Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1489
first rewind previous Strona / 75 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sustainable development
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistics and Transport
EN The main purpose of this paper is to show a statistical evaluation of the sustainable development issues at the transport enterprises level. Initial considerations are devoted to the discussion of theoretical issues related to sustainable development businesses. The main part of the article is devot[...]
2
80%
Problemy Jakości
EN Released in 2008 (Polish version in 2009) a new edition of ISO 9001 was only cosmetic correction introducing small changes, the only detail and clarify some statements contained in the standard. So you can say that for 12 years (since 2000) was not greater correction of the ISO 9001 standard. At the[...]
3
80%
Problemy Ekorozwoju
PL Ludzkość staje przed największym jak dotąd wzywaniem, którym jest konieczność wprowadzenia rozwoju zrównoważonego. Potrzebny jest tu nowy paradygmat oparty na szacunku wobec przyrody i znajomości mechanizmów rządzących naturą. Koncepcja egzergii i jej metody stanowią ogromny potencjał, który należy [...]
EN Humankind faces the most serious challenge ever – sustainable development. A new paradigm based on respect of nature and awareness of natural mechanisms is needed. The concept of exergy and exergy based methods offers a unique potential to support this. Applications to real problems and possible sol[...]
4
80%
Problemy Ekorozwoju
PL Artykuł ten podejmuje ideę “zielonej gospodarki”, jako jedną z możliwych odpowiedzi na problemy o wymiarze globalnym, związane z działalnością gospodarczą człowieka i jej konsekwencjami – często szkodliwymi – dla perspektyw rozwoju na naszej planecie. Wymaga to np. dostrzeżenia napięć jakie powstają[...]
EN This paper is going to discuss the “green economy” idea1 as a possible answer to the global concern of human economic activities and their (harmful) consequences to the future development perspectives for our planet. Inevitably, it has to refer to the tensions between traditional polluting industry [...]
5
80%
Problemy Ekologii
2009 R. 13, nr 5 265-266
EN The quality of life which plays a key role in the education for sustainable development means that all people on the earth have an opportunity to develop their life style in a way as to make it in line with the sustainable development. The criterion of the sustainability quality of life aspects is a[...]
6
80%
Problemy Ekologii
2007 R. 11, nr 5 263-270
PL Zasady ekorozwoju poprzez wymagania prawodawstwa krajowego obligują wszystkie podmioty gospodarcze do zapewnienia odpowiedniej jakości odprowadzanych wód i ścieków jak i do oszczędnego i racjonalnego korzystania z istniejących zasobów wód. Brak kompleksowego podejścia oraz niedostatek "dobrych prakt[...]
EN Eco-development principles oblige all industrial entities to provide proper quality of drained water and sewage and to economical and rational use of existing water resources. Shortage of comprehensive approach and "good practices" in relationships of water and sewage purification (including rainwat[...]
7
80%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 3 122-130
PL Idea rozwoju zrównoważonego, jak każda masowo integrująca idea społeczna, przenika do wszystkich form życia i uniwersalizuje się kulturowo za pośrednictwem edukacji. Co jednak niezmiennie ważne i jednocześnie wyróżniające dla tej idei to fakt, że od tego jaka jest i jaka będzie edukacja zależy "trwa[...]
EN The idea of sustainable development, typically to mass-integrative social ideas, penetrates all forms of life and universalizes culturally by means of education. What remains permanently important and at the same time distinctive for this idea is the fact that the "sustainability" - a kind of overal[...]
8
80%
Architectus
2007 Nr 1-2(21-22) 109--114
PL Trwały i zrównoważony rozwój (TZR) (ang. sustainable development) jest koncepcją rozwoju społeczno-gospodarczego zarysowaną w raporcie końcowym komisji działającej w latach 1984-1987 z mandatu ONZ, tzw. Komisji Brundtland. Raport zatytułowany Our Common Future definiuje problem następująco: Zrów-now[...]
EN The concept of suitable development and its application in the practice of industrial architecture is examined in the paper. American experiences in promoting the concept through creation of a nationally accepted benchmark for design, construction and operation of green buildings: the Leadership in [...]
9
80%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2012 nr 2 117--138
PL W artykule przedstawiono metodę oceny poziomu zrównoważonego rozwoju organizacji z wykorzystaniem wnioskowania rozmytego. Podstawę metody stanowi ocena aspektów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Proponowane rozwiązanie umożliwia ocenę poszczególnych organizacji, jak też dokonywanie porówn[...]
EN The paper presents a method of organizations’ sustainability assessment with the use of fuzzy logic whereby economic, environmental, and social components are fundamental to the model. Each of the inputs is treated individually, and the application of fuzzy logic helps provide an overall measure. Th[...]
10
80%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
EN The idea of sustainable development of man's living environment is postulational, and it seems to be one of the scientific myths based on a falsified representation of reality. There are two fundamental trends in defining sustainable development of housing environment in relation to the concept of a[...]
11
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł zawiera rozważania na temat metod wewnętrznej integracji oraz proekologicznych przekształceń przestrzeni miasta. Scharakteryzowano zarówno zrealizowane, jak i koncepcyjne projekty dotyczące architektury umożliwiającej zrównoważony rozwój miejskiego organizmu.
