Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szanse
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Opracowanie przedstawienia opinie przedsiębiorców MSP z regionu świętokrzyskiego, na temat postrzegania przez nich, wpływu zbliżającej się integracji Polski z Unią Europejską na funkcjonowanie ich przedsiębiorstw. Wpływ ten rozpatrywany jest w kontekście szans i zagrożeń, wynikających m.in. z otocze[...]
EN The article presents entrepreneurs' opinion of small and medium enterprises, located at Swietokrzyski Region, about potential growth stimulators and barriers after Poland unification with European Union. Potential influences are analyzed in macroeconomic perspective, especially in such aspects as: l[...]
2
63%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 11 217--240
PL Z okazji potrójnego jubileuszu w Politechnice Krakowskiej związanego z kształtowaniem środowiska mieszkaniowego, autor przedstawił wyniki własnych i zespołowych badań nt. historycznych uwarunkowań kształtowania środowiska mieszkaniowego w miastach europejskich. Przedstawiono obszerną podbudowę human[...]
EN On the occasion of the triple anniversary at Cracow University of Technology, the author presents the results of his own and team research on the historical conditions of the formation of a housing environment in European cities. He puts forward a detailed humanistic basis for the phenomenon of peop[...]
3
63%
Polityka Energetyczna
2005 T. 8, spec. 167-180
PL Globalizacja definiowana jest jako formy działania odnoszące się do całego świata lub co najmniej jego istotnej części. Globalizacja, procesów decyzyjnych odgrywa ważną rolę w dziedzinach bezpieczeństwa dostaw energii i przejawiających się w postaci awarii katastrofalnych (black-out'ów) w elektroene[...]
EN Globalisation is defined as activity related to on involving entire world or at last substantial its part. Globalisation related to decision making process plays important role in areas security of energy supply and come out as a catastrophic failure or black-out. Another global issue is pollution p[...]
4
63%
Polityka Energetyczna
2008 T. 11, z. 1 299-312
PL Podstawowe dokumenty Komisji Europejskiej "Zielona Księga" o strategii energetycznej Unii, "Europejska polityka energetyczna" oraz pakiety: "energetyczny" ze stycznia i "liberalizacyjny" z września 2007 r. oraz "klimatyczny" ze stycznia 2008 formułują założenia strategiczne wspólnoty i wytyczają kie[...]
EN Fundamental documents of the European Commission - Green Papers on EU strategy for energy supply and related legislational acts as Directives, Regulations and Decisions of the European Parliament and of the Council present options available with view to stemming the increasing dependency for energy [...]
5
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 128 485--500
PL Celem opracowania jest identyfikacja ryzyka, szans i zagrożeń organizacji w systemie zarządzania jakością oraz identyfikacja krytycznych zmiennych dla doskonalenia zarządzania ryzykiem w organizacji w kontekście wymagań standardu ISO 9001. Podejście oparte na ryzyku jest istotne do osiągnięcia skute[...]
EN The aim of the study is to identify the risk, opportunities and threats of the organization in the quality management system and to identify critical variables to improve risk management in the context of the ISO 9001 standard requirements. The risk-based approach is important to achieve an effectiv[...]
6
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2019 Vol. 67, nr 2 339--347
EN An automatic analysis of product reviews requires deep understanding of the natural language text by machine. The limitation of bag-of-words (BoW) model is that a large amount of word relation information from the original sentence is lost and the word order is ignored. Higher-order-N-grams also fai[...]
7
63%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2016 Nr 1 122--126
PL Agenda 2030 jest niezwykle potrzebną i pilną globalną strategią rozwoju zrównoważonego, w celu zadowalającego rozwoju indywidualnych osób, grup społecznych, krajów, czy niektórych, zwłaszcza zapóźnionych w rozwoju, rejonów świata. Najpilniejszym i najważniejszym, według nas, jest realizacja celu 13 [...]
