Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  toksyny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono wyniki badań funkcjonowania podgrzewanego reaktora katalitycznego na stanowisku dynamometrycznym podczas realizacji symulowanego testu miejskiego UDC. W badaniach zastosowano podgrzewany trójfunkcyjny reaktor katalityczny platynowo-palladowy z monolitem metalowym. Metodyka p[...]
EN The article presents the results of research on the functioning of the heated catalytic reactor at the dynamometric stand during the implementation of the simulated UDC city test. In the research, a heated three-functional platinum-palladium catalytic reactor with a metal monolith was used. The meth[...]
2
88%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W artykule przedstawiono najważniejsze przyczyny i źródła głównych czynników powodujących zakłócenia "normalnego" systemu ekologicznego w strefie lotnisk - a wynikające ze szczególnie intensywnego ruchu i działania różnych urzgdzeń na niewielkim obszarze powierzchni ziemi i przyziemnej warstwie atmo[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2011 nr 143 (23) 96-104
PL Artykuł podejmuje zagadnienia biologicznej ochrony roślin uprawnych jako alternatywę do metod chemicznych. Prezentuje realny problem związany z chemizacją środowiska przy stosowaniu środków toksycznych, z czym związane są problemy rewitalizacji ekosystemu.
EN The article undertakes the questions of the biological protection of the cultivable plants as the alternative to chemical methods. The real problem is connected with toxins in the environment which have the negative influence on functioning of the ecosystem.
4
75%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 342-347
5
75%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 338-341
6
75%
Postępy Techniki Jądrowej
2006 z. 1 9-15
PL Hormeza jest zjawiskiem reakcji organizmu na małe dawki toksyn, a także promieniowania jonizującego. W przeciwieństwie do dość powszechnej opinii, że małe dawki powodują jedynie proporcjonalnie mniejsze zagrożenia dla zdrowia niż dawki duże, badania naukowe pokazują, że siły obronne organizmu działa[...]
7
75%
Problemy Ekologii
2002 R. 6, nr 5 217-221
PL Omówiono wyniki badań przydatne w orzecznictwie ekotoksykologicznym ekosystemu leśnego. Spostrzeżenia wraz z wynikami przekonują o możliwości oddziaływania lasu na zmiany zawartości metali o właściwościach toksycznych w przyziemnej warstwie powietrza w otoczeniu lasu oraz w samym lesie.
EN The article presents data from research studies, which may find application in ecotoxicological jurisdiction of forest ecosystems. Observations and obtained results prove the possibility that forests may impact the changes in the content of metals with toxic properties in the nearground air layer in[...]
8
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2005 T. 26, z. 2 325-338
PL Dokonano ilościowej oceny wpływu rozkładu gęstości i współczynników dyfuzji reagentów w biofilmie na stacjonarne cechy trójfazowego bioreaktora fluidyzacyjnego. Analizowano proces aerobowej biodegradacji toksycznego związku organicznego. Wyniki obliczeń porównano z otrzymywanymi, gdy założy się śred[...]
EN Quantitative evaluation of the influence of biofilm density and diffusivity of substrates on stationary properties of a three-phase fluidized-bed bioreactor was performed. An aerobic process of biodegradation of toxic carbon substrate was analysed. The results of computation were compared with those[...]
9
75%
Przegląd Komunikacyjny
PL Wielkości skażenia bezpośredniego, pośredniego i globalnego atmosfery przez główne rodzaje substancji toksycznych. Zanieczyszczenia generowane w fazach: produkcji pojazdów, produkcji i dystrybucji paliw płynnych i energii elektrycznej, procesów obsługowo-naprawczych oraz samej eksploatacji pojazdów.[...]
10
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2009 Vol. 16, nr 11 1515-1523
PL Porównano zdrowotność oraz zdolność kiełkowania partii nasion marchwi pochodzących z trzech rejonów Polski w latach 1997-2003. Średnie porażenie nasion w omawianym okresie wynosiło 9,8 %, a średnia zdolność kiełkowania - 68,4 %. Obydwa parametry były ze sobą skorelowane. W doświadczeniach laboratory[...]
EN The carrot seed samples health condition and their germination ability were discussed for the period 1997-2003. For the discussed period, the average infection of seed plots was 9.8 % and the seeds' percentage germination was 68.4 %. These parameters were correlated each other. The culture filtrates[...]
