Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stężenie tlenu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Spalania
PL W pracy przeanalizowano oddziaływanie stężenia tlenu w mieszaninie O2/CO2 na przebieg procesu spalania paliw zawiesinowych, utworzonych z różnych typów węgli. Dla porównania pomiary przeprowadzono również w strumieniu powietrza. Spalanie tlenowe jest postrzegane współcześnie jako jeden z głównych ki[...]
EN Combustion process of coal-water slurries in O2/CO2 mixtures is analyzed in this paper. The combustion in oxygen is one from the zero - emission energetic technologies, From second side, the necessity to undertake the research of coal-water combustion in our country results from the fuel structure o[...]
2
100%
Environment Protection Engineering
PL Zbadano proces napowietrzania wody strumieniem czystego tlenu z wykorzystaniem niedyspersyjnych (drobnopęcherzykowych) kontaktorów membranowych z polisulfonowymi włóknami kapilarnymi. W urządzeniu utrzymywano ciśnienie 2-4 kPa, aby zapobiec przeciekaniu włókien. Stężenie tlenu rozpuszczonego w odpro[...]
EN Aeration of water with pure oxygen stream was investigated in a bubbleless membrane-based contactor made from 1058 hydrophilic polysulfone hollow fibers. The gauge pressure of 2-4 kPa was maintained in the gas stream to order to prevent fiber leakage. The dissolved oxygen concentration in the outl[...]
3
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2013 nr 1 24-25
4
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2005 nr 9 8-11
5
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2015 nr 159 (39) 75--88
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące skuteczności usuwania azotu amonowego na złożach tarczowych w warunkach deficytu tlenowego. Badania prowadzono z wykorzystaniem ścieków syntetycznych przy dwóch różnych stężeniach azotu amonowego (średnio 250 i 500 mg N-NH4 +/dm
EN The article presents results of research on ammonia nitrogen removal efficiency under low oxygen concentration using rotating contractor. Synthetic wastewater with an increasing level of ammonium nitrogen (250 and 500 mg N-NH4 +/dm3) and rotating contactors inhabited[...]
6
75%
Przegląd Spawalnictwa
7
63%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule zaprojektowano wielowymiarowy nieliniowy algorytm predykcyjny do sterowania stężeniem tlenu w przepływowej biologicznej oczyszczalni ścieków w Kartuzach. W badaniach symulacyjnych w środowisku Matlab/Simulink przeanalizowano wpływ zmian parametrów algorytmu sterowania na jakość sterowania[...]
EN The paper addresses control design for dissolved oxygen in the biological wastewater treatment plant. The multivariable nonlinear predictive controller is developed and its performance is investigated. The controller is applied to wastewater treatment plant at Kartuzy. The proposed control system is[...]
8
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 11 438--445
PL Oczyszczalnia ścieków jest złożonym przemysłowym systemem sterowania. Stężenie tlenu jest podstawowym parametrem wpływającym na efektywność zachodzenia procesów biologicznych w oczyszczalni ścieków. W artykule dokonano przeglądu podstawowych algorytmów sterowania stężeniem tlenu z użyciem dodatkowyc[...]
EN Wastewater treatment plant is a complex industrial system. The dissolved oxygen is a key parameter for biological processes at wastewater treatment plant. The paper reviews dissolved oxygen concentration control algorithms using additional measurements of selected compounds of nitrogen. The paper pr[...]
9
63%
Journal of Power of Technologies
EN The purpose of this work was to determine the impact of a operating conditions on the deNOx system efficiency.in a 966MWth supercritical circulating fluidized bed boiler. Experimental tests were carried out on a full-scale DeNOx system installed in the world’s largest once through supercritical circ[...]
10
63%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Przeprowadzono badania nad wpływem stężenia tlenu w gazach oczyszczanych metodą katalitycznego spalania domieszek na skuteczność procesu oczyszczania, stosując katalizatory: platynowy, palladowy i manganowy. Modelowym gazem była mieszanina azotu i tlenu z zawartością domieszek w postaci par: heksanu[...]
EN Laboratory works on combustion of some organic compounds as air pollutants in presence of platinum, palladium and manganese catalysts at various oxygen concentrations were carried out. Several mixtures of nitrogen and oxygen contained vapours of hexane, isooctane, methanol, acetone ethyl acetate and[...]
11
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2014 T. 14, z. 4 135--144
PL Badania przeprowadzono w latach 2010–2013 w śródpolnym oczku wodnym Stare Czarnowo, w województwie zachodniopomorskim. Celem podjętych badań było określenie stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i jej temperatury w warunkach zróżnicowanej głębokości wody. Pomiary wykonywano w trzech pionach badawcz[...]
EN Studies were carried out in the years 2010–2013 in a mid-field pond Stare Czarnowo in Zachodniopomorskie Province. The aim of the study was to determine dissolved oxygen concentration and temperature at different water depths. Measurements were performed in three water profiles of different depth. T[...]
12
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2007 z. 1 45--51
PL W pracy zostały przedstawione wyniki badań obecności kilku metali (pochodzących z takich materiałów jak: wolfram, molibden, chromel, wolfram-ren 20 w tkance mózgowej oraz podskórnej szczurów. Analizowano zmiany stężeń podstawowego pierwiastka metalicznego oraz tlenu w badanych mikroobszarach przed i[...]
