Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  substancje ropopochodne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona Środowiska
1998 nr 1 43-47
EN The paper concentrates on three major items: it gives a review of in situ remediation methods using low-or high-freguency electric currents for heat transmission into the soil,present examples of pilot-scale applications of 60Hz current and radio-frequency radiation to soil cleanup, and discusses th[...]
2
100%
Inżynieria Ekologiczna
2000 Nr 2 53--74
3
80%
Przemysł Chemiczny
2005 T. 84, nr 7 481-486
4
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 6 6-9
PL W artykule scharakteryzowano badania przeprowadzone w INiG, pozwalające na opracowanie etapowej technologii oczyszczania gleby z substancji ropopochodnych. Do badań wytypowano glebę pochodzącą ze starych dołów urobkowych, które są pozostałością po poszukiwaniach i wydobywaniu ropy naftowej. Charakt[...]
EN In the article characterised are the research works, conducted by the INiG/Oil & Gas Institutel, which have allowed for developing, stage-wise technological process of soil purification of oil-dervided substances. Chosen for the research work to be done has been the soil from old exploratory extra[...]
5
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2006 R. 23/1 183-189
PL W pracy zaprezentowano wyniki analizy porównawczej filtracji pionowej wybranych substancji ropopochodnych, dla których zrealizowano pomiary migracji węglowodorów na przygotowanym laboratoryjnym stanowisku pomiarowym, po kontrolowanym rozlaniu zanieczyszczeń na powierzchni modelu gruntu. Do badań uży[...]
EN This paper presents results of comparative analyses of vertical filtration of chosen pertoleum hydrocarbon substances, for which were realized measurements of hydrocarbons migration on prepared laboratory measuring position. The hydrocarbon contaminants were controlled spilt on surface of the soil m[...]
6
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2004 R. 21/1 325-332
PL W ostatnich latach nastąpił rozwój metod identyfikacji substancji ropopochodnych w środowisku gruntowo-wodnym. Związane jest to z rozwojem wiedzy dotyczącej szkodliwych węglowodorów ropopochodnych dla zdrowia, oraz z nowymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska. W referacie przedstawi[...]
EN A development of methods for oil products detection in soil-water environment was observed in the last few years. This is mainly connected with the development of knowledge about the environmental hazards caused by hydrocarbons to the health and new regulations on environmental protection. The paper[...]
7
80%
Rynek Instalacyjny
2019 Nr 4 82--84
PL Separatory są urządzeniami do podczyszczania ścieków zawierających substancje, które są albo niebezpieczne dla środowiska (np. węglowodory ropopochodne), albo powodują problemy eksploatacyjne instalacji kanalizacyjnej (np. tłuszcze). Nawet jeśli prawo nie wymaga ich stosowania, obecność separatorów [...]
8
70%
Civil and Environmental Engineering Reports
2014 No. 12 83--93
PL Przeprowadzono badania nad sorbentami pochodzenia okrzemkowego diatomitowego, stosowanymi do usuwania substancji niebezpiecznych, przy awaryjnych wyciekach. W badaniach zastosowano dwa rodzaje sorbentów dostępnych na rynku, różniących się gęstością nasypową i składem granulometrycznym. Scharakteryzo[...]
EN A research on diatomite sorbents was carried out to investigate their ability to remove hazardous substances from oil spillages. We used two types of sorbents available on the market with differences in material density and particles size of composition. As sorbents we used Ekoterm oil and unleaded [...]
9
61%
Proceedings of ECOpole
2008 Vol. 2, No. 2 381--384
PL Celem tej pracy była ocena zanieczyszczenia wody i gleby substancjami ropopochodnymi, a także podatności niektórych z tych związków na biodegradację. Produkty ropopochodne są ważnym wskaźnikiem wpływu użytkowania zasobów leśnych na ten ekosystem. Monitorowano kilka polutantów wybranych ze względu na[...]
EN The goal of this research is to assess the surface waters and soil contamination with oil substances and to determine biodegradability of the selected mineral oils. The mineral oils are the important indicatores showing influence of forest wood management on ecosystem. We monitored some mineral oil [...]
10
61%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W artykule przedstawiono wyniki badań gleby pobranej bezpośrednio przy zbiorniku, 5 m, 10 m, 50 m, 100 m i 200 m od zbiornika paliwa. Badania obejmowały zawartość substancji ropopochodnych oznaczonych metodą ekstrakcji w aparacie Soxleta oraz węgla organicznego metodą analizy różnicowej.
EN The study was carried out on soil samples collected in the proximity of a fuel tank at the distances of 5 m, 10 m, 50 m, 100 m and 200 m from it. The samples were analyzed for the content of crude oil derivative substances (Soxlet extraction method) and for the presence of organic carbon (Tiurin met[...]
11
61%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1998 Vol. 5, nr 11 1057-1066
PL Przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem metody niedyspersyjnej w podczerwieni (NDIR) do ilościowych oznaczeń pozostałości substancji ropopochodnych w osadach dennych pobranych w porcie szczecińskim. Badania zanieczyszczeń olejowych osadów przeprowadzono w pięciu punktach pomiarowo-kontrolnych [...]
EN This study presents the results on the application of non-dispersion spectroscopy in infrared radiation for the assay of crude oil residues in the bottom sediments of the Szczecin harbour. The sampling was done in five locations of the harbour, so as to depict the most polluted sites in this region[...]
