Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1026
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  symulacja komputerowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Założono, że ruda zawiera trudno i łatwo ługowalny składnik, a ługowanie może być opisane według dwóch równoległych reakcji pierwszego rzędu. Do poprawnego zaprojektowania procesu ciągłego najważniejsze są wyniki kinetyczne w obszarze wysokich stopi ługowania. Prawie 80% wyługowania można uzyskać w [...]
EN It was assumed that ores contain two components which differ in the rate of leaching. The leaching of metals from minerals was modeled by two parallel first order reactions. The leaching of metal values from ores can be modeled assuming that ores contain on inactive component and two components whic[...]
2
100%
Postępy Nauki i Techniki
2007 nr 1 145-151
PL Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń bada się w warunkach terenowych złożonymi metodami: - matematyczne modelowanie na drodze analitycznego lub numerycznego rozwiązywania ogólnego równania dyfuzji, - modelowanie fizyczne w tunelach aerodynamicznych, - bezpośrednie pomiary dyfuzji w terenie przy [...]
EN The spread of pollution is measured in composite local conditions using compound methods such as: - mathematical simulation by way of analytical or numeric solving of the general equation of diffusion, - physical simulation - in wind tunnels, - direct measurements of diffusion in the field, utiliz[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono model matematyczny sprężarki śrubowej oparty o I zasadę termodynamiki, rozpisaną dla czynnika w przestrzeni wyporowej. Model matematyczny starano się opracować w ten sposób aby możliwe było jego zastosowanie dla różnych typów sprężarek wyporowych. W modelu uwzględniono zarówno [...]
EN In the paper a mathematical model of the screw compresor based on the I principle of thermodynamics has been presented. The mathematical model has been worked up in such a way that its extension to other types of the kinematic compresors would be possible. In the model heat transfer with walls and l[...]
4
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 7-8 33-36
PL Prawidłowe warunki procesu rozpęczania rury falowanej są niezwykle ważne i mają ogromny wpływ na własności elementu gotowego. Jest wiele czynników, które w sposób bezpośredni wpływają na jakość wyrobu końcowego. Zaliczyć można do nich m.in.: grubość ścianki rozpęczanej rury, ciśnienie wewnętrzne zad[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 165-174
PL Dotychczasowa analiza pracy maszyn górniczych prowadzona była w wyniku badań doświadczalnych i w warunkach eksploatacyjnych. Programy symulacyjne opracowane i wdrożone w CMG KOMAG umożliwiają przestrzenną symulację pracy maszyn chodnikowych, badanie ich stateczności, zasięgu pracy manipulatorów oraz[...]
EN Previous analysis of mining machines operation was carried out on the base of experimental tests and in operational conditions. Simulation software developed and implemented in the KOMAG Centre enables the 3D simulation of roadway machinery operation, testing its stability, reach of manipulators and[...]
6
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Rozwój technik komputerowych oraz metod numerycznych wraz z rosnącymi mocami obliczeniowymi komputerów wspomaga pracę badawczą we wszystkich dziedzinach nauki, w tym umożliwia symulację procesów zachodzących między obiektem budowlanym, a jego otoczeniem.
7
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN In this paper the analysis of the influence of flow pulsation on results of average flow measurements using normalized orifice and nozzle. The investigation has been done using the CFD simulation program PHOENICS. It has been assumed that the pressure difference meter is ideal, without any inertia e[...]
8
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN This paper present a several models of copolymerization and their comparison. Methods which allow to determine reactivity ratio of comonomers are given. The program which calculate reactivity ratio of monomers and copolymer copolymer copolymer composition versus degree of conversion is presented.
9
100%
Journal of KONES
PL Nieuporządkowana struktura materiałów filtracyjnych stosowanych do oczyszczania płynów eksploatacyjnych jest bardzo trudna do opisu matematycznego. W artykule przedstawiono rezultaty komputerowej symulacji takich struktur. Zastosowany program komputerowy pozwala symulować struktury zbudowane z włóki[...]
EN The disordered structure of the filter materials used for engine fluids cleaning is very difficult for the mathematical description. The paper presents the results of the computer simulation these structures. The computer program used enables to simulate unlimited fibrous structures. It is possible [...]
10
100%
Inżynieria Powierzchni
2005 Nr 1 23-35
PL W artykule przedstawiono trzy sposoby oceny przemian fazowych w metalach, tzn. w skali: makro-mezo i mikroskopowej, uwzględniając przy tym proces symulacji komputerowej. Ponieważ w strukturze materiału zaznacza się wpływ temperatury, nacisków oraz naprężeń własnych i to w całej jego objętości, a pro[...]
