Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spalanie tlenowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 3 137--144
PL Spalanie tlenowe jest zaliczane do przyszłościowych metod niskoemisyjnej produkcji energii elektrycznej z węgla. Najbardziej energochłonną instalacją w bloku zintegrowanym oxy jest układ separacji tlenu z powietrza (ASU), pracujący najczęściej w oparciu o metody kriogeniczne. W celu obniżenia energo[...]
EN Oxy combustion technology is classified as a prospective, low-carbon dioxide emission method of electricity production from coal. The most energy intensive installation of the system is the air separation unit (ASU), basing usually on the cryogenic methods. In order to reduce the energy consumption [...]
2
100%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 4 243--251
PL Spalanie tlenowe (oxy-combustion) jest jedną z nowych technologii, umożliwiających jednoczesną produkcję energii elektrycznej i wychwytywanie dwutlenku węgla. Technologia ta różni się od konwencjonalnych metod tym, iż spalanie paliwa zachodzi w mieszaninie tlenu i recyrkulowanych spalin, zamiast w p[...]
EN Oxy-fuel combustion is suggested as one of new promising technologies for capturing CO2 from power plants. In an oxy-fuel combustor, the combustion of coal basically occurs in an atmosphere of O2/CO2. This experimental study aims to identify the differences in combus[...]
3
100%
Archiwum Spalania
PL W procesie spalania paliw stałych następuje rozpad ziaren węgla na mniejsze fragmenty. Podczas rozpadu ziarna węgla następuje skokowy wzrost powierzchni spalania, co prowadzi do skrócenia całkowitego czasu spalania ziarna oraz poprawy skuteczności spalania, poprzez lepszą wymianę masy i ciepła. W ar[...]
EN Brown and hard coal particles undergo fragmentation during combustion process i.e. the decomposition of coal into a small pieces. It causes increase of combustion surface and accelerates combustion process. Results of experimental investigations of thermal fragmentation for four different types of c[...]
4
100%
Archiwum Spalania
PL W pracy przeanalizowano oddziaływanie stężenia tlenu w mieszaninie O2/CO2 na przebieg procesu spalania paliw zawiesinowych, utworzonych z różnych typów węgli. Dla porównania pomiary przeprowadzono również w strumieniu powietrza. Spalanie tlenowe jest postrzegane współcześnie jako jeden z głównych ki[...]
EN Combustion process of coal-water slurries in O2/CO2 mixtures is analyzed in this paper. The combustion in oxygen is one from the zero - emission energetic technologies, From second side, the necessity to undertake the research of coal-water combustion in our country results from the fuel structure o[...]
5
100%
Zeszyty Energetyczne
2014 T. 1 113--124
PL W artykule przedstawione zostały wyniki badań dotyczące zachowania się paliw alternatywnych, w czasie współspalania, w atmosferze wzbogaconej w tlen. Proces spalania tlenowego jest aktualnie jednym z głównych kierunków badań nad dalszym wykorzystaniem węgla do produkcji „czystej energii”. W przeprow[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W artykule zostały poruszone aspekty zastosowania mieszanki wzbogaconej w tlen w silnikach spalinowych. Omówiono problemy wynikające z takiego sposobu prowadzenia procesu spalania oraz spróbowano rozwiązać jedną z największych przeszkód we wprowadzeniu wspomnianej techniki do powszechnego zastosowan[...]
EN The article presents the use of oxygen-enriched mixture in internal combustion engines. The problems arising from such a method of conducting the combustion process and the attempts to solve one of the biggest obstacles to applying such technique for applications were discussed The ways of controlli[...]
7
75%
Rynek Energii
2015 Nr 2 85--90
PL W artykule przedstawiono analizę ekonomiczną układu elektrowni pracującej w technologii spalania tlenowego z kotłem CFB zasilanym węglem brunatnym zintegrowanym z instalacją separacji powietrza opartą o technologię membran wysokotemperaturowych typu three-end. W trakcie prowadzenia analizy wyznaczon[...]
