Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 127
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stabilność termiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Spalania
PL Próby obniżenia palności polimerów zajmują ważne miejsce w pracach laboratoryjnych. Zadanie to jest istotne ze względu na powszechność stosowania materiałów polimerowych. Wśród nich ważne miejsce zajmuje poli(metakrylan metylu) stosowany we wszystkich gałęziach przemysłu. W artykule o charakterze pr[...]
EN Polymer flammability reduction is an important part of laboratory research. This review paper is focused on poly(methyl methacrylate) materials filled with montmorillonite. By incorporation of clay thermal stability improvement as well as flammability reduction could he observed. The cone calorimete[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
2010 Vol. 31, nr 4 1128-1131
PL Artykuł jest prezentacją nowej metody badań stabilności termicznej cienkich jedno- lub wielowarstwowych powłok przeciwzużyciowych osadzanych na materiałach narzędziowych. Metoda polega na cieplnej aktywacji w powłoce procesów makro- i mikroskopowych, których skutki zwykle wpływają na trwałość eksplo[...]
EN New method for investigation of thermal stability of thin multilayer wear resistance coatings deposited on tools is described. The principle of the method is a thermal activation of microscopic and then macroscopic processes, which have significant influence on wear resistance properties of the coat[...]
3
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Na bazie trójskładnikowego stopu Cu685Ni12P19.5 otrzymano taśmy metodą odlewania na wirujące koło. Zastosowano liniową prędkość koła 23 m/s. W celu zbadania stabilności termicznej amorficznej taśmy w stanie po odlewaniu przeprowadzono badania przy pomocy różnicowej analizy termicznej (DTA) oraz pomi[...]
EN The ternary Cu68.5Ni12P19.5 alloy was cast into the ribbons using melt spinning. The linear rate of the wheel was 23 m/s. In order to study the thermal stability of the amorphous ribbon in the as-cast state DTA and resistivity measurements were carried out. On the basis of the measurements the progr[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2001 z. 146 203-206
PL W pracy tej przeprowadzono badanie stabilności i degradacji termicznej polipropylenu oraz zawartych w nim zarodków krystalizacji. Różnicową Kalorymetrię Skaningową wykorzystano do symulacji warunków realnego procesu. Wyniki świadczą, że metoda DSC pozwala szybko ocenić jakość badanego tworzywa polim[...]
5
100%
Chemik
2016 Vol. 70, nr 9 481--484
PL Porównano stabilność termiczną soli zbudowanych z aminokwasowego anionu i różnych organicznych kationów. Badania obejmowały ciecze jonowe z kationem: tetrabutyloamoniowym (TBA), tributylometyloamoniowym (tBMA), didecylodimetyloamoniowym (DDA), benzalkoniowym (BA), 2-hydroksyetylotrimetyloamoniowym ([...]
EN We compared the thermal stability of the salt composed of amino acid anions and various organic cations. Studies included cations such as: tetrabutylammonium (TBA), tributylmethylammonium (tBMA), didecylodimethylammonium (DDA), benzalkonium (BA), (2-hydroxyethyl)trimethylammonium (choline) (Chol) an[...]
6
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 212-214
PL Amorficzny stop Fe60Co10Ni10Zr7B13 przygotowano w postaci taśmy metodą melt-spinning. Własności magnetyczne amorficznego stopu zbadano przy użyciu unikalnej metody rf-Mössbauer, która dostarcza informacji na temat pól anizotropii magnetycznej fazy amorficznej. Wyniki otrzymane metodą rf-Mössbauer po[...]
EN The amorphous Fe60Co10Ni10Zr7B13 alloy was prepared as a ribbon by the melt-spinning technique. Soft magnetic properties of the amorphous alloy were investigated by a unique rf-Mössbauer technique that provided information about magnetic anisotropy fields in the amorphous phase. The rf-Mössbauer res[...]
7
88%
Pneumatyka
1999 nr 4 33-34
PL Olej do smarowania sprężarek powietrza generalnie powinien posiadać wysoką odporność na utlenianie oraz wysoki poziom stabilności termicznej, aby zminimalizować proces formowania się osadów na zaworach i w kanałach powietrznych, gdzie mogą one powodować wzrost awaryjności, a nawet zagrożeń wybuchem [...]
8
88%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Metodą derywatografii wyznaczono stabilność termiczną kauczuku nitrylowego usieciowanego TMTD. Metodą DSC zbadano właściwości termiczne wulkanizatów przed i po ich spęcznieniu w benzenie i dimetyloformamidzie.
EN The termal properties of nitrile rubber, Perbunan NT 3945, cured with TMTD were investigated. The measurements were carried out by means of derivatograph, and differential dynamic calorimetry, DSC. The DSC method was used to study the vulcanizates before and after their swelling in solvents such as [...]
9
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN This paper deals with the theoretical investigation of the effect of Hall currents and suspended particles on the thermal stability of a ferromagnetic fluid heated from below. For a fluid layer between two free boundaries, an exact solution is obtained using a linearized stability theory and normal [...]
