Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szczelność powietrzna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
2
88%
Materiały Budowlane
2010 nr 12 57-57
3
75%
Budownictwo i Prawo
2013 R. 16, nr 4 15--19
PL Autorka prezentuje korzyści i straty związane z tematyką szczelności budynków, odwołuje się do przepisów i norm. Omawia zagadnienia dotyczące wentylacji mechanicznej i naturalnej oraz zasady i metody pomiaru szczelności. Ww. zagadnienia zostały zobrazowane przez liczne rysunki techniczne.
EN The author presents the benefits and losses related to how buildings air-tight are, and she refers to the norms and regulations. A description is given of the issues of natural and mechanical ventilation as well as the rules and methods of measurement of air-tightness. The above issues are exemplifi[...]
4
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono doświadczenia po kompleksowej termomodernizacji zmierzającej do osiągnięcia przez budynek standardu budownictwa pasywnego, przeprowadzonej na istniejącym obiekcie doświadczalnym Politechniki Poznańskiej. Szczególną uwagę zwrócono na detale konstrukcyjne oraz na warunek ogran[...]
EN In the article thermo-modernization experiences of experimental building located at Poznań University of Technology were presented. The aim of the thermo-modernization was to obtain standards for passive building. The main attention was paid to the construction details, and nonriped external air inf[...]
5
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2012 R. 109, z. 2-B 105--113
PL Na początku artykułu zaprezentowano wymagania dotyczące szczelności powietrznej obowiązujące w krajach europejskich i Polsce. Oddzielna część wymagań dotyczy budynków o bardzo niskim zużyciu energii, np. budynków pasywnych. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki pomiarów szczelności powietrz[...]
EN The first part of the paper presents an overview of the existing requirements in different European countries. These requirements are compared to existing requirements for very lowenergy building, e.g. passive buildings. The second part of the paper shows results of airtightness measurement made in [...]
6
63%
Świat Szkła
2017 R. 22, nr 6 12--14
7
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 6 44--46
PL W artykule przedstawiono ocenę wybranych parametrów jakości energetycznej budynków wykonanych w nowoczesnej technologii szkieletu drewnianego. Uzyskane wyniki pozwoliły zweryfikować rzeczywisty standard ochrony cieplnej analizowanych budynków oraz odnieść się do obiegowych opinii o systemie drewnian[...]
EN The article presents rating of chosen parametres of thermal quality of buildings constructed with the modern wooden frame technology. The obtained results led to the verification of the actual standard of thermal protection of the analyzed buidings, as well as to the reference to the popular opinion[...]
8
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 1 60--61
PL Artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikom informacji dotyczących szczelności powietrznej budownictwa drewnianego. Przedstawiono zalety i wady tego typu budownictwa. Wskazano szczególne znaczenie szczelności obiektów drewnianych w porównaniu z murowanymi, problemy związane z ich nieszczelnością ora[...]
EN The aim of this article is familiarizing readers with information regarding wooden construction. In this article we can read about the advantages and disadvantages of this type of construction. There are presented the particular significance of the air-tightness of wooden objects compared to brick b[...]
9
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 3/II 371--382
PL Dostosowanie historycznych budynków do współczesnych wymagań w zakresie komfortu cieplnego przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów eksploatacji jest jednym głównych przeszkód w procesie rewitalizacji zabytkowych dzielnic. Brak ujęcia w programie rewitalizacji analiz efektywności usprawnień term[...]
EN Adaptation of historical buildings to modern requirements of thermal comfort with a low cost of maintenance is one of the main obstacles in the process of revitalization of historic districts. Lack of specific technical modernization solutions in the revitalization program can lead to common interve[...]
10
63%
Instal
2015 nr 2 51--53
PL Badanie szczelności powietrznej budynku jest jednym z niewielu, stosowanych praktycznie, badań powłoki budynku, które ma charakter ilościowy, a nie tylko jakościowy, jak na przykład badanie termowizyjne. Wynik badania może być miarą jakości zaprojektowania i wykonania budynku, jest także wykorzystyw[...]
EN Airtightness test is one of the few used practically measurement of building envelope, which is a quantitative, not just qualitative, such as thermography camera images. The test result can be a measure of the quality of the design and construction of the building, it is also used for heating and co[...]
11
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 2--3, 6
PL Opisano stan cieplny poddaszy użytkowych. Przedstawiono problem uzyskania szczelności powietrznej przegród szkieletowych stanowiących obudowę poddaszy. Zwrócono uwagę na pozornie uzyskaną szczelność. Opisano straty cieplne związane z przewiewaniem materiałów włóknistych wbudowanych w przegrody szkie[...]