EN The article presents an economic analysis of power plant operating in oxy-combustion technology with CFB boiler fed with lignite integrated with air separation unit based on three-end type high-temperature membranes. During the analysis break-even electricity price under the assumption that the net [...]
8
75%
Rynek Energii
2016 Nr 6 36--42
PL Spalanie tlenowe stanowi jedną z obiecujących technologii wychwytu CO2, polegającą na eliminacji azotu z procesu spalania i uzyskaniu spalin składających się głównie z CO2 i H2O, co pozwala na uproszczenie procesu separacji CO2 w porównaniu do pozostałych technologii jego wychwytu.W artykule przeds[...]
EN One of the promising carbon capture technologies is the oxy-combustion, based on the elimination of nitrogen from the combustion process and, therefore, obtaining the flue gases consisting mainly CO2 and H2O. This allows to simplify the CO2 separation process, compared to the other carbon capture t[...]
9
75%
Rynek Energii
2014 Nr 3 88--92
PL W artykule przeprowadzono analizę ekonomiczną elektrowni gazowo - parowej bez instalacji wychwytu i sprężania CO2 (CCGT), zintegrowanej z instalacją wychwytu i sprężania CO2 w technologii post - combustion (ABS) oraz elektrowni ze spalaniem tlenowym (OXY). Przedstawiono metodologię oceny ekonomiczne[...]
EN The paper presents the economic analysis of three combined cycle power plants: the unit without carbon capture installation (CCGT), the unit with carbon capture installation in post-combustion technology (ABS), and the unit with oxy-combustion technology (OXY). Methodology of economic evaluation and[...]
10
75%
Archives of Thermodynamics
EN The paper examines from the thermodynamic point of view operation of coal fired power unit cooperating with the cryogenic oxygen unit, with a particular emphasis on the characteristic performance parameters of the oxygen unit. The relatively high purity technical oxygen produced in the oxygen unit i[...]
11
75%
Rynek Energii
2017 Nr 3 92--98
PL W artykule przedstawiono elektrownię gazowo-parową ze spalaniem tlenowym i suchą recyrkulacją spalin w turbinie gazowej. Spalanie tlenowe w turbinie gazowej, będące jedną z technologii wychwytu CO2, dzięki eliminacji azotu z procesu spalania, pozwala na uzyskanie spalin zawierających głównie dwutlen[...]
EN This paper presents the zero-emission combined cycle power plant with oxy-combustion and dry flue gas recirculation in a gas turbine. Oxy-combustion in the gas turbine, which is a one of CO2 capture technologies, thanks to the elimination of nitrogen from combustion process, leads to the production [...]
12
75%
Energetyka
2013 nr 11 787--790
PL Spalanie tlenowe stanowi aktualnie przedmiot szczegółowych badań eksperymentalnych oraz analiz techniczno-ekonomicznych prowadzonych w jednym z czterech Zadań Badawczych pt. „Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2”, realizowanych w[...]
EN Oxy-combustion is actually a subject of detailed experimental studies as well as of technical and economic analyses being carried on as one of the four Research Tasks - Project No 2 entitled “Oxy-combustion technology for PC and FBC boilers with CO2 capture” and realized within the frames of the Res[...]
13
63%
Rynek Energii
2012 Nr 2 120--126
PL W artykule przedstawiono model kotła pracującego w technologii spalania tlenowego. Jest to kocioł fluidalny (CFB) na nadkrytyczne parametry pary 29MPa/600˚C, pracujący w bloku o mocy elektrycznej brutto: 600MW. Kocioł zaprezentowano w dwóch układach: z recyrkulacją spalin osuszonych oraz z recyrkula[...]
EN This paper presents a model of boiler operating in oxygen combustion technology. This is a CFB boiler for supercritical steam parameters 29MPa/600˚C, operating at the power unit of gross electricity: 600 MW. The boiler is presented in two systems: with dried flue gas recirculation and humid flue gas[...]
