Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 70
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  speciation analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 5 535-537
2
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
2000 Z. 62 39-51
PL W mniejszej pracy opisano pojęcie specjacji i zasady analizy specjacyjnej. Przedyskutowano specyfiką i wyniki analizy specjacyjnej. W pracy opisano również techniki analityczne wykorzystywane w badaniach specjacji wraz z przykładami ich wykorzystywania.
EN Speciation is a typical example of a therm that various meanings. The terms speciation and speciation analysis have been gradually appearing in the Polish scientific and technical literature for some time. The distribution of specific and quality speciation analysis. Analytical techniques used in sp[...]
3
80%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
4
80%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
5
80%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
6
80%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
7
61%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
8
61%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2001 R. 6, nr 4 13--15
9
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Chemia
PL W pierwszej części pracy przedstawiono ogólną charakterystykę cyny, jej związków nieorganicznych oraz pochodnych cynoorganicznych. W związły sposób opisano właściwości cyny metalicznej, metody jej produkcji i główne obszary zastosowań. Przedstawiono krótką charakterystykę najważniejszych, z punktu w[...]
EN The first part of the dissertation presents general characteristics of tin, its inorganic compounds and organotin derivatives. The properties of metallic tin, the method of its production and the main areas of application are concisely described. A brief description of the most important, from the i[...]
10
61%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL Opisano możliwości występowania chromu w glebie oraz jego analizy specjacyjnej. Stwierdzono, że podstawowymi, jednakowo ważnymi etapami analizy są przeprowadzenie składników z gleby do roztworu i ich separacja oraz dobór techniki analitycznej. Przytoczono wyniki wpływu niektórych parametrów na końco[...]
11
61%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
12
61%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2003 T. 6, nr 3/4 391-405
PL Omówiono możliwości analizy glinu w takich matrycach środowiskowych, jak: osady denne i ściekowe, gleby oraz próbki biologiczne. Ze względu na zależność toksyczności glinu od jego form chemicznych konieczne jest tu stosowanie analizy specjacyjnej, pozwalającej na wyizolowanie i oznaczenie poszczegól[...]
EN Possibilities of analyzing aluminium in matrices of such media as bottoms, sludge, soils and biological samples were discussed here. Owing to the dependences of toxicity of aluminium on its chemical forms, it is necessary to use speciation analysis which makes it possible to isolate and determine in[...]
13
61%
Chemia Analityczna
PL Biologiczna rola wanadu i jego toksyczność zależą głównie od formy chemicznej, wjakiej występuje w analizowanych próbkach. W pracy przedstawiono główne problemy związane 2 analizą specjacyjną wanadu, głównie V(IV) i V(V), takie jak trwałość form specjacyjnych w roztworach, przygotowanie roztworów wz[...]
EN Two most commonly vanadium forms, VflV) and V(V), have different loxicity and nutritious properties. Speciation of vanadium is necessary in environmental samples. The objective of this paper is to highlight some aspects of vanadium speciation analysis, such as stability of species and possibility of[...]
14
61%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Oznaczono formy specjacyjne glinu w osadach dennych z użyciem ekstrakcji sekwencyjnej Tessiera. Stwierdzono zależność stężeń frakcji glinu w osadzie od pH oraz obliczono współczynniki korelacji dla równań opisujących stężenie frakcji glinu w wodzie i frakcji w osadzie.
EN The speciation of aluminium in sediment using Tessier's sequential extraction was carried out. It was found that, the concentrations of aluminium fractions in sediment depend on pH value. The correlation coefficient for equations describing the concentration of aluminium fraction in water and in sed[...]
15
61%
Wiadomości Chemiczne
2003 [Z] 57, 11-12 1163-1180
EN The paper presents perspectives of development and application of determinations of arsenic, antimony and selenium by the methods based on hydride generation [1,2, 4-17]. This technique employed in spectrometric methods: absorption atomic spectrometry (AAS), atomic fluorescence (AFS), microwave (MIP[...]
16
61%
Chemia Analityczna
PL Mikrofalowe indukowana plazma jest zaliczana do spektrochemicznych źródeł wzbudzenia nowej generacji, które w ostatnich dwudziestu latach znacznie poszerzyły możliwości analizy śladowej i badania specjacji. Głównym obszarem zastosowań emisyjnej spektrometrii atomowej z użyciem plazmy mikrofalowej (M[...]
EN Microwave induced plasma is included among the new generation of spectrochemical excitation sources, which in the recent twenty years considerably broadened the possibilities of trace analysis and speciation studies. Analytical problems connected with environmental control and protection are the mai[...]
17
61%
Chemia Analityczna
18
61%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2014 nr 9-10 80--84
PL W pracy przedstawiono rolę i znaczenie analizy specjacyjnej oraz technik łączonych we współczesnej analityce środowiskowej. Krótko omówiono najnowsze rozwiązania aparaturowe i metodyczne w tym zakresie oraz perspektywy rozwojowe analizy specjacyjnej w najbliższych latach.
EN In article presents the role and importance of speciation analysis and combined techniques in contemporary environmental analytics. Briefly discusses the latest developments Appliance and methodical in this area and the development prospects of speciation analysis in the coming years.
19
51%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
20
51%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Przedstawiono krótką charakterystykę pojęć używanych w dziedzinie chemii: „analiza śladowa”; „specjacja”; „analiza specjacyjna” jak również dwa rodzaje specjacji i obszary jej zastosowania. Zostały zaprezentowane formy glinu występujące w roztworze glebowym oraz mechanizmy zakwaszania gleby oraz sku[...]
EN The paper presents a brief description of terms used in chemistry: "trace analysis", "speciation", "speciation analysis" as well as two types of speciation and areas application of speciation. Were presented forms of aluminum present in the soil solution and the mechanisms of soil acidification and [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last