Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 212
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprawność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono czynniki, od których zależy dokładność wyznaczania sprawności silnika indukcyjnego. Podano klasyfikację sprawności. Omówiono metody bezpośrednie oraz pośrednie wyznaczania sprawności, z odpowiednim podziałem metod pośrednich. Wyprowadzono zależności na niepewność wyznaczania sprawności[...]
EN The factors on which depends preciseness of determination of induction motors efficiency are presented in the work. A classification of efficiency is given. It is discussed direct and indirect methods of efficiency determination with suitable classification of indirect methods. Dependencies for unce[...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń sprawności silnika indukcyjnego małej mocy, przy pomocy polowo-obwodowego modelu tego silnika. Obliczoną charakterystykę sprawności zweryfikowano eksperymentalnie, wykonując pomiary dla dwóch egzemplarzy silnika. Wobec dużej zgodności wyników obliczeń i pomiarów[...]
EN The work describes results of efficiency calculation conducted on a field-circuit model of a small power induction motor. The calculated efficiency characteristic was verified experimentally by meas-urements for two motor samples. In view of a substantial concurrence of measured and calculated resul[...]
3
80%
Logistyka
PL Silniki klatkowe powszechnie stosowane są w przemyśle. Sprawność z jaką pracują silniki bezpośrednio wpływa na energochłonności procesów przemysłowych w których są wykorzystywane. W artykule zaprezentowano wybrane metody estymacji współczynnika sprawności pod kątem wykorzystania w systemach sterowan[...]
EN Induction cage motors are common used in industry. The motor efficiency is effect directly for energy consumption of industrial process. In the paper the selected methods of motor efficiency estimating are shown. The selected power losses of induction cage motor and method of calculated power losses[...]
4
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 83 47-51
EN Magnitude of the induction motors in present industrial electric drive. Constructional, technological, material and productive features of the current industrial induction motors. The efficiency as one from of the most important at present parameters of such motors. The different methods of determin[...]
5
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2000 Nr 61 65-69
6
80%
Engineering Transactions
EN In the first part of the paper, an experimental verification of correctness of the common assumption that the plane strain conditions occur in the tests performed in soil bins is presented. An experimental program was executed basing on the soil cutting problem, with the application of vertical rigi[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy symulacji procesu przesiewania wykonanej pod kątem określenia rozkładu masy nadawy na długości sit w dwupokładowym przesiewaczu wibracyjnym. Pokłady sit traktowane są jako posobno-nadsobne układy przesiewania. Obliczenia pokazują ilościowo nierównomierny charakte[...]
EN The feed mass and screening efficiency distribution of screening process along the surface of two-deck screen device is analyzed in the paper. Each deck of a screen is assumed as the subsequent system of screens of the equal length and different size opening. Simulation of the process performed gave[...]
8
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Pomiary sprawności pomp wirowych wysokociśnieniowych, w warunkach rzeczywistych są przedsięwzięciem napotykającym na znaczne trudności techniczne. Zazwyczaj istnieją poważne problemy z uzyskaniem odpowiedniej dokładności pomiaru, szczególnie przy pompowaniu cieczy zanieczyszczonej. W referacie przed[...]
9
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
2004 Vol.9,Sp. 2/2 1061-1068
PL W pracy zwrócono uwagę, na ogromne i zupełnie nowe możliwości, jakie stwarza wykorzystanie ciepła odpadowego bloku energetycznego przez chłodnicze systemy absorpcyjne. Przedstawiono możliwości utylizacji energii spalin odlotowych do napędu absorpcyjnych pomp ciepła i systemów ziębno grzewczych przy[...]
10
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 86 301--311
PL W referacie przedstawiono wyniki analizy energetycznej systemu ogniw paliwowych NEXA ze stosem ogniw z jonowymienną membraną polimerową o mocy 1,2 kW. Opisano podstawy teoretyczne przeprowadzania obliczeń energetycznych stosów ogniw paliwowych. Przedstawiono zależności matematyczne opisujące sprawno[...]
EN The paper presents results of energy analysis of NEXA fuel cell system with a 1.2 kW proton exchange membrane fuel cell stack. Theoretical basis of calculations of energy fuel cell stacks were described. Mathematical formulas describing fuel cell electric and heat efficiency based on physical quanti[...]
