Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  toxicology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
PL W 1918 r. po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nastąpił proces powolnej integracji dzielnic porozbiorowych, uruchamiania różnych gałęzi przemysłu i organizowania szkół wyższych. Wkrótce poza Krakowem, Lwowem i Warszawą ożywiło się życie naukowe w Wilnie i Poznaniu. Jego organizacja była bardzo [...]
2
80%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2008 R. 53, nr 2 179-191
3
80%
Geology, Geophysics and Environment
2016 Vol. 42, no. 1 133--134
EN Arsenic is a toxic element, elevated concentration of which in the environment can result from both anthropogenic activity and natural geochemical processes. The contamination of water, especially groundwater, with As has been recognized as a major environmental problem (Choong et al. 2007). The mob[...]
4
80%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2004 Vol. 8, No 2 297-301
EN A Veterinary Toxicology Information System project has been started in Poland due to the country's growing needs in the field of veterinary toxicological remote consultations. An application designed to be accessed by veterinary surgeons will help them in poisoning diagnoses. Various data mining, cl[...]
5
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 3 65-66
PL W pracy zbadano pozostałości chlorowanych węglowodorów w wybranych produktach tłuszczowych z sieci detalicznej Olsztyna. Stwierdzono, że produkty tłuszczowe w dalszym ciągu zawierają szkodliwe insektycydy, jednak ich ilości nie przekraczają wartości określonych prawem. Zmienia się struktura związków[...]
EN The paper focuses on residues of chlorinated hydrocarbons in the selected fatty products from the retail chain in Olsztyn. It was found that fatty products still contain harmful insecticides but their quantity does not exceed the values prescribed by law. The structure of DDT group compounds changes[...]
6
61%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2000 Nr 3 (25) 130--133
PL Pentatlenek wanadu (wanadu pięciotlenek), najpopularniejszy ze związków wanadu, jest to czerwono żółty lub czerwony proszek, który występuje w formie amorficznej lub krystalicznej. Temperatura topnienia tego związku wynosi 690 °C, temperatura wrzenia 1750 °C (z rozkładem), a gęstość 3,36 g/cm3. W wo[...]
EN The method is based on stopping vanadium pentaoxide on membranę filter and extraction of the compound dust with 0,01 NaOH. Yanadium pentaoxide in the solution is determinated as vanadium by flame atomic absorption spectrophotometry. The detection limit of the method is 0,009 mg/m3.
7
61%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2016 R. 21, nr 6 22--27
8
51%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2003 z. 48 361-368
PL W pracy przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu ekotoksykologii. Omówiono znaczenie wskaźników określanych podczas badań toksykologicznych jak LCso, EC50, NOEC itp. Przedstawiono także ogólny algorytm procedury szacowania zagrożenia środowiskowego oraz metody określania stężenia nie wywołującego [...]
EN Ecotoxicology is a relatively young science, and has a truly applied and interdisciplinary character. Its origin can be considered unique as compared to classical natural sciences. The motivation to undertake ecotoxicological research was based on the recognition that anthropogenic chemicals may aff[...]
9
51%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 1 26
PL Masowe stosowanie ropopochodnych nośników energii jest przyczyną 80% wszystkich skażeń środowiska. Do skażeń tymi substancjami dochodzi podczas ich produkcji, transportu, eksploatacji oraz utylizacji.
10
51%
Chemik
PL W artykule omówiono ekologiczne i toksykologiczne znaczenie rtęci, jej wystepowanie w środowisku i elementach łańcucha troficznego (w tym w żywności), wydobycie i zastosowanie przemysłowe. Przedstawiono strategię UE w sprawie rtęci, omawiając kilkanaście dyrektyw i rozporządzeń wykonawczych, zmierza[...]
EN This paper treats of ecological and toxicological mercury roles, its occurrence in the environment and in chain units (including food), as well as its extraction and industrial appliance. It introduces the European Union mercury strategy, and it discusses a dozen of directives and executive decrees [...]
11
51%
Analityka : nauka i praktyka
2003 nr 3 47--49
12
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 7/8 18-21
PL Przedstawiono właściwości, szkodliwe działanie na organizm człowieka oraz występowanie najważniejszego ze związków wanadu, pentatlenku wanadu (V2O5 w polskim przemyśle. W związku z obniżeniem wartości NDS dymów i pyłów V2O5 opracowano nową metodę ozn[...]
EN The articles presents the properties, the toxic effect on the human body and the occurrence of vanadium pentaoxide V2O5 the most important of vanadium compounds, in the Polish industry. Because the TLV values of the dusts and fumes of V2 O 5 have been l[...]
13
51%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2011 R. 56, nr 2 175-214
14
51%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2015 Vol. 22, nr 2 161--173
PL W celu ograniczenia emisji szkodliwych produktów spalania paliw ciekłych do atmosfery występuje konieczność stosowania specyficznych modyfikatorów. Jednym z rodzajów są rozpuszczalne w paliwie organiczne sole metali, które w warunkach procesu spalania tworzą tlenki metali poprawiające własności utle[...]
EN It is necessary to use specific modifiers in order to reduce harmful emissions arising in the combustion of liquid fuels into the atmosphere. Such modifiers include organic metal salts which are soluble in fuels and tend to form metal oxides under combustion process conditions, improving the oxidizi[...]
15
51%
Proceedings of ECOpole
PL W celu ograniczenia emisji szkodliwych produktów spalania paliw ciekłych do atmosfery występuje konieczność stosowania specyficznych modyfikatorów. Jednym z nich są rozpuszczalne w paliwie organiczne sole metali, które w warunkach procesu spalania tworzą tlenki metali poprawiające własności utleniaj[...]
EN It is necessary to use specific modifiers in order to reduce harmful emissions arising in the combustion of liquid fuels into the atmosphere. Such modifiers include organic metal salts which are soluble in fuels and tend to form metal oxides under combustion process conditions, improving the oxidizi[...]
16
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 11 17-20
17
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 2 19-21
18
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 4 2-5
19
51%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2017 nr 19-20 28--29
PL Artykuł przybliża zagadnienie linii komórkowych – jednej z obecnie najpopularniejszych metod badań toksykologicznych in vitro. Omówione zostały najważniejsze cechy powszechnie wykorzystywanych linii komórkowych oraz przykłady ich zastosowania. Artykuł przedstawia również zalety i wady stosowania lin[...]
EN The following article describes cell lines – currently one of the most popular in vitro methods in toxicology. It specifies main properties of commercially used cell lines and examples of their application. Moreover, advantages and drawbacks of cell line use are described.
20
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy opisano wybrane zjawiska fizykochemiczne i chemiczne zachodzące w iperycie siarkowym w roztworach wodnych, w tym w wodzie morskiej. Wyjaśniono mechanizmy reakcji chemicznych i określono czynniki wpływające na szybkość hydrolizy iperytu.
EN The selected physical-chemical and chemical effects occurring in sulfur yperite in the water solution including sea water are described. Mechanism of chemical reactions are interpreted and terms influencing the yperite hydrolyzis rate are defined.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last