EN Paper contains results of presence several metals (originating from the source metallic materials like wolfram, molybdenum, chromel wolfram – ren 20 in brain and subcutaneous tissue of rats. Authors analyzed changes of basic metallic elements concentration and oxygen in tested micro-areas before and[...]
13
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2016 Nr 5 176--183
PL Biologiczna oczyszczalnia ścieków jest złożonym nieliniowym systemem sterowania. Jednym z istotnych i kosztownych procesów tam zachodzących jest napowietrzanie ścieków. Prawidłowy jego przebieg ma decydujący wpływ na stopień oczyszczenia ścieków i koszty operacyjne pracy oczyszczalni. W związku z ty[...]
EN Biological wastewater treatment plant is a complex, nonlinear control system. One of the most important and expensive processes conducted is aeration. It’s valid flow has a deciding impact on the level of wastewater purification. Therefore a number of research are carried out to develop new control [...]
14
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 10 88--89
PL Celem badań opisanych w artykule jest określenie współczynnika intensywności natlenienia wody w laboratoryjnym kanale przepływowym (z możliwością dowolnego sterowania zmianami prędkości przepływu wody) z zastosowaniem rurkowego mieszadła samozasysającego. W kanale zainstalowano aerator samozasysając[...]
EN The aim of the study in the paper is to determine the intensity coefficient of water oxygenation in a laboratory flow channel (with the ability to freely control the velocity of water flow) using a self-priming tubular stirrer. A self-priming aerator, which delivers air into the flowing water is ins[...]
15
63%
Przemysł Chemiczny
PL Przeprowadzono numeryczną analizę obliczeniową pola stężenia tlenu w strudze plazmy niskotemperaturowej i w warstwie ochronnej strugi azotu. Struga plazmy służy do natryskiwania powłok ceramicznych na częściach maszyn, a struga azotu zabezpiecza proszek ceramiczny niesiony przez strugę plazmy przed [...]
EN Numerical anal. of O₂ concn. field in the stream of lowtemp. plasma and the protective layer stream of N₂ was carried out. The plasma spraying was used for prodn. of ceramic coatings on machine parts. The N₂ stream was used for protecting ceramic powder prior to oxidn. Phys. and math. models of fixe[...]
16
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2018 Nr 9 343--347
PL Biologiczna oczyszczalnia ścieków jest skomplikowanym systemem sterowania. Jednym z istotnych i kosztownych procesów tam zachodzących jest napowietrzanie ścieków. Prawidłowy jego przebieg ma decydujący wpływ na stopień oczyszczenia ścieków i koszty operacyjne pracy oczyszczalni. W związku z tym prow[...]
EN A biological wastewater treatment plant is a complex control system. One of the important and costly processes is the aeration of wastewater. The correct of the process has a decisive influence on the degree of sewage treatment and the operating costs of the treatment plant. Therefore, research work[...]
17
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2018 R. 22, nr 4 19--23
PL Napowietrzanie ścieków jest jednym z najważniejszych i najdroższych procesów w oczyszczalni ścieków. Stężenie tlenu jest natomiast głównym parametrem wpływającym na efektywność zachodzenia procesów biologicznych w oczyszczalni ścieków. W artykule przedstawiono wielopoziomowy nieliniowy system sterow[...]
EN Aeration of wastewater is one of the most important and expensive process in a wastewater treatment plant. Dissolved oxygen concentration is the main parameter influencing the effectiveness of biological processes in wastewater treatment plant. In the paper, a multilevel nonlinear control system for[...]
18
51%
Environment Protection Engineering
EN Sunflower husk pellets were fired in a channel type furnace originally designed for wood pellets. The furnace was installed in a 15 kW heating boiler. CO, CxHy, NO, NO2 and dust concentrations were measured. Despite reducing the temperature in the furnace down to ca. 700 °C by fuel stream reduction,[...]
19
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 1 20--25
PL Biologiczna oczyszczalnia ścieków jest złożonym nieliniowym systemem sterowania. Jednym z istotnych i kosztownych procesów tam zachodzących jest napowietrzanie ścieków. Prawidłowy jego przebieg ma decydujący wpływ na stopień oczyszczenia ścieków i koszty operacyjne pracy oczyszczalni. W związku z ty[...]
EN A biological wastewater treatment plant is a complex, nonlinear control system. Aeration is one of the most important and expensive processes conducted in it. Its valid flow has a deciding impact on the level of wastewater purification. Therefore a number of research are carried out to develop new [...]
20
51%
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
PL W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w laboratoryjnym bioreaktorze SBR, symulującym warunki występujące w przypadku awarii urządzeń stanowiących wyposażenie bioreaktora (systemu mieszania i systemu napowietrzania). Analizowano skład chemiczny ścieków, w tym stężenia związków azotu (azot a[...]
EN Several experiments were performed in the laboratory condition using an SBR bioreactor modelling the expected conditions, created by malfunction of certain bioreactor elements, thus the different oxygen condition. In the course of the experiments, the concentrations of ammonia nitrogen, nitrates(III[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last