Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transition metals
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry
EN The present note shows preliminary results of the Molecular Dynamics sim/ tions (NPT ensemble at room temperature) of the neat metals Ni, Cu, Ag, Pd, Au, Pt and the alloys NixCul-x, AgxPtl-x, AuxPd(l), where 0
2
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry
EN The present note shows preliminary results of the non-local density functional calculations of energy of the hydrogen adsorption on the alloys NixCU(1)-x, AgxPd(1)-x, AuxPt(1)-x, where 0 < x < 1. The aim of the calculations was to provide an integrated measure of the catalytic power of a given alloy[...]
3
100%
Polish Journal of Chemistry
2004 Vol. 78 / nr 10 1843-1850
EN N,N-Bis(2-{[(2-methyl-2-phenyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl]amino}ethyl)N_,N_-dihydr oxyethanediimidamide (LH2) has been synthesized and its mononuclear complexes with Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+ and Cd2+ ions have been obtained. The mononuclear complexes indicated that the metal ions are ligand coordinated [...]
4
100%
Polish Journal of Chemistry
EN Two new vic-dioxime ligands containing 1,3-dioxolane ring and ethylenediamine, N_-hydroxy-2-(hydroxyimino)-N-(2-{[(2-phenyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl]amino}ethyl)ethanimidamide (L1H2), N_-hydroxy-2-(hydroxyimino)-N-(2-{[(2-methyl-2-phenyl-1,3-dioxolan- 4-yl)methyl]amino}ethyl)ethanimidamide (L2H2) an[...]
5
88%
Polish Journal of Chemistry
2008 Vol. 82, nr 9 1753-1766
EN Preparation of transition metal doped TiO2/Ti electrodes, for perspective application in photocatalytic solar energy transformation processes, by sintering TiO2-cov ered Ti sheets with the transition metal oxides, dispersed at the surface was investigated. Oxides of V, Mo, Cr, Mn and Nb were used. O[...]
6
88%
Materials Science Poland
2017 Vol. 35, No. 2 283--290
EN Structural, electronic and magnetic properties of transition metal TM (TM = Fe, Co and Ni) atomic chains wrapped in single walled LiF armchair nanotubes have been investigated by the first-principles calculations in the framework of the density functional theory. The generalized gradient approximati[...]
7
75%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 7 666-671
8
75%
Advances in Materials Science
EN In the present work the intermetallic phases in an Al corner of the Al-Fe- (Mn)-Si diagram were analysed in the area of the co-existence of the ternary [alfa]-AlFe (Mn) Si and quaternary [alfa]-Al(FeMn) Si compounds. The microstructure of the alloys, chemical composition of the phase constituents an[...]
9
75%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W ostatnich latach nastąpiło bardzo duże zainteresowanie badaniami przewodnictwa elektrycznego polimerów. Prace te mają na celu uzyskanie nowych materiałó dla potrzeb elektroniki i optoelektroniki. Jednocześnie w tej dziedzinie występują ogromne możliwości wytwarzania nowych perspektywicznych materi[...]
EN The studies on conductive polymers have attracet the attention in the last decade. Their goals have been focussed mainly on preparation of new materials for electronics and optoelectronics. Meantime, some new synthetic paths has been found that have allowed obtaining new materials with improved elec[...]
10
75%
Chemik
PL Przeprowadzono syntezę azotanowych i nadchloranowych kompleksów kobaltu, niklu, kadmu, cynku i chromu z hydrazyną. Strukturę otrzymanych związków potwierdzono metodami instrumentalnymi stosując spektrofotometrię w podczerwieni, analizę elementarną i fluorescencyjną spektroskopię rentgenowską. Otrzym[...]
EN Synthesis of nitrate and perchlorate complexes of cobalt, nickel, cadmium, zinc and chromium with hydrazine was done. Structure of obtained compounds was confirmed by instrumental methods, like: infrared spectroscopy, elemental analysis and x-ray fluorescence spectroscopy. Obtained compound was test[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2016 nr 92 105--115
PL Artykuł przedstawia rezultaty kolejnego etapu badań próbek leukogranitów pochodzących ze złóż zlokalizowanych w masywie Strzegom-Sobótka na Dolnym Śląsku: Pagórki Wschodnie, Pagórki Zachodnie, Stary Łom i Strzeblów I. Celem prowadzonych prac jest ustalenie przyczyn zróżnicowania barwy próbek po wypa[...]
EN The article presents the results of successive stage of research of leucogranite samples coming from deposits of leucogranites located in the Strzegom-Sobótka massif in Lower Silesia: Pagórki Wschodnie, Pagórki Zachodnie, Stary Łom, and Strzeblów I. The goal of this examination is establishing the c[...]
12
63%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono przebieg przemiany perytektycznej L + Al6Mn((Fe) → α-AI + α-AIMnFeSi. Przedstawiono zidentyfikowane, towarzyszące jej specyficzne efekty mikrostrukturalne w mikroobszarach przekształconej fazy pierwotnej. Produkt przemiany usytuowany w obrębie pierwotnego wydzielenia[...]
