Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  toksykologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
PL W 1918 r. po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nastąpił proces powolnej integracji dzielnic porozbiorowych, uruchamiania różnych gałęzi przemysłu i organizowania szkół wyższych. Wkrótce poza Krakowem, Lwowem i Warszawą ożywiło się życie naukowe w Wilnie i Poznaniu. Jego organizacja była bardzo [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
2001 nr 125 285-292
PL Przebadano wpływ trzech związków ołowiu (azotan ołowiawy, chlorek ołowiawy, octan ołowiawy) na dwa słodkowodne organizmy, Daphnia magna Straus i Dugesia tigrina Girard. Sprawdzono czułość dwóch metod toksykologicznych opracowanych dla środowiska wodnego na skażenia metalem ciężkim, Pb. Przy określan[...]
EN Experiments were done on two freshwater species, Daphnia magna Straus and Dugesia tigrina Girard. The toxic effects on 3 toxic compounds, lead nitrate, lead chloride (mineral substances) and lead acetate (organic compound) were used in the studies of acute intoxication. The sensitivity of two method[...]
3
80%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 6 468-469
4
80%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2008 R. 53, nr 2 179-191
5
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 3 65-66
PL W pracy zbadano pozostałości chlorowanych węglowodorów w wybranych produktach tłuszczowych z sieci detalicznej Olsztyna. Stwierdzono, że produkty tłuszczowe w dalszym ciągu zawierają szkodliwe insektycydy, jednak ich ilości nie przekraczają wartości określonych prawem. Zmienia się struktura związków[...]
EN The paper focuses on residues of chlorinated hydrocarbons in the selected fatty products from the retail chain in Olsztyn. It was found that fatty products still contain harmful insecticides but their quantity does not exceed the values prescribed by law. The structure of DDT group compounds changes[...]
6
61%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2000 Nr 3 (25) 130--133
PL Pentatlenek wanadu (wanadu pięciotlenek), najpopularniejszy ze związków wanadu, jest to czerwono żółty lub czerwony proszek, który występuje w formie amorficznej lub krystalicznej. Temperatura topnienia tego związku wynosi 690 °C, temperatura wrzenia 1750 °C (z rozkładem), a gęstość 3,36 g/cm3. W wo[...]
EN The method is based on stopping vanadium pentaoxide on membranę filter and extraction of the compound dust with 0,01 NaOH. Yanadium pentaoxide in the solution is determinated as vanadium by flame atomic absorption spectrophotometry. The detection limit of the method is 0,009 mg/m3.
7
61%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2016 R. 21, nr 6 22--27
8
51%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2003 z. 48 361-368
PL W pracy przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu ekotoksykologii. Omówiono znaczenie wskaźników określanych podczas badań toksykologicznych jak LCso, EC50, NOEC itp. Przedstawiono także ogólny algorytm procedury szacowania zagrożenia środowiskowego oraz metody określania stężenia nie wywołującego [...]
EN Ecotoxicology is a relatively young science, and has a truly applied and interdisciplinary character. Its origin can be considered unique as compared to classical natural sciences. The motivation to undertake ecotoxicological research was based on the recognition that anthropogenic chemicals may aff[...]
9
51%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 1 26
PL Masowe stosowanie ropopochodnych nośników energii jest przyczyną 80% wszystkich skażeń środowiska. Do skażeń tymi substancjami dochodzi podczas ich produkcji, transportu, eksploatacji oraz utylizacji.
10
51%
Analityka : nauka i praktyka
2003 nr 3 47--49
11
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 7/8 18-21
PL Przedstawiono właściwości, szkodliwe działanie na organizm człowieka oraz występowanie najważniejszego ze związków wanadu, pentatlenku wanadu (V2O5 w polskim przemyśle. W związku z obniżeniem wartości NDS dymów i pyłów V2O5 opracowano nową metodę ozn[...]
EN The articles presents the properties, the toxic effect on the human body and the occurrence of vanadium pentaoxide V2O5 the most important of vanadium compounds, in the Polish industry. Because the TLV values of the dusts and fumes of V2 O 5 have been l[...]
12
51%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2011 R. 56, nr 2 175-214
13
51%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2015 Vol. 22, nr 2 161--173
PL W celu ograniczenia emisji szkodliwych produktów spalania paliw ciekłych do atmosfery występuje konieczność stosowania specyficznych modyfikatorów. Jednym z rodzajów są rozpuszczalne w paliwie organiczne sole metali, które w warunkach procesu spalania tworzą tlenki metali poprawiające własności utle[...]
EN It is necessary to use specific modifiers in order to reduce harmful emissions arising in the combustion of liquid fuels into the atmosphere. Such modifiers include organic metal salts which are soluble in fuels and tend to form metal oxides under combustion process conditions, improving the oxidizi[...]
14
51%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2005 Vol. 11, No. 2 131--139
EN Cytotoxicity of 14 glove materials representing 4 natural rubber latex, 6 synthetic rubber and 4 synthetic polymeric materials was evaluated using dimethylthiazol diphenyltetrazolium (MTT), agar overlay and filter diffusion tests. Cell responses after contact with extracts of glove materials and con[...]
15
51%
Proceedings of ECOpole
PL W celu ograniczenia emisji szkodliwych produktów spalania paliw ciekłych do atmosfery występuje konieczność stosowania specyficznych modyfikatorów. Jednym z nich są rozpuszczalne w paliwie organiczne sole metali, które w warunkach procesu spalania tworzą tlenki metali poprawiające własności utleniaj[...]
EN It is necessary to use specific modifiers in order to reduce harmful emissions arising in the combustion of liquid fuels into the atmosphere. Such modifiers include organic metal salts which are soluble in fuels and tend to form metal oxides under combustion process conditions, improving the oxidizi[...]
16
51%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2002 Vol. 8, No. 1 121--129
EN The cytotoxic effects of volatile and water-insoluble organic solvents (ethylbenzene, tetrachloroethylene, n-hexane) were tested on isolated hepatocytes in monolayer culture by using the 3-(4,5 dimethylthiazol-2-yl)-2,5 diphenyltetrazolium bromide (MTT) reduction assay. All of the tested compounds i[...]
17
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 11 17-20
18
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 2 19-21
19
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 4 2-5
20
51%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2017 nr 19-20 28--29
PL Artykuł przybliża zagadnienie linii komórkowych – jednej z obecnie najpopularniejszych metod badań toksykologicznych in vitro. Omówione zostały najważniejsze cechy powszechnie wykorzystywanych linii komórkowych oraz przykłady ich zastosowania. Artykuł przedstawia również zalety i wady stosowania lin[...]
EN The following article describes cell lines – currently one of the most popular in vitro methods in toxicology. It specifies main properties of commercially used cell lines and examples of their application. Moreover, advantages and drawbacks of cell line use are described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last