Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  supercritical extraction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Fertilizers Research Institute in Pulawy developed the original technology for hop extraction with supercritical carbon dioxide together with the drying and granulation process in the CO2 atmosphere. The elaborated processes are realized on a commercial scale in INS. The plant provides the product w[...]
2
88%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Expert system technology is a major breakthrough of AI (artificial intelligence). This technology is especially useful when data describing the process are available for the data mining (knowledge acquisition). In this paper we present the rule set induction from a data set describing the process of[...]
3
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 1 47-48
PL W artykule zostały zaprezentowane wstępne rezultaty ekstrakcji frakcji lotnych z modelowej mieszaniny oleju. Proces jest oparty na frakcjonowaniu roztworu tymochinonu w oleju rzepakowym z nadkrytycznym CO2 w przeciwprądowej kolumnie z wypełnieniem. Podczas nadkrytycznej ekstrakcji olej za[...]
EN Preliminary results of isolation of volatile fraction from the model oil mixture are presented. The process is based on the fractionation of thymoquinone solution in rapeseed oil with supercritical CO2 in a continuous countercur-rent packed column. During extraction with supercritical CO<[...]
4
75%
Chemik
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące spektrofotometrycznego oznaczania barwy bio-olejów otrzymanych techniką ekstrakcji, nadkrytycznej. 'Wykorzystana metoda pozwoliła na określenie zmiany udziału poszczególnych grup barwników w bio-olejach w zależności od czasu ekstrakcji, a w efekcie końcow[...]
EN The paper presents :• esults of studies on the spectrophotometric determination of the color of bio-oils obtained by supercritical extraction techniąue. The method used allowed to identify the changes of individual groups of pigments in bio-oils depending on the extraction time, and finally, the res[...]
5
75%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 7 1202-1205
PL Oceniono skład chemiczny standardowego siemienia lnianego (odmiany Oliwin, SL-1) i genetycznie zmodyfikowanego (Typ 3, SL-2) oraz oleju (odpowiednio OL-1 i OL-2) pozyskiwanego metodą ekstrakcji nadkrytycznej CO₂ wraz z pozostałościami poekstrakcyjnymi (odpowiednio PPe-1 i PPe-2). Wydajność procesu w[...]
EN Standard (Oliwin variety) and genetically modified (Type 3) flaxseeds were extd. with CO₂ under supercrit. conditions (30 MPa, 40°C, 3 h) to sep. oils (yield 19%) and extn. residues analyzed then for chem. compn. as well as for dry matter, ash, protein, fat, crude fiber contents. In particular the c[...]
6
75%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 7 1215-1218
PL Przedstawiono nową technologię przygotowania oraz kondycjonowania biomasy alg morskich w celu poddania ich procesowi ekstrakcji nadkrytycznej ditlenkiem węgla. Uzyskany w ten sposób ekstrakt jest pełnowartościowym półproduktem do otrzymywania stymulatorów wzrostu roślin, prozdrowotnych dodatków do ż[...]
EN A new technol. for prepn. of seaweed biomass for supercrit. fluid extn. was presented. The technol. consists of biomass collecting, transporting, drying, shredding and removal of the contamination. Some economic data of the process were also included.
7
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 7 1358-1363
8
75%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 4 590-591
PL Przedyskutowano możliwości zastosowania ekstraktów z alg jako naturalnych biologicznie aktywnych komponentów nawozów, pasz i kosmetyków. Przedstawiono aktualny stan wiedzy oraz badania realizowane przez konsorcjum naukowe w ramach projektu EXTRALGAE.
EN A review, with 26 refs., of uses of algal exts. in food, fodder, plant growth stimulators and prodn. of cosmetics. State-of-the-art in EXTRALGAE project was also presented.
9
75%
Przemysł Chemiczny
1998 T. 77, nr 6 219-223
10
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 5 750-752
11
75%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 12 1320-1323
12
63%
Chemik
PL W artykule omówiono technologię ekstrakcji chmielu opracowaną w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach. Technologię wdrożono w skali przemysłowej w INS. Instalacja przetwarza w większości krajowe odmiany chmielu na ekstrakt, który spełnia najwyższe wymagania jakościowe. Opracowana technologia zape[...]
EN In the paper a supercritical extraction process of hop developed by Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, has been presented. The process has been implemented in commercial scale. The plant processes mainly domestic hop varieties and produces high quality hop extract. The developed process provides h[...]
13
63%
Przemysł Chemiczny
2001 T. 80, nr 7 286-289
14
63%
Chemik
PL W artykule przedstawiono koncepcję unieszkodliwiania odpadów przemysłu garbarskiego poprzez spalanie w specjalnie do tego celu zaprojektowanej instalacji technologicznej. Proces ten przewiduje całościowe rozwiązanie problemu odpadów w garbarniach, niosąc również korzyści związane z odzyskiwaniem ene[...]
