Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2303
first rewind previous Strona / 116 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogownictwo
2000 nr 11 351-353
PL Wniosek o zorganizowanie Kongresu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji na przełomie wieków, zgłosił na Zjeździe SITK w Świeradowie Zdroju w 1998 roku Oddział Krakowski. Wniosek został przyjęty przez Zjazd, a Oddział SITK w Krakowie podjął się oraganizacji Kongresu.
2
89%
Archives of Transport
PL W pracy dokonano próby przedstawienia wyników dyskusji nad problematyką naukowo--badawczą w transporcie. Podano wyniki dyskusji prowadzonej w Komitecie Transportu Polskiej Akademii Nauk, zainicjowanej przez prof. Zbigniewa Smalkę. Przedstawiono również niektóre zagadnienia w relacji Komitet Badań Na[...]
EN The paper is an attempt to summarise and present results of discussion on scientific issues as referred to transport. The effects of the discussion initiated by Prof. Zbigniew Smalko and carried out within the Committee for Transport of the Polish Academy of Sciences have been given. Some issues hav[...]
3
89%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2004 nr 1 23-24
PL "Rola Polski w transporcie międzynarodowym w poszerzonej Unii Europejskiej" - to tytuł konferencji, która odbyła się 1 grudnia 2003 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach I Dnia Transportu. Organizatorem imprezy było Studenckie Koło Naukowe Transportu, Spedycji i Logistyki.
4
71%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Celem artykułu jest ocena społecznej świadomości zagrożeń bezpieczeństwa osobistego uczestników ruchu oraz ocena poczucia motoryzacyjnych zagrożeń dla środowiska. Opisano wyniki badań ankietowych nad indywidualną oceną uciążliwości i zagrożeń motoryzacyjnych w grupie ludzi młodych na przykładzie obs[...]
EN The purpose of this article is to estimate social awareness of personal safety danger of traffic participants and to estimate the sense of motor threats for the environment. It describes the results of public opinion poll over the individual troublesomeness and motor threats estimate on the young gr[...]
5
71%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Zleceniodawcy coraz częściej wymagają od transportu dużej elastyczności, szybkości działania, a także kompleksowej obsługi związanej z przewozem każdej ilości towaru o zróżnicowanych gabarytach, z i do różnych krajów, poprzez odprawę celną, magazynowanie oraz dystrybucję przesyłek. Spełnienie tych w[...]
EN Customers more and more often require transport to be very flexible, fast, and complex in terms of carrying every quantity of goods of different sizes, from and to different countries, through customs clearance, storing and distribution of shipments. Meeting these requirements depends on complex inf[...]
6
71%
Inżynieria Maszyn
PL Przedmiotem artykułu są wyniki analiz kierunków i perspektyw rozwoju transportu w aspekcie globalizacji rynku. Przedstawiono model systemu działania zorientowanego na transport oraz omówiono uwarunkowania rynku i ich wpływ na kierunki rozwoju w transporcie. Sformułowano kierunki działalności naukowe[...]
EN The paper is presenting results of analysis focused on directions and perspectives of transport development in global market. The functioning model of system addressed to the problem of transportation, as well as market conditioned by transport and progress directions (expansion and evolution) have [...]
7
71%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 6 673-680
PL Rozwój zrównoważony. Transport wodny śródlądowy jako czynnik zrównoważonego rozwoju transportu, Transport wodny śródlądowy jako element kompleksowej gospodarki wodnej. Rozwój żeglugi śródlądowej a rozwój społeczno-gospodarczy. Wnioski.
EN Sustainable development. Inland water transport as a factor of sustainable development of the transport as well as complex water management. Development of inland navigation against socio-economical development. Conclusions.
8
71%
Recykling
2008 nr 5 14-16
PL We współczesnym świecie jest coraz więcej działań ludzkich wymagających wsparcia maszyn, narzędzi i urządzeń. Intensywna działalność eksploracyjna człowieka w połączeniu z rozwojem nauki i techniki w lepszy sposób organizuje transport oraz przeładunek masy towarowej.
9
71%
Infrastruktura Transportu
2009 nr 4 29-31
PL 1-2 czerwca 2009 r. na Wydziale Ekonomicznym Katedry Transportu i Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbyła się XVII Międzynarodowa Konferencja INTRALOG 2009, dotycząca współczesnych problemów rozwoju transportu. Artykuł jest przeglądem najważniejszych tez wystąpień wygłoszonych podczas ko[...]
EN On the 1st and 2nd June 2009 at the Economy Department of the Gdańsk University the 17. edition of the INTRALOG International Conference took place, which dealt with the current problems of transport development. The article is the summary of the event presenting the main points of all lecturers gi[...]
