Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 117
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spektrometria mas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Fizyki
PL Recenzja książki: Robert A.W. Johnstone, Malcolm E. Rose - Spektrometria mas. Podręcznik dla chemików i biochemików, z jęz. angielskiego tłumaczyli Karol Bal i Marek Daniewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 466.
2
100%
Metrology and Measurement Systems
PL W artykule, który jest wynikiem prowadzonych w Politechnice Lubelskiej i Instytucie Fizyki UMCS badań w dziedzinie spektrometrii mas, autor przedstawił zasadę pomiarów spektrometrycznych, wykonywanych za pomocą spektrometru mas oraz zagadnienie, występującej podczas ich realizacji, niepowtarzalności[...]
EN The paper presents a principle of spectrometric measurements carried out by means of a mass spectrometer and a problem of the lack of repeatability of results obtained in that way. The author has demonstrated that lack of repeatability mainly results from fluctuations of ionising current (an electro[...]
3
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2001 nr 2-3 54-63
PL Spektrometria mas oparta na pomiarze czasu przelotu jonów (TOF-MS Time Qf Flight Mass Spectrometry) jest obecnie szeroko stosowaną techniką ich rozdzielania. Koncepcja tego typu spektrometru zaproponowana została po raz pierwszy w 1948 roku przez A.E. Camerona. Dopiero wprowadzenie w latach 70-tych [...]
EN Time of flight mass spectrometry (TOF-MS) is a common technique used to resolve mass difference of ions. The concept of this spectrometer was proposed first time in 1948 by A.E. Cameron. Many improvements in ion source (application of nanosecond lasers) and ions optics (application of the reflectron[...]
4
100%
Laboratorium Medyczne
2018 nr 1 21--23
PL Spektrometria mas znalazła miejsce w rutynowej diagnostyce laboratoryjnej, choć w Polsce są to dopiero początki. Metoda ta zapewnia unikalną czułość i selektywność oznaczeń.
5
88%
Postępy Fizyki
1999 T. 50, z. 5 268-269
PL Recenzja książki: Edmond de Hoffmann, Jean Charette, Vincent Stroobant - Spektrometria mas, z jęz. francuskiego tłumaczył Leszek Konopski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998, s. 324 (podręcznik akademicki dotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej).
6
88%
Analityka : nauka i praktyka
2008 nr 4 4-8
7
75%
Analityka : nauka i praktyka
2006 nr 3 10-15
8
75%
Analityka : nauka i praktyka
2006 nr 1 13-15
PL Rozwój spektrometrii mas doprowadził do różnego rodzaju układów pomiarowych. Wart podkreślenia jest fakt, że zawsze każdy z tych układów składa się z pięciu głównych elementów: układu wprowadzenia próbki, źródła jonów, systemów utrzymujących próżnię, analizatora mas oraz układu wykrywania oraz zlicz[...]
9
75%
Analityka : nauka i praktyka
2005 nr 4 28-31
PL W czasach obecnych spektrometria mas jest niezbędnym narzędziem badaczy z wielu gałęzi nauki, w tym także chemii. Spektrometry nas stały się kluczowym narzędziem początkowo w analizie organicznej , a w ostatnich latach również w analizie nieorganicznej.
10
75%
Instal
2006 nr 11 63-65
PL Wyroby i materiały stosowane do przesyłania, czerpania i doczyszczania wody przeznaczonej do spożycia mogą mieć istotny wpłw na pogorszenie jej jakośći pod względem zdrowotnym. W związku z tym niezbedne jest badanie np. stężeń niektórych metali w wodzie pozostającej w kontakcie z ww. urządzeniami i [...]
EN Devices and materials used for: water cleaning thoroughly - carbon filters or filters with ion exchangers, the construction of water supply and sewage system and producing the plumbing fixtures used for water drawing can have the essential influence on the deterioration of wholesome quality of water[...]
11
75%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 8 800-803
12
75%
Wiadomości Chemiczne
2003 [Z] 57, 9-10 907-933
EN This paper presents a powerful analytical technique which uses an inductively coupled plasma (ICP) ionization source and mass spectrometric (MS) detector with a time of flight (TOF) analyzer. The technique has been introduced in 1993 and has attracted rapidly the attention of researchers in the fiel[...]
13
75%
Wiadomości Chemiczne
2012 [Z] 66, 5-6 445-460
EN Microorganisms synthesize several monomeric chemical structures that are not found elsewhere in nature, e.g. muramic acid (an amino sugar) and D-amino acids (D-alanine and D-glutamic acid) are ubiquitous in bacterial peptidoglycan (PG). Specific sugars (e.g. heptoses) and 3-hydroxylated fatty acids [...]
14
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Stosowana obecnie, a jednocześnie najbardziej precyzyjna metoda analizy stosunku izotopowego chloru oparta jest na spektrometrii mas z jonizującą wiązką elektronową (RMS). W metodzie tej chlor z próbki przekonwertowany do postaci chlorometanu (CH₃Cl) jest jonizowany wiązką elektronową i analizowany [...]
EN The most precise method of chlorine isotope analysis described to date is based on the isotope ratio mass spectrometry (IRMS) of chlorine quantitatively converted to chloromethane. The IRMS mass spectrum of chloromethane is rather complicated and the ratio of the most abundant peaks (mass-52/mass-50[...]
15
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2015 R. 20, nr 1 14--16, 21
16
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2015 R. 20, nr 3 29--34
17
75%
Analityka : nauka i praktyka
2000 nr 3 4--7
18
75%
Camera Separatoria
2011 Vol. 3, No. 1 231--233
PL W pracy opisano trójetapową udoskonaloną metodę przeprowadzenia analizy LC-MS, pozwalającą zminimalizować sygnały tła i zwiększyć efektywność jonizacyjną.
19
75%
Camera Separatoria
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad identyfikacją lotnych związków organicznych występujących w ciekach z instalacji oksydacji asfaltów. cieki poddano deemulgacji, w celu usunięcia fazy organicznej, a następnie ekstrakcji dichlorometanem, w celu wyizolowania pozostałych w ciekach związków organic[...]
20
75%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2012 nr 7-8 6--7
PL O badaniach biotechnologicznych prowadzących do otrzymywania zbóż o zwiększonej odporności na suszę i ich roli w gospodarce oraz najciekawszych projektach międzylaboratoryjnych w zakresie spektrometrii mas z prof. dr. hab. Maciejem Stobieckim, kierownikiem Pracowni Metabolomiki i Proteomiki w Instyt[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last