Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 200
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stop tytanu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2000 nr 9 59-72
PL Przedstawiono wyniki testów niskocyklowego zmęczenia (LCF) do wyznaczenia charakterystyk zmęczeniowych materiałów stosowanych w konstrukcjach lotniczych (stopu tytanu WT3-1). Badania wykonano na próbkach klepsydrowych w warunkach kontrolowanego zakresu odkształceń poprzecznych. Wyznaczono i opisano [...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2000 nr 9 85-91
PL Przedstawiono wyniki badań charakterystyk zmęczeniowych materiału stosowanego w konstrukcjach lotniczych (stopu tytanu WT3-1) wyznaczonych na podstawie testów wysokocyklowego zmęczenia. Zastosowano widmo obciążeń mechanicznych symulujące próby hamowniane silników lotniczych K-15 - bez uwzględnienia [...]
3
100%
Inżynieria Biomateriałów
4
100%
Inżynieria Biomateriałów
5
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono model stopu tytanu poddanego obróbce powierzchniowej, który zastosowano w symulacji próby zginania czteropunktowego metodą elementów skończonych. W modelu uwzględniono różne właściwości mechaniczne strefy faz azotkowych, strefy dyfuzyjnej oraz materiału podłoża. Wyznaczone nume[...]
EN In the paper the model of surface treated titanium alloy was worked out to be used in two dimensional finite element analysis of four point bending test. Different strength properties were assigned to hard compound layer, diffusion strengthened layer and the substrate. Serrated character of the inte[...]
6
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu kulkowania wibracyjnego próbek ze stopu tytanu Ti6Al2Mo2Cr na rozkład naprężeń własnych określonych metodą mechaniczną, rozkład kątowy promieniowania pochodzącego z anihilacji dwufotonowej pozytonów oraz średnie czasy życia pozytonów. Stwierd[...]
EN The influence of burnishing the Ti6Al2Mo2Cr titanium alloy by shot peening on mechanically determined distribution of residual stresses, distribution of angular correlations of two-quantum annihilation radiation and mean lifetimes of positrons was studied experimentally. Correlation between ratio of[...]
7
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
2011 R. 56, nr 6 338-343
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów spawania wiązką elektronów na wytrzymałość cienkościennych doczołowych złączy ze stopu tytanu Ti-6AI-4V. Badania wykazały, że największy wpływ na jakość złącza wywiera prąd wiązki l oraz prędkość przemieszczania wiązki v. Właściwości wytrzymało[...]
EN The effect of electron beam welding on strength of thin-walled butt joints from Ti-6Al-4V titanium alloy have been analyzed in this work. It was shown that beam current l and velocity of beam displacement v exerted the biggest influence on the quality of joint. It has been shown that the strengtheni[...]
8
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Proces azotowania jarzeniowego znajduje coraz szersze zastosowanie w kształtowaniu właściwości tytanu i jego stopów w aspekcie zwiększenia odporności na zużycie przez tarcie, wytrzymałości zmęczeniowej, a także w medycynie do eliminacji zjawiska metalozy, tj. przechodzenia składników stopu do otacza[...]
EN Glow discharge assisted nitriding process is increasingly used for modifying the properties of titanium and its alloys, with the aim to increase their frictional wear resistance, fatigue strength, and, in the case of medical applications, to eliminate the metalosis effect (i.e. the migration of the [...]
9
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy dokonano oceny wpływu azotowania jarzeniowego na własności warstwy wierzchniej wytypowanych do badań stopów tytanu. Proces azotowania jarzeniowego przeprowadzono w urządzeniu do azotowania typu JON-600. Azotowanie przeprowadzono w temperaturze 580 stopni C, przy ciśnieniu p = 150 Pa i w czas[...]
EN In this work the influence of the nitriding under glow discharge condition on the properties of surface layers of selected titanium alloys was investigated. The equipment used in the experimental work was a current glow-discharge furnace JON-600. The nitriding parameters were as follow: temperature [...]
