Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  temperatura zapłonu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Spalania
PL W pracy przeanalizowano oddziaływanie stężenia tlenu w mieszaninie O2/CO2 na przebieg procesu spalania paliw zawiesinowych, utworzonych z różnych typów węgli. Dla porównania pomiary przeprowadzono również w strumieniu powietrza. Spalanie tlenowe jest postrzegane współcześnie jako jeden z głównych ki[...]
EN Combustion process of coal-water slurries in O2/CO2 mixtures is analyzed in this paper. The combustion in oxygen is one from the zero - emission energetic technologies, From second side, the necessity to undertake the research of coal-water combustion in our country results from the fuel structure o[...]
2
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Temperatura zapłonu jest ważnym parametrem oceny wartości użytkowej karbonizatów węglowych szczególnie wówczas, gdy są stosowane jako paliwa bezdymne w gospodarce komunalnej. Przedstawiono prostą i szybką metodę oceny tego wskaźnika. Opisano wyniki badań nad ustaleniem poziomu podstawowych czynników[...]
EN One of the essential parameters that characterizes the properties of carbonizates for use as fuels is their ignition temperature. Herein, described is a simple and fast method for the determination of the ignition temperature of solid fuels. First, discussed is a study on the selection of essential [...]
3
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2019 nr 3 15-19
PL W artykule zawarto rozważania na temat różnic i podobieństw dwóch parametrów wybuchowości, tj. temperatury zapłonu i punktów wybuchowości. Wykonano przegląd literatury, omówiono wyniki badań o charakterze eksperymentalnym i modelowym nad punktami wybuchowości, zwanymi także temperaturowymi granicami[...]
EN The article discusses the similarities and differences between two explosiveness parameters, i.e. flash point and explosion point Literature overview, experimental measurements and computational studies were performed on the explosion point parameter, which is also called temperature flammability li[...]
4
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2013 Nr 3 103--110
PL Artykuł zawiera rezultaty badań doświadczalnych oraz obliczenia numeryczne wyznaczenia wartości temperatury zapłonu (flash point) dla wybranych mieszanin cieczy palnych. Badania doświadczalne przeprowadzono w standardowym urządzeniu badawczym firmy Walter Herzog GmbH, typ HFP-339, działający w oparc[...]
EN This paper presents results on the experimental and numerical study on flash point for selected liquid fuel blends. The experimental part was done with the use of testing apparatus from Walter Herzog GmbH, type HFP-339 for Pensky-Martens methodology. The numerical study was conducted by our home-mad[...]
5
63%
Diagnostyka
2006 nr 4(40) 157-162
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych olejów silnikowych stosowanych w systemie transportu, jakim są Zakłady Komunikacji Miejskiej. Na podstawie przeprowadzonych badań, określono wpływ wydłużenia resursu oleju silnikowego na jego podstawowe własności, świadczące o zdatności. Zauważono [...]
EN The paper presents the results of the operation and maintenance investigations carried out for the engine oils used within a transport system represented by the Zakłady Komunikacji Miejskiej (Municipal Transportation Works). Based on the studies performed, the ageing process nature of the engine oi[...]
6
63%
Energetyka
2012 nr 7 400-404
PL Przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów energetycznych karbonizatów otrzymanych w warunkach laboratoryjnych z biomasy leśnej, agrarnej, odpadów przemysłu rolno-spożywczego oraz biomasy pochodzącej z upraw energetycznych. Karbonizaty te otrzymano poddając biomasę pirolizie w temperaturze 400 [...]
EN Presented are research results of selected energy parameters of carbonizates obtained in laboratory conditions from forest, agrarian, agro-food industry wastes and energy crops biomass. The chars were obtained in the way of biomass pyrolysis in 400 and 600 °C. During the research some parameters, th[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL W artykule przedstawiono doświadczalnie i teoretycznie warunki zapłonu mieszaniny pyłowo-powietrznej umieszczonej w gorącej atmosferze pieca. Zaprezentowano również wyniki badań temperatury zapłonu w zależności od udziału części lotnych w węglach oraz skali uwęglenia.
EN The work describes experimental and theoretical conditions of an ignition of dust and air mixture, placed in a hot furnace atmosphere. There are also presented research results of ignition temperature, depending on volatile matter in coals and rank of coal concentration.
