Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 382
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal insulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Acoustics
EN The modern cabin of heavy duty machines have to fulfil a number of requirements which deal with operators’ work comfort. More and more often, the vibroacoustic and thermal comforts decide about the cabin quality. This paper presents principles of acoustic and thermal calculations as well as their us[...]
2
100%
Izolacje
PL Autor wyjaśnia zjawisko izolacyjności cieplnej, definiuje beton komórkowy oraz informuje o właściwościach izolacyjności cieplnej betonu komórkowego i wynikających z nich praktycznych korzyściach cechujących ten materiał budowlany.
3
100%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule zaprezentowano algorytm obliczeń i wyniki obliczeń pól temperatury i przepływu ciepła w przegrodach budowlanych z instalacjami przewodów centralnego ogrzewania metodą brzegowych równań całkowych. Dla zobrazowania dokładności obliczeń zagadnień przepływu ciepła przy użyciu metody elementów[...]
EN The paper aim was to present a solution concerning heat conduction problem using boundary element method in walls with central heating. The boundary integral equation method is a numerical method for solving partial differential equations encountered in mathematical physics and engineering. Only the[...]
4
100%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN Thermal insulation plays a key role in the overall energy management picture. It is interesting to consider that by using the insulation, the entire energy requirements of a system are reduced. Since, the main function of insulation is to reduce the heat transfer, the insulation material must have t[...]
5
100%
Izolacje
PL W artykule opisano wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród w budynkach, w których stosuje się przegrody zewnętrzne wykonane z płyt warstwowych. Przedstawiono sposoby obliczeń wartości współczynnika przenikania ciepła płyt warstwowych, a także przegród z nich wykonanych. Zaprezentowano pr[...]
EN The article describes the requirements concerning thermal-insulating power of building fabric in buildings which utilise envelope made of sandwich panels. It presents the methods of calculating the value of heat transfer coefficient of sandwich panels, as well as of building fabric made of such pane[...]
6
100%
Instal
2000 Nr 9 10--11
7
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2011 Nr 2 (85) 65-69
EN Materials used to manufacture surgical clothing ensembles are characterised by high barrier properties protecting surgeons and patients against germs. However, medical clothing made of those materials should not induce thermal stress. Such an uncomfortable sensation experienced by surgeons can decr[...]
8
100%
Polska Energetyka Słoneczna
2006 nr 3-4 14-17
PL Zgodnie z 'Warunkami Technicznymi.....,1994' obiekty budowlane należy tak projektować, aby para wodna w powietrzu nie powodowała powstania zagrzybienia. Kondensacja pary wodnej, zawartej w powietrzu pomieszczenia, na powierzchni wewnętrznej przegrody jest przyczyną rozwoju pleśni, a także pogorszeni[...]
9
100%
Warstwy, Dachy i Ściany
2003 nr 4 99-100
10
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 61 259-268
PL W pracy przedstawiono środowiskowe przyczyny destrukcji izolacji termicznych. Szczególną uwagę zwrócono na negatywny wpływ wilgoci, temperatury, promieniowania słonecznego, zanieczyszczeń atmosfery i mikroorganizmów.
EN The paper describes environmental causes of destruction in thermal insulation. Special attention is paid to negative influence of moisture, temperature, solar radiation, air pollution, microorganisms.
11
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 1 17-17
PL W wielu ekspertyzach budunków mieszkalnych, jakie wykonuje się w Zakładzie Fizyki Cieplnej ITB, autorzy spotykają się z wadami przegród zewnętrznych wynikającymi z błędów projektu. Są to najczęściej wady polegające na braku izolacji w newralgicznym miejscu lub jej złym usytuowaniu. Zdarzają się też[...]
12
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 3 6-7
PL W artykule przeprowadzono analizę normy PN-EN 13162:2002. Zgodnie z tą normą na wyrobie, etykiecie lub opakowaniu powinien być umieszczony kod oznaczenia. Wskazuje on jednoznacznie, które parametry spośród znajdujących się w normie są badane, a tym samym gwarantowane przez producenta. W kodzie oznac[...]