EN The article describes the conception of tannery waste treatment by combustion process in the specially designed system. The technology should provide tanneries with comprehensive solution for tannery waste problems. The additional advantage of the technology is the possibility to reuse energy from w[...]
15
63%
Chemik
PL Na podstawie wyników ekstrakcji nadkrytycznej za pomocą CO2 wykonanej w skali laboratoryjnej dla wsadu wynoszącego ok. 100 g, prowadzonej pod ciśnieniem 20 MPa, wyznaczono najkorzystniejsze temperatury procesu i potwierdzono zasadność dodawania w trakcie procesu rozpuszczalnika organiczne[...]
EN Yelocity and yield of the extraction of linseed cake and leafs of green tea with supercritical carbon dioxide were tested. Initially both processes were tested in the laboratory scalę (150 cm3) under pressure of 20 MPa, using a dried and grinded plant feed (90-140 g). The influence of an entrainer w[...]
16
63%
Przemysł Spożywczy
2017 T. 71, nr 7 28--32
PL Dwutlenek węgla jest substancją występującą naturalnie na Ziemi w małych ilościach. Jest on gazem niepolarnym, całkowicie nietoksycznym, niewywołującym korozji oraz, dzięki dużej lotności, łatwo usuwalnym z produktu. Co więcej, cechuje się wysoką wartością współczynnika dyfuzji, umożliwiającą dogłęb[...]
EN Carbon dioxide is a substance naturally occurring on Earth in small quantities. It is a non-polar gas, completely non-toxic, non-corrosive and, due to high volatility, easily removable from the product. Moreover, it is characterized by a high diffusion coefficient allowing deep penetration of the su[...]
17
63%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 4 856--860
PL Adsorbenty węglowe otrzymano przez aktywację fizyczną prekursora, którym była pozostałość po ekstrakcji rumianku nadkrytycznym CO₂. Zbadano wpływ temperatury karbonizacji i aktywacji na parametry teksturalne, właściwości kwasowo-zasadowe oraz zdolności sorpcyjne węgli aktywnych wobec NO₂. Otrzymane [...]
EN Four C adsorbents (spec. surface 9–104 m²/g, grain size 0.10–0.65 mm) were prepd. by carbonization and phys. Activation with CO₂ (700 or 800°C) of a residue from supercrit. extn. of camomile and used for NO₂ removal at room temp. The removal degree increased with increasing carbonization and activat[...]
18
63%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 4 480-484
PL Przedstawiono wyniki badań procesu ekstrakcji oleju z nasion roślin jagodowych z wykorzystaniem ditlenku węgla o parametrach nadkrytycznych. Badania przeprowadzono przy dwóch różnych wartościach ciśnienia ekstrakcji (280 i 300 bar), w stałej temperaturze (50°C) oraz przy stałym przepływie ditlenku w[...]
EN A plant oil was extd. from raspberry and blackcurrant seeds with supercrit. CO₂ at 50°C under 280 and 300 bar. The seeds being a waste from the berry-processing industry were a valuable source of unsatd. fatty acids.
19
51%
Przemysł Spożywczy
PL Przedstawiono współczesne trendy w produkcji i stosowaniu aromatów w przemyśle spożywczym. Trendy te obejmują m.in. ekstrakcję przypraw nadkrytycznym CO2, mikrokapsułkowanie w cyklodekstrynach, drobnoustrojowe i enzymatyczne metody biosyntezy aromatów oraz nowe i ulepszone techniki wędzenia. Omówion[...]
EN Some modern trends in the production and application of flavoring substances in food industry are shown.The trends comprise, among others the extraction of spices with supercritical CO2, the microcapsulation in cyclodextrines, the microbial and enzymatic methods for the biosynthesis of flavoring sub[...]
20
51%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 2 212-216
PL Badano wpływ dodatku ekstraktów roślinnych pozyskanych w procesie ekstrakcji nadkrytycznym CO₂ na właściwości szamponów do włosów. Zastosowano ekstrakty z nasion porzeczki i truskawki oraz z mięty i z chmielu pozyskiwane w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach. W recepturach, jako podstawowy dete[...]
EN Exts. from black currants and strawberry seeds, mint and hops made by supercrit. extn. with CO₂ were added to aq. solns. of surface active agents (Na lauryl sulfate, alkylamidopropyl betaine, diethanolamides of coconut oil fatty acids) to obtain hair shampoos. The effect of exts. on the cosmetic pro[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last