Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sustainable architecture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2014 R. 111, z. 7-A 103--110
PL Postęp techniczny, wymogi prawne, bodźce ekonomiczne i wzrost świadomości społeczeństwa podnoszą wymagania w stosunku do rozwiązań zrównoważonych w budynkach. W efekcie wzrasta ich kompleksowość i pojawia się konieczność implementacji nowych technologii. Dla użytkowników stają się one coraz bardziej[...]
EN Technical development, legal requirements, economic impulses and public awareness lead to increased demand for sustainable buildings. Constantly developing increasingly sophisticated technologies become more and more incomprehensible and unfamiliar to occupants and visitors. Exposing sustainable sol[...]
2
75%
Architectus
2011 Nr 1(29) 69--75
PL Architektura funkcjonująca w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju powinna odpowiadać określonym standardom. Próbę ich zdefiniowania podejmują programy certyfikacyjne. W artykule przedstawiono wybrane programy: "Dom pasywny", "Green building", "Breeam", "Leed", które obejmują problematykę zrówno[...]
EN In the period of the threat to the environment and energetic crises the sustainable development has become the main strategy in the land management. Architecture and building industry constitute the biggest sections of economy in the economic aspect and in relation to the flow of raw materials. Most[...]
3
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2012 R. 109, z. 2-B 439--446
PL Ośrodek Badań Gospodarczych w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii i Systemów Dystrybucji został założony w celu badania możliwości ograniczania energetycznych kosztów utrzymania budynków. Ośrodek ten tworzy prawdziwe środowisko do badań technologii progresywnych, zajmuje się oceną operacyjnego zach[...]
EN The Economic Research Centre for Renewable Energy Sources and Distribution Systems was founded with the purpose to investigate the possibilities of reducing the energetic costs of buildings. The Centre creates a real environment for research on progressive technologies. We evaluate the operational b[...]
4
75%
Challenges of Modern Technology
EN The article provides a discussion on how socialism, its aesthetics and architecture have influenced contemporary architecture in Poland, especially the choices of materials and aesthetics present in Polish society. The article focuses on current problems grounded in the socialist ideology, which can[...]
5
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule scharakteryzowano uwarunkowania i rolę detalu w architekturze zrównoważonej. Detal jest najmniejszym autonomicznym fragmentem obiektu, który można wyodrębnić, a który współtworzy harmonijną całość wpływając na odbiór dzieła. Architektura zrównoważona korzysta z zaawansowanych technologii [...]
EN The article presents the role and determinats of a detail in sustainable architecture. A detail is the smallest autonomous unit of object which can be isolated and which combines into a harmonious whole affecting the perception of work. Sustainable architecture makes use of advanced technologies ori[...]
6
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł omawia kryteria oceny detalu architektonicznego wynikające z postawienia sobie za cel zrównoważenia architektury. Detal zyskuje w architekturze zrównoważonej pozycję uprzywilejowaną. Jego właściwe rozwiązanie na etapie projektu ma długofalowe skutki; decyduje m.in. o przyszłym zapotrzebowani[...]
EN The paper discuses evaluation criteria for architectural details that are a result of striving for architecture's sustainability. A detail gains a privileged position when sustainability becomes a goal. Its proper solution at design stage has long term effects; it is for example a decisive factor in[...]
7
75%
Architectus
2014 Nr 2(38) 3--13
PL Problematyka zrównoważenia jest obecnie jednym z najważniejszych tematów o zasięgu międzynarodowym. Z jednej strony stanowi modę, z drugiej zaś jest niezbędnym czynnikiem stabilnego rozwoju cywilizacji. Warunkiem realizacji idei zrównoważenia jest wysoki poziom świadomości społecznej oraz wola zmian[...]
EN The issue of sustainability is at present one of the leading subjects in an international scope. On the one hand, it is fashionable, while on the other hand it is an essential factor of the stable development of civilization. Both a high level of social awareness and the willingness to change are co[...]
