Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  storage system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN Shale gas is natural gas produced from shale, a type of sedimentary rock. Shale gas has become an increasingly important source of natural gas in the United States over the past decade, and interest has spread to potential gas shales in Canada, Europe, Asia, and Australia. One analyst expects shale [...]
2
100%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN In our paper we summarise the main characteristics of holonomic systems, their organization, possible economic associations, logistical tasks, importance and characteristics of cooperation, and finally we demonstrate a cost oriented model of a holonomic system completing storage tasks. By this model[...]
3
88%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2013 Vol. 61, nr 3 605--612
EN The possibility of using CO2 to fracturing a shale rock has been presented in the paper. The described innovative method which allows for the efficient extraction of shale gas and carbon dioxide storage in a shale rock was developed in Department of Mechanics and Applied Computer Science at the Mili[...]
4
75%
Logistyka
2014 nr 4 3814--3820
PL W badaniach poddano ocenie poziom zróżnicowania metod magazynowania pasz objętościowych w gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji mleka o różnej skali produkcji. Wykazano, że występuje dość znaczna zależność między wielkością produkcji mleka a technologią składowania i magazynowania pasz. Gosp[...]
EN The paper concerns to the storage of roughages methods diversification in selected milk farms with different scale of production. Surveys have shown that there is a fairly significant correlation between the annual milk production volume and used feed storage and warehousing technology in surveyed a[...]
5
75%
Logistyka
2014 nr 6 7494--7500
PL Kompletacja jest najważniejszym ogniwem procesu magazynowego i może być realizowana na wiele sposobów i za pomocą różnorodnych metod. Artykuł przedstawia koncepcję a także możliwości zaawansowanego i nowoczesnego systemu mobilnej kompletacji mogącego istotnie usprawnić funkcjonalność obsługi zamówie[...]
EN Picking is the most important link in the process of storage and can be implemented in many ways and using a variety of methods. The article presents concept and possibilities of an advanced system of mobile picking which can significantly increase the functionality of handling orders in the warehou[...]
6
75%
Logistyka
2015 nr 3 4632--4636, CD 1
PL Artykuł porusza zagadnienia związane z projektowaniem architektoniczno-budowlanym centrów logistycznych i magazynów. W pracy przedstawiono zasadnicze systemy magazynowania oraz elementy architektoniczne i konstrukcyjne typowe dla centrów logistycznych. Poruszono również główne problemy projektowania[...]
EN The article discusses the issues related to the architectural and structural design of logistics centers and storage buildings. The paper presents the basic storage systems and architectural and structural elements typical for logistics centers. The main problems of design of these elements are also[...]
7
75%
Napędy i Sterowanie
PL Optymalizacja parametrów urządzeń, zmniejszanie czasów uruchamiania i redukcja zużycia energii – to istotne wyzwania stawiane już dzisiaj urządzeniom obsługującym regały kolejnych generacji. Firma Lenze połączyła pakiet rozwiązań związanych z napędami i automatyzacją, co umożliwiło konstruktorom i a[...]
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 2 105-110
PL Skupiono się na systemach magazynowania energii elektrycznej obecnie stosowanych w ramach funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, a w następnej kolejności na systemach będących w fazie badań i projektów. Opisane systemy magazynowania powinny współdziałać w szczególności z niestabilnymi źródłam[...]
EN Attention is paid to the electrical energy storage systems that are already used in the framework of electrical power system, and further to the systems that are studied and developed for this purpose. The described storage systems should work especially in synergy with unreliable renewable energy s[...]
9
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 6 20-23
PL Posiadanie zwłaszcza przez małe i średnie przedsiębiorstwa krajowe systemów informatycznych w obszarze gospodarki magazynowej pozwala na wzrost wartości wymiany z dotychczasowymi partnerami handlowymi oraz daje możliwości włączenia się w istniejące sieci logistyczne. W artykule przedstawiono przykła[...]