11
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 79 71--78
PL Scharakteryzowano układy fotowoltaiczne z koncentratorami o niskiej (LCPV) jak i wysokiej koncentracji (HCPV). Przedstawiono możliwości ich pracy w różnych warunkach, przy czym w szczególności uwzględniono wpływ temperatury i kąta koncentracji. Zaprezentowano najnowsze rozwiązania, w tym Spin cell, [...]
EN Paper presents photovoltaic systems with concentrators with a low (LCPV) and high (HCPV) level of concentration. The possibilities of work under different conditions, especially influence of temperature and concentration angle are described. The latest solutions with their efficiency like Spin cell,[...]
12
80%
Journal of KONES
PL W referacie omówiono podstawowe kierunki rozwoju tłoków silników trakcyjnych w ostatnim okresie. Rozwój silników wymuszany jest w ostatnim okresie głownie dążeniem do spełnienia wymagań w zakresie dopuszczalnej emisji składników toksycznvch spalin. Jednocześnie nie straciło na znaczeni dążenie do po[...]
EN Basic trends of development of pistons of traction engines were discussed in the report in the last period. Development of engines is being forced in the last period chiefly with aiming at fulfilling requirements in the fieId of the toxic emission It didn't lose at the same time on meant aiming at r[...]
13
80%
Logistyka
2005 Nr 2 33-34
14
70%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule zaprezentowano dwie metody estymacji współczynnika sprawności silnika klatkowego w trakcie jego pracy. Jako pierwsza z metod została przedstawiona metoda NAGT (Nonintrusive air gap torgue) zaczerpnięta z literatury zagranicznej. Druga metoda to zmodyfikowana przez autorów metoda NAGT. Dla[...]
EN Two non-intrusive methods of estimating efficiency of a squirrel-cage induction motor are presented. The first method (Non-intrusive air gap torgue) was taken from foreign literature. The second method is modified by the authors of NAGT method. Both are based on determination of electromagnetic torq[...]
15
70%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 88 141-145
EN The paper deals with switching power losses of DC-DC step-down converters supplying electrical machines. Due to a wide range of the load current, converter change the transistor duty factors from 0 to 100%. Since conductive losses are strictly connected with transistor parameters, duty factor and tr[...]
16
70%
Wodociągi - Kanalizacja
2008 nr 11 48-49
17
70%
Journal of KONES
PL W referacie przedstawiono elektronicznie sterowany system zapłonu z recyrkulacją spalin zastosowany w dwucylindrowym czterosuwowym silniku badawczym o ZI. Recyrkulacja spalin zrealizowana została poprzez specjalne świece zapłonowe umożliwiające przepływ spalin pomiędzy cylindrami. Wydatkiem spalin r[...]
EN The paper presents electronically controlled ignition system with exhaust gas recirculation (EGR) in two cylinder, four stroke SI research engine. Exhaust gas recirculation was achieved by the special spark plugs enabling flow of exhaust gases between cylinders. The flow of recirculated exhaust gas [...]
18
70%
Journal of KONES
PL W referacie przedstawiono wpływ stopnia rozprężenia spalin w dyszy wylotowej na charakter przemian energii w kanale przepływowym turbinowego silnika odrzutowego. Wykazano, że stosowanie podstawowych zależności definicyjnych do określenia charakterystyk wewnętrznych [8] tego typu silników uniemożliwi[...]
EN This report presents the influence of the exhaus gases decompression ratio in the propelling nozzle on the character of energy changes in a duet of a jet engine. It has been proved that the application of basie defmition relationships in order to determine the performance curve of this type of engin[...]
19
70%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono analizę sprawności turbodoładowanego silnika o Z.S. w zakresie wysoko- i niskociśnieniowej części obiegu dla różnych prędkości obrotowych i obciążeń. Podano sposób wyznaczania średniej temperatury ścianek dla obliczeń wymiany ciepła. Przedstawiono możliwości podniesienia spr[...]
EN In the paper a cylinder pressure analysis of the turbocharged engine operating at a broad range of loads and rotational speeds has been presented. A smoothing method of the measured indicator diagram for cycle calculations to keep the characteristic inflexion point after combustion beginning has bee[...]
20
70%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2008 Nr 80 131-135
EN In the paper were done some comparative tests of direct and alternating dynamometers with power-electronic device witch has possibility of returning energy to the main. There were used three types of motors witch had near the same rated torque and different speed. As criteria of the evaluation were [...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last