Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia betonu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1998 Z. 18 25-35
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z intensyfikacją technologii betonu. Kompleksowe działanie na poziomie mikro- i makrostruktury betonu z wykorzystaniem domieszek chemicznych, aktywnych dodatków oraz oddziaływań mechanicznych pozwoli uzyskać konstrukcje betonowe o wyższych wytrzymałościach [...]
EN The problem of intensification of concrete technology is presented in this work. Complex operation on the level of micro- and macrostructure of concrete using chemical admixtures, active additives and mechanical reaction will enable to achieve more resistant and durable concrete structures. Usefulne[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Opolska
2005 z. 48 27-33
3
80%
Przegląd Budowlany
EN Investigations of three concretes groups: not modified, modified with super-plasticizer and modified with super-plasticizer and micro-silica. Examination results and their analysis.
4
80%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 10 542-543
5
80%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 8 405-412
PL Na przykładzie projektów zrealizowanych w Holandii w ostatnich dwóch dziesięcioleciach przedstawiono informacje dotyczące zmian i tendencji rozwojowych w rozwiązaniach technicznych i technologicznych wybranych konstrukcji i robót w budownictwie wodnym. Odniesiono się do niektórych rozwiązań stosowan[...]
EN On example of hydrotechnical projects realized in Netherland during the last two decades information relative to the development tendencies in hydro-engineering constructions and work techniques is presented.
6
80%
Cement Wapno Beton
PL Podkreślono znaczenie kalorymetrü w technologii betonu jako metody badań dostarczającej informacji na temat termokinetycznych, termodynamicznych i termochemicznych własności badanych układów. Pozwala ona ilościowo oznaczać szybkość przebiegających procesów, rozróżniać najważniejsze etapy reakcji, oc[...]
EN The importance of calorimetry in concrete technology is emphasized, as a method furnishing informations on the thermokinetic, thermodynamic and thermochemical properties of investigated systems. It allows to determine quantitatively the rate of progressing reactions, to distinguish the most importa[...]
7
80%
Magazyn Autostrady
2008 Nr 6 36--42
PL Na rynku budownictwa drogowego funkcjonuje kilka rodzajów środków ulepszających właściwości mieszanek asfaltowych. Duże zainteresowanie krajowej literatury drogowej wzbudza preparat chemiczny pod nazwą Chemcrete [1, 2, 3]. Może to sugerować, że drogownictwo doczekało się efektywnego i skutecznego śr[...]
EN A number of agents exists which improve the properties of the asphalt mix used in the road construction industry. Chemcrete is a chemical mix which has caused huge interest in domestic road literature. It must be said that that road industry has finally come up with an effective and efficient agent wh[...]
8
80%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2019 Nr 2 90--95
PL Synergia pomiędzy betonem a chemią budowlaną jest oczywista – oba te obszary są ze sobą nierozerwalnie połączone, co znajduje odbicie w ich dynamicznym rozwoju. Ulepszanie właściwości betonu dla sprostania nowym potrzebom rynku i coraz trudniejszym wyzwaniom nie byłoby możliwe bez wprowadzenia mody[...]
9
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2008 nr (5) 16--21
EN The mathematical models for calculation of building machines power can have a various form of processing. The mathematical model with suitable selected form of processing can became a qualitative tool for optimal decision in building up process. A nomogram for graphical determination of concrete pla[...]
10
70%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie omówiono warunki i zależności wpływające na trwałość betonu w oczyszczalniach ścieków. Szczególną uwagę poświęcono odporności strukturalnej betonu na agresywne środowisko ścieków, dobór cementu oraz stosowanie domieszek do betonu będących w ofercie handlowej ADDIMENT Polska sp. z o.o.
EN The report concerns the conditions and dependence which have an effect on concrete durability in sewage treatment. The most important. The most important thing is structural concrete resistance on aggresive sewage medium, cement selection and using of concrete admixtures which ADDIMENT Polska has in[...]
11
70%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Opolska
2005 z. 48 69-81
PL Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie rozpoczynając współpracę z wykonawstwem budowlanym przy realizacji największych projektów budowlanych w centrum stolicy takich jak most Świętokrzyski, most Sickierkowski, węzeł Czerniakowska, tunel Wisłostrady, czy aktualnie budowie warszawskiego metra zadekl[...]
EN The co-operation of the Building Research Institute with Investor of significant constructions in the center of Warsaw, such as the construction of the first suspended bridge over Vistula River- Świętokrzyski Bridge, Siekierkowski Bridge, Wisłostrada Tunnel, Czerniakowska Viaduct or Warsaw Subway Li[...]
12
70%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 9 465-468
PL Scharakteryzowano właściwości betonów samozagęszczalnych. Omówiono zagadnienia związane ze składem i projektowaniem mieszanek tych betonów.
EN Required properties of self compacting concrete are given. Problems connected with proportioning SCC mixes are discussed.
13
70%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 5 278-282
PL Omówiono istotę modernizacji pochylni. Szczegółowo naświetlono problematykę związaną z technologią betonu hydrotechnicznego i samozagęszczalnego, zastosowanych w konstrukcji obiektu.
EN Skipway modernization works are described. For concrete works hydrotechnic concrete and self-consolidated have been applied.
14
70%
Mining Science
PL Możliwość przekwalifikowania odpadu na produkt uboczny lub utraty statusu odpadu w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. może przynieść wymierne korzyści dla producentów kruszyw. Przeanalizowano możliwość zastosowania drobnoziarnistych odpadów mineralnych w postaci mączek kamiennych, jako[...]
EN The ability to reclassify waste on product or of-waste status under the Waste Act of 14 December 2012, can bring tangible benefits to producers of aggregates. The paper examines the possibility of fine-grained mineral mining waste in the form of a meal of stone, as an additive type I in concrete (ag[...]
15
70%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2014 nr 3 60--62
16
70%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 5 238-240
17
70%
Przegląd Budowlany
18
61%
Polski Cement
2000 nr 3 22-23
19
61%
Przegląd Budowlany
PL Autorzy prezentują nowe dane odnośnie wpływu rodzaju i ilości dodatków polimerowych na wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu oraz wytrzymałość na ściskanie próbek z drobnoziarnistych betonów cementowych.
EN This paper presents new data relating to the effect of the type and quantity of polymer additives on the tensile strength on bending and the compression strength of samples of fine-grained cement concrete.
20
61%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Beton cementowy jest jednym z najbardziej uniwersalnych materiałów budowlanych, jakie udało się stworzyć człowiekowi. Coraz częściej obok tradycyjnych składników betonu dodaje się do mieszanki mikro- i nanowłókna polimerowe lub węglowe, które powodują zmiany właściwości tworzywa betonowego. Nanotech[...]
EN Cement concrete is one of the most versatile building materials ever created. More and more often, microfibers and polymer or carbon nanofibers are added to concrete mix, causing beneficial changes in material properties. Nanotechnology, has only recently found its way into practical building applic[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last