EN Agenda 2030 is an extremely necessary and urgent sustainable global development strategy, to the satisfactory development of individuals, social groups, countries, and some, especially underdeveloped, regions of the world. The most urgent and most important task, in our opinion, is the implementatio[...]
8
51%
Problemy Ekorozwoju
PL Koncepcę. i praktykę rozwoju trwałego trzeba rozważać w ich ramach systemowych i kontekstach oraz sferach, w których funkcjonują. Rozwój trwały musi mieć cechę realizmu i praktyczności. Tymczasem współczesny dyskurs ekologiczny jest wielce zróżnicowany i uwikłany nierzadko w nierealistyczne założeni[...]
EN The concept and practice of sustainable development should be considered in their system framework, context and spheres in which they function. Sustainable development ought to have such features like realism and practicality. Meanwhile the present ecological discourse is very differentiated and oft[...]
9
51%
Przemysł Spożywczy
2013 T. 67, nr 8 13--18
PL W pierwszej dekadzie XXI w. polski przemysł spożywczy rozwijał się bardzo dynamicznie. Dzięki temu wzrosło jego znaczenie w obrębie Wspólnoty Europejskiej. Polska stała się szóstym producentem żywności, z udziałem w UE wynoszącym 7,4%. Wraz z rozwojem, postępującą integracją i globalizacją pojawiają[...]
EN During the first decade of 21st century, Polish food industry has developed very dynamically. Owing to this fact, its importance within the European Community has increased. Poland has become the sixth producer of food, with the participation of 7.4% of the EU market. However, together with the deve[...]
10
51%
Problemy Jakości
2017 R. 49, nr 3 27--34
PL Celem artykułu jest przedstawienie w ujęciu pragmatycznym wymagań normy PN-EN ISO 9001:201510 mających zastosowanie do ryzyka i szans oraz wskazanie możliwości zastosowań praktycznych podczas wdrażania metodyki zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania jakością organizacji. W części teoretycznej a[...]
EN The purpose of the article is to present a pragmatic approach to PN-EN ISO 9001:2015-10 requirements applicable to risk and opportunities as well as to identify possibilities for practical applications during the implementation of risk management methodology in the organization’s quality management [...]
11
51%
Problemy Jakości
2017 R. 49, nr 8 24--29
PL Działania podejmowane w celu skutecznego nadzorowania jakości dostawców wyrobów obronnych związane są z zaufaniem do systemu zarządzania jakością funkcjonującego w ich strukturach. Certyfikacja – jako obiektywna forma potwierdzenia zgodności przeprowadzona przez wojskową, kompetentną jednostkę certy[...]
EN Actions taken to effectively supervise the quality of defense equipment suppliers are related to the confidence in their quality management system. The certification by a competent military certification body provides an objective and professional assessment of AQAP compliance, including the ISO 900[...]
12
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Artykuł przedstawia rezultaty prac nad adaptacją metody SWOT, znanej z zarządzania strategicznego, do oceny stanu interoperacyjności związku taktycznego. Prace te stanowią metodologiczne rozwinięcie dotych czas przeprowadzonych badań w celu zidentyfikowania istoty interoperacyjności.
EN The paper presents the results of researche on adaptation of the SWOT methodology to estimate the interoperability of military units. The methodology is known in the Strategic Management. The paper contains the main conclusions about the essence of interoperability. The groups of measurement paramet[...]
13
45%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 113 135--145
PL Podmioty lecznicze opracowując i wdrażając swoje strategie biorą pod uwagę innowacje technologiczne wspierające działalność podstawową. Rozwój poszczególnych podmiotów jest w tym zakresie silnie zróżnicowany. Do najważniejszych innowacyjnych narzędzi wspierających należy zaliczyć rozwiązania z zakre[...]
EN The health care providers elaborate and deploy their strategies should consider innovative technologies which support the main activities. The stage of development in the area is strongly diversified. The e-health and telemedicine solutions are included to the most important of such supporting tools[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last