10
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 9 1741-1746
11
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 12 149-152
PL W pracy przedstawiono wyniki numerycznej analizy termicznych stanów dynamicznych kompozytowych przewodów nadprzewodnikowych z dwuborku magnezu MgB2/Cu występujących przy zanikaniu nadprzewodzenia. W zależności od dostarczonej energii zaburzenia rozpatrzono przypadek odzyskania nadprzewodzenia oraz p[...]
EN In this paper, the numerical analysis results of thermal dynamic states in composite superconducting wires MgB2/Cu have been presented. Depending on supplied disturbance energy values, the superconducting state recovery and the thermal runaway cases have been considered. The obtained results enable [...]
12
75%
Inżynieria Materiałowa
PL Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al stanowią grupę zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych przeznaczonych do pracy w warunkach wysokiej temperatury i w środowisku korozyjnym. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu składu chemicznego na zmiany mikrostruktury wybranych stopów na osnowie[...]
EN Intermetallic compound Ni3Al-based alloys are considered as an advanced structural and functional materials for many potential high temperature and corrosive environmental applications. In this work, a study of the influence of chemical composition on the microstructure of Ni3Al-based alloys with va[...]
13
75%
Inżynieria Materiałowa
PL Celem pracy była analiza wpływu rozdrobnienia ziarna na właściwości użytkowe technicznego tytanu Grade2. Nanokrystaliczny tytan otrzymano metodą wyciskania hydrostatycznego. Badano właściwości mechaniczne, stabilność termiczną i odporność na korozję nanokrystalicznego tytanu. Materiałami odniesienia[...]
EN The aim of this paper was to examine the effect of structure refinement on the performance properties of commercially pure titanium. Nanocrystalline titanium was produced by a hydrostatic extrusion. The mechanical properties, corrosion resistance and thermal stability of the nanocrystalline titanium[...]
14
75%
Inżynieria Materiałowa
PL Z powodzeniem przeprowadzono procesy mechanicznej syntezy wybranych stopów na osnowie miedzi, badając wpływ składu chemicznego (dodatek Sn, Fe i Ag) na ich zdolność do amorfizacji i stabilność termiczną. Zastąpienie w amorficznym stopie bazowym o składzie Cu47Ti34Zr11Ni8 niklu cyną, nie pogorszyło j[...]
EN The influence of chemical composition on the amorphization and thermal stability of mechanically alloyed CuTiZrNi elemental powder mixtures was studied. The basic Cu47Ti34Zr11Ni8 composition was modified by replacing Ni by Sn and replacing Zr by Fe or Ag. In all cases, except the last one, the alloy[...]
15
75%
Polimery
2011 T. 56, nr 6 489-493
PL W pracy badano wpływ grafitu na rezystywność skrośną i powierzchniową oraz na niektóre właściwości cieplne kompozytów z osnową polilaktydową. Zawartość grafitu w tych kompozytach wynosiła od 0 do 50 % mas. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości grafitu maleją rezystywność skrośna i powierzchnio[...]
EN The influence of graphite on volume and surface resistivity as well as on some thermal properties of composites containing a polylactide matrix was studied. The graphite content was up to 50 wt. %. It was found that the volume and surface resistivity decreased with the increasing graphite content an[...]
16
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Węglik krzemu (SiC) jest obecnie intensywnie badanym materiałem półprzewodnikowym przeznaczonym do wytwarzania elementów pracujących w wysokich temperaturach, w zakresie dużych częstotliwości oraz dużych mocy. Na rynku są już dostępne takie elementy z tego półprzewodnika jak diody Schottky'ego, diod[...]
EN Silicon carbide (SiC) is currently tested and used as a semiconductor destined to design devices operating in high temperature, high power and high frequency regions. Nowadays some SiC devices are available on the market; there are, for example, Schottky and pin diodes. BJTs, MESFETs and recently MO[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
1998 Z. 251 5-107
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu budowy chemicznej elastomerów, gęstości usieciowania i struktury sieci przestrzennej oraz obecności napełnaczy i antypirenów na ich stabilność termiczną i palność. Zastosowanie metod analizy termicznej i metod komplementarnych umożliwiło zidentyfikowanie prz[...]
EN This work deals with the influence of elastomer chemical structure, crosslink density and network structure as well as fillers and flame retardants presence on their thermal stability and flammability. The use of thermal analysis and complementary methods enables to identify the thermal transitions [...]
18
75%
Przemysł Chemiczny
19
75%
Archives of Materials Science
EN The cobalt rich Co-Al alloys prepared by mechanical alloying (MA) have been investigated using X-ray analysis and differential scanning calorymetry. At the initial stage of MA fcc Co high-temperature modification transforms to the hcp Co low-temperature one. The prolongation of milling leads to reve[...]
20
75%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono syntezę 5-podstawionych-1,3-oksotiolano-2-tionów w reakcji wybranych monoepoksydowych rozcieńczalników aktywnych z disiarczkiem węgla oraz wyniki badań nad możliwościami zastosowania otrzymanych związków do modyfikacji małocząsteczkowych żywic epoksydowych. Otzrymano oksotiolan[...]
EN To prevent volatility and toxicity of the low-molecular-weight reactive diluents epoxy compounds were transformed into the oxothiolane derivatives, which could be also co-crosslinked with epoxy resin. In this work the synhesis of oxothiolanethione derivatives the allylglycidyl ether, glycidyl methac[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last