Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal insulation system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 113 143-152
PL W przedstawionym referacie autor prezentuje wyniki optymalizacji ilościowych proporcji zawartości włókien i żywicy np. w cienkowarstwowych systemach ociepleń. Efekt wdrożeń wyników optymalizacji spowoduje istotne wzmocnienie odporności systemu ocieplenia na działanie czynników mechanicznych w obszar[...]
EN In this paper the author presents an analysis of the quantity proportion optimization of fiber and resin for example in an insulation system. Result of this optimalization will strengthen the resistance of the thermal isolation system against mechanical influence in the subject areas particularly th[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2012 R. 109, z. 2-B 315--322
PL Zastosowanie lekkiego ocieplenia ETICS na masywnej ścianie zewnętrznej jest bardzo korzystne pod względem termicznym, jednak w pewnym zakresie częstotliwości powoduje znaczne obniżenie izolacyjności akustycznej. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych ścian masywnych o różnej konstrukc[...]
EN The application of lightweight thermal insulation ETICS for massive external wall is beneficial in terms of energy conservation but brinks about significant reduction of sound insulation in a certain frequency range. The laboratory test results for different massive walls with different thermal insu[...]
3
84%
Materiały Budowlane
2013 nr 7 78--80
PL W artykule omówiono wybrane awarie dotyczące systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynkównierzadko powstałe wskutek niskiej świadomości wykonawców. Podzielono je na awarie bezpośrednio związane z funkcjonalnością ocieplenia oraz awarie natury estetycznej. O ile w literaturze dostępna jest wiedza [...]
EN The article discusses the selected failures in the insulations systems of buildings often caused by low awareness of the performers. Divided into two groups: failures directly related to warming functionality and aesthetic failures. While in the literature there is knowledge in dealingwith the commi[...]
4
84%
Przegląd Budowlany
5
84%
Rynek Energii
2016 Nr 3 57--64
PL W artykule przedstawiono wyniki obserwacji autora związane z wdrażaniem w warunkach Polskich działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej instalacji przemysłowych, w tym instalacji energetycznych. Wśród przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej na czo-łowym miejscu autor u[...]
EN The paper presents the results of the author’s observations related to implementation of the conditions of Polish action to improve the energy efficiency of industrial plants, including power plants. Among the projects aimed at improving energy efficiency at the top spot the author recognizes the re[...]
6
84%
Materiały Budowlane
2014 nr 4 74--77
7
84%
Builder
2018 R.22, nr 4 100, 102, 104
8
84%
Przegląd Budowlany
2018 R. 89, nr 5 40--46
PL Nierzadko plany inwestora dotyczące zakresu renowacji są weryfikowane wynikami badań stanu technicznego elewacji. Zdarza się bowiem, że badania elewacji wskazują na konieczność znaczącego zwiększenia zakresu robót w stosunku do pierwotnych planów inwestora. W niniejszym artykule opisana została taka[...]
EN Often, the investor’s plans regarding the scope of renovation are verified by the results of examination of the technical state of elevation. At times the examination of elevation indicates the necessity of a significant increase in the scope of works in relation to the original investor’s plans. Th[...]
9
84%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 94--96
10
67%
Izolacje
PL Przy bezspoinowych systemach ociepleń (BSO) ważnym ogniwem zapewniającym określoną izolacyjność cieplną zewnętrznych ścian elewacji budynków jest sposób łączenia podstawowych składników: termoizolacji do muru i siatki zbrojącej do termoizolacji. W takich operacjach wykorzystuje się techniki cementac[...]
11
67%
Materiały Budowlane
2013 nr 1 49-51
12
67%
Materiały Budowlane
2015 nr 1 32--33
13
67%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2014 R. 7, nr 16 54--65
PL Przyczepność zapraw klejących do styropianu jest jedną z kluczowych wymaganych właściwości, jakie powinny spełniać zaprawy klejowe stosowane w ociepleniach. Odpowiednia przyczepność zapewnia trwałość całemu układowi, a przede wszystkim bezpieczeństwo zamocowania do ściany oraz przyczepność warstw wi[...]
EN Adhesion strength of adhesives to polystyrene is one of the key properties required in external thermal insulation composite system. Sufficient adhesion gives durability of the system and safety of fixing to the wall. Given the technology of performance of thermal insulation work very important is m[...]
14
67%
Materiały Budowlane
2017 nr 1 50--54
PL Rosnące wymagania dotyczące izolacji termicznej przegród budowlanych zmuszają architektów oraz projektantów do poszukiwania nowych rozwiązań materiałowych pozwalających na maksymalne ograniczenie strat ciepła w okresie zimowym oraz zysków ciepła w okresie letnim przez ściany budynków przy możliwie n[...]
EN Constantly growing requirements in the field of thermal insulation of building partitions forcing architects and designers to seek the most effective material solutions in order to limit heat losses in winter and heat gains in summer by building walls at possibly minimal financial outlay. Parallel u[...]
15
67%
Builder
2017 R.21, nr 6 78--80
16
67%
Materiały Budowlane
2017 nr 1 34--37
17
67%
Izolacje
2017 R. 22, nr 1 32--37
PL W artykule przestawiono problem wykonywania budek lęgowych dla ptaków podczas wykonywania izolacji. Sprawdzono, czy rozwiązania te są prawidłowe ze względów cieplno-wilgotnościowych. Omówiono nowe wymagania stawiane budynkom pod względem izolacyjności.
EN The article presents the issue of building nesting boxes for birds at the time of producing insulations. These solutions were validated in terms of temperature and moisture properties. New requirements for insulation of buildings were discussed.
18
67%
Materiały Budowlane
2019 nr 10 54--56
19
59%
Materiały Budowlane
2013 nr 9 96--97
PL Obiekty budowlane w czasie eksploatacji narażone są na działanie czynników atmosferycznych powodujących ich stopniową degradację. Okresowo prowadzone przeglądy techniczne pozwalają określić techniczny stan elewacji. W referacie przedstawiono najczęściej występujące wady i uszkodzenia wpływające na t[...]
20
59%
Izolacje
2017 R. 22, nr 1 38--42
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dylatacji. Podano ogólne informacje dotyczące projektowania dylatacji, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego podlegającego termomodernizacji, a także błędy wykonawcze dylatacji w budynkach mieszkalnych ocieplanych w systemach ETICS.
EN The article presents certain expansion joint issues. General information is provided about designing expansion joints, particularly for thermally improved residential buildings, and fabrication defects occurring in expansion joints in residential buildings insulated with ETICS systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last