11
63%
Izolacje
PL Grzyby pleśniowe spełniają bardzo ważną rolę w środowisku naturalnym i działalności gospodarczej człowieka. Pozytywna ich funkcja wynika z aktywnej przemiany materii w glebie, w oczyszczalniach ścieków oraz stosowaniu tych organizmów jako producentów cennych związków takich jak antybiotyki i enzymy [...]
12
63%
Technologia Wody
2019 Nr 4 (66) 35--43
PL Nadmierny wzrost fitoplanktonu powoduje tzw. rozkwit wody. Zjawisko to sprawia, że woda nie nadaje się do celów konsumpcyjnych i rekreacyjnych. Wśród organizmów rozmnażających się w wodzie są cyjanobakterie. Zainteresowanie tymi organizmami wynika z toksyn, które wytwarzają. Niniejsza publikacja jes[...]
EN Excessive growth of phytoplankton causes the so-called bloom of water. This phenomenon makes the water unsuitable for consumption and recreational purposes. Among the organisms that multiply in water are cyanobacteria. The interest in these organisms is due to the toxins, which cyanobacteria produce[...]
13
51%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule omówiono przeciwstawne poglądy dotyczące żywności transgenicznej. Zaprezentowano opinie o roli inżynierii genetycznej w produkcji roślin i zwierząt transgenicznych, modyfikacji enzymów stosowanych w przemyśle spożywczym oraz tworzeniu banków genów gatunków roślin ginących z powodu niepraw[...]
EN Authors attempt to inspire the general discussion about using the genetic engineering to produce novel foods. The hopes and fears regarding transgenic foods are presented in this article. The authors also believe that the questions about the transgenic foods will embrace the reflection concerning th[...]
14
51%
Wiadomości Chemiczne
EN Vampire, werewolf or zombie are individuals more and more often met in horrors. Since their existence seems to break down all rules of science literature experts consider them exclusively as metaphor of human anxiety towards unknown and incomprehensible and unexplored issues. Such a definition of th[...]
15
51%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2019 nr 1 82--88
PL Postęp technologiczny przemysłu rolno-spożywczego i stale rosnąca liczba ludności na świecie wymusza stosowanie coraz większej ilości substancji chemicznych w produkcji, w szczególności środków ochrony roślin. W artykule scharakteryzowano problem występowania pestycydów w żywności przetworzonej. Uwa[...]
EN The technological progress in agriculture and food industry and the constantly increasing population of the world forces greater use of chemical substances in production, in particular plant protection. In the article a problem of a pesticides residues in the processed food was discussed. The attent[...]
16
51%
Przemysł Chemiczny
2020 T. 99, nr 3 449--456
PL Dokonano identyfikacji środków chemicznych najczęściej występujących w miejscu zamieszkania, które w wyniku ich wykorzystania oraz ekspozycji niosą ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia zdrowotnego i środowiskowego. W sposób szczególny omówiono zasady pierwszej pomocy oraz zabezpieczenia podstawowych[...]
EN A review, with 58 refs., of the chem. compds. most commonly used in the place of human residence and their use and exposure, risks of health and environmental hazards. The principles of first aid and securing basic life functions as part of med. rescue operations were discussed in particular.
17
51%
Analityka : nauka i praktyka
2019 nr 2 26--33
PL Od wielu lat monitoring poziomu zanieczyszczenia środowiska przez ekotoksyny jest przedmiotem powszechnego zainteresowania. Natomiast wykorzystywanie organizmów jako narzędzi w tym procesie może dostarczyć wielu cennych informacji na temat kondycji ekosystemów, których są częścią.
18
51%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Celem badań była ocena zawartości fuzariotoksyn w ziarnie pszenicy pochodzącego z ekologicznego i konwencjonalnego systemu upraw oraz jego produktach, zakupionych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2009-2011. Łącznie oceniono 52 próby ekologiczne i 28 prób konwencjonalnych. Główne [...]
EN The aim of this study was determination of fusariotoxin content in wheat grain from organic and conventional farming systems and its products, purchased in Kujawsko-Pomorskie in 2009-2011. In total 52 organic and 28 conventional samples were analysed. The main trichothecenes and zearalenone were det[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last