EN In this work, the course of peritectic L + AI6Mn(Fe) → α-AI + α-AIMnFeSi transformation taking place in AlFeMnSi alloys was traced. The specific microstructural effects in the transformed primary phase areas were revealed and identified. The transformation product situated inside the prim[...]
13
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: In the present work we consider our (in progress) spectroscopy study of zinc and iron phosphates under the influence external high pressure to determine zinc ion change coordination from tetrahedral to octahedral (or hexahedral) structure. Design/methodology/approach: The standard equipment[...]
14
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Katalizatory tlenkowe na nośniku y-Al2O3) o scharakteryzowanej stabilności termicznej (TG) oraz teksturze (BET) zastosowano w reakcjach rozkładu podtlenku azotu oraz odwodornienia etylobenzenu do styrenu. Zaproponowano alternatywną metodę otrzymywania styrenu na drodze odwodornienia etylobenzenu z u[...]
EN Thermal stability (TG) and texture (BET) of transition metal oxides supported on y-Al2O3 were characterized. The catalysts were used in reactions of decomposition of nitrous oxide and ethylbenzene dehydrogenation to styrene. Alternative method of styrene production by ethylbenzene dehydrogenation in[...]
15
63%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zdecydowana większość polimerów organicznych to materiały nie przewodzące prądu elektrycznego, czyli tzw. dielektryki, których opór właściwy wynosi powyżej 1013 [omega] cm. Dobre właściwości elektroizolacyjne polimerów stanowią niekiedy poważną wadę. Dotyczy to w szczególności elektryzowania si[...]
EN Most of well known polymers are dielectric. Some times their good insulator properties determine serious defect. Electrification of polymers what excited by their mutual friction can lead to danger, particulary in inductrial productions. Present investigations concern the problem of obtaining of met[...]
16
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2016 T. 32, z. 1 55--69
PL Artykuł przedstawia wyniki badań 19 próbek kopaliny skaleniowo-kwarcowej pochodzących ze złóż granitoidów z rejonu Sobótki w świetle czterech teorii fizyki, tłumaczących mechanizmy tworzenia się barw minerałów. Jest to kolejny etap prowadzonych przez autorkę badań nad przyczynami zróżnicowania zabar[...]
EN The article presents the results of the studies of 19 feldspar-quartz raw materials samples, coming from deposits located in the Sobótka region, in light of four distinct physical theories explaining mechanisms for creating the colour of minerals. This is a successive stage of research carried out b[...]
17
63%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL Obserwacje mikroskopowe oraz ilościowa analiza obrazu mikrostruktury zostały wykorzystane do analizy ścieżki krystalizacji i ewolucji morfologii wielofazowych eutektyk zawierających fazy międzymetaliczne w stopach AlSi zawierających metale przejściowe. Wykazano przydatność opracowanej procedury bada[...]
EN Microscopic observations and quantitative analysis of the microstructure image were used to analyze the solidification course and morphology evolution in polyphase eutectics in the AlSi casting alloys with transition metals Fe and Mn. The utility of the analytical test procedures was demonstrated. I[...]
18
63%
Wiadomości Chemiczne
2018 [Z] 72, 7-8 449--467
EN Thiosemicarbazones are considered to be potential therapeutics, because they possess a broad range of biological properties including antitumor, antimalarial and antimicrobial activity. Generally, the tiosemicarbazones coordinate to the metal centre by means of an (N,S) bidentate mode, and when an a[...]
19
63%
Szkło i Ceramika
2013 R. 64, nr 1 26—29
PL Praca dotyczy wytworzenia nieorganicznych szkieł krzemianowych i borokrzemianowych o składach zbliżonych do składu szkieł gospodarczych, barwionych na niebiesko i zielono przy zastosowaniu odpowiednio dobranych, pod względem jakościowym i ilościowym, związków metali przejściowych: CoO i K2Cr2O7. Prz[...]
EN The paper concerns the fabrication of inorganic silicate and borosilicate glasses based on the chemical compositions of the industrial glasses. The examinated glasses were coloured on the green and blue by doped of chosen transition metal compounds: CoO and K2Cr2O7. Optical characteristics of colour[...]
20
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono metody domieszkowania fulerytu metalami przejściowymi: Fe, Co i Ni z wykorzystaniem metalocenów tych pierwiastków: ferrocenu (Fn), kobaltocenu (Cn), niklocenu (Nn). W wyniku reakcji fulerenu z kobaltocenem i niklocenem otrzymano związki C60Cn3 oraz C60Nn6 i C60Nn. W celu syntezy addukt[...]
EN The methods on preparation of fullerites with transition metals Fe, Co and Ni using ferrocene (Fn), cobaltocene (Cn) and nickelocene (Nn) are presented. The samples of the composition C60Cn3, C60Nn6, C60Nn were obtained directly in the reactions. In order to synthesize the adducts C60: Fn we applied[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last