EN The thermal state of usable attics is described. The work presents the problem of airtightness of frames structures forming the envelope of attics. The seeming resulting airtightness is highlighted. The heat loss associated with wind washing the fibrous materials embedded in timber structures is des[...]
12
63%
Budownictwo i Prawo
2014 R. 17, nr 1 18--21
PL W kolejnej części artykułu autorka na podstawie licznych zdjęć przedstawia najczęściej występujące nieszczelności, opisuje błędy wykonawcze i zasady zachowania prawidłowej szczelności w budynkach energooszczędnych.
EN The author presents numerous pictures and leaks that occur most often, errors made in constructing buildings as well as the rules that should be met to make sure buildings are energy-efficient.
13
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2018 Z. 24 (174) 341-347
PL Budynek jest efektem procesu inwestycyjnego, który łączy rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne oraz instalacyjne, realizując w ten sposób potrzeby i oczekiwania inwestorów. Wspomniane rozwiązania mają na celu stworzenie mikrośrodowiska wewnątrz budynku, które będzie sprzyjać komfortowi ludzi w n[...]
EN The building is the result of an investment process that combines technology, construction and installation solutions, thus meeting the needs and expectations of investors. These solutions aim to create a microenvironment inside the building, which will be conducive to the comfort of people in it, a[...]
14
63%
Świat Szkła
2013 R. 18, nr 3 30--33, 36
15
63%
Świat Szkła
16
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 1 24--26
PL W artykule przedstawiono wpływ wyników pomiaru badań szczelności budynków na ich charakterystykę energetyczną. Wpływ infiltracji jest uwzględniany w analizie zapotrzebowania budynku na energię wraz ze stratami przez wentylację. W oparciu o przeprowadzone badania w budynkach jednorodzinnych przeprowa[...]
EN In the article influence of building airtightness test results on the energy certificate was presented. The influence of infiltration is included in the building energy need analysis together with ventilation losses. Based on the conducted tests in single-family buildings authors performed the analy[...]
17
51%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 6 66--69
PL Budownictwo wielkopłytowe w Polsce nadal stanowi duży procent budynków wielorodzinnych. Główną cechą odróżniającą te budynki od konstrukcji monolitycznych są złącza systemowe między poszczególnymi elementami, które mogą być źródłem nieszczelności obudowy. Badania szczelności pozwalają, obok badań te[...]
EN The ‘great panel’ (‘panelak’) structures still constitute a great majority of the multi-family residential buildings. The main feature that distinguishes these structures from the monolithic ones is visible in the systemic connections between the individual elements. These connections may be a sourc[...]
18
51%
Materiały Budowlane
2015 nr 7 111--115
PL Współczesne tendencje w projektowaniu energooszczędnych fasad są wypadkową potrzeb, wizji architektonicznej twórcy i właściwości użytkowych zastosowanych systemów. Ich wybór stanowi istotny element całego procesu projektowego i rzutuje na pozostałe działania projektantów. Artykuł przedstawia problem[...]
EN Modern trends in the design of energy-efficient facades are the result of the needs, the architectural vision and performance of the systems used. Their selection is an important element of the whole design process and affects actions designers take. The article presents the issues of shaping the bu[...]
19
51%
Budownictwo i Prawo
2015 R. 18, nr 3 18--22
PL Autor opisuje rozwiązania dotyczące wentylacji w budynkach energooszczędnych. Wymienia czynniki mające wpływ na szczelność powietrzną obudowy i opisuje najbardziej efektywne rozwiązania: wentylację naturalną, hybrydową (naturalno-mechaniczną) oraz nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła i wymiennikiem [...]
EN The author describes solutions related to ventilation in energy-efficient buildings. He lists factors that influence air tightness of the external housing of buildings and overviews most efficient solutions: natural ventilation, hybrid (natural and mechanic) ventilation, air-supply and exhaust venti[...]
20
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 8 86--88
PL W artykule przedstawiono zasady bilansowania energetycznego budynków ze szczególnym uwzględnieniem budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB). W obliczeniach zwrócono uwagę na wzajemne relacje i proporcje między wymianą powietrza na drodze wentylacji mechanicznej oraz infiltracją wywołaną oddziaływan[...]
EN The paper presents the principles of balancing energy buildings with a particular focus on nearly zero-energy buildings (nZEB). The calculation highlighted the relationship and balance between the air exchange in the way of mechanical ventilation and infiltration, caused by the impact of climate and[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last