8
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych następujących wskaźników jakościowych koksu: reakcyjności CRI i temperatury zapłonu tz oraz wytrzymałości po reakcyjności CSR i wytrzymałości strukturalnej według Griaznowa. Przedstawiono opracowane na podstawie wyników badań równanie regresji oraz[...]
EN The paper presents results of comparative examinations of the following coke quality indices: reactivity (CRI) and structural strength index according to Griaznov (Gr). Regression functions and correlation coefficients developed on the basis of experimental results are presented. It is stated that t[...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wpływ gazów palnych, generowanych w cieczach elektroizolacyjnych na skutek wyładowań niezupełnych, na temperaturę zapłonu par tych cieczy. Analizowano trzy najczęściej stosowane obecnie ciecze izolacyjne: olej mineralny oraz estry naturalny i syntetyczny. Zbadano wpływ zawil[...]
EN The article presents the influence of combustible gases, generated in the insulating liquids due to partial discharges, on flash point of liquids. Three most currently used insulating liquids such as mineral oil, synthetic ester and natural ester were analyzed. The impact of moisture content in liqu[...]
10
63%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 1 99-102
PL Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań podatności na zapłon pyłów drewna sosnowego, bukowego i dębowego wraz z analizą porównawczą matematycznego modelu pozwalającego wyznaczyć analizowane parametry z danych materiałowych. Wartości minimalnych temperatur zapłonu pyłu w warstwie otrzymane z propo[...]
EN Minimum ignition temps. of pine, beech and oak dust layer were detd. exptl. for 5 and 12.5 mm dust layers and estd. By numerical simulation by using the Semenov math. Model. A good agreement of simulation with exptl. results was achieved.
11
63%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 1 103-106
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad inertyzacją mieszanin pyłowo-powietrznych na stanowisku do oznaczania skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia oraz na stanowisku do oznaczania granicznego stężenia tlenu w obłokach pyłu. Badano próbki pyłów mąki pszennej, drewna sosnowego oraz węgl[...]
EN Wheat flour, pine and coal dusts-air mixts. were inetrized by addn. of N₂ to O₂ content 18% by vol. and studied for explosibility. The wheat flour dust showed the highest min. ignition and selfignition temps., the highest allowable surface temp. of machines in the dust, and the lowest max. explosion[...]
12
63%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2016 T. 4 247--257
PL Artykuł przedstawia wpływ czasu smażenia na temperaturę zapłonu wybranych tłuszczów spożywczych. Temperatura zapłonu cieczy palnej jest istotnym kryterium w ocenie zagrożeń pożarowych. W przemyśle spożywczym stosowane są tłuszcze pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego, które uznane są za ciecze pal[...]
EN The article presents the influence of the frying time on flash point of selected fats. Flash point of flammable liquid is an important criterion in the evaluation of fire hazards. Vegetable and animal fats which are considered flammable liquids are used in the food industry. The temperature at which[...]
13
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 10 161--163
PL W artykule opisano wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej elementów konstrukcyjnych i urządzeń stosowanych w przestrzeni, w której mogą gromadzić się pyły palne. Przedstawiono wyniki badania minimalnej temperatury zapłonu warstwy pyłu (MITL), minimalnej temperatury zapłonu obłoku kurzu (MTCD),[...]
EN The article described requirements which determined for protection against fire and explosion of building structural elements and of appliances used in space where dust accumulates. The article presented results of the minimal ignition temperature of dust layer (MITL) and the minimal ignition temper[...]
14
45%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 581--584, CD
PL Artykuł prezentuje wyniki badań wybranych parametrów fizykochemicznych mieszanin oleju rzepakowego i DEE. W szczególności testowano następujące parametry mieszanin: lepkość kinematyczna, gęstość, smarność, wartość opałowa, temperatura blokowania zimnego filtra oraz temperaturę zapłonu. Badania prowa[...]
EN The paper presents research results of selected physicochemical properties of DEE-rape oil blends. In particular such properties as: viscosity, density, lubricity, heating value, cold filter plugging point as well as flash point of all tested fuel blends were examined. The tests were carried out in [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last