13
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2003 nr 11 28-33
PL Przedstawiono ekonomiczną optymalizację izolacji cieplnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego, poddanego termomodernizacji. Optymalne grubości izolacji zewnętrznych i wewnętrznych przegród budowlanych (z podziałem na ich charakterystyczne strefy) wyznaczono przy uwzględnieniu i bez uwzględnienia -[...]
EN The economic optimization of thermal insulation of multifamily residential building during its thermorenovation is presented. Optimal insulation thickness of external and internal building walls is taking into account (and without taking into account) the legal limits of heat consumption.
14
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2003 nr 12 20-25
15
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 13 167-171
PL W artykule omówiono podstawowe parametry fizyczne okien t. j. izolacyjność cieplną, izolacyjność akustyczną, infiltrację powietrza i szczelność na wody opadowe. Poprawę izolacyjności cieplnej przegród oszklonych można uzyskać poprzez poszerzenie asortymentu rozwiązań konstrukcji okien. Ograniczenie [...]
EN In the following paper the basic physical parameters of windows such as heat insulation, soundproof insulation, air infiltration and leakproofnass are discussed. The improvement of heat insulation of glazed walls can be obtained by applying different solutions of window structures. Redution of heat [...]
16
100%
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
2014 Nr 1 21--28
PL Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie problemów technicznych związanych z dociepleniem budynków wykonywanych specyficzną metodą przemysłową. Opisano w nim niuanse mogące wpływać na dobór metody kotwienia warstw izolacji oraz wynikające z tego ograniczenia. Opisane ograniczenia wynikają głównie[...]
EN This article aims to present technical problems occurring while conducting the thermal insulation of buildings with a specific industrial method. There are described nuances that may affect the choice of method of anchoring insulation layers and restrictions resulting from it. The restrictions menti[...]
17
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule omówiono celowość stosowania izolacji termicznej w zespołach napędowych rakiet na paliwo stałe. Na podstawie własnych badań, przedstawiono budowę i technologię wykonania warstwy termoizolacyjnej w zespołach napędowych rakiet przeciwlotniczych „OSA”. W formie dokumentacji fotograficznej, z[...]
EN The expediency of using thermal isolation in rocket solid propellant motor units is presented in the paper. The design and technology for getting a thermo-isolating layer in motor units of antiaircraft missiles OSA is provided on the base of own research work. Technical evaluation of this layer was [...]
18
100%
Izolacje
2003 R. 8, nr 2 70--71
PL We wcześniejszych wydaniach „Izolacji” zamieszczono materiały informacyjne o aparatach do pomiaru przewodności cieplnej otulin izolacyjnych rur. Aparaty te wykonano zgodnie z normą PN-EN ISO 8497:1999 „Izolacja cieplna. Określenie właściwości w zakresie przepływu ciepła w sta nie ustalonym przez izo[...]
19
100%
Izolacje
2014 R. 19, nr 6 24--30
PL W artykule opisano technologie i materiały stosowane do izolacji cieplnej oraz pokazano przykład wykonania takiej izolacji. Omówiono zasady i metodykę projektowania takich izolacji. Wykonano również przykładowe obliczenia rozkładu pola temperatury w odniesieniu do wybranych mostków cieplnych w eleme[...]
EN The article describes technologies and materials used for thermal insulation and presents an exemplary implementation of such insulation. It also discusses the rules and methodology of designing such insulation. Moreover, the article presents exemplary calculations of the temperature distribution wi[...]
20
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2004 Nr 57 143-148
PL W artykule omówiono powstanie uszkodzeń izolacji termicznych i ich przyczyny.
EN In this paper the aspect of arising failures in the thermal insulation was presented and causes of arising these failures were disanssed.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last