EN Three kinds of approach from macro- meso- and micro-scopic viewpoints are summarized in this paper, relevant to simulating the phase transformation incorporating processes. Since the fields of material structure, temperature and stress/strain induced in a body in such process are coupled each other,[...]
11
100%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono komputerową symulację pracy testowego systemu elektroenergetycznego dla różnych wartości parametrów regulacji częstotliwości i mocy wymiany. Opisano metodę symulacji, w której zastosowano nowe struktury regulacji częstotliwości oraz wymiany mocy. Przeprowadzono analizę ich [...]
12
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 80 211--215
PL W artykule przedstawiono dydaktyczną prezentację modulacji AM, z wykorzystaniem popularnego programu Mathcad.
EN This paper presents teaching the presentation of AM modulation, using the popular program Mathcad.
13
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 8 887-889
PL W pracy przedstawiono podsumowanie badań symulacyjnych algorytmu różnicowego systemu korekcji dynamicznej pomiaru metodą 'w ciemno'. Taka metoda może być stosowana w przypadkach gdy własności dynamiczne torów pomiarowych nie są dokładnie znane i stosowanie szeregowych korektorów o ustalonych paramet[...]
EN A summary of simulation experiments of a differential algorithm for dynamic measurement error correction with the "blind method" is presented in the paper. This correction method can be applied in cases, where the dynamic properties of measurement channels are not fully known, thus the use the seria[...]
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy dokonano oceny wpływu taśmy przenośnikowej z linkami stalowymi na hałas emitowany przez przenośnik taśmowy na podstawie symulacji komputerowej. Symulacji został poddany model matematyczny opisujący dynamiczne własności pary: taśma, krążnik.
EN This paper presents estimation of noise generaded by conveyor belt, which based on computer simulation.
15
80%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/1 413--418
PL W artykule przedstawiono wybrany zakres prac badawczych i technologicznych dotyczących filtracji staliwa. Na przykładzie wybranego odlewu ogniwa gąsienicy maszyny budowlanej opisano symulację komputerową wypełniania wnęki formy poprzez układ wlewowy, w którym zainstalowano filtry ceramiczne piankowe[...]
EN In the article a chosen scope of research and technological work concerning the filtration of cast steel is presented. On the example of a chosen casting of the building machine caterpillar a simulation of the process of filling the mould cavity trough a gating system with the installed ceramic foam[...]
16
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule przedstawiono metodę symulacji komputerowej procesów dynamicznych FINN za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel 2007. Podstawą metody jest pętla czasowa, czyli cykliczne wykonywanie sekwencji instrukcji opisujących model matematyczny procesu w dyskretnych chwilach czasu, różniących się od s[...]
17
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule zaprezentowano przykład obliczeń parametrów hydraulicznych sieci ciepłowniczej z wykorzystaniem programu komputerowego HYDRO - opracowanego przez autorów. Wykonano symulację komputerową pracy sieci ciepłowniczej zasilanej z Elektrowni Turów. Przeprowadzenie symulacji komputerowej pracy si[...]
EN The paper presents a example of calculation heat distribution network. The calculation was accomplished using special program for personal computer. The computer simulation of work heat distribution network of power plant in Turów was executed. This simulation allows to indicate some places in a ne[...]
18
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W celu osiągnięcia wzrostu sprawności termicznej bloku cieplnego, modyfikuje się obieg Rankine'a przez wprowadzenie regeneracyjnego podgrzewu wody zasilającej. Jednak w pracy układu mogą wystąpić nieprawidłowości prowadzące do spadku sprawności obiegu i problemów związanych z prawidłową eksploatacją[...]
EN The thermal efficiency of the Rankine cycle can be improved by the modification based on regenerative feedwater heating systems. This paper presents such a modification of the Rankine cycle. The modification is based on regenerative feedwater heating system. Unfortunately the working conditions of s[...]
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat prezentuje wykorzystanie dodatkowego napędu dosterowującego w mechanizmie (manipulatorze), umożliwiającego kształtowanie trajektorii efektora w sposób płynny, bez zmiany prędkości kątowej napędu głównego. Przeprowadzone badania i symulacja komputerowa dotyczy mechanizmu płaskiego w postaci c[...]
EN This article presents the making the most additional motive element in manipulators. It make possible forming the new trajectory, that don't changing the velocity of first motor. Research and computer simulation relate the mechanism in two dimension.
20
80%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W pracy dokonano analizy literatury krajowej i światowej dotyczącej krzywych przejściowych. Uwzględniono w niej wykorzystanie metod komputerowych w tyczeniu właściwego kształtu tychże krzywych.
EN In this paper the analysis of Polish and world literature concerning modelling transition curves is made. That analysis takes account of utilization of computer methods in determining the proper shape of these curves.
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last