10
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 5 71--84, CD
PL Celem artykułu było opracowanie procedury oceny systemu magazynowego wybranego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metody wskaźnikowej. W artykule wykorzystano następujące metody i narzędzia badawcze: • metoda analizy; • metoda syntezy; • analiza wskaźnikowa.
EN The aim of this article was to develop a procedure for evaluating the storage system of a selected company using the indicator method. The article uses the following methods and research tools: • method of analysis; • synthesis method; • indicator analysis.
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 9a 210-213
PL Laboratorium ogniw paliwowych na VSB-Technical University of Ostrava niedawno zakończyło realizację projektu systemu energetycznego do magazynowania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE). System ten składa się z dwóch części. Pierwsza część systemu dotyczy produkcji wodoru z energ[...]
EN The fuel cells laboratory at the VSB-Technical University of Ostrava have recently finished the realisation of the laboratory energetic system for storage of electric power from renewable energy source (RES). This system comprises of two parts. The first part of the system consists of hydrogen produ[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 46 111-126
PL W artykule przedstawiono znaczenie efektywności systemów logistycznych we współczesnej gospodarce rynkowej. Jest to konsekwencją zwiększającego się przepływu strumieni materiałowych i informacyjnych, wzrostu międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw i zwiększenia zakresu więzi kooperacyjnych. W tak[...]
EN The article describes an attempt of developing a method of carrying out an analysis and process of supporting decisions regarding the commencement of works on the selection and implementation of the ERP class system in a company. Including the opinions of users of a currently applied system in the d[...]
13
63%
Logistyka
2014 nr 2 373--380
PL Zmiany jakie zachodzą na rynku przewozów ładunków i pasażerów w województwie pomorskim powodują już dziś potrzebę sięgnięcia po rozwiązania innowacyjne w pomorskim systemie transportowym. Powinny one dotyczyć nie tylko środków transportu czy nowych rozwiązań organizacji przewozów, ale również nowocz[...]
EN Changes taking place on the Pomeranian market of cargo and passengers transport are already creating the need to resort to innovative solutions in the Pomeranian transportation system. They should concern not only the means of transport and new solutions for organization of carriage, but also a mode[...]
14
63%
Logistyka
2014 nr 6 1988-1998
PL W artykule zaprezentowano przeprowadzone badania własne w przedsiębiorstwie produkcyjnym, które miały pokazać wpływ systemu informatycznego na proces magazynowania w aspekcie logistycznym. Opisano środki transportu wykorzystywane w logistycznym procesie magazynowania oraz systemy wspomagające ten pr[...]
EN The article presents research conducted in their own production company, which were supposed to show the impact of system on the storage process in terms of logistics. Describes the means of transport used in the process of storage and logistics systems supporting the process. The obtained results s[...]
15
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2016 T. 47, nr 9 352--357
PL Jednym z podstawowych działań ograniczenia emisji ze źródeł spalania jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Takich, które nie powodują zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Takim źródłem może być energia słoneczna. W artykule opisano możliwość zaprojektowania elektrowni o mocy 50 MW, wyk[...]
EN This article focuses on the design of a 50MW thermo-solar power plant using parabolic trough technology to capture solar energy. The power plant will be located in the municipality of Sanlucar la Mayor, close to Seville (Spain). All aspects of the design of the power plant will be covered, ranging f[...]
16
63%
Total Logistic Management
2010 no. 3 29-40
PL Presja związana z obniżką kosztów przy jednoczesnym wzroście jakości obsługi klienta oraz przyspieszeniu przepływu towarów są wynikiem ogólnoświatowego trendu gospodarczego związanego z ogromną konkurencją na rynku. Stąd też w dzisiejszej dynamicznej gospodarce bardzo ważną rolę zaczynają odgrywać n[...]
EN The pressure connected with cost cutting parallel to increase in consumer service quality, as well as speeding up the flow of goods are the result of worldwide economy trend connected with a big competition in the market. That’s why in modern economy even small movements of goods on short distances [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last