Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 144
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system zaopatrzenia w wodę
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2005 Nr 11 56-59
2
80%
Technologia Wody
2013 Nr 10 (30) 40--42
PL System zaopatrzenia w wodę do spożycia jest częścią infrastruktury krytycznej. Infrastruktura krytyczna to systemy oraz wchodzące w ich skład elementy, których działanie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa danego państwa i jego obywateli, a także zapewnia odpowiednie funkcjonowanie organów admi[...]
EN The water supply system is part of the critical infrastructure. Critical infrastructure are systems and their constituent parts, the operation of which is essential to the security of the state and its citizens and ensure the proper functioning of public authorities and institutions and enterprises.[...]
3
80%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Głównym celem artykułu jest zdefiniowanie wskaźników zawodności na poziomie hierarchicznym związanym z relacją produkcja-zapotrzebowanie na wodę do spożycia (podaż-popyt). Podano definicje opisowe następujących globalnych wskaźników zawodności związanych z produkcją wody: prawdopodobieństwo niepokry[...]
EN The main aim of this paper is to define the indicators of unreliability at the hierarchical level associated with the relation between production and demand for drinking water (supply - demand). The following descriptive definitions of the global indicators of unreliability associated with the produ[...]
4
80%
Instal
2010 nr 3 49-52
PL W trakcie eksploatacji systemu zaopatrzenia w wodę (SZW) pojawiają się zdarzenia niepożądane, które mogą spowodować brak dostawy wody lub pogorszenie się jej jakości. Głównym celem pracy jest przedstawienie zagadnienia utraty bezpieczeństwa odbiorców wody w wyniku zawodności funkcjonowania SZW. Jako[...]
EN During water supply system (WSS) exploitation undesirable events happens, which may cause lack of water supply or deterioration of water quality. The main aim of this paper is to present water purchasers problems of safety loss as a result of WSS failure. The risk was taken as the safety measure of [...]
5
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 9 38-43
6
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 9 4-7
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2007 z. 42 [240] 99-111
PL System zaopatrzenia w wodę (SZW) miasta Krosna składa się z trzech układów dostawy wody. Każdy z nich jest złożony z podsystemów, obiektów i elementów. Jeśli jeden z układów nie spełnia swoich zadań, to nie jest zachowana wymagana dostawa wody i niezawodność zaopatrzenia w wodę odbiorców staje się w[...]
EN Water Supply System (SZW) in the town Krosno consists of three water supply systems. Each of them consists of the subsystems, systems and elements. If one particular fragment of the whole system does not fulfill its task, it causes that the normal water supply is disturbed, and therefore an evaluati[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The paper shows a model of preventional renovation based on reliability theory. The model was applied for elements of water supply system. The conclusions are: • if a damage intensity index of an element was described by an exponential distribution, using preventional renovation wouldn't extend an e[...]
9
80%
Przegląd Komunalny
1999 nr 7-8 104-106
PL Dostarczanie wody w miejscowościach turystycznych zwłaszcza tych położonych w rejonach górskich nie jest rzeczą prostą. Zmienia się liczba mieszkańców, konfiguracja terenu może wymuszać budowę przepompowni, a budynki mieszkalne, czy też schroniska, pensjonaty umiejscowione są daleko od centrum.
10
80%
Journal of KONBiN
2008 No. 2 (5) 175-190
PL System zaopatrzenia w wodę należy do tzw. infrastruktury krytycznej miast a jego bezpieczeństwo powinno mieć priorytetem dla przedsiębiorstw wodociągowych a nawet władz lokalnych. System ten charakteryzuje się praca ciągłą o wysokim wymaganym poziomie niezawodności i bezpieczeństwa, składa się z pod[...]
EN Water supply system belongs to the so called critical infrastructure of cities, and it should be a priority task for waterworks and even for the local authorities to ensure the suitable level of its safety. This system is characterised by its continuous work and requires high reliability level for i[...]
11
80%
Przegląd Komunalny
2009 nr 3 34-35
PL Zmiana przestrzennych form zagospodarowania miast, która ma wpływ na rozwiązania ich systemów dystrybucji wody, wpływa także na zużycie energii potrzebnej na budowę i eksploatację tych systemów. Zmieniając formy przestrzenne, można wpływać na oddziaływanie przestrzeni zurbanizowanej na środowisko.
12
80%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Ryzyko jest podstawową kategorią oceny bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę. Pierwszym krokiem oceny ryzyka jest zidentyfikowanie zagrożeń i ich możliwych skutków zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi. Jedną z metod oceny ryzyka jest metoda tzw. grafów ryzyka. Polega ona na wstępnej [...]
EN Risk is a basic category to estimate water supply system safety. The first step in risk assessment is to identify the threats and their possible consequences taking into account law in force. One of methods for risk assessment is the method using the so called risk graphs. It relies on the prelimina[...]
13
80%
Ekotechnika
2004 nr 4 8-11
14
80%
Instal
2015 nr 6 50--52
PL W artykule przedstawiono opracowany przy użyciu programu Epanet model symulacyjny istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę w Lubaniu. Analizowany system stanowi układ mieszany, który zlokalizowany jest na terenie o charakterystycznym ukształtowaniu terenu wynikającym ze znacznie zróżnicowanych rzędn[...]
EN In this paper model of exploited water supply system in Luban prepared with Epanet is presented. Analysed system is localized on area of varied elevations. Carried out hydraulic calculations are diversified as regards water demand – minimum and maximum. Results make possible to reach coclusions for [...]
15
80%
Ochrona Środowiska
PL Funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w wodę związane jest z możliwością występowania różnego rodzaju zdarzeń niepożądanych, np. awarie na sieci wodociągowej, czy wtórne zanieczyszczenie wody w sieci. Ryzyko z tym związane wiąże się z realną utratą bezpieczeństwa przez konsumentów wody. Z tego względu[...]
EN An inherent feature of any water supply system is the probability that a variety of undesired events will occur in the course of operation, e.g. pipe failure or water recontamination in the water-pipe network. The risks associated with such occurrences mean a real loss of safety to the users. In thi[...]
16
80%
Ochrona Środowiska
PL System zaopatrzenia w wodę jest podstawowym elementem infrastruktury krytycznej aglomeracji miejskich, a także regionów i państw. Bezpieczeństwa w zakresie zaopatrzenia w wodę rozpatruje się pod względem wymogów krajowych, trendów i standardów międzynarodowych oraz zagrożeń i wyzwań wewnątrz systemu[...]
EN Waterworks have a fundamental part in the critical infrastructure of agglomerations, regions and countries. The safety of water supply is considered in terms of national rules and regulations, international trends and standards, as well as in view of the threats and challenges being faced within the[...]
17
80%
Ochrona Środowiska
PL W pracy przedstawiono podstawowe zasady związane z uwarunkowaniami podejmowania ryzyka na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę. Podano rożne sposoby reakcji człowieka w obliczu sytuacji ryzykownej. Zaprezentowano trzy obszary okoliczności i przyczyn powstawania zagrożenia w układzie: technika-czł[...]
EN A water supply system has been used to exemplify the principles and practice of risk-taking conditioning. A variety of human responses to risk-involving circumstances are discussed. Three areas of risk-related threats in the Technology-Man-Environment system are presented, and the probability that f[...]
18
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2005 Nr 2 6-9
EN The importance of widely understood risk estimation procedures in applying for quality management certificate according to the requirements of the international IS09001-2000 standard. Characteristics of matrix methods of risk estimation. Detailed description of the four-parametric method.
19
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2005 Nr 11 49-52
20
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2005 Nr 11 52-55
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last