14
63%
Piece Przemysłowe & Kotły
2013 5-6 8--15
PL Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana z wychwytem, transportem i magazynowaniem C02 jest obecnie przedmiotem szczegółowych badań w ramach Programu Strategicznego NCBiR „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii" Zadanie 2: „Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowyc[...]
EN The technology of coal combustion in oxygen integrated with capture, transportation, processing and storing of C02 is presently under detailed investigations in Poland within the Strategic Programme NCBiR „Advanced technologies of energy production" within Task 2 „Study of the oxy-combustion technol[...]
15
63%
Rynek Energii
2013 Nr 4 48--55
PL W artykule przedstawiono układ gazowo-parowy ze spalaniem tlenowym. Koncepcja spalania tlenowego jest jedną z opracowywanych technologii wychwytu dwutlenku węgla (CCS). W pierwszej części przedstawiono część gazową układu wraz z jej doborem parametrów pracy. Skupiono się na wpływie stopnia sprężania[...]
EN This paper presents a gas turbine combined cycle unit with oxy-combustion. Oxy-combustion is one of the currently developed carbon capture and storage technologies (CCS). Firstly a gas turbine part of the unit is shown and the operating parameters are selected. The focus was on the impact of the com[...]
16
63%
Archiwum Energetyki
PL Polityka Unii Europejskiej zakłada zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 20% do roku 2020. Problem ten jest szczególnie istotny dla Polski w sytuacji dominującej roli technologii węglowych w sektorze elektroenergetycznym. Przyjęcie wymienionych wymagań na poziomie UE wymaga analizy możliwych scenari[...]
EN European Union politics assume carbon dioxide emission reduction of 20% to 2020 year. This is particularly important to Poland in situation of dominating position of coal combustion technologies for energy generation. Meeting the European Union requirements needs substantial Studies for evaluating p[...]
17
63%
Energetyka
2015 nr 11 706--711
PL Zaawansowane technologicznie zeroemisyjne elektrownie gazowo-parowe stanowią technologię pozwalającą na produkcję energii elektrycznej z zerową emisją dwutlenku węgla i wysoką sprawnością. Utrata sprawności względem nowoczesnych elektrowni gazowo-parowych bez technologii wychwytu CO2 wynosi nawet po[...]
EN The advanced zero-emission combined cycle power plants (AZEP) are based on a technology enabling electric energy production from natural gas with a zero carbon dioxide emission and a high efficiency. The efficiency loss related to a modern natural gas combined cycle plant without CO2 capture install[...]
18
63%
Journal of Power of Technologies
2015 Vol. 95, nr 4 239--249
EN Oxy-combustion technology is a zero-emission technology with great potential for commercial use in the near future. Application of this technology is linked with high energy losses in oxygen production and preparation of captured CO2 for transport to a storage place. In the analyzed oxy-combustion p[...]
19
63%
Archives of Thermodynamics
EN The objective of this study was to investigate combustion characteristics of biomass (willow, Salix viminalis) burnt in air and O2/CO2 mixtures in a circulating fluidized bed (CFB). Air and oxy-combustion characteristics of wooden biomass in CFB were supplemented by the thermog[...]
20
63%
Rynek Energii
2017 Nr 6 60--64
PL W artykule zaprezentowano aktualny status technologii tlenowego spalania (ang. oxy-fuel combustion), realizowanego w atmosferycznych paleniskach pyłowych i fluidalnych z wykorzystaniem paliw stałych. Wskazane zostały słabe i mocne strony dyskutowanego rozwiązania. Jednocześnie określono stan rozwoju[...]
EN The paper deals with a current development of oxy-fuel combustion technology, which can be performed in both pulverized- and fluidized bed boilers fired with solid fuels. The strong and weak points of this technology are discussed. Moreover, the issues associated with air separation, CO2 capture and[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last