EN The paper involves considerations about internal integration and new methods of proecological urbanisation. Not only executed project were characterized but also innovative, conceptual designs, which enable sustainable development ofthe city.
12
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 1 649--658
PL Koncepcja zrównoważonego rozwoju obejmuje procesy związane z przemieszczaniem się ładunku przy uwzględnieniu transportu intermodalnego. Celem artykułu było zaprezentowanie działań w zakresie ochrony środowiska w zrównoważonym łańcuchu dostaw, który oferowany jest przez operatorów logistycznych oraz [...]
13
80%
Ekologia i Technika
PL W pracy przybliżono zagadnienia dotyczące powiązania ekoinnowacji ze zrównoważonym rozwojem w Polsce i w Unii Europejskiej. Innowacje i zrównoważony rozwój mają zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego. Zrównoważony rozwój nabrał nowgo znaczenia w świetle kryzysu związanego ze zmianami klimatu[...]
EN This work presents the issues concerning connections between ecoinnovations and sustainable development in Poland and European Union. Innovations and sustainable development are of fundamental importance for the growth in economy. Sustainable development has been one of European priorities for a lon[...]
14
80%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Zamknięcie kopalni jest bardziej pewne niż jej uruchomienie. Kopalnia Kamaishi w Japonii jest przykładem opracowania złoża mineralnego jako jednostki zrównoważonej ekonomicznie, gdzie dochody zarabiane obecnie są porównywalne z tymi z czasu, gdy kopalnia pracowała. Zaproponowano alternatywne środki [...]
EN Closure of a mine is more certain than starting it. Kamaishi mine of Japan is an example of the development of a mineral deposit as a sustainable economic unit, where revenue earned today is comparable, when the mine was operational. Alternative possible measures to be taken during active mining lif[...]
15
80%
Architektura Krajobrazu
2001 nr 1 5-10
EN Characteristic of the postmodernist approach has been the creation of signifying places by combining apparently heterogeneous means of expression, borrowings and quotations from other cultures and historical periods (including vernacular and local traditions) in order to emphasise the fragmentation [...]
16
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł przedstawia zagadnienia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Krakowie i okolicach. Omówiono akty prawne warunkujące jej wykorzystanie. Dokonano oceny możliwości zastosowania energii: słonecznej, biomasy, biogazu, wód geotermalnych i niskotemperaturowych oraz energii rzek w warunkach m[...]
EN This paper presents the problem of using renewable energy sources in Kraków and its environs. The relevant legal acts are discussed. The use of solar energy, biomass, biogas, geothermal and low temperature waters as well as river hydroelectric power in urban environment is assessed. Some examples of[...]
17
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Środowisko, w którym miasto powstaje i rozwija się, miało zawsze i ma nadal ogromne znaczenie, a funkcja mieszkaniowa jest w nim podstawowa, bowiem najważniejszą grupą użytkowników miasta są jego mieszkańcy. Dlatego działania w zakresie kształtowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych, zgodne ze[...]
EN The environment a city comes into being and develops in has been extremely significant. The housing function is basic because the inhabitants of a city make the most important group of its users. Therefore, according to the contemporary principles of sustainable design, actions within the shaping an[...]
18
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule zwrócono uwagę na rolę polityki państwa, miast i gmin w promowaniu budownictwa zrównoważonego. "Epoka ekonomiczna" czy też "era przemysłowa" kończy się, a na jej miejscu pojawia się "era ekologiczna" z nowymi możliwościami, respektowaniem i poszanowaniem praw natury - pojawia się strategi[...]
EN The paper concerns the role of the policies of the state, cities and communes in the promotion of sustainable construction. The "economic" or "industrial era" is ending and being replaced by the "ecological era" with new possibilities, with respect for the laws of nature - the strategy of so-called [...]
19
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Wprowadzenie wody do współczesnego miejskiego środowiska mieszkaniowego to dążność do poprawy warunków klimatycznych, umożliwienie rozwiązań proekologicznych zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, ale i w duchu estetyzacji życia - jako elementu systemu edukacyjnego - przyczynku do podniesienia pozio[...]
EN The main objective of introducing water into the contemporary urban housing environment is to improve the climatic conditions in estates, to allow for the use of ecological solutions according to the idea of sustainable development but also in the spirit of life esthetic zing, as a basic element of [...]
20
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł koncentruje się na zagadnieniach zrównoważonego rozwoju urbanistycznego dzielnic i osiedli miejskich na przykładzie dzielnicy Messestadt Riem we wschodniej części Monachium w Niemczech. Obecnie idea zrównoważonego rozwoju jest promowana i rozpowszechniana niemal we wszystkich dziedzinach życ[...]
EN The issue concentrates on problems of sustainable urban development of districts and housing estates, for example Messestadt Riem in the east part of Munich, Germany. Currently the idea of sustainable development is promoted and diffused in all domains of life. It means shaping reality changes in su[...]
first rewind previous Strona / 75 next fast forward last