Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 610
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport miejski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W czerwcu 2003 r. częstochowski przewoźnik wprowadził na próbę, na podmiejskiej linii 52, wsiadanie do autobusu wyłącznie przednimi drzwiami. Miało to umożliwić kierowcom kontrolę biletów pasażerów i w ten sposób wyeliminować ewentualnych „gapowiczów”. W artykule opisano przebieg nowego systemu, kt[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 33 59-64
PL W referacie dokonano krótkiego przeglądu systemów informacji dla pasażerów w pojazdach komunikacji zbiorowej. Opisano funkcjonowanie modelu systemu informacji audiowizualnej. Zaprezentowano proces tworzenia bazy nagrań dźwiękowych z zastosowaniem jednoukładowego rejestratora/odtwarzacza komunikatów[...]
EN In this paper a short review of passenger information systems in public transport vehicles is made. The operation of model audio-visual information system is described. A process of forming the sound recording base with using single-chip voice record/playback device is shown, as well as some aspects[...]
3
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Popyt na usługi transportu miejskiego w Polsce. Klasyfikacja potrzeb przewozowych oraz ich cechy. Ruchliwość komunikacyjna mieszkańców miast. Potoki ruchu pasażerskiego.
EN Demand on the municipal transport services in Poland. Classification of the transport needs and their characteristics. Communication mobility of inhabitants. Streams of the passenger traffic.
4
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Problemy transportowe obszarów zurbanizowanych. Transport zbiorowy (publiczny) a indywidualny. Stan komunikacji w polskich miastach. Transport miejski w polityce państwa i samorządów terytorialnych . cele, zadania i warunki realizacji. Kolej w obsłudze aglomeracji. Od czego zależy rozwój i poprawa f[...]
EN The transporting problems of urbanized areas. Urban (public) and individual transport. The condition of transport in Polish cities. The urban transport in the state policy and territorial councils - aims, task and cases of realization. The railway in agglomeration service. From what depends the deve[...]
5
100%
Logistyka
2006 nr 2 11-13
6
100%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL Podstawowym elementem oferty przewozowej w transporcie miejskim jest rozkład jazdy, obejmujący trasę, przystanki i godziny odjazdów. Musi być opracowany według określonych zasad, zapewniających jego dostosowanie do potrzeb przewozowych i warunków ruchu. W artykule omówiono zasady konstrukcji zintegr[...]
EN The main element of urban transport offer is timetable, that include the route, stops and time of departure. Timetable must be draw up by using particular rules that ensure its adjustment to transport needs and traffic conditions. In this article, were described the rules of structure, integrated in[...]
7
80%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2012 Nr 3 16-19
PL Systemy transportowe umożliwiają zaspokajanie podstawowych potrzeb społeczeństwa związanych z przemieszczaniem się oraz zaopatrzeniem ludności. Stanowią one podstawę rozwijania aktywności gospodarczej oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców. Społeczeństwo oczekuje zapewnienia dogodnego transportu[...]
EN Transporting systems satisfy the basic needs of society related to movement and supply of the population. They constitute the basis for the economic growth and they also improve quality of life. Society expects convenient transportation for commuting to work, school and for recreation. Using a car t[...]
8
80%
Archives of Transport System Telematics
EN Not only the opinions of experts point to the increasing number of cars in central areas of cities, but this fact is also perceived by the city residents themselves. They experience it every day when they move around the city. Congestion at the junctions and sometimes a total collapse of traffic cau[...]
9
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W pracy przedstawiono problem zanieczyszczenia atmosfery spalinami w wielkich aglomeracjach miejskich. Opisano metodę pomiarową oraz zaprezentowano wyniki badań, które przeprowadzono na typowym stanowisku hamownianym. Badania te objęły trzy rodzaje paliwa: normalny olej napędowy ON, olej zimowy IZ 4[...]
10
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule opisano historię wprowadzenia do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie autobusów najmniejszej pojemności. Po dziesięciu latach eksploatacji, autobusy klasy mini stały się nieodzowną częścią struktury taboru MPK w Krakowie.
