Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  toxins
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN Cyanobacteria (blue-green algae), photosynthetic prokaryotes, are essential elements of aquatic ecosystems. They produce a great variety of secondary metabolites; some of which have potentially useful pharmaceutical properties as anti-tumour, antibacterial and antiviral agents. Some species of cyano[...]
2
88%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN Hepatotoxic cyclic peptides and neurotoxic alkaloids are the most common groups of cyanobacterial toxins. They pose a serious threat to human and animal health; each year they are responsible for several cases of animal fatalities (mammals, fish and birds). In Polish water bodies toxic blooms of cya[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2011 nr 143 (23) 96-104
PL Artykuł podejmuje zagadnienia biologicznej ochrony roślin uprawnych jako alternatywę do metod chemicznych. Prezentuje realny problem związany z chemizacją środowiska przy stosowaniu środków toksycznych, z czym związane są problemy rewitalizacji ekosystemu.
EN The article undertakes the questions of the biological protection of the cultivable plants as the alternative to chemical methods. The real problem is connected with toxins in the environment which have the negative influence on functioning of the ecosystem.
4
75%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 342-347
5
75%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 338-341
6
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2009 Vol. 16, nr 11 1515-1523
PL Porównano zdrowotność oraz zdolność kiełkowania partii nasion marchwi pochodzących z trzech rejonów Polski w latach 1997-2003. Średnie porażenie nasion w omawianym okresie wynosiło 9,8 %, a średnia zdolność kiełkowania - 68,4 %. Obydwa parametry były ze sobą skorelowane. W doświadczeniach laboratory[...]
EN The carrot seed samples health condition and their germination ability were discussed for the period 1997-2003. For the discussed period, the average infection of seed plots was 9.8 % and the seeds' percentage germination was 68.4 %. These parameters were correlated each other. The culture filtrates[...]
7
63%
Technologia Wody
2019 Nr 4 (66) 35--43
PL Nadmierny wzrost fitoplanktonu powoduje tzw. rozkwit wody. Zjawisko to sprawia, że woda nie nadaje się do celów konsumpcyjnych i rekreacyjnych. Wśród organizmów rozmnażających się w wodzie są cyjanobakterie. Zainteresowanie tymi organizmami wynika z toksyn, które wytwarzają. Niniejsza publikacja jes[...]
EN Excessive growth of phytoplankton causes the so-called bloom of water. This phenomenon makes the water unsuitable for consumption and recreational purposes. Among the organisms that multiply in water are cyanobacteria. The interest in these organisms is due to the toxins, which cyanobacteria produce[...]
8
63%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W artykule przedstawiono najważniejsze przyczyny i źródła głównych czynników powodujących zakłócenia „normalnego” systemu ekologicznego w strefie lotnisk–a wynikające ze szczególnie intensywnego ruchu i działania różnych urządzeń na niewielkim obszarze powierzchni ziemi i przyziemnej warstwie atmosf[...]
EN The article has presented some of the most important reasons for and sources of main factors causing interferences with the natural ecosystem within the airport zone- resulting from particularly heavy traffic and from the functioning of various devices on small limited areas of surface and the groun[...]
9
51%
Wiadomości Chemiczne
EN Vampire, werewolf or zombie are individuals more and more often met in horrors. Since their existence seems to break down all rules of science literature experts consider them exclusively as metaphor of human anxiety towards unknown and incomprehensible and unexplored issues. Such a definition of th[...]
10
51%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2019 nr 1 82--88
PL Postęp technologiczny przemysłu rolno-spożywczego i stale rosnąca liczba ludności na świecie wymusza stosowanie coraz większej ilości substancji chemicznych w produkcji, w szczególności środków ochrony roślin. W artykule scharakteryzowano problem występowania pestycydów w żywności przetworzonej. Uwa[...]
EN The technological progress in agriculture and food industry and the constantly increasing population of the world forces greater use of chemical substances in production, in particular plant protection. In the article a problem of a pesticides residues in the processed food was discussed. The attent[...]
11
51%
Przemysł Chemiczny
2020 T. 99, nr 3 449--456
PL Dokonano identyfikacji środków chemicznych najczęściej występujących w miejscu zamieszkania, które w wyniku ich wykorzystania oraz ekspozycji niosą ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia zdrowotnego i środowiskowego. W sposób szczególny omówiono zasady pierwszej pomocy oraz zabezpieczenia podstawowych[...]
EN A review, with 58 refs., of the chem. compds. most commonly used in the place of human residence and their use and exposure, risks of health and environmental hazards. The principles of first aid and securing basic life functions as part of med. rescue operations were discussed in particular.
12
51%
Analityka : nauka i praktyka
2019 nr 2 26--33
PL Od wielu lat monitoring poziomu zanieczyszczenia środowiska przez ekotoksyny jest przedmiotem powszechnego zainteresowania. Natomiast wykorzystywanie organizmów jako narzędzi w tym procesie może dostarczyć wielu cennych informacji na temat kondycji ekosystemów, których są częścią.
13
51%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Celem badań była ocena zawartości fuzariotoksyn w ziarnie pszenicy pochodzącego z ekologicznego i konwencjonalnego systemu upraw oraz jego produktach, zakupionych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2009-2011. Łącznie oceniono 52 próby ekologiczne i 28 prób konwencjonalnych. Główne [...]
EN The aim of this study was determination of fusariotoxin content in wheat grain from organic and conventional farming systems and its products, purchased in Kujawsko-Pomorskie in 2009-2011. In total 52 organic and 28 conventional samples were analysed. The main trichothecenes and zearalenone were det[...]
14
51%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
PL Biowęgiel jest materiałem, który zyskuje coraz większą uwagę jako opłacalny sorbent do oczyszczania roztworów wodnych z toksycznych dla środowiska jonów metali ciężkich (As, Cr, Pb, Cu, Zn i Cd). Brakuje jednak informacji na temat mechanizmów sorpcji dla różnych jonów metali. Niniejsze opracowanie p[...]
EN The biochar is a material which gaining more attention as a effective sorbent for the purification toxic metals ions (As, Cr, Pb, Cu, Zn and Cd) from environmentally aqueous solutions. However, there is not so many information about sorption mechanisms of metals ions. In this paper presented factors[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last