej w celu wyznaczenia charakterystyk częstotliwościowych ciągło-dyskretnego układu mechatronicznego. Praktycznym efektem takiego ujęcia jest badanie charakterystyk w dziedzinie częstości. Zastosowane ujęcie i otrzymane wyni[...]
EN Purpose of this paper is the application the approximate method called Galerkin's method to solve the task of assigning the frequency-modal analysis and characteristics of a continuous-discrete mechatronic system. Practical implications of this approach were presented, that means in the domain of fr[...]
8
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy projektuje się układy mechatroniczne zbudowane z podukładów mechanicznych dyskretnych o "n" stopniach swobody, połączonych z ograniczonymi ośrodkami piezoelektrycznymi i z zewnętrznymi obwodami elektrycznymi LRC. Syntezy dokonuje się metodą rozszerzoną, opracowaną przez gliwicki ośrodek nauk[...]
EN In this paper reverse task as a designing of mechatronic vibrating systems is highlighted. Mechatronic systems can be achieved from mechanical discrete subsystems with "n" degree of freedom connected with piezo element and external LRC Network. Dynamical characteristics has been distributed with wi[...]
9
75%
Modelowanie Inżynierskie
2008 T. 5, nr 36 335-342
PL Praca dotyczy analizy drgań układu mechatronicznego w postaci belki wspornikowej oraz przytwierdzonego do jej powierzchni, za pomocą warstwy łączącej, przetwornika piezoelektrycznego. Układ ten obciążony jest siłą harmonicznie zmienną, działającą w kierunku prostopadłym do osi belki, przyłożoną na j[...]
EN The paper presents analysis of flexural vibrating machatronic system. Considered system is compounded of cantilever bending beam and a strip-like piezoelectric transducer. The transducer is bonded on the beam surface by connection layer which has homogeneous properties on all its length. This mechat[...]
10
75%
Problemy Eksploatacji
2000 nr 1 7-15
PL W artykule przedstawiono mechatroniczny układ pozycjonowania zwierciadła w układzie regulacji wiązki laserowej z dokładnością do 0,0004 radiana. Omówiono konstrukcje układów, w których wykorzystano walcową przekładnię mimośrodkową oraz walcową przekładnię czołową napędzane przez sterowanie elektroni[...]
EN The mechatronic system of the mirror precision positioning in laser beam adjusting system with 0,0004 rad resolution is presented in the article. The structures where are used eccentric gear and cylindrical frontal gear driven by electrionically controlled stepping motors are described. The analisys[...]
11
75%
Problemy Eksploatacji
2002 nr 4 199-208
PL W artykule przedstawiono problematykę związaną z projektowaniem mechanicznych komponentów w mechatronicznej głowicy systemu monitorowania pękania (SMP). Przedstawiona została metodyka budowy struktury urządzenia ukierunkowana na opracowanie mechtronicznego, laboratoryjnego aparatu badawczo-pomiarowe[...]
EN The paper presents problems connected with design of mechanical components in a mechatroinic head of the Automated Monitoring System For Fatigue Crack Measurement. Moreover, it describes the method of building the device structure directed at development of the mechatronic laboratory research-measur[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2013 z. 101 19--20
PL W artykule przedstawiono propozycję aparatu matematycznego stosowanego w celu modelowania i badania drgającego skrętnie układu mechatronicznego. Częścią mechaniczną jest wał na którym zamontowano segmentowy, pierścieniowy przetwornik piezoelektryczny. Podatność dynamiczną układu mechanicznego wyznac[...]
13
75%
Górnictwo Odkrywkowe
2014 R. 55, nr 4-5 111--115
PL W artykule przedstawiono zastosowanie eksperymentalnej analizy modalnej do wyznaczania właściwości dynamicznych konstrukcji. Opisano przebieg oraz wyniki badań konstrukcji prototypowego urządzenia do treningu lokomotorycznego. W trakcie badań wyznaczano częstotliwości oraz postacie drgań rezonansowy[...]
EN In this paper it has been presented the application of experimental modal analysis to determine the dynamic properties of the structure. The course and results of the investigations of construction of a prototype device for locomotor training have been described. During the tests, frequency of the r[...]
