Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 380
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  termomodernizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Przed przystąpieniem do prac związanych z ochroną cieplną niezwykle istotnym zagadnieniem jest prawidłowe rozpoznanie stanu techrmicznego obiektu. Do pełnej i wiarygodnej oceny stanu technicznego obiektów, badania termiczne powinny należeć do podstawowych badań budynków i stanowić część procesu inwe[...]
2
100%
Rynek Instalacyjny
2009 Nr 1-2 40-42
PL Autor omawia najbardziej istotne kwestie mechanizmu kredytowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych z punktu widzenia zmian przepisów ustawy o wspieraniu termomodernizacji z 1998 roku wprowadzonych w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów jeszcze przed ich wejściem w życie (DzU nr 223 z [...]
3
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 9 64-65
PL Reformy ustrojowe lat 90. spowodowały przekazanie w ręce samorządów lokalnych szeregu nowych zadań i wiążących się z tym obciążeń finansowych. Ustawa o samorządzie gminnym mówi, że gmina jest odpowiedzialna za wszystkie problemy publiczne o znaczeniu lokalnym i za zaspokajanie potrzeb społeczności g[...]
4
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 1 74-76
5
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 547-558
PL W artykule został przedstawiony przykład historycznego budynku szkolnego, w którym na etapie przygotowywania dokumentacji związanej z poprawą współczynnika efektywności cieplnej, nie przeprowadzono oceny stanu technicznego stalowej konstrukcji przekrycia ponad jednym z jego skrzydeł, w którym na naj[...]
EN An example of the historic school was presented, in which at the stage of preparing documentation regarding thermal efficiency improvement the assessment of technical condition of the steel construction of the covering over one of the wings, where on the highest storey a gymnasium is loca[...]
6
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2013 R. 81, nr 9 44--47
PL Od 15 lat gmina Gierałtowice zmienia charakter gospodarki elektroenergetycznej. W latach 1998-2008 przeprowadzono modernizacje oświetlenia ulicznego z rtęciowego na sodowe. Zmodernizowano kilkanaście kotłowni węgłowych na gazowe, olejowe i elektryczne. Zainstalowano w kilku obiektach układy solarne [...]
7
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
1999 nr 2 26-26
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono analizę wymagań izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych. Brano pod uwagę 41 typów ścian o różnej konstrukcji i wykonanych z różnych materiałów. Wyznaczono dla nich optymalną, ekonomicznie uzasadnioną grubość warstwy izolacji i współczynnik przenika[...]
EN The analysis of heat insulation's requirements of outside walls in buildings is presented in this report. forty-one walls of diversifield construction and of different materials were analysed. Economic optimums of insulation layer's as well as overall heat-transfer coefficient were calculated for me[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono sposoby analiz ekonomicznych prac termorenowacyjnych i zamieszczono przykłady wykonania takich analiz z opracowania audytorskiego obiektu. Przedstawiono metody, proste - nie uwzględniające zmian wartości pieniądza w czasie - oraz metody dynamiczne (zalecane przez Bank Świat[...]
EN Ways of the economic analysis of the thermorenovation work together with examples of such analysis from the auditing of existing living houses put to thermorenovation, are presented in this paper. The simple methods without consideration of fluctuation in the currency value in time as well as the d[...]
10
80%
Świat Szkła
PL Przygotowując się do ogłoszenia założeń akcji wymiany starych - nieszczelnych i wypaczonych okien na nowe, o czym wspominano w artykułach wstępnych ŚWIATA SZKŁA w numerach 5 i 6/2000, należy spojrzeć krytycznie na wszystko to, co w sprawie bieżącej wymiany okien w Polsce aktualnie się dzieje. Niepra[...]
11
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Powstałe w latach 60., 70. i 80. budynki wielkopłytowe stanowią obecnie podstawowy składnik zasobów mieszkaniowych w Polsce. Ich stan określa się powszechnie jako zadawalający lub zły. Powodem tego są błędy i zaniedbania popełniane na etapie ich projektu i montażu, jak również w okresie ich użytkowa[...]
EN Panel buildings from 60s, 70s and 80s are nowadays the basic component of housing resources in Poland. The conditions of these buildings are very often described as bad or satisfiactory. The reasons of such conditions are design and assembly errors as well as errors and negligence during the use. Ma[...]
12
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 729--740
EN Global warming is one of the major problems to be solved by international society. The inappropriate way of natural resources exploitation resulted in 50% increase of carbon dioxide equivalent concentration in the atmosphere. The introduction of sustainable development idea in the Brundtland report [...]
13
80%
Przegląd Komunalny
1998 nr 11-12 84-84
PL Radomscy samorządowcy uważają, że od obcych trzeba się uczyć. A szybka nauka, to spore pieniądze. Stąd pomysł, by radomskie domy termomodernizować wspólnie z Francuzami.
14
80%
Przegląd Komunalny
1998 nr 7-8 34-34
PL Przedmiotem analizy jest opracowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 9 lutego 1998 r. W ekspertyzie wzięto pod uwagę obowiązujące przepisy prawa polskiego, dokument "Polityka ekologiczna państwa", jak również umowy międzynarodowe, któ[...]
15
80%
Przegląd Komunalny
PL Zlikwidowanie dotacji dla spółdzielczości mieszkaniowej i przeciągająca się praca Sejmu nad rządowym projektem Ustawy o Wspieraniu Przedsięwzięć Termomodernizacyjnych spowodowały gwałtowną posuchę na tym segmencie rynku. Małe firmy wycofują się z działalności, a duże zaciskają pasa czekając Ustawy j[...]
16
80%
Izolacje
PL Szacuje się, że w Polsce znajduje się ok. 11,5 min mieszkań, z czego 6,4 min wzniesiono w latach 1961-1991 w energochłonnych technologiach syste.mowych, w tym ponad 80% jako budynki wielkopłytowe [10]. Do problemu poszanowania energii nie przywiązywano wówczas wagi, ponieważ dostęp do nośników energ[...]
17
80%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Celem opracowania jest opis technologii i sposobów rozwiązania dociepleń ścian zewnętrznych oraz podłóg budynku zabytkowego. Praca zawierać będzie również analizę cieplno-wilgotnościową przegród zewnętrznych, opis instalacji ogrzewania i wentylacji dla sali widowiskowej oraz dla zaplecza socjalnego [...]
EN The aim of this paper is to present technology and methods of thermo-insulation of walls and floors in a historical building. The work presents an analysis of heat and vapour flow in external barriers and a description of heating and ventilation of the performance hall and social parts of the buildi[...]
18
80%
Przegląd Komunalny
2007 nr 7 35-37
PL Polskę czeka rewolucja w dziedzinie efektywności energetycznej. Jakie szanse ma zatem nasz kraj w tej dziedzinie, realizując zobowiązania wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej?
19
80%
Przegląd Komunalny
2007 nr 7 37-39
PL System wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych to pomoc państwa dla właścicieli podejmujących modernizację budynków, mającą na celu obniżenie kosztów eksploatacyjnych przez zmniejszenie zużycia energii na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody. Termomodernizacja obiektów jes[...]
20
80%
Materiały Budowlane
2008 nr 1 54-55
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last