Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ komunikacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przestrzeń i Forma
2005 Nr 2 77-88
2
100%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2000 nr 5 16--17
3
88%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 12 50--52
PL Komunikacja drogowa, która obejmuje szeroki zakres obszaru związanego z transportem, dotyczy szczególnie funkcjonowania ludzi w społeczeństwie. Społeczeństwo podejmuje czynności powiązane z transportowaniem po to, ażeby zaspokoić określoną potrzebę. Powodem, który wywołuje zapotrzebowanie na przewoz[...]
EN Road communication is tightly interconnected with people's functioning in the society. Society undertakes acts connected with transport to fulfill a specific need. The need for transport is caused by the fact that all acts of the society, including the economic ones, entail transfer from place to pl[...]
4
75%
Architektura Krajobrazu
2011 nr 3 23-30
EN The rural commune of Ostróda is one of the largest communes in the Province of Warmia and Mazury. It covers an area of 401 km2 and has a population of 15,000. A well-developed systems of roads and railways is a significant feature of the local landscape. It divides the whole space into landscape int[...]
5
75%
Materiały Budowlane
2003 nr 11 3-5
6
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 47 235-244
PL Niezawodność sieci ulicznej ma duży wpływ na ocenę układu komunikacyjnego miasta. Na podstawie różnych układów promienisto-obwodnicowych została określona zależność pomiędzy wybranymi parametrami strukturalnymi a niezawodnością sieci. Celem jest umożliwienie określenia niezawodności na podstawie tyl[...]
EN The calculation of reliability parameters is an essential part of the analysis of transportation networks. By means of different ring-radial-structures the relation between several structural parameters and the reliability of street networks is considered. The aim is to draw conclusions with respect[...]
7
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2009 nr 5 18--21
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1799--1802, CD
PL W artykule omówiony został sposób doboru środków transportu publicznej komunikacji zbiorowej do tras komunikacyjnych, począwszy od planowania układu komunikacyjnego, czyli zapoznania się z infrastrukturą poprzez odpowiedni dobór środków transportu komunikacji zbiorowej z taboru, którym dysponuje dan[...]
EN The way of selection of means of public transport to communication routes was discussed in this article. Starting from planning transport network, that is, familiarizing with infrastructure through proper selection of means of public transport that a given city possesses. The types of means of trans[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1803--1808, CD
PL W artykule omówiony został sposób doboru środków transportu zbiorowego do tras przejazdów wybranych linii komunikacyjnych w mieście Lublin. Opisany został układ komunikacyjny, rodzaje taboru obsługujące linie komunikacyjne, a także główne aspekty jakie brane są pod uwagę przez Dział Organizacji Prze[...]
EN The selection of means of public transport to given communication lines in Lublin was discussed in this article. Communication system in Lublin, types of means of transport, as well as main aspects that are taken into consideration by the Department of Transport Organization in Public Transport Auth[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 786--789, CD
PL W artykule przedstawiono postępowanie umożliwiające obliczenie emisji wzdłuż układu komunikacyjnego. Parametry wejściowe do modelu emisji otrzymano z mikroskopowego modelu ruchu potoku pojazdów. Symulacje ruchu pojazdów wykonano w pakiecie Vissim. Bilansowanie emisji w układzie przeprowadzono dyskre[...]
EN In the paper the procedure for car exhaust emission calculation along the road network has been presented. Input parameters for an emission model were obtained from the microscopic traffic flow model. Traffic simulations have been performed in Vissim software. To analyse emission in a road sections [...]
11
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2014 nr 4 30--32
12
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2014 Nr 7-8 (29) 33--43
PL Rozwój gospodarczy świata wpływa na coraz większe zapotrzebowanie na przewozy pasażerskie i towarowe Cargo transportem lotniczym. Powiększająca się liczba podróżnych i coraz większa masa przewozowa sprawia, że lotniska i terminale pracują na granicach przepustowości. Powyższe czynniki powodują, że p[...]
13
63%
Journal of KONES
PL Modelowanie emisji substancji szkodliwych spalin z silników pojazdów w warunkach eksploatacji trakcyjnej wymaga zastosowania modelu ruchu potoku pojazdów. Do identyfikacji i analizy procesów zachodzących w układach komunikacyjnych o skali przestrzennej kilku skrzyżowań zazwyczaj stosowane są mikrosk[...]
EN In the paper the results of traffic flow modelling using the parameterized and not-parameterized microscopic traffic flow model have been presented. The acceleration, speed and intensity of car exhaust emission have been analysed. On the base on registered motion parameters the analysis of exhaust e[...]
14
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2010 nr 6 68-70
15
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2012 R. 109, z. 8-A 253--261
PL Zieleń na przestrzeni wielu stuleci związana była z układami komunikacyjnymi: wyznaczała widoczny z dużych odległości kierunek przebiegu drogi, dawała podróżnym cień w upalne dni oraz chroniła przed zimnymi wiatrami w okresie chłodów. Stanowiła też ważny element dekoracyjny i kompozycyjny reprezenta[...]
EN For centuries vegetation has been closely related to transport routes: it defined the direction of a road in a way that was visible from afar, provided shade for the travelers in hot days, and protected from winds during cold ones. Vegetation has also been an important element of decoration and comp[...]
16
63%
Przegląd Budowlany
2013 R. 84, nr 3 99-102
17
63%
Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych
2016 T. 12, nr 1 59--64
PL Unikatowy układ urbanistyczny miasta Barcelona położonego w Hiszpanii stwarza możliwości nieustannej ad - aptacji obecnej tkanki miejskiej w taki sposób aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców. Ciągła ewolucja funkcjonalna przes - trzeni zawartych pomiędzy modularnym układem kamienic mieszkalnych st[...]
EN Unique urban plan of Barcelona’s city located in Spain generates capabilities unceasing adaptation of present urban structure in way to manage expectations of citizens. he continuing evolution of functional space contained between the modular system of tenement housing creates challenges for desig[...]
18
51%
Architektura Krajobrazu
2002 nr 1-2 57-63
EN The key factor of Wejherowo commune development is its situation in the main layer of the urbanization of Gdański complex, based on route 6. It reflects in every aspect of commune life: social, economical, ecological, special development, technical infrastructure. It is necessary to state that in re[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Opolska
PL Przy ocenie analizy wpływu kształtu układu drogowo-ulicznego miasta na emisję zanieczyszczeń odkomunikacyjnych i hałasu przy ustalonych parametrach brzegowych (kształt układu, potencjalny ruch uliczny) na przykładzie Zabrza wykorzystano możliwości, jakie daje System Informacji Geograficznej (GIS) w [...]
EN For the analysis of the influence of the city road network layout on the traffic pollutants and noise emission with the established limit parameters (the road network layout, traffic potentials) on the example of Zabrze, the authors used CIS to undertake the comparative analysis of the traffic risks[...]
20
51%
Środowisko Mieszkaniowe
2015 nr 14 106--117
PL Po II wojnie światowej wszystkie miasta, którym nadano rangę miasta wojewódzkiego, rozwijały się prężnie, stając się centrami zakładów przemysłowych i fabryk. Za możliwością pracy podążali masowo mieszkańcy okolicznych wsi i miasteczek, którzy częściowo osiedlali się w nowo powstających osiedlach ro[...]
EN After the World War II all cities granted the rank of the province capitals, throve becoming centres of an industrial plants and factories. Due to newly coming work opportunities, residents of local villages and small towns headed to the cities on a large scale. They partly settled in working-class [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last