8
75%
Architectus
2014 Nr 2(38) 39--47
PL W pracy pokazano stan polskiego rynku mieszkaniowego w kontekście współczesnej i historycznej wiedzy o zrównoważeniu. Dane statystyczne wskazują, iż propagowany model wzrostu gospodarczego, w tym również sektora budowlanego nie uwzględnia podstawowych zasad zrównoważonego rozwoju. Proponuje się, aby[...]
EN The paper shows the state of the Polish housing market in the context of contemporary and historical knowledge about sustainability. Statistical data shows that the promoted economic growth model does not take into account the basic principles of sustainable development. In addition to the correctio[...]
9
75%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
PL Rozwój zrównoważony obejmujący trzy obszary uwarunkowań: ekologicznych, społecznych i ekonomicznych kształtowanych w sposób harmonijny. Rola architektury i budownictwa jako jednego z największych sektorów gospodarki jest istotna w kreowaniu rozwoju zrównoważonego. Programy takie jak BREEAM, LEED sko[...]
EN The sustainable development includes three areas of circumstances created in the harmonious form: ecological, social and commercial. The significance of architecture and building as one of the biggest sectors of the industry plays important role in the creation of sustainable development. Programs l[...]
10
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2006 nr 4 8--12
11
75%
Architecturae et Artibus
2016 Vol. 8, no. 3 115--124
PL Paradygmat zrównoważonego rozwoju ma wpływ na wszystkie dziedziny życia, łączy aspekty społeczno-kulturowe, ekonomiczne, gospodarcze, ekologiczne i środowiskowe. Jest również obecny w projektowaniu architektonicznym, narzuca potrzebę poszukiwania równowagi pomiędzy jakością środowiska zbudowanego a [...]
EN The paradigm of sustainable development has an impact on all areas of life, combines socio-cultural, economic, ecological and environmental aspects. It is also present in architectural design, necessitates seeking a balance between the quality of the built environment and the harmony of the natural [...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2013 z. 53 9--20
PL Przedstawiono obiekty zrównoważone zrealizowane na Dolnym Śląsku po 2005 roku, dobrane pod kątem zróżnicowania materiałów i technologii wykorzystanych do ich wzniesienia: od rozwiązań systemowych po innowacyjne rozwiązania eksperymentalne. Inwestorami omawianych budynków są najczęściej firmy bezpośr[...]
EN The paper presents low energy and sustainable buildings developed in the Lower Silesia after the year 2005. They were selected to cover a broad range of materials and technologies: from well tested system solutions to innovative experimental ones. The clients for the buildings are usualy companies i[...]
13
75%
Architectus
2014 Nr 2(38) 29--38
PL XIII Weneckie Biennale w 2012 r. pokazało nowy sposób postrzegania architektury jako elementu przestrzeni publicznej – „wspólnego gruntu”. Taki sposób myślenia o architekturze zapisać można we wzajemnej relacji współtworzenia zbudowanej z trzech elementów, jakimi są architektura, natura i człowiek. [...]
EN The 13th Venice Architecture Biennale (2012) showed a new way of perceiving architecture as a component of public space – common ground. This kind of approach may be revealed in the mutual relation between three elements: architecture, nature and people. Sustainable design nowadays provides harmonio[...]
14
75%
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie
2018 T. 46 111--125
PL W 1969 roku miała miejsce XXIV Sesja Generalna ONZ na temat aktualnego stanu środowiska na świecie. Raport U. Thanta ostrzegał przed postępującą degradacją natury. Konieczna stała się zmiana systemu wartości. Od lat 70 ochrona przyrody jest priorytetem. Rozpoczęła się era budownictwa zrównoważonego,[...]
EN In 1969, the XXIV UN General Session on the current state of the world’s environment took place. U. Thant’s report warned against the ongoing degradation of nature. It was necessary to change the system of values. Nature protection has been a priority since the 1970s. The era of sustainable building[...]
