Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 125
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technological process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 12 341-350
PL W pracy przedstawiona została analiza wydolności procesu technologicznego w trzech zakładach produkcyjnych w latach 1995- 2000. Celem pracy było szacowanie zgodności między wymaganiami projektu i możliwościami procesu na podstawie oczekiwanej wadliwości strumienia produktu.
EN In the work introduced became analysis of efficiency of technological process in the three institutions in years 1995-2000. The aim of the work was valuing agreements between requirements of project and possibilities of process on the ground waited defectiveness of stream of product. This oneself cr[...]
2
100%
Journal of Machine Engineering
EN Despite the application of a series of universally acknowledged procedural principles, the manufacture of elements is a process in which the skills and professional experience of the planner are of continued importance. This leads to a certain degree of subjectivity in evaluation as well as to arbit[...]
3
100%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 5 1042--1046
4
100%
Problemy Jakości
PL Lokalizacja i ujawnianie strat jakości utajnionych w poszczególnych procesach technologicznych jest kluczem do likwidacji strat jakości w całym przedsiębiorstwie i poprawy efektywności jej gospodarowania.
5
100%
Archives of Transport
PL Złożoność procesów technologicznych, jak również złożoność sytuacji decyzyjnej powoduje, że podejmowanie decyzji tyczących realizacji procesów technologicznych winno być wsparte odpowiednim aparatem optymalizacyjnym. Jednym ze sposobów odwzorowania sytuacji decyzyjnych jest formułowanie odpowiednich[...]
6
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 98 93-94
EN The development of science leads to the need for optimization, namely the continuous and complex efforts towards improving the quality and verification processes of the technological, economic, and environmental. The object of optimization, it becomes a process of induction heating of flat charges i[...]
7
88%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Projektowanie charakterystyk technologicznych procesów za pomocą CADSIM, uwzględniając warunki konstytuowania powierzchni z zadanymi właściwościami, przedstawia znaczący wkład i ułatwienie uzyskiwania potrzebnych charakterystyk jakości produktów. Z powodu zmienności losowych i sterowalnych czynników[...]
EN Design of characteristics of the technological processes using CADSIM, from a point of creating conditions for constitution a surface with in advance known properties, represents significant contribution and facilitation in obtaining the needed quality characteristics of the products. Considering th[...]
8
88%
Napędy i Sterowanie
PL W obecnych czasach sama wizualizacja procesów technologicznych często już nie wystarcza. Coraz większą rolę zaczyna odgrywać możliwość archiwizacji ich parametrów. W dobie obecnego kryzysu każdy szuka oszczędności i coraz więcej firm zaczyna dostrzegać korzyści płynące z możliwości zapisywania param[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2008 z. 73 [253] 261-265
EN It is necessary to bring in additional stages in the method for development of the technological processes in manufacture and assembling of details, which are linked with the use of technological heredity and the use of effect self-organization and the purpose of directed forming of the rise indexes[...]
10
75%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2010 nr 1 35-39
PL Celem pracy było zaprojektowanie i przeprowadzenie symulacji przykładowego, zrobotyzowanego systemu produkcji. Badania rozpoczęto od przeglądu procesów technologicznych, ich oceny kryterialnej pod względem możliwości robotyzacji. Po wyborze optymalnego procesu dobrano jego elementy składowe oraz ich[...]
EN The aim of this project was to design and simulate exemplary, robotic production system. The study began with an overview of technological processes, their evaluation criterion in terms of robotics. After the optimization, the required elements were matched and their parameters were checked. Subsequ[...]
11
75%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Poddano analizie złożony proces technologiczny, na który oddziałuje wiele czynników. Przykładem jest montaż konstrukcji podatnych z blach falistych, złożony z czterech procesów pierwotnych. Wyodrębniono czynniki pierwotne oraz wtórne (łącznie pięć grup) warunkujące pracochłonność montażu. Zastosowan[...]
EN The analysis of the complex technological process, on which influences many factors, is presented. The assembly of structural corrugated plate structures, composed from four primary processes, is an example. Primary and secondary factors (together five groups), conditioning the labor consumption of [...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 10 227-232
PL W artykule przedstawiono metodę modelowania i symulacji procesów wytwarzania jako sposób ciągłej poprawy funkcjonowania systemów produkcyjnych. Ponadto przedstawiono współczesne systemy komputerowe do modelowania i symulacji, uwarunkowania ich zastosowania w praktyce produkcyjnej, przykład symulacji[...]