10
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy dokonano oceny wpływu azotowania jarzeniowego na własności warstwy wierzchniej stopów tytanu stosowanych w medycynie. Proces azotowania jarzeniowego przeprowadzono w urządzeniu do azotowania typu JON-600. Ponieważ były to wstępne badania dla wytypowanych stopów tytanu dlatego też, azotowanie[...]
EN In this work the influence of the nitriding under glow discharge condition on the properties of surface layers of titanium alloys used in medicine was investigated. The equipment used in the experimental work was a current glow-discharge furnace JON-600. The initial investigations of the nitriding a[...]
11
80%
Mechanik
2002 R. 75, nr 10 705-708
PL Zjawisko nadplastyczności wykorzystywane jest w technologii kształtowania stopów metali, głównie w przemyśle lotniczym. Kształtowanie nadplastyczne umożliwia wytwarzanie wyrobów o złożonym kształcie w jednej operacji technologicznej, a w połączeniu ze zgrzewaniem dyfuzyjnym otwiera nowe perspektywy [...]
EN Characteristics of some selected titanium alloys wherein the effect of superplasticity occurs. Influence of microstructural factors upon their properties. Examples of applying the process of superplastic forming of titanium alloys in industry.
12
80%
Inżynieria Maszyn
2005 R. 10, z. 3 129-137
PL Obróbka stopów tytanu metodami tradycyjnymi nastręcza wielu niedogodności zarówno natury technicznej, jak i ekonomicznej. Materiały te charakteryzują się dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi, ale należą do materiałów trudnoobrabialnych. Podczas cięcia tych materiałów metodami konwencjonalnymi [...]
EN Traditional methods of machining of titanium alloys are problematic as well technologically as economically. Such materials characterize good mechanical properties but are doubtful in conventional machining. Titanium alloys are increasingly used in aerospace and automotive industries, and also used [...]
13
80%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2017 nr 7-8 49--51
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące właściwości i zastosowania stopów tytanu oraz wybrane aspekty ich obróbki wiórowej.
14
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Praca zawiera wyniki badań rozwoju pęknięć zmęczeniowych w dwufazowym stopie Ti-6Al-4V w zależności od jego mikrostruktury. Stosowano próbki płaskie z jednostronnym karbem. Przeprowadzono analizę rozwoju pęknięć dla trzech wartości współczynnika asymetrii cyklu oraz określono prędkości wzrostu pękni[...]
EN The paper contains the results of tests on the fatigue crack development in two-phase Ti-6Al-4V alloy depending on its microstructure. Plane specimens with a unilateral notch were used. An analysis of crack development was carried out for three values of stress ratio and fatigue crack growth rate wa[...]
15
80%
Inżynieria Biomateriałów
16
80%
Inżynieria Biomateriałów
17
80%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 681-684
PL W pracy przedstawiono wpływ dyfuzyjnej obróbki dwufazowego stopu tytanu Ti6Al4V w przedziale temperatur 1023 K÷1273 K z jednoczesnym wykorzystaniem plazmy wyładowania jarzeniowego w atmosferze Ar + O2 na mikrostrukturę, skład fazowy, mikrotwardość, współczynnik tarcia, odporność na zużycie o charakt[...]
EN The effect of a particular diffusion treatment in the temperature range 1023 K ÷ 1273 K with use of the glow discharge plasma in the atmosphere Ar + O2 on the microstructure, phase composition, microhardness, friction coefficient, wear resistance, surface roughness as well as on the resistance again[...]
18
80%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 572-575
PL W pracy przedstawiono efekty wprowadzania materiału stopującego w warstwę wierzchnią stopu tytanu Ti-6Al-4V przy użyciu lasera CO2 celem uzyskania zmiany mikrostruktury i właściwości użytkowych w strefie oddziaływania laserowego. Proces prowadzono w osłonie azotu na próbkach pokrytych uprzednio powł[...]
EN This paper presents the results of the CO2 laser alloying of Ti-6Al-4V two-phase titanium alloy. It was carried out in order to modify the microstructure and properties of the alloyed zone. Laser treatment was performed on samples coated by graphite and BN powders in stream of nitrogen in order to f[...]
19
80%
Inżynieria Biomateriałów
20
80%
Inżynieria Biomateriałów
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last