Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ biologiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono dwa modele opisujące zależność typu ofiara-drapieżnik. Omówiono zależność średnich stężeń (liczebności) w danym okresie czasu reprezentowanych przez wskaźniki całkowe od parametrów modeli. Pokazano również zakresy maksymalnych wartości tych wskaźników dla poszczególnych stałych szybkoś[...]
EN Two models of the dependence of the prey-predator type have been considered. Dependence of the average concentrations (size) represented by integral indexes in a given time period on the parameters of the models has been discussed. The areas of maximal values of their values for the rate constants o[...]
2
84%
Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
PL W niniejszej pracy zbadano zjawisko chaosu i oscylacji okresowych w wybranych układach biologicznych. Przeanalizowano dwa modele matematyczne uwzględniające interakcje drapieżnik-ofiara : model oddziaływania między populacjami drapieżników ogólnego i specyficznego a dwiema populacjami ofiar oraz mod[...]
EN In this paper of the phenomenon of the chaos and periodical oscillations in chosen biological arrangements was investigated. Two mathematic models describing predator-prey interaction was studied : model of interaction between the specialist and generalist predators and its prey and model of interac[...]
3
84%
Analityka : nauka i praktyka
2018 nr 2 16--21
PL Masa jest jedną z podstawowych i jednocześnie stosunkowo prostych do opisania i zmierzenia wielkości charakteryzujących indywidua chemiczne, pozwala na uzyskanie bardzo specyficznych informacji. Z tego właśnie powodu w nowoczesnej analizie chemicznej szeroko wykorzystuje się pomiar masy cząsteczek i[...]
4
84%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3A 111--124
PL Przedstawiono zarys teorii i zastosowań termodynamiki nierównowagowej, istotnych dla techniki procesowej. Naświetlono znaczenie dyscypliny, związek z inżynierią procesową, główne reprezentacje i kierunki teorii oraz zasadnicze wyniki. Rozważono zastosowania w układach fizykochemicznych i biologiczny[...]
EN The paper outlines the theory and applications of nonequilibrium thermodynamics essential in chemical engineering. We focus on the significance of the discipline, its link with the process engineering, main representations and directions of the theory, and basic results. Applications in physiochemic[...]
5
67%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2018 nr 3 46--57
PL Opracowanie prezentuje wybrane metody spektroskopowe i ich zastosowanie do badań obiektów biologicznych, takich jak: białka, kwasy tłuszczowe i komórki. Wśród omówionych metod znajdują się: spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia Ramana, spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, spektrome[...]
EN The paper presents selected spectroscopic methods and their application for the study of biological objects, such as proteins, fatty acids and cells. The discussed methods include: infrared spectroscopy, Raman spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy, mass spectrometry and atomic force [...]
6
67%
Analityka : nauka i praktyka
2018 nr 3 4--13
PL Rozwój nowoczesnych wysokorozdzielczych tandemowych spektrometrów mas, charakteryzujących się bardzo wysoką dokładnością pomiaru masy, umożliwia identyfikację i analizę ilościową tysięcy związków chemicznych zarówno nisko-, jak i wysokocząsteczkowych w próbkach pochodzenia naturalnego.
7
67%
Analityka : nauka i praktyka
2018 nr 4 22--29
PL We współpracy z biologami próbujemy odpowiedzieć na pytania dotyczące mechanizmów procesów fizjologicznych i patologicznych leżących u podstaw funkcjonowania wielu organizmów.
8
67%
Analityka : nauka i praktyka
2019 nr 2 18--25
PL Techniki spektrometrii mas pozwalają identyfikować strukturę i skład pierwiastkowy związków chemicznych w badanej próbce. Zastosowana procedura analityczna umożliwiła identyfikację i oznaczenie niskocząsteczkowych związków zawierających selen w próbkach tkanek pobranych od zwierząt po suplementacji [...]
9
67%
Analityka : nauka i praktyka
2019 nr 1 10--17
PL Skuteczne wykorzystanie metod proteomiki i metabolomiki do badania molekularnych mechanizmów procesów zachodzących w układach biologicznych w znacznej mierze zależy od tego, jak duży procent składników badanych układów uda się objąć skuteczną analizą.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last