EN There has been presented the modelling and simulation method of working processes as the way of ongoing improvement of the production systems. Moreover, this paper presents the most often applied systems for modeling and simulation, conditions of application of these systems in production practice, [...]
13
75%
Napędy i Sterowanie
PL Czas obróbki wyrobu jest jednym z podstawowych aspektów podlegających ocenie podczas projektowania procesu technologicznego. Na minimalizację czasu obróbki ma wpływ wiele czynników. W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązania racjonalizacji tego parametru dla procesu technologicznego przedmiotu[...]
EN The machining time is one of the fundamental aspects to be evaluated during the process development. The minimization of the machining time depends on many factors. The article presents examples of solutions of this rationalization of technological process parameter for the object dedicated to worki[...]
14
75%
Mechanik
PL Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne tarcz hamulcowych. Omówiono proces technologiczny ich wykonania w produkcji wielkoseryjnej. Scharakteryzowano półautomatyczne gniazdo do obróbki mechanicznej tarcz hamulcowych. Dokonano modyfikacji procesu technologicznego obróbki tarcz hamulcowych wentylowany[...]
EN The constructional solutions of disc brakes were presented. Technological process of their carrying out in the large-lot production was discussed. The semi-automatic seat to mechanical treatment of disc brakes was characterized. Modification of technological process of ventilated disc brakes treatme[...]
15
75%
Archiwum Odlewnictwa
2002 R. 2, nr 6 171-178
PL Obecne realia gospodarki rynkowej, poprawnie prowadzony proces technologiczny oraz stała jego kontrola na każdym odcinku produkcji ma kluczowe znaczenie podczas podejmowania trafnych decyzji menedżerskich. Decyzje te oparte o racjonalne zarządzania, stanowią przyczynek do rzetelnie przeprowadzonego [...]
EN Present realities of market economy, correctly led technological process as well as she stood his control on every section of production key meaning has during taking of accurate managers' decision. Decisions this leaning about rational managements, business plan make up contribution to square moved[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2006 Nr 43 9-17
17
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2006 Nr 43 99-109
PL W dobie intensyfikacji wytwarzania ciągłego dążenia do obniżki kosztów wytwarzania jednym z elementów, który ulega stałemu ograniczeniu jest kontrola jakości. Autorzy zaproponowali w pewnym sensie powrót do samokontroli prowadzonej przez pracownika jednak na nieco innych zasadach. Całość pracy opart[...]
EN In era of intensification of continuous production endeavors to reductions of production costs one from elements which surrenders to solid limitation is inspection of quality. Authors proposed return to self quality inspection driven through the worker however on a little other rules. Whole of work [...]
18
75%
Mechanik
PL Opisano metodykę i wyniki badań prowadzących do zaprojektowania architektury sieci neuronowej oraz zbudowania zbioru uczącego, a w szczególności sprecyzowania cech, które pozwolą określić czasy przygotowawczo-zakończeniowe operacji technologicznych.
EN A description with the research results back up is provided to explain development of the neuron system architecture and creation of a learning set and in particular, to specify the features, which would provide the grounds for estimation of the process setup times.
19
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono budowę systemu eksperckiego wspomagającego wariantowanie operacji technologicznych. System ten pozwala na określenie zbioru rozwiązań umożliwiających prowadzenie procesu technologicznego (operacji technologicznych) oraz wyznaczenie przebiegu optymalnego na podstawie kryterió[...]
EN In this paper technological process varianting expert system has been presented. The expert system assumptions are based on technological features method. This method assumes that every artifact can be described using design features (PE-K); the design features are shaped in technological process by[...]
20
75%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2003 Vol. 37 5-17
PL Ocena stopnia osiągnięcia założonego celu dowolnej działalności jest podstawą weryfikacji prawidłowości algorytmu postępowania przyjętego do jej realizacji. Jest ona także jednym z głównych warunków modyfikowania zarówno tego algorytmu, jak szczegółowego określenia owego celu, z zamiarem osiągnięcia[...]
EN Evaluating the rate of reaching the assumed aim of any activity is the ground of verification of correctness of conduct assumed for its implementation. This evaluation is also the basis of verification of the algorithm of this conduct, including its modifying in order to reach the optimum state of t[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last