10
71%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 2 20-24
PL System pobierania opłat za korzystanie z dróg, polegający na obciążeniu każdego kierowcy opłatą, której wysokość jest bezpośrednio związana z warunkami ruchu panującymi na drodze.
EN Road pricing system with price levels depended on traffic conditions on the road.
11
71%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 2 2-9
PL Ocena funkcjonowania transportu zbiorowego w Łodzi do roku 2001. Działania podjęte w celu utworzenia Zarządu Dróg i Transportu oraz zadania nowej jednostki.
EN Evaluation of public transport performance in Łódź up to 2001. Actions undertaken for Road and Transport Authority formation and the tasks of new unit.
12
71%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 1 24-25
PL Opis metody rozporowej przykrycia rowu odwadniającego i budowy nad nim przystanku autobusowego wraz z wiatą przystankową. Rozwiązanie to zastosowano przy budowie przystanków w osiedlach peryferyjnych we Wrocławiu.
EN Description of ditch coping method using straining beams and location of bus stop with shelter over it. Such solution has been applied in some residential areas of Wrocław outskirts
13
71%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 2 25-26
PL Rozważania autora na temat możliwości wprowadzenia w Polsce opłat zależnych od stopnia zatłoczenia dróg. Przykłady tras w Warszawie, na których można by zastosować takie opłaty.
EN Author's considerations on the possibilities of congestion pricing implementation in Poland. Examples of road routes in Warsaw, where such solution could be applied.
14
71%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 12 258-261
PL Przemysł motoryzacyjny konsekwentnie rozwija technologię LED stosowaną do oświetlenia zewnętrznego pojazdów osobowych. Nadając pojazdom nie tylko nowy ciekawy wygląd, ale również przyczynia się do spadku zużycia energii elektrycznej co przekłada się na zmniejszenie emisji CO2. Ograniczenie emisji dw[...]
EN Automotive industry constantly develops LED technology applied to external lightning of passenger vehicles. It gives vehicle not only a new interesting look, but also contributes to reduction of electricity consumption and reduction of CO2 emission. Reduction of CO2 emission is one of the basic cond[...]
15
71%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2005 R. 102, z. 1-M 305--315
PL Tematyka niniejszego opracowania dotyczy oceny jakości działania złożonych systemów eksploatacji. W trakcie realizacji prac nad optymalizacją procesów zachodzących w rzeczywistym systemie transportowym powstał problem oceny jakości działania tego systemu. W tym celu opracowano metodę zbudowano model[...]
EN The main issue of this paper deals with evaluation of operation quality of complex operation and maintenance systems. When performing works on optimising processes with occur in a real transportation system, a problem to evaluate operation quality of such a system came into being. Therefore, a metho[...]
16
71%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 1 8-10
PL Spodziewając się, że 10 wolnych dni od opłat parkingowych spowodują zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy, w Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej przeprowadzono badania w celu zaobserwowania tych zmian. W ostatnim tygodniu listopada (opłaty jeszcze obowiązywały) i w pier[...]
EN Expecting that 10 days free of charge parking will cause the change transport mobility of Warsaw inhabitants, the special investigations of this change has been carried by Institute of Roads and Bridges Warsaw University of Technology. The before-after surveys carried out during the last week of Nov[...]
17
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 282-285
PL W artykule przedstawiono niektóre aspekty związane z transportem. Scharakteryzowano jego podstawowe rodzaje, zwrócono uwagę na infrastrukturę transportową, niektóre operacje i procesy transportowe, oraz aspekty logistyczne z tym związane. Przedstawiono wybrane przykłady modelowania procesów transpor[...]
EN The article presents some aspects connected with transport. The authors have presented its basic types, taking into consideration the transport infrastructure, some transport operations and processes and the logistic aspects connected with these issues. Chosen examples of transport processes modelin[...]
18
71%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W świetle celów polityki Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu, konieczne jest podnoszenie rangi kolei, jako ważnego uczestnika przewozów pasażerskich i towarowych. Jak pokazują dotychczasowe trendy, pomimo dużych wysiłków Komisji Europejskiej, nie udaje się tego celu osiągn[...]
19
71%
Transport Problems
EN The analysis of existing traffic streams requires a simultaneous account of a considerable quantity of factors characteristic of drivers, vehicles, street and road geometric elements, as well as the environment. For multi-factor analysis we will apply the method of generalizing analysis on the basis[...]
20
71%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Procesy demokratyzacji życia społeczno-gospodarczego rozpoczęte w Polsce w 1989 r. zaowocowały powstaniem dwusektorowego modelu władzy publicznej, na którą składa się władza: centralna (rządowa), wraz z organami reprezentujący.mi ją w terenie (wojewodowie); samorządowa, stanowiąca reprezentację społ[...]
first rewind previous Strona / 116 next fast forward last