14
63%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2010 nr 1 7-12
PL W pracy przedstawiono modelowanie i badanie jednowymiarowych, drgających układów mechatronicznych, opisanych dyskretno - ciągłymi modelami matematycznymi, różniącymi się stopniem uproszczenia układu rzeczywistego. Analizując układ mechatroniczny, posłużono się przybliżoną metodą Galerkina, której do[...]
EN The paper presents process of modelling and investigation of one-dimension vibrating mechatronic systems described by discrete - continuous mathematical models, that differ in level of simplification of the real system. Approximate Galerkin method was used to analyse and assign dynamic flexibility o[...]
15
63%
Diagnostyka
2011 nr 3(59) 35-40
PL Współczesne pojazdy samochodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkowo wyposażane są w elektroniczne systemy diagnostyki pokładowej zgodne z normą EOBD. Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań pojawiły się nowe możliwości samodiagnostyki większości układów pojazdu poprzez monitory diagnostyczne [...]
EN In line with legal regulations, contemporary vehicles have to be equipped with electronic onboard diagnostic systems that conform to EOBD requirements. Those solutions feature diagnostic monitors that support self-testing of most systems in a vehicle. Technological progress and the uniformization of[...]
16
63%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 4 230-234
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu na podatność dynamiczną parametrów materiałowych przetwornika piezoelektrycznego, stosowanego w jednowymiarowym, drgającym układzie mechatronicznym, opisanym dyskretno - ciągłym modelem matematycznym. Rozpatrywano drgający giętnie układ mechatroniczny z szerok[...]
EN The paper presents analysis of the piezoelectric transducer's material parameters on the dynamic flexibility of the one - dimension vibrating mechatronic system. The considered system is flexural vibrating cantilever beam with the piezoelectric transducer bonded to the beam's surface and the broad-b[...]
17
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiono zagadnienia weryfikacji dokładności przybliżonej metody Galerkina i jej przydatności w modelowaniu i badaniu drgających układów mechatronicznych. Weryfikacja metody przybliżonej jest istotna ze względu na brak możliwości stosowania metody dokładnej w odniesieniu do układów mech[...]
EN This paper presents problem of the verification of accuracy of approximate Galerkin method in the vibrating mechatronic system research works. The considered mechatronic system is one-dimension vibrating bending beam with piezoelectric transducer bonded to the beam surface and external shunting circ[...]
18
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiono syntezę układów drgających ze względu na podane wymagania dynamiczne w postaci widm częstości. Zadanie odwrotne rozwiązuje się, korzystając z klasycznych metod syntezy (rozkład na ułamki proste, rozkład na ułamki rozgałęzione, metoda rozszerzona przez Gliwicki Ośrodek Naukowy).[...]
EN In this paper mechatronic vibrating systems have been synthesized in terms of dynamical properties in the form of frequency spectrum. Inverse task is solved using classical methods of synthesis and extended method, developed by Gliwice Research Centre. Received cascade and branched systems by use of[...]
19
63%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 4 9-13
PL Opisano wybrane układy zwiększające możliwości robocze i ułatwiające pracę operatora koparki i ładowarki. Przedstawiono korzyści wynikające z zastosowania układów mechatronicznych w maszynach do robót ziemnych. Działanie układów mechatronicznych zilustrowano wynikami badań przeprowadzonych w warunka[...]
EN In the paper selected structures increasing working potentiality and making easier the work of the operator of the excavator and the loader, accomplished by the hardware was recollected. Through comparison them to their mechatronic equivalents advantages following use of mechatronic systems in machi[...]
20
63%
Mechanik
2000 R. 73, nr 3 145-155
PL Powstawanie i rys rozwojowy mechatroniki. Definicje mechatroniki. Budowa typowego układu mechatronicznego. Modelowanie układów mechatronicznych. Przykłady zastosowań rozwiązań mechatronicznych. Edukacja w mechatronice
EN Arising and development of mechatronics. Various definitions of mechatronics. The structure of typical mechatronics systems. Examples of mechatronics system application. Education in mechatronics.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last