12
61%
Ekonomia i Środowisko
2013 nr 4 60--66
PL Na stężenie zanieczyszczeń powierzchniowych spływów opadowych wpływa: częstotliwość i sposób czyszczenia zlewni (dróg, placów), sposób zwalczania gołoledzi, roboty budowlane na obszarze zlewni, charakterystyka zjawiska opadowego (intensywność, czas trwania, długość przerwy pomiędzy opadami), pora [...]
EN Genesis of rain sewage is connected with drainage of roads and objects linked with them. Its quality changes with flow intensity modification and rain duration. Devices used to rainwater treatment have great impact on environment. The aim of made research was evaluation of rainwater treatment effe[...]
13
61%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Przedmiotem pracy są substancje ropopochodne w wodach powierzchniowych Podlasia. Próbki wody pobierano w punktach zlokalizowanych na rzekach przecinanych przez zróżnicowaną liczbę tras komunikacyjnych o kontrastowym natężeniu ruchu oraz trasy o różnej jakości nawierzchni. W wodzie oznaczano: zawiesi[...]
EN Subject of this work is to reveal the occurrence of petroleum-derivatives substances in surface water in Podlasie. Water samples were taken in test points localized on rivers cut by varied amount of traffic routes and roads with different surface quality. In water was determined: total suspension, C[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2009 nr 136 (16) 97-105
PL Zaproponowano sposób oznaczania zawartości substancji ropopochodnych w wodzie i osadach dennych jako sumy zawartości węglowodorów. Analizę zawartości substancji ropopochodnych w w/w próbkach środowiskowych przeprowadzono w oparciu o technikę kapilarnej chromatografii gazowej. Próbki wody i osadów po[...]
EN The method of fast determination of total petroleum hydrocarbons in water and fluvial deposits has been suggested. The above mentioned environmental samples have been analyzed by means of capillary gas chromatography method. The samples of water and sediments were taken from port channel of the Odra[...]
15
61%
Proceedings of ECOpole
2015 Vol. 9, No. 2 729--735
PL W dobie silnego rozwoju przemysłu, motoryzacji, rozbudowy szlaków komunikacyjnych i sieci dystrybutorów paliw coraz częściej dochodzi do skażenia środowiska substancjami ropopochodnymi. Związki te, przedostając się do gleby, niszczą jej strukturę, zaburzają gospodarkę powietrzno-wodną, modyfikują wł[...]
EN In the era of fast growth of industry, automotive, transport routes and the development of a network of fuel distributors environmental contamination with oil derivatives is more frequent. These compounds getting into the soil destroy its structure, cause air-water management disruption, modify the [...]
16
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 275--280, CD
PL W artykule przedstawiono ropę naftową jako główny surowiec energetyczno-przemysłowy oraz warunki wzrostu i rozwoju bakterii i grzybów w produktach ropopochodnych, które w następstwie powodują rozkład węglowodorów i dodatków uszlachetniających. Następnie opisano problem i występujące rodzaje zanieczy[...]
EN In this article crude oil as the main raw material and energy industry was presented and the conditions of growth and development of bacteria and fungi in petroleum products. Then problem and common types of contaminants in the fuel and engine oil level with particular reference to microbial contami[...]
17
61%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 7 488--495
PL W artykule przedstawiono metodykę oznaczania substancji ropopochodnych (TPH i WWA) w glebach. Opisano sposoby izolacji TPH i WWA z gleb za pomocą technik ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Zanieczyszczenia ropopochodne TPH z matrycy glebowej wydzielono metodą ekstrakcji rozpuszczalnikowej, zmodyfikowaną[...]
EN The article presents the methodology for the determination of petroleum substances (TPH and PAHs) in soils. Describes methods of isolating TPH and PAH from soils by solvent extraction techniques. TPH derived from the soil matrix was separated by solvent extraction, modified by ultrasound. While the [...]
18
61%
Ochrona Środowiska
2001 nr 4 47-48
EN A rural water supply system was contaminated with crude oil along a length of several kilometres. The tap water had a disagreeable odour and carried oil spills on its surf ace. Prewashing with water was found to be insufficient. Analysis of pipe samples showed that crude oil had occluded on the iron[...]
19
61%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 5 950--955
PL Opisano wcześniej wykonane badania polowe w obszarze gruntowo-wodnym, na podstawie których określono dynamikę procesu migracji wybranych substancji ropopochodnych (benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz nie rafinowanej ropy) w fizycznym modelu gruntu piaszczystego. Omówiono też geologiczne i to[...]
EN Field tests were performed in the soil-water area to det. the dynamics of migration of lead-free gasoline, diesel oil and unrefined crude oil in a sandy soil. Geol. and topog. aspects of conditioning the flow of pollutants from surface water were presented. A long-term monitoring in the highway area[...]
20
61%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2013 nr 7-8 64--66
PL Skażenie gleb substancjami ropopochodnymi stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, wpływa niekorzystnie na produkcję roślinną. Wybór odpowiedniej metody oczyszczania skażonych terenów jest bardzo istotny ze względu na właściwości produktów naftowych. Ostatnio coraz szersze zastosowan[...]
EN Soil contamination with petroleum substances is a serious threat to human and animal health and has a negative effect on crop production. Choosing the right method of cleaning polluted areas is very important because of the properties of petroleum products. Recently the technology of using biologica[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last