11
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Znaczenie gospodarcze i społeczne transportu powoduje konieczność prowadzenia przez państwo odpowiedniej polityki transportowej odnoszącej się do wszystkich szczebli zarządzania działalnością transportową, w tym również pasażerskiego transportu miejskiego poddanego wielu oddziaływaniom regulacyjnym.[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 33 51-58
PL Wykorzystanie podstaw zarządzania marketingowego w transporcie miejskim jest warunkiem jego przetrwania i rozwoju w środowisku konkurencyjnym. Podstawowe narzędzia służące kształtowaniu wizerunku to instrumenty public relations. Umiejętna współpraca ze środkami masowego przekazu jest strategicznym e[...]
EN Utilisation of elementary marketing management concepts in public transport is the condition of its survival and development in the competing market environment. The basic tools used for the image shaping are the public relations instruments. A skilful co-operation with the media is a strategic ele[...]
13
80%
Przegląd Komunalny
2010 nr 12 62-64
PL Transport miejski, często zamiennie nazywany komunikacją miejską, zdefiniowany został w Ustawie z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DzU z 2004 r. nr 204, poz. 2088, z późn. zm.) jako przewóz regularny, wykonywany w ramach lokalnego transportu zbiorowego, w granicach administracyjnych miasta[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 113 311-318
PL Rozwój usług prywatnych przewoźników przyczynia się do coraz intensywniejszego wykorzystywania miejskich przystanków autobusowych przez różnych przewoźników. Konieczne staje się ustalenie zasad ich wspólnego funkcjonowania oraz określenie wpływu zatrzymujących się minibusów na procesy ruchu z tym zw[...]
15
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 12 76-79
PL Zmiany klimatyczne, także wywołane przez emisję CO2 z transportu miejskiego, są obecnie jednym z najważniejszych problemów w dziedzinie ochrony środowiska, podejmowanym w Unii Europejskiej. Zarówno w dokumencie Parlamentu Europejskiego z 11 marca 2008 r. "Rezolucja w sprawie zrównoważonej europejski[...]
16
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 12 67-71
PL W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpił w Polsce niezwykle dynamiczny wzrost liczby pojazdów. Od momentu naszego wstąpienia do Unii Europejskiej rocznie sprowadza się ponad 800 tys. samochodów, a szacunki wskazują, że w tym roku do naszego kraju trafi milion aut, w większości z krajów UE.
17
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 8 64-65
PL Przyjęta polityka transportowa państwa (Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej: Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju. Warszawa 2001) czy miasta (np. Uchwała nr XXIII/269/III/99 Rady Miejskiej Poznania z 18 listopada 1999 r. w sprawie przyjęcia i wdr[...]
18
80%
Problemy Ekologii
2000 R. 4, nr 3 106-110
PL Obecnie jedynym racjonalnym kierunkiem rozwoju miast w Polsce jest ich rozwój zrównoważony. Konieczność uzyskania spójności przedsięwzięć we wszystkich obszarach funkcjonowania miasta powoduje, że rozwój systemu transportu miejskiego musi się odbywać także zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju[...]
EN Nowadays the only reasonable way of town development in Poland is areas of town functioning, forces the development of urban transport system to be adjusted to sustainable development. The paper presents attributes of public transport, pointing out the superiority over individual transport. It can b[...]
19
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule przedstawiono doświadczenia w zakresie: metodologii i zakresu badań; doboru próby badawczej; konstruowania kwestionariusza wywiadu w badaniach preferencji pasażerów dotyczących transportu miejskiego. Przedstawiono także główne wyniki badań z lat 1996-2006 przeprowadzonych w Gdyni i Sopoci[...]
EN In the article the experiences in: the methodology and the main issues of the research; the matching of research order; the construction of questionnaire in researches of passengers' preferences have been presented. There are also presented the main results from research, which were carried on by Un[...]
20
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W warunkach masowego rozwoju motoryzacji indywidualnej podstawowe znaczenie z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania miast ma uzyskanie przez transport zbiorowy odpowiedniej konkurencyjności. O konkurencyjności tej decydują z jednej strony jakość usług transportu zbiorowego i z drugiej strony w[...]
EN Normal development of cities, in the conditions of competition between public transport and private cars, requires making public transport more competitive. The competitiveness determines quality of public transport services and conditions of using private cars. Organization and management of urban [...]
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last