15
75%
Technical Transactions
PL Współczesna szkoła stoi przed licznymi wyzwaniami. Uczy dzieci o potrzebie zrównoważonego rozwoju, zatem zarówno teren szkoły, jak i jej budynek powinny być żywymi przykładami rozwiązań proekologicznych. Krajobraz terenu szkoły ma potencjał do promocji zdrowia. Artykuł omawia ścisły związek między k[...]
EN Modern schools face numerous challenges. They need to teach children about the need for sustainable development. Thus, school buildings and premises should be designed as living examples of the pursuit of sustainability. Moreover, green school grounds have the potential to become health-affirming la[...]
16
75%
Budownictwo i Architektura
PL Paradygmat zrównoważonego rozwoju oddziałując na wszystkie dziedziny życia obecny jest również w projektowaniu architektonicznym. W tym przypadku oznacza tworzenie dobrej przestrzeni do życia i relacji społecznych w sposób, który spełnia oczekiwania i daje szansę realizacji potrzeb zarówno obecnym, [...]
EN The paradigm of sustainable development concerns social life in general. In the architectural context this simply means creating a good space for living in a way that meets the expectations and gives a chance for the fulfilment of needs of both the current and future generations over a long period o[...]
17
63%
Środowisko Mieszkaniowe
2012 nr 10 54-59
PL Hammarby Sjostad to jedna z nowych dzielnic mieszkaniowych Sztokholmu, która powstaje obecnie na zdegradowanych terenach poprzemysłowych. To szwedzki projekt pilotażowy, gdzie pomysłem na stworzenie optymalnych warunków dla zamieszkania było stworzenie przestrzeni społecznej. Z jednej strony została[...]
EN Hammarby Sjostad is one of the new districts of Stockholm which is taking shape on degraded postindustrial grounds. Within this Swedish piloting project, the idea for creating optimal dwelling conditions was to form a social space. On one hand, it was shaped by adjusting urban interiors to its users[...]
18
63%
Architectus
2013 Nr 2(34) 83--92
PL Idea rozwoju, który równoważy aspekty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, wywiera znaczny wpływ na współczesną architekturę i prob le ma tykę projektowania architektonicznego. W wielu krajach, zwłaszcza wysokorozwiniętych obserwować można modę na zrównoważenie. Objawia się ona m.in. poprzez wysok[...]
EN The idea of development that balances the social, economic and environmental factors has significant influence on contemporary architecture and issues of architectural design. In many countries, especially the highly developed ones, sustainability becomes a fashionable approach. Societies manifest h[...]
19
63%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 11 165--169
PL Wprowadzanie rozwiązań zrównoważonych w projektowaniu zabudowy mieszkaniowej i towarzyszących jej przestrzeni publicznych zmieniło obraz współczesnego środowiska mieszkaniowego. Spowodowało ono potrzebę nowego spojrzenia na problem relacji architektury z naturą. Elementy świata przyrody, traktowane [...]
EN The introduction of sustainable solutions in the design of residential buildings with their public spaces changed the image of a contemporary housing environment. It gave rise to the need for a new outlook on the problem of the relation between architecture and nature. The elements of the natural wo[...]
20
63%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 12 151--153
PL Myśląc o domu czy osiedlu przyszłości myślimy o zrównoważonym środowisku i o zrównoważonej architekturze. Zrównoważona architektura polega w głównej mierze na wykorzystaniu energii ze środowiska, korzystając bezpośrednio z natury (słońce, wiatr) przy jednoczesnym zapew - nieniu potrzeb społecznych i[...]
EN Thinking about a house or a housing estate of the future we have in mind balanced environment and sustainable architecture. Sustainable architecture mainly means using environmental energy directly from nature (sunlight, wind) and meeting social and economical needs at the same time. Sustainable dev[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last